23 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

23 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

23 Temmuz 1934 “AKŞAMDAN AKŞAMA Ihtikâr mücadelesi! #htikârla mücadeleyi tayin ve Resbit için bir komisyon toplan. yor. Komisyonun mesaisi hakkın- da gazetelere akteden rivayetle 7e bakılacak olursa komisyon de- pin tetkikler yaparak esasli surette hareket etmek istiyor. Bunu alkış lamaktan başka elden bir şey gek mez. * Muntazam bir usul dairesinde galışmak ciddi bir neticeye var» mak için en Onun için, komisyonun aradığı ra- , öğrenmek muvaffak üzle temen- Gini de unutmamak iktiza eder. Bu lüzumlu, ilmi tetkikler ve ha- zırlamalar bir tarafta devam eder- ken öte tarafta yapılacak acele bir vazife mevcut olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır. İhtikârla müca- 'dele için işte bir komisyon teşkil edildi; komisyon da meseleyi cid- 'di tutarak esaslı noktaları derin- leştirmek istiyor diye kollarımızi kavuşturup bekliyemeyiz. Çünkü gaye komisyon değil, tedbirdir. Komisyon çalışırken de, kati ted- birlere intizaren, bazı şeyler yapı- labilir. Komisyon ihtikârı ne suretle ta- Tif ve tasvir edecek? Mücadeleyi hangi şekilde kabul edecek? Bun- ları kısmet olursa günün birinde görürüz. Fakat bizce şurası mu- hakkak ki belediye ya kendiliğin- den büyük satış merkezleri vücu. 'da getirmeden yahut mutavassıt- ları ortadan kaldıracak veya ek- siltecek surette büyük satış mer- kezleri açılmasını teşvik edip bu- nu daimi bir kontrol altında tut- madan hayat pahalılığile kabil de- Zil mücadele edemez. Yani hayatı ucuzlatmak yolunda sağlam, fay- dalı, müsmir bir adım atamaz. Ne yaparsa — hükümsüz — kalmağa mahkümdur. Çünkü az çok, velev sathi surette olsa bile, ihtikâr ve hayat pahalılığı meselesi ile meş gul olup ta göze çarpan en büyük fenalığın toptan ve perakende fi- atleri arasındaki fark noktasında landığını görmemek kabil de- Zildir. Bu fark ta narh ile, ceza ile, fiat cetvellerinin ilânı ile kökün den kazınamaz. Bunların faydasi ez küm bir adam olunca ve bu küçük mulavassıt günde pek az ciro ile nunca fiatlerinin. fırlamamasına imkân var mıdır? azicik eşelene- cek olursa derdin ne kadar basit ve aşikâr olduğu göze çarpiyol Bu göze görünen basit derde icap Yol inşaatı Bu sene bozuk yollar tamir edilecek Vilâyet ve belediyenin bu sene de yaptıra» yeni yollar bütçenin müsaa- desizliği yüzünden az olmakla be- raber son aylarda epey mü- him inşaat yapılmaktadır. Belediye bu sene büyük mik- yasta yol inşaatı yapamıyacağını düşünerek en işlek caddelerden bozuk olanlarmı tamir ettirmeğe karar vermiştir. Bu caddelerde ya- pılacak tamirat, uzun seneler da- yanabilmek için sağlam malze- melerle yapılacaktır. Bilhassa par- ke inşaatinda, kaldırımların ça buk çökmem: altları kalın. kum tabakalarile takviye edile cektir. Kibrit ihracatı Kibrit şirketi iktisat veki müracaat ederek yeni yapılacak ticaret muahedelerinde kibrit Tacatıni kolaylaştırmak için teşeb- büsatta bulunulmasını istemiştir. Vekâlet bu teklifi tetkik etmek tedir. Florya plâjı Fen heyeti plâj arazisinin haritasını yapiyor Florya plâjının istimlâki ile hemen tesisata (başlanacağını yazmıştık. Plâj ile civar rındaki araziden ne miktarını timlâk edileceğini tesbit etmek e fen heyeti tarafından hazırlan» mağa başlanmıştır. İstimlâk ha- ritasi yapıldıktan sonra istimlâk edilecek olan arazi hakkında bir iat tayin edilecek ve o zaman istimlâk muamelesine başlana- caktır. ! z Bir motör battı Kaptan Fikrl efendinin idare- sindeki motör kereste yükü ile Iğneadadan limanımıza gelirken yükün fazlalığından birdenbire su almış ve batmıştır. Denize dökü len tayfalar kurtarılmışlardır. Hayvan ihracatı Son hafta içinde İzmir limanın- dan Yunanistana 947 baş sığır ve çareyi düşünmek, çareyi tatbikat sahasını o kadar kolay bir şey deği Tasını teslim ederiz, Fakat bir kere derdin çaresi daha hakkile anla şılmadı ki! İşte yüreğimiz buna yaniyor. Akşamci İstimlâk kararları Dahiliye vekâletinin tasdikinden sonra katileşiyor imdiye kadar bir yerin mena- fi umumiye namına | istimlâkine Fakat belediye ile vilâyetin birle- şik bulunduğu Ankara ve İstanbul gibi yerlerde menafii umumiyeye | taallük eden istimlâkler Dahiliye vekâleti tarafından tasdik edil | mekte, birleşik olmıyan yerlerdeki istim- lâklerde eekisi gibi valilerin tasdi- kinden sonra yapılmaktadır. Bu itibarla İstanbul belediyesinin da- ha filen başlamadığı istimlâk mu- ameleleri Dahiliye vekâletinin ka- Farı alınmak üzere Ankaraya gön- derilmektedi 1 Mühendis mektebi Nafıa vekâleti mektebin ıslahile alâkadar oluyor Mühendis mektebine biri elek- rik, diğeri makine mühendisi mek üzere iki şube ilâve edileceğini yazmıştık. Haber aldığımıza göre nafıs vekâleti mektebin esaslı surette ıslahı, ders programlarında gö” rülen noksanların telâfisi, ve rektepteki idare tarzının tan zimi için mekteple yakindan alâkadar olmağa | başlamıştır. Bunun için profesörlerden bazi zevatın da mütalâasi sorulacak ve mühendis mektebinin Ayru- padaki emsali derecesine çıkarıl- maasi ne gibi yenilikler ya- pılması lâzım geleceği tesbit edi- lecektir. Açık göz dost Nuriye hanımın evine girerek paralarını aşırdı Tophane civarında oturan Nu- riye hanım bir müddet evvel Ali isminde bir adamla tanişmış ve uzun zaman beraber oturduktan sonra geçenlerde araları bozula- rak ayrılmışlardır. Aradan bir hafta kadar geçtik- ten sonra Ali mütemadiyen Nuri- ye hanımi takip etmiş ve evvelki gün kadın sokağa çıktığı sırada kendisi eve girmiştir. Ali evde Nuriye hanimin san- dağını kırarak bir çok eşyasile seksen lira kadar parasini alıp sayuşmuştur. Nuriye hanımın mü racaatı üzerine zabıta Aliyi yaka- lıyarak tahkikata başlamıştır. Ispanyada bloke paralar Ispanyada bloke edilen pı ın tediyesine başlandığı bildirilmiştir. Bız Tal Narha riayet etmiyenler cezalandırılacak On beş günden beri süren şi 'detli sıcaklar yüzünden buz sar- fiyatı çok artmıştır. Buz Fabril ktanbulun gi mn stibsalât ik ihtiyacına te- İ kabul ettiği halde bazı semtler- de © geç vakitler buz bulunma- dığından, bazı yerlerde de pera- kende satıcıların belediyece tar yin edilen fiatten fazlasına yani buzun kilosunu dört, beş kuruş tan aşağı satmadıklarından şi küyet edilmektedi i & Belediye, bu şikâyetlere ya kından alâkadar olmuştur. Buz istihsalâtı ihtiyaca kâfi olduğu halde buz bulunmamasından şi- £ edilmesinin hakiki sebe bini, ve hangi semtlerde pera kende satıcıların pahalı buz s tıklarını araştırmağa — başlamış tar. Hiç bir sebep yokken buz fi- atini yükselten ve talep vuku unda buz olmadığını ileri süreni perakende satıcılar hakkında ta- kibat baş bayiliği nezdinde bulunulacaktır. apılmak üzere buz teşebbüsatta Yumurta ihracatı Iktisat vekâleti bir talimatname yapacak Yumurta tacirleri, yur racatının kontrol edilme: talimatname yapılmasını istemiş- lerdi. Yumurtacıların bu talebi iletisat vekâletinde büyük bir al ka uyandırmıştır. Esasen Türkofis yumurta hakkında şimdiye ka- dar yaptığı tetkikat neticesinde bu fikre vâsıl olmuştu. Aldığımız malümata göre Tür- kofiz yumurta ihracatı talimatne- akkında tetkikata başlamış- tar. İleride yapılacak bu tal meye göre, yumurtanın hanı iskelelerden ihraç edileceği gil şeyler de tesbit edilecektir. Aiyon istihsalâtımız azdır © Uyuşturucu maddeler inhisari afyon istihsalâtı hakkında, afyon mıntakalarından malümat almak- Alınan malümata göre bu istihsalâtın, geçen seneye ran üçte bir nisbetinde oldu- anlaşılmıştır. z Kaçak eşya Evvelki akşam Çiçerin vapurile Odesadan limanımıza gelen bir zatın eşyaları arasında deri, ku- maş ve saire gibi birçok kaçak eşya bulunarak müsadere edil. miştir. ta çileden çıkmamak mümkü Çek defteri yerine şii; Bazan insan edebiyat namına öyle tuhaf şeylere Geçenlerde elime bir kitap si- kıştırdılar. Genç bir sevgilisine mektupları, Sahifeleri karıştırırken bir par. ilişti. Okudum: yazıcının. gin. Büyük bir tüccar ve sana zen- gin bir koca arıyor. Fakat ben fakirim. Bumun için bir gün şiir defterimi koltuğumun. altına sıkıştırsam, babana, o ip ten, paradan, ticaretten ve müte- madiyen zenginleşmekten baş bir şey düşünmiyen babana git sem, yalvarsam ve desem ki: — Benim para kasam yok, fa- Kat şiir defterim var. Benim ban- kada hesabım yok, fakat başımın! içinde pembe ufuklarım, yaldızlı hulyalarım var. Benim çek defte- rim yek, lâkin hiç bir tâbiin he- kalbim var, yıldızlara şi dökülen göz yaşlarım var, Evet babana bunları söyledik ten sonra seni istesem, acaba ne, cevap verirdi?. Hey gidi koca şair hey... Ser- in babasına bunlari söyle dikten sonra ne cevap alacağını merak ediyorsun ha Ben sana söyliyeyim. Sevgili- nin babasına bunları söyledikten sonra adamcağız yerinden fırlar, eline artık hokka mı geçer, telefon meseledi dırır ve siz onu biraz sonra kafa» mızda Sevgilinizin babasinin yazıha- mesinden nasıl dışarıya atıldığını- 71 şaşırırsınız. Sokağa çıktığınız zaman pantalonunuzun arkasına bakarsanız sevgili hanımın pederi" nin ayak izini iz. İşle alacağınız cevap budur. Hikmet Feridun Bir çocuk denizde boğuldu Azapkapısında oturan madam Zilinin dokuz yaşındaki oğlu Sa- lamona arkadaşları Nesim ve Da- vit ile dün Kürekçi kapısında de- niz kenarında oynarlarken deni- ze düşerek boğulmuştur. Cesedi henüz bulunmamıştır. Zavallının kolu kesilmiş Balat iskelesinde bir fabrikada ın altmış yaşların amele Tev- Mm e | temizlerken sağ kolunu kazaen rendeye kaptırmış ve kolu kesik miştir. Tevfik efendi hastaneye kaldırılmıştır. Buyün devair tatil 23 temmuz bayrami münasebe- le bugün bütün resmi daireler, mücssesat kapalıdır. Amca beye göre!.. — iktibas ve tercüme bukki mahfuzdur — TT ” — Eskiden bizim zenmatta ekmek vardı Amca bey... Halbuki şimdi yüzüne bakan bi- le yok. Bunun için zencile bir gün bah Günü yapmak istiyoruz. TA, B. — Pekâlk amma 364 gün na yapacaksınız)...

Bu sayıdan diğer sayfalar: