23 Temmuz 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

23 Temmuz 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Senelik — Ek * aylık , S 0-7; 23 Temmuz Mili İstiklle Kavusmak ana Bir Merildir ok, tünevver bir cinayet, Kr yazma bilme bir kaba- a Hürriyet onun saltanatı için in büyük tehlike olduğundan Paratorluk dahilinde bu keli- bir kâğıt üzerine Bre hıza anil ji ölüm cez: in bepti. kan bir isi tin uçuruma gitti ii Türk m m il bul eylediler, bee kalay li ül Geli Rumeli dağ ğ dan eni mukaddes uvvetli sesi kini ani ğ muş, Sümhuriyet rejimile en il şeklini almıştır. til hazı ba Yatı ta göz e ruh- bem şa hha tâziz eder, bu. ihtilâlin i e şük- e mlm minnet Vi en #iakkı Ası R - ALI ŞEVKET neşriyat müdürü : ISMAİL HAKKI BON ERAİTİ İstanbul, 22 (Hususi) Başvekil Dn paşa bu -İsabah Ankara trenile ar» şehrimize. ei doğru Yalovaya gitmiş- -İta - Celâl bey Yalovaya git: adı. Fa-|* muz İlik .Jeylemiş ve No. 8702 OTUZ DOKUZUNCU SENE PAZARTESİ 23 TEMMUZ Yeni Âsır Cumhuriyetin ve Cumhuriyet eserlerinin bekçisi, sâbahları çıkar siyasT gazetedir Ko, Komileciler Hkümet Kuvvetlerile Carpışıyor Başvekil Ismet Pş. Gazi Hz.ne Mu-C.H.F. 1934 Yunan Tayyareleri Istanbula Geldiler Parlak Tezahüratla Karşılandılar filayetimiz Reisi lâki Olmak İçin Yalovaya Gitti (Avni Bey Bugün Geliyor ir. Şehrimizde bulunmak olan * İktisat Vekili miştir, Istanbul, 22 vu e Bi tinadan “gelen göre: Bulgari m komidin faal ii en mıştır ii iteciler yenid İl ulgar ssker kuvvetlerine delşi Ölen İngiliz Zabiti içini Adliyede Yapılan ir Zırh .. Yanından Geçerken İstiklâl Marşımızı ANKA İ ÇA'A) — Bu- gin. saat van çi Li bl zabet an Yerli Mallar Sergisinde 5 Kişi Zehirlendi.Haştaha- m Kurtarıldı.'ktisat Ve Inhisarlar Vekilleri karşı geldiklerinden Gölliriüdi şiddetli üc başlamıştır. Merasim sı Kocatepenin | Çaldı başlanmış; zabitler kılıçlı ve mü pi İd geyinmişlerdi. üren dini mera- epi sonra ei atılan a. “ ,komitecileri- bükü e sie baliğ li İstanbul nz a iyor, alâkası devam “edi Hâkimlerin; i Listesi İstanbul,22 (Hususi) — a turucu maddeler inhisarı iz 6ne afyon mahsulü ü etmek üzere en pe salı gününden- beri li ah başlamıştır. Yen Asır — inhisar yeatına başladığı hakkinda boş a bu haber de teyit etm. Pei ME or ki © uyuştu adile İlde faaliyetini e tanbulda teksif ve mühim afyı mıntakrlarını ihmal erlemakle idareye mesbaiytn | görülen | dir. a bir şabe tahmil EMEL rimizde "deveran eden şayiaların bir lüzumun icabı RA Li örökiiil İzmirde | ii Yoker bir süs kabilinden bir ki 8 gönderilen emrin bir yere #masından veya kaybolmasın dan başka bir ekl izah etmek istemiyoruz. Çünkü aksi il alar emri ağır asel ip Eİ li Mahmut Esat Bey Gelecek Çar- şamka Günü Izmirde Bulunacak ta- rafından teşyi ya, kürsü” derslerini İzmirde krar iiya edecek yerme öğ meb'usumuz Mahmut -Esat- Bey: Izmir hal idare Mei gösterdiği tehalük ve arzuyu İse aki inkilâp kürsü-|memnuni' a yerine getirmeğe | lerinde verilen ( köpferansların Eve e bi İzmirde de“ tekrarinı Mâhmüt|pe” ge lek beydi ica eylemişti. e va Esat beyden rica eyi kesimde konfranilirinn baş! Mumaileyh İzmir gençliğinin ak Dilsizler Kongresinde Bazı Kararlar Verildi iri dap | üz itiraf eylemek lâzım z Adliye Vekili Saracoğlu Şükrü ber. v5 büyük kahramanlık vas-|balriyo . Zabiti- Geri bilen Ni Tem? Ankara 22 ( Hususi ) — Hâ- Yk balaman o günün in-İnin istirahatı ruhu için tekar- el yaylım tüfek Emi arasında | kirler kaplan a tevfikan tere z çalar, ine ii tarihin |rUr eden 'âyini yapilmıştır. * orular selâm” hâvası çalmış ve) lâyik olan hâkimleri tespit ey i Mini imde İngiliz gemileri een e di atıl |lemek üzere tespit edilen komi yesbbileceği ik yöklerili “ahnda i iü “ ku- | mişları $ © İyon âzaları seçilmişti ii hi, > Vazifelerini tam ve : De iin 'dakika İntihap olunan âzaya tebli- il My şekilde “ifa elemndiler, | JAMME, Türe ç dakika süküilen sonra gat #üpümişire Oncinriesi günl 2 e o a Oslmına çelenk e il | taziliz ke DM bandolar R 7 b d,., duyu pürüzsüz bir şekil- Ankarada “bulunmaları lüzu Karşiyaka Ditsizler Mektebi Ve ati Kem Türk vütamz hökim ii mektubunu : İngiliz amiralının|milli marşlarını ve müteakiben meme Komisyon ilk isizler — ş Alay, il i ma Lrlama- in ndiği Kun Elizabete götüren |paydos havasımı çalmışlardır. sını” Oukasrtesi günü yapı püzak Tata, 22(Hususi)— Bugün) ei in atta ali il liye > başa İngiliz erkânı 7 Bi le mer kn başlıyacaktır. şehrimizde o bulunmakta ( ylan|karar vermişler tai e erin kıymetini bizce ii kabul“ simiğ ve tesülüre yanşir kruyanötü Koosföpeye Mo tör Battı ki cemiyet resi Süleyman Bundan e dilsizler bey- bir dön, Melek erkinin ei er slâkaya görü kırk metre kadar yaklaşarak ge-| | İSTANBUL, 22 (Hüsasi) —|Sırrı beyin reisliği ında top İnelmilel dilsiz kongresinin İs- İki, im noktasını teşkil ede erken Türk istiklâl marşını çak ente ei bis emelör pe lanmışlar İzmirdeki dilsiz mek-|tanbulda toplanması için b- "ein; ehemmiyeti etinden bir 2: Si t 9,30 da boru|mıştır. İngiliz amiralı motörlelada açıklarında batın .İtebinin islâhı için Sıhhat ve|büsatta — bulunm nsusunda i e ile YA ey yarıya” indirilerek 3 üncü sahifede — in aleni çlimai muavenet Vekâleti nez-|aralarında bir heyet seçmişlerdir. ür etilâldir ki O memlekete Bi Yet si o. Sünh, mefhumunu sokmuş, . EMEEEARAEAMAAAAARAEE AAA EEAEEAYEA SENE Mriyet resimi şt M dd J I h Viyanada itai, arın Bolonya takımı ii Miran maç - tiyet rami ün yu urucu a © er n Isarı yaparken stadyormda bazı pisi lele il ir milli m .ö . si Vs Atilâli, milli istiklâle ka- I t b İd M b B l d Kimirbire metakir) Astanbulda Mubayeaya Başladı ham) addes isyan hirbirini .. “an di o ere) İzmir Acaba Afyon Mıntakası Değil Mi?.. Yy — Bu zavallı adamınkabahafı ne aceba”! — Fiy ına kalesine bir gol atmak cüretini göslermişi,

Bu sayıdan diğer sayfalar: