23 Temmuz 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 5

23 Temmuz 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

j i Me KY veya sinildükindini ye Ne Pa Yem ünde 3 —.23 Temmuz 1934 Veni Asır Sahife 5 Ş .. .. .. .. 7 i Marsilya Ticaret Odası | Türkün Âmcniğ 1 AVRUPADA Marsilya ticaret Odası Türkün imentusü N zi kli ! İReisinin Bir Makal Çoklar! l HARP OLACAK NI? ? İl eisinin ır a a esi Ülküyü kafamızla gelin 4 ğ 7 Türke amentü olsun şunları belleyelim T Amerikalı Muhabir K tamnıkali Muhabir Kn'ckerbocker'i in İhtisasları 5 asili Hakiki Müttefiki Gazi, engin bir deniz muhiti nur kuşak A SERER GENELE Şayet Almanya Kordoru al Şayet bir oğinnuz varsa ve o da Dalgalarında Türkün yüce benliği saklı * ep busnsunda behemebal israr) muhabir. ise inşatlah odu sizin Türkiyeye Karşı Dostluk az ları hiz iş msi ©r8e burada bir gün harp patlı İgibi harp muhabirliği mukadde-| Çe : a: ınası esinden ir akat Almanya eskisi|mesile meşgul ol ve harp Siyaseti Takip Etmektedir m toplarla eli an sisi — İbi ssrar etmiyor. Danzig bucu| çıkmıyacaktır. » yn ; : cil alır cumhuriyet gem ğ tir. Koridor yüzünden) Miralay Reck her şeyden evvel Türkiyede Eskiden Biçleğeni Fransızlar Kapütü- na tek yön m. bu gemi z mibur edecek olan harbin tehir mi|tam bır askerdir, ondan sonralasyon eye Oldüğünü Anlamalıdırlar im eee belli başlı alei a Lr edildiyse me zamana |dip'omattır. ğ Geçi bir Fransız ticaret yasta girmeleri için — alâkadar Çünkü p Sabyayi eri v 7 Tk tebir edildiği, yoksa Hıt- Tariciye nazırı sözüne de-| © #eyeti mmlik A Ziyaret | Branma . maksdati Desdikde te an şada onun amirallığı... ç erin bu iste de sulh ve müsale-) vamla dedi kiz ederek tüccar va ılvacatçılarımızla| çebbüsliyeceğini beyan etti Ey Gazi çocukları, ey Gazi çocukları ! ii İeminö “muvalfa « — Erünsada © teoa ir) Ç görüşmüş. Mezkür höyele riyaset KN abil Er ia ki Gazidir var eden yoklukları İ Si 1 Vargovaya ziiliade siyaset takip ti ei hiç ki Ke ii Serin ğun ellerimi DİL Bm yer km a önlemi bir Sema oktur. Onun için LA iü Gemi SR © duhulünü #orl on. lerinde altı ok dalgalanır Sinde” yazdığı” bir ve bu zi-|)tenjeni hafifletmek üzere hükü- Giza erir şu ye çalkalanır : yaretten böhsederek” ezcilmi leri ü Gazi üdüğü yo, ir benim ülküm 3 i vi il salan dean Ne mi Ma Türk. Ne nil Dema farka: - Si pal ave arsilya “Tıcaret odası faali- fiyizaman 3 m biltansan Mariya Bürkiye ile aa a Taki değil e; z uka-|ticari mina ili bulunmakta e ni zamanda, ç yen Türkiyenin | “e bir tayyare “hücuma ve yerli yapam. Henüz az ti Mazi İpe kin İbi 2 Kayan kal da w bk lidir, Ru ba kikat ta 1933 m » erkânı harbiyesiniy ak -İliyet sahası olmi ni re- jimi sayesinde Tü ir e. bir iğ nazârlarıni ninde Şarka doğru metr bulan olduğu gibi An- İsta a a ii mit kadınların mat 8 up yapıyorsunuz. at. sahibi ve çalışkan ol F Mü erdiği ziya altında |manyaya karşı bir Preyentif mu: |geririrlerdi. Mal dolu gemilerini| «sis Türkiye il Braoa arası Bişi istan hariciye nazırı bir tel-|harebeye girişmeği tasavvur ©t- daki ticari mübadelelerin inki-İ ez, ölü. Bafname, oküyordu, Bu tolgraf-|tiğidir, O zaman Lehistan Fransa gafını ancak rük a Çocu; “ fe, Lehistann Berlin setiri'ile beraber rilen eği kabul et- jan manialarının tesirlerini ha- © Pekinin Başvekil Hıtlerle ko |mişti, Faka anan yürüme i. a üeekebil tedbirlerin) | Gazi bulvarında Bayburtlu Mütuğn ve Dipski ile Hitlerin Kendisini e derler. Mü alınmasile kabil © olacağını çok (Güneş, Gül, Altın ve Elf ha-|kay, iy nya ile Lehistanın müte |sına koyan Lehistan, şimdi Fran doğra m ifade etti, nımlarla Bayburtlu e ve ri d “nal har ari bri kuvvet |sanın bu meseleyi tekrur düşü- etkik eğilen bilimum mese-|nım arasında kavga çıki yolan vaz geçtikleri hu.İnüp bir karar vermesine kadar iler hakkinda. hemem cevapjdınlar boğuşurken mink nün KEİ a beklemeğe mecbur mudur Lehis- Imak kal olma: Türkiye | bulunan Şia yem düişei », Her ikisi amın bu süale verdiği cevap Ticaret odaları kâmilen intihap | müştür. Ölü biyer veren ka a Mi iyeye veril 3 a i Perdeler © kapalıydı, ali < hayır?» dır. " ileğilen / azdan değil hükümet) kavgacı alli rk ad-İğir, yalin tayyarelerinin mum 7i-| (o Almanya Lehistan anlaşma- tarafindan tayin wdilen Yüksek|liyeco tahkikata başlai küm Ceketi Aşırıldi : â8Inı görmemeleri lâzım sından beri Fransauın tasavvur memur ve âanayi gefl işti Keçecilerde Lüle sinemasında yi şeflerinin işti- gi Yordu. Pencere aralıkları ğa ettiği Preventif muharebe ihti- maille terki simektedir ki Tahkikat Galip oğlu Adnan efendinin Te Ni ıtla lr ii günü düş (mali yüzde elli zayıflamıştır. tasavvur edilen hal çarelerinin Maviş Ya apılaca nındaki sandalyeye bıraktığı ce- i Ri tarafından atılacak zebirli > < Lehkistari bir bay Mia; vvelâ alâkadar vekâlet tarafın-| © Mezarlıkbaşında Hüseyin Ki e ii içeriye mira etmesine | meydüna si Ky ve bütün oi- dan tanvip Silmesi mecburidir. alnız Bir Lira Mani olunmak lin Mu-|banı islâha muktedir olmiya-)lerle görüşmek, mütekabil görüş BİZ meş Biyelini te diyi biçakla yaralıyan keb: Balcılar caddesinde « Hüseyin 5 İnavyor m Almanya idi. |cağından, m taailak, göon|lepti' etmek, gok!ai mazgr iç ul eri Meselâ, Marsil.|vrebimn oğlu Ali bakkindaki| gın ali efendinin cehinden bir Hatbüteş gece bariciyeye g bir taraftan Era a eilirma tahkikat Arabi birinci mü, lirasını yankesicilip”suretile ' ça“ “ graf Almanya ile'Le-|afmağa” ihtiyaç duyması ysk va Marsilya diğer taraftan ii bep olan fazı zayn ere |tikliğe tevdi olunmuş ve ta hki. lan sabıkalı Mehmet oğlu servet İstan, harp. etmemeği birbir. | tabii il şey olamaz, Bu suretle|kiye için zararlı olan ii in EE idi Hakkinda -İkatın Mala emildi ka-| kaçarken peri ve lerine vadettikleri anlaşılıyordu. | Lehistan için çalışırken ZA islâh çarelerini müştereken ara rai vebiiğabil e bakan göz Iyi Müşteri imiş... ridor les; olayilsulh, ve müsalemeti için de ça-|mak kararını verdi. ye aki kominyonlar il ) | In | İsmet paşa illaki Süz yı lmanya ile Lehistan arasında) lışmış oluruz. Gimikoe me bali silik beyan edildi. Her hal- ediy omurtarina e ea Nari r di 1 â- bat ve jan meğe- z endinin dükkânı! gün muhakkak bir harp zu-) (o Bugün Şarki Avrupayı alâ-|münaseba de e ri lerin ifasına M m dur edeceği beklenirken Alman-!kadar eden meseleler Ayrupanın|leleri, Türkiye ArA-İ kat e Hakaret Edenler meni e sırada bazı m yn da ile Lehistan bu. önretle an- herhangi bir tarafını alâkadar|sındaki ananevi bini e e Ni Eransaya m meye eri Kayserili Mahmut kızı Gül Mşmağa muvaffak" olmaları ha-Jeden meselerden daha iyi birden ilham alan mühim görüş dese Hi in > emen açi Jâyık li irili tak-İsurette tanzim edilmiştir. Helera; mey sü kgklisd eee İeea e eelmidin &dilmedi vara Bugün Lehistan gerek Rusya Makale sahibi, seyahat ye mesarei edebilmesi için icap eden ecek olan Ses resin gerek Almanya ile ademi teca-|jesinin nasıl ösyg|telimat verileceğine dair müta- Ni hedei emektir. Fransa, vüz mukaveleleri aktetmiş bu-| Fransız hariciye nazırı mösyö bilek il mem olan müs İz Ky, ğu ittifak sistemlerini bir|lunuyor, Almanya aktettigi sull| Bartbou tarafından tasvip edil) ||, a irine ağ ekti, Bo. e gözdi bir. f b, F ktniİdiğini ve heyetin nasil İstanbula > kaç ime : n en lena in bk m vardığını yazdıktan sonrn diyor kak bie ARİ tealim eden #aticız ne karar verilmiştir. yaralamıştır. ralı memleket day, ,0e Zarında kendisinden| nayarından ihanet tarzında li lar cezalara ılacak. iz - e | hastanesine kaldırılmıştır. 5 eti ak TERE or lâkki edilebilir. Herhalde ii < Jikten: heyetin gayeğini | kara ve İstabul Ticaret odaları Maarif Vekâleti Ve Boş Çuvallar © i manyaya baktıktan F Ticare âleminin itima- çeci Şir *onra kdildi kendine bu ali | PAD, dusuna tam kuvvetini tespit etmek İstedim: Gün geç- rü 5 e ir lan Bin Liralık Kitap Alıyor > Gelenin yağhane sokağın: ö Soru me zamana kadar Lehistan-İtikçe seyr leşen ski tionri| “DI, dürü! m m da tüccardan Ruscuklu Osman i : şöhretini hak bei lüzumunu) |  ansanın emniyet selâ. |dan ir korkusu olamıyaca-|münasebatı yeniden tesis etmek. ek iyi anlamışlar El nnimi bartenbözl üç cana |ğron Mi getirmiştir. Fak resinin bulunmasına yardı z ienliları ie li üze, . $ etmek için şüphesiz ki eyv: e s e Tinde kurulmuştur. Altınları|her ne de olsa sulh, snlh demek- g bilhassa, « Markaj » hususu Tür- top i i i astalığı ve un sebeplerini e k Arı ve mukaveleleri, Bu mu-|tir. Almanya ile Lehistan ara- vw it eeliinek di lee kiye ile, ticari ceryanlarına ciddi Mveleler Imanyanın etrafınıİsında münakit münferit &i iha iELey i a bir Rak teşkil eden, ee Yong V m evvel iki hükümöt tarafın- beli leke, “mamialığ w İrle bağlıyor. Bu zencirlerin|dahi yakın istikbalde bir harp Me kontenjanı tevsi ettirmek, mene nn e ii day ovvetli halkaları Lehistan-|ibtimali daha az olduğuna delâ-|Türk ve Fransiz tüccarlarının aliil oadinde Lim çiyor. Fransa ile Lehistan) jet eder, gayretlerini sıkı bir anlaşma|*IZ.m a : ei sında münakit askeri muka: , dahilinde birleştirmek lüzumu irin lam elekten sil .LpE sığın m il ve > yikdyet vini 09 müldafan halinde bilâkaydü li ardı lll İmami Kalmyacak er İtir. ME z Mrt an vr . İn EN — wi Türk ve Fransiz Ticaret v ilyon . franka olan zebil ve tera ei ep nı takip Et Satirile Saldırmış yi Bo mukavele Lehistan ile eğ Ea Tİ la içtimalar kararlaştırıldı Türkiyede bloke edilen “dövizle-|etmeğe daret Tay, şJsrazisine göz dikmiş bulunan 65 rin memlekete iadesini temin re We na edilen | Ha: di, Almanya tarafından ayni Dos; ayi banrlan bir elli balıkçı et oğla İbrahim Sreceğ, tehdit — edildiği için) milyon Almâna nasıl talak çok memli > salsix bir görüş metane- Şi arpa Ya yana gelebilmişti. Şimdi Le-|biliyor ? Almanya, koridoru ge- faydalı ol Mae m he layer ne yenilen gir u ” dramı a ver da | eline iliki Dİ et ez ile Ga Almanyaya karşı harplri almak niyetinden büsbütün | kınlaşma arzusu “le kik edil. -İyatotlerden Sd Türkiyedeki Fran- e kiri e İbrahimi başından yaralamıştı P, Yeceğin bildiriyor. Şimdi) vazgeçecek midir ? Hitler vakit|di. orkes mi imla ii Yaralıyan yakalanmış ve adliye- wo, Bizlar hakkile kariyere kazanmak istemiyor mu * Bütün | | Marsilys heyeti ile Mi şİra, M. Felir Prax makalesini)ve minin e EMİ e e ykimiletiğ. m Yorlar: Sayat Almanya a ileri sorarken Var. adamları arasında samim vir gu suretle bitirmektedir; zanmış . olduğu Gazi Mustafa Dikkatsiz tör in bülonüm © ödedek Gila İ a. |öinye 0 > pini en ze hava Mi cereyan eden li « Marsilya heyetinin Türkiye| Kemal vr Güzel Yalı Tramvay ondd ye Yardıma koşacak mıdır * şovalılar akdedilen mütarekeyi| mazur toatileri | ve görüşmeler, e İntibaçla i şöyle hülâsa| © Anla r ki Fransanın h&-İsinde Ziya oğlu Şevki Osm! ta Süzlin * cevabı Almanyanın |pek iyi bir İn izah ediyor- ni dart için çok faideli çok)edilebilir. i ürk! ii Sl Urla B e ü, vi Ana tecavüz etmiyeceğinellar. Diyorlar oldu. Bu müzakereler es- akm a öy ii Dam Verdiği teminata Lehistanın Teh ie kişilik mü- ini Türkiye ve ie ara geni ön ata ,ehistanın şi z i i o; TE 5 İklşieei li Alin iü ceği itimat derecesine bağ-İ kemmel na abi sında eskisi gibi mübadele edi- ük)|bir dostluk siyaseti takip et- e böl mia 5 dehilecee malların > listesi tes- ektedir. bee Ta en buriciye nağırı biryai varır ig imi pit edildi İstanbul 've Türkiyenin di- “İira Talay, vi Leh ordusu müstakbel Alm: ger şehirlerinde yerleşmiş ula k © si beni kabul e Marsi ii yumurta, (o fındik, Berber sokağında'd nnraraj *y Hi ordusu kadar kuvvetli e bububat gibi bazı Türk malla- ns iooarları, senelerce ie er sokağı : n tifade ettikleri müstesna vaziyetıJevde oturan am Adot, İs 5 ig ki “ da Lehistan ordusunun hiç bir)rıniın o tevziat merkezi olduğu b tti a İni lap edilmediğini nnut-| için m rail; plani tekrar elde etmek imkânsızlığı-| FEsikon banıma iftira ve hakaret ii mim kik ağn va ye EE «ı-)n1 anlamalıdırlar. epieMilerii ettiğinden dolayı kendisi yı kulsunuz? Harp a ik lâzımdır. ti bu malların Fra devresi ölmüştü. lanarak a er verilmiştir. kademe: Vakit“ — Sonu vr — ilanları dahi

Bu sayıdan diğer sayfalar: