23 Temmuz 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

23 Temmuz 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

an Fransisco | revinin hakiki gahiyeti nedir? £revi evvelâ ameleler arak EE “onların, ük ir i zaten mücehhizyeşini sahiplerinin ni kendi $ li lr vt Bi rev ihtimali günden is patlak vacaj Nihayet günün bi- ezin daki ili e 1» Fakaj bum t Amerika hü N müş” Karşı ciddi Tea hükümetleri key yareki tahdit ee Comre1e karşı konulmasını ş <” Bevi Goran Lr kp Ai Yapımı, © 7 CEmiyete bir şah. karar çe, oyahut gear İtası salah; sPrmamAl von, bilva, ATI 5 KURUŞTUR. Yunan tayyarecileri dün geldiler ve samimi bir şekilde karşılandılar, Bugün Taksim âbidesine çelenk koyacaklar. * Sahip ve Başmuharriri : 9 uncu sene No. 3035 (PAZARTESİ 23 Temmuz 1934 Fransadaki bila M. Tardieu istifa tek- lifini reddetti Vaziyet tehlikeli görülmektedir. Nazırlardan bir çoğunun istifa etmesi çok muhtemeldir. İstifa teklifini reddeden M. Tardicu , PARIS, 22, (A.A.) — Sunday Times” in muhabirinden: Fransa ağlebi ihtimal yakında yeniden bir kabine huhranına marüz kalacaktır. Bu, M. Tardieu'nün Staviski işini tahkike memur komisyon huzurunda M. Chautemps'a şiddetle hü cum etmiş olmasının neticesi olacaktır. Hâdirelerin dünkü inkişafı, vaziyette biç bir salih eseri husule getirmemiştir. Fransız kabinetinin son içtima, tezep- züple neticelenmiş ve kabinenin reis vekili M. Şeron, içtimai müteskıp, oto mebiline atlıyarak, M. Doumergue'i bul- mak ve nazırların müzakcratından ken- disini haberdar etmek üzere memleket dır, Nazırların bazılarının istifa etmeleri muhtemeldir. Ve bu da “Milk hükü - met,, için vahim neticeler verecektir. Bu takdirde, meşhur Dreyfus meselesinden bir misli görülmedik siyasi bir buhran Tardicu'ün tahkik heyeti Chautemps aleyhine vaki şiddetli beya- natmın, radikal mazırlar t bir fmkacılık hücumu addolunduğunu söy- lemiş, bunun üzerine Hariciye nazırı M. Barthou, M. Tardicu'ye fırkalar mü- tarekesini bozduğundan dolayı istifa et- mesini teklif etmiştir. M. Tardicu, hü- cumunun, M. Chautempe'nin kabine ri yasetinde bulunduğu sırada efalinden dolayı, sırf şahsımı istihdaf eylediğinibe yan ile, bu teklifi katiyyen reddeyle « miştir. Tedris ve Terbiye konferansında Türk murahhasının iza- hatıiyi bir intiba bıraktı Kadri Bey konferansta İTürk Maarif inkılâbın- din uzün uzadıya bah- setmiş ve alâka ile z Si dinlenmiştir. CENEVRE, 22. (A.A.) — Anadolu Ajansının hususi muhabiri bildiriyor: Beynelmilel üçüncü tedris ve terbiye konferansına Maarif vekâleti tarafından Paris talebe müfettişi Kadri bey iştirak etmiştir. Kadri bey mufassal beyanatın- da Cümhuriyet mektep programlarında yapılan tebeddülültan, Türkiyede mec- buri tahsilden, mektep binaları inşasin- dan bahsetmiş ve ilk mektep programı « nm hazırlanmasında ecnebi mektepler programlarının hususi komisyonlar tara- i bildirmiştir. Kad- ve neticelerin İsviçreli profesör Ferrier tarafından pek çok takdir edildiğini söy lemiştir. Murahhasımız ilk mektep ve muallim mekteplerinden o bahsederken bunlar için hususi bütçelerden yüzde on alındığını ve orta mekteplerde tarih ted- risatrmızda yeni türkoloji (e etütlerinin programa (ilâve edildiğini kaydetmiş ve yüksek tahsil hayatımız « di, tüsü ilâve edildiğini ve her talebenin bu enstötüden geçmesi zaruri olduğunu ve otuz dokuz ecnebi muallimin Türk pro- (Devamı $ inci sahifede) İstanbulda herkes sıcaktan başıne soracam bir yer arıyor. Bazısı için ike ll yalla, ii iğ en serin Yer motör, deniz, plâj safası ise bazısı için de cami avlusunda uyumaktır. Hele şu şapkasının altına sığınan ve köşeye sıkışan adamın tatlı tatlı uyuyuşuna bakınız . « rocesi 34,5 ğa kadar çıkinış, hafif bir e rağmen hava bunaltıcılığını kay- imemiştir. Bir haftadanberi gittikçe artan sı. araz şiddetini bir hayli arttırmış bie Artık şehirde çeketsiz gezmek bir Rasat istasyonundan verilen melü- iman göre; bugün hava az. bulutlu ve sakin olarak geçecektir, Siirt Meb'usu MAHMUT Başvekil Hz. Dün sabah Ankaradan geldi ve Yalovaya gitti Başvekil İsmet Paşa Hazretleri dün sabah Ankaradan şehrimize gelmiş ve doğraca Yalovaya gide- rek Büyük Reisicümhurumuz Ga- zi Hazretlerine mülâki olmuşlar - dır. İsmet Paşa Hüzretleri, Pen- dikte tenden inmişlerdir. Başve - kil Hazretleri burada Reisicümhur Hazretleri namlarına başyaver - leri Celâl Bey ile Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey, Meclis ikinci re- isi Hasan, Gaziantep mebusu Kı- ıç Ali; Kars mebusu Nuri, Bozö- yük mebusu Salih beyler ve diğer zevat tarafından karşılı ar dır. İsmet Paşa Hazretleri Pendik- ten Ertuğrul yatına binerek doğ - ruca Yalovaya gitmişlerdir. Beynelmilel Dilsizler' kongresi Kongrenin İstanbulda toplanması için teşebbüsler var Avrupada beynelmilel dilsiz ve sa- İarlar birliği, İstanbul Dilsizler Cemi- yetine bir mektup göndererek, cemi- Gİ Yeti — beynelmilel Sİ kongreye davet et- miştir. — Fakat İs tanbul dilsiz ve sa- Zırlar © cemiyetinin meli vaziyeti mü- Sait olmadığından, topla E i, bey- meimilel kongrenin Süleyman Sırrı B, 15 ağustosta Tstam- bulda toplanması i- çin beynelmilel birlik nezdinde teşeb- büsattn b ğa karar vermiştir. Teftiş seyahati Ali Bey bugün İzmire hareket ediyor ANKARA, 22. (Telefonla) — Nafıa Vekili Ali bey beraberlerinde © Devlet Demiryolları Umum müdürü İbrahim Kemal, cer ve hareket daireleri reisleri Nüzhet ve Tevfik, yollar fen heyeti rei- si Fuat beyler olduğu halde ilk teftiş seyahatine çıkacaktır. Ali Bey doğrüca İzmire gidecek ve seyahati bir hafta kadar sürecektir. Ali beyin Ankaraya avdetinden sonra Tram- vay ileti müzakereye devam edile- ektir. Bu müzakere Readaptasion sasına istinat edecektir, — İsianbal Rubm şirketle müzakere. Bin yeni bir ngıçta olduğu haber verilmektedir. xi Dipburnu hâdisesi Yunan gazeteleri mes'ele- nin kapanmasından dolajı memnuniyet izhar ediyorlar ATİNA, 22 (A.-A.) — Türk - lagi- patılmış olmasından mütevellit mahzu - giyetini izhar etmekte ve Ankara hir kümetinin bu meselede göstermiş ol- duğu uzlaşma zihniyetinden bahseyle - mektedirler, Proin gazetesi, Yunan efkârr v- mumiyesinin bu hal suretinden ne de (Devamı 5 inci sakifede) 3 ncü sahifede SUBAŞI!.. - FELEK CENEVRE SEFASI Mümtaz FAİK 4 ncü sahifede g EE OZ DILİMİZLE M. SALAHATTIN ” LehistandaVistül nehri taş- mıştır. Suların üstünde insan cesetleri görülmektedir. Ame- rikada sıcaktan ölenler var. © Teki Müdür: 24318, Yazı işleri müdürü: 24019, İdare ve Methan & 24310 3 Yunan tayyareleri muvaf- fakiyetli bir uçuşla geldi Dost milletin filo kumandanının sözleri Yeşilköyde büyük bir karşılama merasimi yapıldı, misafirler bugün neler yapacaklar? iyaret edeceklerini ha- uğumuz komşu ve dost i askeri tayyareleri dün gelmişlerdir. Gelen askeri tayya- reler üçtür ve file ka; The - melisin idaresi altmdadır. Ayni kafile ile bir hususi tayyare ile de Yunan ga zetec'leri gelmiştir. Dostlarımız şu su retle gelmişlerdir. Atina ve Selânikten hareket Yunan tayyapeleri evvelki akşam Atinadan Selâniğe hareket etmişler ber vermiş Yunan hü Lausanne g ve geceyi orada geçirmişlerdir. Dün sabah saat 8,45 te Selânikten kalkmış lar, Dedeağaç, Edirne yolulile İstan- bula gelmişlerdir. Bu mesafe 525 kilo metredir. Yol ârızasız geçmiştir. Yal- nız Edirneden sonra hafif bir sis ta » İstanbula geliş Yunan tayyareleri saat on ikiyi geçerken Yeşilköy ufuklarında görül- meği , Yürmü dakika mer e Devamı 6 le) büyük unu merasimle kutlulanacak Yarın Üniversitede büyük merasim yapılacak, hitabeler irad edilecektir Yarın Lautanne sulhunun imzalar- dığı günün yıldönümüdür. 24 temmuz ayni zamanda hukukçu- ların bayrami olarak kabul edilmiştir. Bu mesut gün, her sene olduğu gibi bu sene de parlak merasimle des'it edi- lecektir. Hukuk fakültesi talebe © cemiyeti hususta bir hazırlamıştır. bene ant 16 da istiklâl marşı ile Tanaciktır. Müteskiben üniversi - Lawsanne sulhunun hukuk bakım 'dan kaymetini izah edecelitir. Bundan sonra Hukuk fakültesi Ta- lebe Cemiyeti Reisi Sırı Enver Bey bir hitabe iret ederek Lausanne rulhu karşımda Türk gençliğinin heyecanı. na tercüman olacaktır. Merasim bu suretle nihayete ere- Geletir. Talebe Cemiyetinin daveti Hukuk Fakültesi Talebesi Cemiyeti reisliğinden: Cemiyetimizin Hukukçular bayramı (Devamı $ inci sahifede) Beşiktaş-Viyana maçı İlk maçın hakemi ne diyor? “Bu maç Beşiktaşın tarihinde güzel bir hatıra olabilir,, Bugün Fenerbahçe stadında İstan: bul şampiyonu Beşiktaşla ikinci maçını olan W. A.C. hakkında, bu takımın Fenerbahçe ile yaptığı ilk ma- çı büyük bir muvaffakiyete idare © den hakem Adil Giray Beyle görük tük. Adil Beyin Viyana icularla - y bolcuları Avusturya futbolünün bu çöh- etini teyit ettiler. Ecnebi takımların ekserisi galip oldukları müddetçe umu- #miyelle temiz oynamağa çalışırlar mağlüp vaziyete düşünce de sertleşir- ler, hilelere saparlar, hakeme itiraz © derler, Halbuki W. A. C, liler on se - kizinci dakikada mağlüp vaziyete düş - tükleri ve bu vaziyet ilk devre sonuna kadar devam ettiği halde £ #empolarını biç bereler ve temi eyenlanma Oyun tarzının bu temiz havası yir- mi iki oyuncuyu da sarmıştı. o Esmen Fenerbahçe takımında da lüzumsuz sert-

Bu sayıdan diğer sayfalar: