23 Temmuz 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

23 Temmuz 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

kında gazetemizde b Yıl * Sayı: 5941 €rgilerimizin âyesi ne olmalı? il mallar sergisi Galatasa- “esinde açıldı. Lehinde ve inde bir çok şeyler yazıldık- ora bir kaç güne kadar ka- Scaktır, Onun için bu sergi sunda artık fazla bir şey yaz- * İüzum yoktur. v ırlanıyor. İzmir 9 Ey- "eisini parlak bir surette aç- "çin türlü türlü tertibat alını- , <nebi sanayiin serbiye iştira ile mevzuu bahsoluyor. İstan- A yerli mallar sergisile İzmi- , “ Eylül sergisi her sene açıl - bi in bunlar hakkındaki fikri- Açıktan açığa yazarak sergi- erip edenlerin dikkat nazar- “bazı noktalara tevcih etmek pg Yetini duyuyoruz. söyle sergilerden o maksat, , eketteki sanayii, evvelâ o sa- İn mamulâtımı satan tüccara 4 halka tanıtmaktır. Onun ir edilen mallarm fabri - | Mamulâtını gösteren ve ta- ” Bümunelerden ibaret olması #elir. Meselâ İzmirde ve sinde manifaturacılık ya -| tacir sergiyi ziyaret etme- Hazasında sattığı emtianın nelerin orada görmeli, fiat- Öğrenmeli, ihtiyacına göre Rünelere ve fiatİara göre si- İİ “meli ve tayin edilen satış dahilinde mübayaasını tan sonra Yidâret ettiği şe - kasabaya geri dönmelidir. * olursa, her hangi bir yerde bir sergi, bir nümune ser - J ben, memleketin sanayi ma- hi tanıttığı ve hem de bü- lâtı bir arada gösterdiği optan, alış verişi kolaylaştır- it Ur. Fabrikaların, mamulâtnı ye için büyük propaganda 4>Masına ve tüccarın da ti- meleri için münasip mal â- maksadiyle araştırmaları - yi merkezlerine kadar se- Ay, melerine hacet kalmaz. in sergiler, yukarda bahs- > gibi bir nümune sergisi ik <A asırlardanberi tanıdığı" i ii doğrudan doğruya müs- Perakende satış yapan Ne yy lerine ve panayırlara (6, © zaman bu sergiler » çıkmış olur. Onlar bir a ortadan kalkmağa Ndur. * Çünkü böyle: bir #tirak edenler ekseriya ik iy İk ka, ji a İaşiz. ümune sergisine götü - edeceği bir miktar nü- Yapacağı masrafla satış Müh sadiyle sevk edeceği Tda eşya için yapacağı ç A. C aciyi tayfanın 1 taci sütununda) at onun bir kardeşi de İz - | , ç masrafları bile çıkara -| ' vi lüme Susayan Gönül / Yazan: Selâmi İzzet aşlıyor m İ Dün Gelen Yunan Tayyarelerinden Biri... Yunan tayyarecileri dün geldiler iMisafirlerimiz merasimle karşılandılar, | i Ankaraya da gitmeleri muhtemeldir | ! Yukarda: Yunan Tayyarecileri Kendilerini Karşılıyan Türk: Meslektaşları Ara- ! sında; Aşağıda: Misafirler Yeşilköylü Rum Hanımlariyle Birlikte,. İ | Üç gündenberi beklenen Yu-| tik. Oradan da buraya geldik. | man tayyareleri dün 12 yi 25 Se | Seyahatimiz arızasız geçti. Bura- eşilköy istasyonuna o gelmişler-! dan Bükreş, Belgrat dir. ik Sofyaya uğrayıp tekrar Atinaya Askeri kafilenin reisi, kayma-! © rh e kam Temelis, şu beyanatta bu-! döneceğiz. Gösterilen dostluk a-| lâkasından pek mütehassisiz..., lunmuştur: “Dün (evelki gün) akşam Ati- nadan hareket ettik. Selâniğe gi İ | sonra, (Devamı #üncü sayıfanın Zinci sütununda) Hicazda gizlice alınan fotoğraf Bu resim, Hicaz krah İtmissuudun İ- mam Yapıya ile akt. etiği dostluk mukave- Jesi hazırlanırkeğ alın mıştır. Hicaz kralmı maliyeti erkânmdan bir zatle görüşürken gö teriyor. Resim bir Alma gazetecisi tarafından > lınmıştır. Gazeteci, A rap kıyafetinr girmi fotoğraf makinesin barnusunun içina sak lıyarak © sayede gizli © ba resmi almağa mavaffak olmuştur. Bugün dürdüne' sayıfamızda — İhslesmı. dun yeni siyasi fnali yetlerine ait bir maka) vardır, Pazartesi, 23 TEMMUZ (7 inci ay) 1934 ! hem (Baba! Baba!) i yaramaz gibi değilse, yanında ! bizzat ö “VAKI İdare Telefonu: “Faydalı,, ve “Lü- zumlu,, bir cevap! Küçük bir merak: Bu gaze- tenin başında önce “Müsta kil gazete ,, tabiri vardı; bunu niçin kaldırmıştır? “Faydasız “ve lüzumsuz bir ce- vap!” İşte dünkü.cevabında ilk ve son doğru olan tek cümle! Füzulinin dediği gibi, yaradılışı alnına yazdığı nasip, galiha müğam * faydasız şeylerle meşgul olmak, bildiğine lüzumsuz şeyler yapmaktır. ala Bununla beraber, manasız sözlerin , manası nasıl “O sözü söyliyen bir bu- daladır” demek ise, bu gerçekten fay- dasız, bu gerçekten lüzumsuz cevap - taki yanık kokusundan da Şeref soka- ğı sinsisinin içini kemirip yakan hınç, nefsaniyet ateşinin naşıl için için kıv- tanıp kımıldandığını farkettirmek gibi bir fayda çıkıyor. Dağılmış cemaatine | Nuruosmaniyeden—Aman ruhu pederi» ni incitmiyelim: (Nuru Osmani) den demek lâzım — salâ vermeye başlıyan şu deömagoga bakm: Çıkmaz sokakta yapacağı bir münasebetsizliğini seye rek pencereden başını gösteren kom- şunun: “Seni gidi beni bilmez seni!" İ Yolundaki ihtarı üzerine hem kaçan, | Diye haykıran | sarık | i denilince :. (Sarık isterim!), sarık de- nildiğini işitince: (Sırık isterim!) Di- yen sırnaşık çocuklar gibi, bu defa da yazımizın bir yefinde -Ebuzziya adı. nın geçmesinden aklınca bir istifade yolu bulmuş: — Babamla neye uğraşıyorsunuz? , Mezarları karışımmaya neden lüzum | görüyorsunuz? Diye gak! Gak! Ötüyor. Ölülerin | bıraktığı adları istismardan, ölületin ! bıraktığı fikirleri istismardan sonra leri ve ölülüğü istismar! O- Gezinti pon 39 EE rieinnnni gezintiye bunu kesip saklayıniR. 24370 © T,,ın tertip iştirak eti i büyük için Sayısl 5 Kuru$ Arnavutluk Balkan misakına girmelidir! Balkan konferansı Arna- vutluk “grupu reisi böyle'diyor Mehmet Bey Konitza Arnavutlukta (o Balkarilar ve balkan siyasetine kaşı büyük bir meyil görülmektedir. En mümtaz Arnavut ricalinden ve balkan kon- feransı Arnavutluk milli grupu re- isi Mehmet Bey Konitza Belgrat gazetecilerinden Nikola Dorlo- medov'a dikkate şayan bir beya « natta bulunmuştur. Mehmet Bey demiştirki: “— Asırlardan beri Balkanları kan içinde bırakmış olan dahili muharebelerin sebebi yalniz Bal - Tur şey değil! Bir kere nüfus ceridesine göre bir Ebuzziya zade olabilir amma, fikir sa- hasında Ebuzziyanın bir oğlu var mı- dır? Bilmiyoruz. Ebuzziya “Tevfik di- ye matbuat tarihine adın: yazdıran | şahsiyet yeniliği muzaffer kılma hare- ketlerinin başında olmasa da peşinde idi. Tasviri Efkâtın yüz müşteri ve beş yüz kariini Sabah'ın bin müşteri ve beş bin * kariine hiçbir “vakit ode| ğişmedi. Bencilik şampiyonu olmak | davasında değildi. Bugün itiraf edece- | Bi ve yarın itiraf ettiği bir (Zü- hul) ü dün halisane ihtar etmiş olan - ları öyle ağız bozarak * karşılamazdı. Kibar adamdı. Hele hâlâ da kendisin- kan milletlerinin gayet hararetli milletler olmalarında aranmama « lıdır. Bunlar, ekseriyet itibarile büyük devletlerin tesir ve entirika- larından ileri gelmiştir. Balkan memleketlerinde zaman za man, balkan milletlerinin kurtu- luşunun yalnız ittihat ile kabil ola- cağını anlamış vetakdir et- miş (siyasiler (ve münâavverler zuhur etmiş isede bun- ların o memleketlerini, fevkalâ « de bir surette kökleşmiş olan ya- bancı vesayetinden kurtarmak'zor Oo — (Devamı 10 uncu sayfanm 1-inci sütununda) | (Devamı 10 uncu sayıların 5 cü. sütemunda) l | İ i akıt müsabakası VAKİT in böyük yüzme müsabakaları bu yil 10 Ağustos cuma günü yapılacaktır. Herkese açık olan bu müsabakalar. girmek istiyen sporcuların her çün öğleden sonra yazı müdürlüğümüze müracaat etme leri veya müraaallarını yazı ile yapmaları Gazetemiz, okuyucularına mahsus ol- mak üzere bir deniz gerintisi tertip etmiş- tir. Okuyucularımızın, bu gezintiye iştirak etmek için, her gün gazetemizin başlığı xa- nindaki kuponu kesip toplamaları . kâfidir. Gezlati eylül içinde yapılacaktır, müz Mi 2 ib ki e nihil

Bu sayıdan diğer sayfalar: