23 Temmuz 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 3

23 Temmuz 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a“ 23 Temmuz 1931 Yunanistanda Büyük ve arihı Manastır Yandı Kilisenin Büyük Cephaneliği nil kaca Yandi. a (H sın kann abiyesnde ez bir ADgın olmuştur. : a. isine asırlık tarihi i şıyan Mora Sg Oman part ok Bunun başını gaileler ei rain paşa Ydularına m dula eşbur Mopr pileon. AMMA ai nında Biz ei büresin- çıkmış, hava ntala imi ii eb Taunzam anin yiştır. anın ei yı manastırı k kalma ve belki de birinci b zaviyenin baha ari hym ve dö 16 arkeolojik asar min 2: a aş ki bir kartulama- mıştır. kişi de yaralanmıştır Yangının sürülmesine uğ- şılırken gök gürültüs larının hemen hepsi ee mi Yangında bir kişi ölü ve iki mi an- semi erkânı tarafından İ SONTELGRAF HABERLERİ | ME EYE RR RE AA ME üç Yunan Tezahüratla Karşılandı! aş MM Yeni Asır Tayyaresi ' Akhisar Gençler Bi den Canlandırılmasına Çalışılıyor Sahile 8 Neşriyatımız Tesirini Gösterdi Birliğinin Yeni- - Akhisar ( Hususi ) — Son subininin üzerine aldığı işi en İ isafirler Bugün Taksim Abide-|i sine ee Koyacaklardır 6! kân tayyare|y . İamiştir. mımi bir şekilde karşılanmış Perapalas oteline misafir edil- miştir, Tayyareciler S bazı “İziyaretler yapmış ve Yarın Ge) Taksim Âbidersine çelenk koyacaklar, ge- ce şereflerine verilecek ziyafette bulunacaklardır, m UT çok taizemmz » ve a — len bir vari nidir. e | İPAD, Birliği mevcüttür. Top- Inluğu andıran ari kalıyor, hakikatta dağı-| ai çok ize sesler igitilmiş ve ni ateşin biz aldığı mil Tik a İREN bk meşhur cepbaneliğinin ateş e infilâkın oradan çi Si urtarmak ümit- anın ban rd ii (A. ii va ei dair biç bir iie Mil Zeynel İİ yok nad de üç gün Bü VA İl dır. .Ma. Velimizin Beyani Buüsene Tedrisat uv. e Maarif amli nkara, 21 Aynen Ipka Edi-/"» ilecek- RO lik Haberi Yalandır)“ yel w değildir. | har: tebeddülât Mn busene için nubahs l alacaklar bilâbarel|; ip ie e eh söyleni- yor. Haydi bunu kabul etmiş olalım, Fakat bu yardımın nok- maksadile erden temin bu isim yalnız)geı nik ölgü i, Idedir, ii gi varlığın kıtlığı, te- sirl müzaheretin yokl gibilihi iki ten ileri geldiğini de izah etmiştim, ğe tahalsat, bağlıyan daha, fı madddi ur tarzda (o becermeğe meobur kılınması, . Çünki bugün n| Birliğin pütün muamelâtı muaf- ha bulunmaktadır. tal bir lde i vazife ve me- yükseltmek için ya- in lâzım olan en te Birlik Gençleri asi ci değerli arasında ektar e A janaınış şu beyanatta| Her üç Sötedeki tahsil mesa- z i i Bu disiplin her sön > “Zel i Epidorda da zuhur BİNİ ardır: ilinde yapılaca kviye ıslâh Tr. Pi ar ziyanınleden bir ateş on iki bin hektar) (o <934 sel eriyen esna-| vo tadil önümüzdeki sene zarfın- 7 ede bilinmiyorsa da|ormanı yakmıştır. Yangın Atırfamda maarif vekâleti eski kad-|da a ie si li YAAR en eski v me Mr deniz itfaiyes|royu, teşkilât ve elimi ii wazedi 1 proj ea tabileo: ek imkünlar elde edilmiş| hatta belediye tar: n ea LE İy edecektir. 8 isk nel tatiline 89-İolacaktır, Meseli miş olduğu haber alıumış ve es. «Gazetelerde görülen birçok yilüsek Senede üç defn temsil vermek | kimiş bir hale gelen yirmi küsur m am Birliğin maddi ihtiyacını def'e a ik alâtının tamiri için tamamen kâfi sayılabilir. Fakat| Istanbula (gönderilmiş olduğu : I. Cemiyetleri lttifakı (vi. rr. sani bn. gönd emirde Gençler arasında! ğı - : iye a ai 2 mi Kongre Gazi Hz.ne Tazim Ve Mim ve yla şort yükliyenkanüanun müzabe i ünaferetlerin dağılmış |rete çok ihtiyacı vardı. Ge em ayatını Anlattı Merimiiyek Hislerini yeyit P Ettİ /oimesı lanma, o ni 2 LAG ml lk yeni e o- bükülü dimi SA sna iş asın eİleğie emi rini “proğrama ile ” ve iman. kaynağı olan bü-|ojamaz, B: müessir ve gay-İlyor ki, o iriyor: diğini ka ydetmiş e yasak nişi İltaki “Aasan İyük rm > İZİ açi yayak Ginza eykiruyl v Beynelmilel üçüncü tedris v ilk rd 20 Temmuzda akdektiği kerre daha AYAN YARİM ve mer a elen hareketleri göz- Ve © konferansına Türkiye na | Darültünun lâğvedilerek yeni bir) koygro münasebetile Keisicum. | butiyetle semi. Yapi ta- ye ir Mir talebe müfettişi Kad bm ya ai el ur Hazratlörine' atideki; iastmat |? Atım! mla ari me e a kaş ie övrel habar ak. Ka Ea : ” kalma e a ce al göndermiştir. aysal Ve mi Gençler birliğinin |lim muf eyana- ai ik ledi tai ada hari HE İMalp dor” patidan eçmesi zaruri oldu- sicumbur Gazi Mustafa| o Kongre ayni il mi oi imei Pp prog E mlarında yapılan tebeddülât-| ğunu debi miri Kemal Hazretlerine; Millet Meali sr Bağ: hey to rm Gençleri |* ie Tü ürkiy ede meeburi tahsil Türk profesörlerle müşte Temmuzda senelik kon |vekil İsm Büyük Erkânıİmemnnn eden bu haberi bie alıştı ve teknik tu i toplıyan idman cemiyet-| Harbiye reisi inal Fevzi paşa-|tını örmek igin eyi |” bakin ik mektep prog” henüz Si ende eri ittifakı o Ankara muntakasıllar hazeratına da tazimat tel-İ görerek meseleyi ai meg azinn hazırlanmasında ec- olmak berabei r ver-|murahhasları, Mir tları gönderi sordum ve haberin doğruluğunu tep ramlarını iğini etmi ra — e e e er : : zeki li ve de ki misyonl KA tet Bunlar çe ricin > Gazi .ğge “yp o g mdi işin yalnız fiil sahâ- e e önad Tai si ar Dm retle lerinde li en ngı IZ a X I çın sına ra kalmıştır. Bü 58-İharet ho: asruf değildir. Çün- de çiğ AN ari Faliyet mi e ale irk hada ise en önde yapılması İâ-İkü gençler, içinde bulunduğu- e edilen neticelerden bal ilinde mevcut nebi anasırın 1 le- “ede, ii ğ Y | M zımgel er v vvele-İmuz yn yi gönüllü hiz» Mey ken, bu meticeler a apı an erasim mirde Birlik içindeki ekol» Jara| metkârlar a nuniyet olmakla beraber, cut olam tabir “ve kelimelerin meni vazife işlerinde her birlik men. Hulüsi Mdıman i iyi ne- Ml ei ikame edildiğini rafı Birinci Sal nanman! anıl iel teeasürü » ti yi ha iyi ne Ee gil “elere do; mek icap et- geleci eneden ilk ve ori ia Kil gönderdiği er ii ai yazılı idi, izm çö bildirmişti Naili e “rast Sn tabira! veri, amiralın teşel pe iş Hı Gi Roman d Muhafız 1Cİ eli ole <a vrier tarafından pamen Türkçe olarak anlığ hen söyledikten sonra amiralın isenin tahkiki için Pek çok takdir E ailağer le Mirza imkân hasıl olduğunu! iki ra si g©-|yarelerle şehrimize gelerek Kuş : I kili fiz İrtui i siki ül nahar söylemi. olan zabitlmize| adasına gitmiş olan gümrük mu.| FAŞİSE TAŞKİĞİMA inde stat Ön hr ma raha ilk mektep ve| hükümetinin a een hye rini iie Kosateye knman |hafız kıtaatı umum kumandanı t Artvin, bünygi m mekteplerinden bala — iyeti hal e damına bırakmıştı yfi paşa ve daha bazı zevat IN Yy bisiklet re ii ük Gn Yi a 5 bütçelere en yüzd ayet sa a ve tesirler) (Mer esnasınd akşamı saat sekizde avdei tina ( Hnsusi ) — Bükreş-| mını muvaffakiyetle başaran Mu- ve orta iekkiöelerde | aşandzm kadın ve bie kin balk etmişler ve İstasyonda VSlten bildiriliyor: Besarabiyanın | hafız gücünün eyi idman- kafilesi motörle İngiliz gemileri kumandan paşalarla bir çok ze 1j şehrinde feshedilen Hitlerist|cıları dün Art i etrafında ve Koçnatepe etrafında|vat tarafından karşılanmışlardır. Faşist teykilâtile zabıta arasında | kilometre epin ike taburu die li iy rr ei Zİ b mr rare A rini gi r. dır Bu, dekilit Malarızdı ısım hal arafından karşılan- > Şehrimize feldi — Kıymetli ARA, 22(A,A) — Al-)neticesinde ölen Togitiz bahriye) yi yin çe kiti ik ie -e.İmışlardır. Misafirlerimiz en mütemmim malâm: ktoru Mister Robensonun İs, : buru tarafından orada İstan n lar 1 vermi Lila traş > nbni, 22 iy Bel- Asa vi Bulundu göre, dtinkü Dipburnu önünde| tirabatı ruhu İçin yapılan ayın- an bir büfede izaz vei ilem meni a, 22 Türk ve İngiliz donanmaları|da hazır bulunan Kocatepe tor- edilmişlerdir. Güçlüler buradan Yü (A.A)— Konyanın : iş gi e Yirmi talebe dün rm yapiya köyiinde eski Yunan |ta7afından yapılan âyinde, Ko |pido (mubribimiz dün sabaha sinde çi lr an vee İhareketle saat on açi e gi orum “deyirİsri Grisi ne > catepenin attığı çelenkte «Türk!karşı limanımıza gelmiştir. ir vi si e Ki İgirmişler ve bütün hal Mlanmıştır... pil 19 olan musanna bir mermi m e et Hitleristlere GÖZ) dan derin bir heyecanla sürekli lâhit bulunmuştur. . RE DE alkışlarla karşılanmışlardır.Spor- “mbard iin iarnieti tır) Yugoslavya-Macarist b de e ayy AEdAMLAM | za een) a ugoslavya Macarıstan Buğday Ticareti ir ee cinin en. güzellerindendir derİHudut Ihtilâflarını Kaldıracak|/Ne Zaman arena : k Yin.” 29 Ye at civarında vaktie| Bir İtilâf l Eyl ırak aşistler Aya meli Iı 2 i3 ie Yüzük tir el live : udiyeti ek 1 la Ma a y ediler Riga, 21(A, ay — Neye bil Mü d ri 9 bulunan 12 bom,|vüYUR br derin meevend iti Gi ir diriyor Müsaade a ŞAN tayyaresi burada ka | opileri do bala a0 paça Ajnna e a ii slar bugün işler orko; mii me »V ler ir, İsmiyle çul matı Müşterek belle harinğeki bitirmişler ve bu baplaki ie — Si ermemişle YAZLIK Labt Konyaya getirilmiş, di- ticari muameleye ait bazı mesaililları imza etmişlerdir, Ba itilâf. İnist ize Mn ile Riga, 21 Yı Lik de Ea zllesektizyan ve| halletmek hususunda LAR larla her iki hükümet a e Azlık her nevi tuhafiye: çe-| Halkevi alâkadarlar, aştırma-| kalan Macar ve Yugoslavya mu-|hudut hâdiselerinin tekerrü men iorasi buğday|tavarı milli sosyalist © ucuz fiatlarla Şemsı|lara devan için iza bır il | e ikale mürekkep bir he- mani olacak mülekabı ticaretinin mk yi bi immLizi m sekiz kişiyi kat TENDE verimde İgöst termektedirle mesele için Belgratta i , > İkerâr re rilmistir. anasi menetmletir. > S vi EE i idi

Bu sayıdan diğer sayfalar: