23 Temmuz 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 7

23 Temmuz 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

m 23 Temmuz 194 m Birinci Tera Memur- feni Asır Iç Ticaret Umum Müdürlü- Kiralık Hane Aahir« YAZI FE AID>O - Güller Adasında Geçiriniz Adriatica Kumpany: vapurlari mili en seyrüsefer Doksan gün Enüddetli gidiş g aliş Birinci mı en e mevki Ri "Uçünel mevki Güv. / Et O lüks müessesi yi GOLF, TEN A GEYİK SRMN i dört o buçuk “liradan © itibare uzun ikametler İçin sö se 50 kilometrelik mükemmel otomobil yol n muvakkaten otomobiller ini e Binicilik — Büy no 26 kadar gustosa Büyük Spor Ha Haftası 800 metre irtifamda Profet da dağında D; Dağ şubesi i SER ehmet Kimin beyin morisi arşıyakadu Kemalpaşa cad Die hanımın hali ali günden: desinde Beledi sokağında be- seyin b eyden ödünç aldı iyı nci Teşrin 330 tarihli kanan an göre tesoilİlediye dairesi karşısında Paraya Me edilmiş EE ecnebi şirketlerinden « Nam one ii ap Sten İodalı ve geniş bahçeyi havi mü- tek yesin, ve. yefatile m -İkolen Maçhapey W Hendrik r ze ze Vennoots-| cedd. numaralı ev kiralık- ileyh, E chap Steenkolen Maatsohappy W. Hendrik van e » anonim)tır. Görmek istiyenler ayni 80- kal ep irketi bu kerre müracaatla şirketin Türkiye umi vekilleri | kakta 26 n lı han mü- Sia Şari ve Reciovnoviç Oharles de Radziwonowioz ve Ab |racaatlorı ilân olunur. 35 | G. Koitman etendilere evvelce verilmiş olun e lerin müddetsiz olarak temdit edildiğini ve bunlar da haiz OKTOR | akları a binaen şirketin İzmir tâli iye m z w şer ikişer imza koymuğa. selâhiyettar olmak amın: İ Niroda merdivenle üst yapacakları işlerden doğacak dâvalarda bütün ine elde da. z | a kilirken taerdinei arannda va eden, ve ve üçüncü şahın arfatlurile hazır bulunmak üzere | Mig doğru bir Kılvar H. oti - Eduard H. Aliotti, Rısar Recio Richard Reg Dahilt er | soly etinde Bir hel e İyi ekilen an itene Topuz - se Topuz'a tayin e; Mütehassı dh ig bir odu bunların üstün-)lediğini bildirmiş ve lâzım gelen vesikaları vermiştir ğer t inceliğine Hergün Orlon | Biniş gra üst kata çıkıldıkta)raftan mezkür şirketin müşaviri Hakkı Şevki bey de Türkiyeli sonra Beyler - Hacı İmam- balk, yi sola ve sokağa nazır|dahiline şamıl olmak ve münferiden imza koymağa ve şirket-na- vE ir ai nda Mpg 0 iki oda ve satanın kar-İmina ya prcağı işlerden ii va rda bütün mahkemelerde aba ve ei Kal, diğer bir oda bodrum ei eden, edilen ve e şahıs sıfatlarile buzır bulunmağa ELE le Mo. s431 Mi kabili vağan Vr "İsetâhiyettar mi k üzere şirketin umumi vekilliğine tayin edil- 19-96 (10 BI pla emer ka a * İseiştir. Keyfiyet Kanuni gile görülmüş olmakla ilân |Bım iha an e lolmri 3018 (138) se arz İleri tamamı dörü bin li Göz Tabibi ti “bir bap hanenin sekiz Salihli Ticaret Odası Reisii- ““Sinden: İzmir Esnaf ve Ahali Bankamua izafetle erp muame- itin nev ve şekilleri ve salâliyetleri derecesi evve teaçıl ve ilân edilmiş olan mezkür Bankanın Salihli şubesi namına bu defa irinci derecede imzaya salâhiyettar Müdürü Zeki v de- r u a 135 numarasua kayt ve tesgil edildiği ilân olunur. Lütfü Kırdar Memleket hastanesi hastalıkları A İkinci Beyler sokağı No. 65 Telefon: ei 21—26 b:38.7 Çam ormanı - ideal iklim - nis, tenezzüb, aileler için ideal yer hej Miz ee dahil De ia dan baran” pansiyon al un ik r için tenzilâ ŞARKIN KARLSBATI Kalitea Kırali Kaplıcaları m ii aim yali ve m hastalığı için müesai vi i bir çok oteller ai . Gi vE ve dap an e km lal - Sanil sinemalar vi —20 H İkinci ai Kanaf ve Ahali e Salıhti aya ali şubesi namına birinci dercede imzaya İzmir salâhi salâhiyetlar müdür Zeki bey şa saretle ci ii bey e Büret- imza »decektir: le imza edeve Zeki Sürey Reis Haşim B. kâtip O. Nari Mi ve Salihli "Türe ve Sanayı odası mühür resmisi, 3025 (141) Dr. A Riza Toğum Ve Gerrahi Kadın Hastalıkları Mütehassısı Kestelli cadde- iç Ticaret Umum Müdürlü- Başturak inde 62 numaralı muayene- basinda her gün saat 3 ten nra hastalarını İtal eder. elefon: 2987 il (248) Memleket Hastanesi Mütehassısı mayenehane Birinci Bey- En sokağı numara 36 Tele- fon 3956 MAKIN Halimağa faik cuzdi ÇARŞISI NU 1703 'x 163 Ne, 0 gabat 9 934 tarihli ihtira ia ratını haizdir mk P ar ari ge delik: ve gerek kullanış itibarile AED ine faik oldukları gibi fiat Mami kim 160 250 350 450 kilog- mi rae sojitekay Yeritg; k yapılmaktadır. esi sipariş vinçler yapılır. Siteyi, giz e boyda da yapılır.Hususi Bra astane sair Möcler için (50) kilo- B hri İ | halada kadar ol ile; müteharrik Kamu anriye Ş eri Kineleri de yapılır. araş zn “denler bu makineleri gerek fırn- | iie, Atliyette ve gerekse atelyemizde göre- ii akar” telyeye müracaat edildiğinde m vazı ve mub ane imali ve her Una, Rİ a gten kataloğ talep v şaat ve tamiratı teminatı olarak inde Mai a Cemal atm ul) birlik ç irlikte ün yarim) . a iri arı lâ nden nn aza i 1 vir dl halde haklan tapu İkinci Teşrin 830 tarihli kanun era göre Türki- b livce m, a pay.|7ede iş yapmağa izinli bulunan. ecnebi | şirketlerinden <Vilyam a m. ve av Satışİgrift ent kompani: limitet < Valliam; grillist Oo; Himitetes- şirketi e iledir. Müşteriden bu kere müracaatla Hrt emdeal iyi 5/5/1934 raribindel Ma Hüzün iki buçuk dellâliye) itibaren tatil ettiğini bildirmiştir, m bilem Mezkür şirketle alâkası olanların şirkete ve icabında İzmir larla. Tiliplein vilâyetine müracaatları ilân olunur, 3113 (140) 2de Yedi bus teminat akçe. vi bank e İN İzmir Mili Kolik Müdürlüğünden iy 229 dosya nümarasile a rukeye ait satış ve ie icraya adale? ii icar m badema saat 11 de içtima edeceği ilân olunur. 314 (138) 3003 (13 Makina We Inşaatı Bahriye Mütehassısı P U A IMALATHANESİ MARA 50 —- Izmir GAZOZIYEN MOTORLER ÇIK n bey ygir kuvvetinden 250 beygir kavve- tine kadar cihazlar imal olunur. Daha bü- yükleri için hususi sipariş kabul olunur. Bu ve odun kömürü için ya- u edildiğinde Linit kö yağ miri ie kuvvet ve kudrette ane 500,000 kilograma ka ME üzere garanti ile tulumbalar ve e İlniee si edilir. net ge- husa- ş leri asansör PN ve ti değirmi her Grinin t, Dok, Layter ve yüz Geknelsrile ide ayyer perv: li Evi Karantina tramvay cad- i ki No, 596) Telefon No, 2545 (363) Ar or unların tatbiki do layısile müiessesatı hususiyenin mua nhasebatını tanzi ve tedvir etmek üzere 2 üddet bu işlerle mi si n ga- zetimiz idare Mİ riyetine mü racaatları s3 İzmir Birinci Tora Memur- Tuğund an: Aşağı mahallesinde Osmaniye Oteli Osmaniye oteli ia na İramvay caddı dedir ber tarafa yakını thanesi m ilerin ve mu rem halkının sikldrklüri ve buluştukları Osmaniye otelidir. Bu otel Izmirdeki Askeri otelinin Sabık mü- €ssis ve ipentesiri ve leg ve havalisi e “yakınd an Löti yin tahtı imam ve arel Cemil eh - vendir. 11—26 (852) bte- havalisi yer Satılık Zeytinyağı Preseleri Pomparyolar, Ke e Polimler vesair bilamam yagi neye m semi Dizel motörü vesaire hazır olarak Yi: vi Keti ethauesinde bu ae Yem miş çarşısı veri No Ni Telefon No 27 - 73 12 — 15 4m) terem Doktorları nhte Ademi e erkeklerdeki umumi o zafiyete müessir. bir . ilâç fennin en son nazariyelerine tevfıkan ahzar ha Tabletleri Aadilen bu çok faydal v kkında fazla izahat ve meccânen nümu n doktor beyler İstanbulda Karaköyde m e 7 17 ) nnmarada Hayri Rifat ve Münir Şahin ii müstahzarat şirketine mektupla lütfen müracaat edebilirler 21—26 (853) H3 ihzar TAZE TEMIZ UCUZ ILAG Hamdi Nüzhet Sıhhat Eczanesi Başdurak Büyük Salepeioğln han karşısında Devlet Demiryolları 7 inci !ş- İletme Müfettişliğinden: Karaağaçlı anan "alk yn kökleri 2 1048 Numaralı Tarife ihdas edil 774934 tarihini itibaren tatbik mevkiine ii uştur, Bn » e miyan ki re 1048 e ame Si — Müradi, yo kısmı ücreti tahsil silesakt 3—24 —25— 189) 080 £

Bu sayıdan diğer sayfalar: