22 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

22 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

22 Temmuz 1934 Oynıyanlar : Otuz yaşlarında. Mühim bir dairede şef. İsminin müsem- mast bir kadın: Acar, şirret, çaçaron, kazandığı paraya mağrur. » Acar hanımın kocası, Vazi- fesi: Ev işleridir. Hakikaten 'mazlüm ve boynu bükül Ağrı var, dili yok. Hariçte çalışmadığı için mahçup. Hâkim hanım.. Mübaşir kadın.. Birinci, ikinci ve üçüncü şahitler. Seyirciler. Tablo: Şimliden, hayatın Ker gübesinde erkeklerin elinden ekmeğini alan kadınlar, yarım asır sonra bütan işleri inhi- Barları altına geçirmişlerdir. Bugünkü tanmülün aksine, bu solar pura kazanan kadınlar, İşsiz erkekleri almakta ve onlara ey işlerini gördürmektedirler. Tele bu devirde, bir gi, (Acar hanım) kocası (ilaziüm bey) aleyhine talk davası açmıştır. Bütün işler hanımların elinde dedik ya: Mahikeme- iin hâkimi, kâtibi, mübaşiri kâmllan kadındır. Salon, “iki parti olan kalın ve erkek knilesile doludur. Mahkeme dağlar: Acar hanım , Mazlâm bey . Hâkim hanım ie bakalım: Talâka sebep nedir? Acar hanım Mazlüm beyle yaşarım tamam altı senedir, Nasılsa evlenmiştim, şeytan aklımı çeldi, im süt fakat burnumdan geldi.. Hâkim hanım Şimdi sözü kısa kes, boş tafsilâttan vaz geç, iddiada esaslı olan noktaları seç!... Acar hanım Efendim 1.. Ben çaresiz sözü uzatacağım, Biraz tafsilâtile işi anlatacağım: Bundan altı yıl evvel, daha çocuk gibiydim, Şimdiki dairemin küçük bir katibiydim | Bu Mazlüm beyi gördüm, az zamanda anlaştık, Yani samimiyetin hududuna ulaştık! Onun parası yoktu, benim vardı maaşım, Onu nikâhla aldım : (Oldu hayat yoldaşım! Biz kavgasız yaşadık göyle altı ay kadar, Zehir ayı başladı, dünya geldi bana dar: Beni sevmediğini bakışlarından sezdi Onunla yaşıyamam artık canımdan bez Bu işten kavgasızca sıyrılmak istiyorum, Yani, sözün kısası: Ayrılmak istiyorum!... Taftüüziyi #ekünetia dinliyen hekim hanım, maddelalaylı olan Mazim beye sorar) Hâkim hanım Hanımın bu sözüne, Mazlâm bey; ne dersiniz?.. Mazlâm bey Bu asılsız davayı hemen reddedersiniz : Hakikaten mazlümum : Kabrına boyun eğmiş, Böyle olduğu halde talâka sebep neymiş... Acar hanım Tır Talâka sebep ne mi ?.. Bir değil, elli değil, Sebep o kadar çok ki, sayısı belli değil... Hâkim hanım Birer birer sayınız. Acar hanım Peki: Müsriftir fazla, Borç gırtlağımı aştı, etmez kanaat azla! Esvap, gezme, tuvalet. Pek çok para harceder, Her gece sinemaya, her gün gezmeğe giderli. Mazlüm bey Şahidimi dinleyin bir parçacık elverir.. TUfazinm beyin mudafas.çabldi lan yaşlı bir bey ayağı kalkar) Hanım Birinci şahit Allah var: Iki kolum bir gün yanıma gelir, Yarım asır sonra | Bir boşanma davası Mazlüm bey pırlantadır.. Haşa., Kusuru yoktur, Ona müsrif denilmez, bilâkis gözü toktur: Sinema nedir bilmez, gezme nedir anlamaz, Hattâ kanaat eder yemeği olsa da az, Güveylik esvabıdır arkasındaki bâlâl Acar hanım TOrtaym frlyarak: | Beyim kanaatkârmış, kabul ettik, pek âlâ, Ya buna ne dersiniz: Tembeldir pek ziyade?! fazlam beyin ikinci şahidi ayağa kalkar: ) İkinci şahit Tahtaları o siler, o yıkar hep çamaşır, Didinir, emek verir: Gece, gündüz yorulur!.. €v beyi nasıl da tembel olur. Acar hanım ÇHlddetinden kıpkırmızı kesilerek Bunu da kabul ettik, görüyormuş beyi Gene bir kulp bulunuz: Mazlum bey bilmez di Daireye giderken sökük dikemem artık, Halbuki çoraplarım, gömleklerim hep yırtık?.. Üçüncü şahit Uhtiyar bir matakait bastonuna dayanıp kalkar Sökük dikemiyormuş. Bak yediği naneye, Doğrusu ya gülerim ben böyle bahaneyel.. Mazlüm bey isteyince iğr kapı Hiç farksız yırtık örer, mükemmel yama yaparl Kötüliyemezsiniz bu sözlerle nafile; Geçen gün bana dikti bırka, entari bilek. T Şahitlerin bu madafaamı karnında. Acar hanım Gararır, sendeler. Hücum hazırlanan bir şi kaplan gibi kabarır ve him hanuma bağrı Acar hanım Hâkim hanımt., Işittim: Beni aldatıyormuş, Kadınlara balkondan mektuplar atıyormuşl Zaten mahallemizde evimin saği, solu eklere takılan çapkın kızlarha dolul t& oturan bir faizci kadın var, bu karı kadarı Kendisini öptürmi küçük bey. Namuslu ev erkeği yapar mı hiç böyle şey?l. 1 Heyeti baklme düşünmeçe başlar, Tul parti olduğunu söylediğimiz ahalinin erkekler kısmı: «Senin gibi kanya taktırmalı,» diyo Söylenirler. Kadınlar kısmı da: «Karak sün böyle orospu erkekleri. > Mukabelesinde. bulunurlar Zavalı Mazlum bey bu hücüm karşında. sarsılır, fakat köndini toplayıp bizzat madafsaya kulkar ) Mazlüm bey Adalet istiyorum!,. Kabul etmem bu sözü, Bana böyle diyenin kör olsun iki gözü Hâkim hanıml.. Kâmilen iddiası yalandı Bu, beni atmak için, kurulmuş bir plândirl. Ben - Ağrım var, dilim yok - evde oturuyorum, Kapalı pancurların ardında duruyorum! Değil ben oynaşayım komşu kadınlar ile, Mahallede kaçarım dişi kediden bile! Uazlüm beyin masum olduğunu dalr bkim hanıma kanaat gelmek: üzeredir. Acar hanım, davayı kaybedeceğini hilame. der, Siranın Gstane bir yumruk vurup, bağırır) Acar hanım Benim hürriyetime çekemer kimse duvar, Arzum neyse söylerim, bir iddiam daha varı Madem ki ev beyimiş; kanaatkâr, usluymuş, Haydi kabul edelim madem kl namısluymuş! Hayat yoldaşım olsun, gene evimde dursu Fakatı Ben çalışırken, o da çocuk doğursunl... (Bu sözü dayan beyeti hakimenin gözleri faltaşı gli açılır, sayirollardan kadınlar parlatan; efvet,. Bi çalış yoruz. Onlar da çocuk doğuraümlar!..» diye bağırşmaların örkekler parti : «Yubaman(.» sadalarle karşılarlar, Acar banmın davayı kaybettiği eenada perde iner.) Ne-Rü “Iktisat Vekâletinden: Ölçüler ve ayar Müdürlüğüne birisi elektrik öbürü mekanik i ve birisi kimya öbürü elektrik diploma mühendisi, iki laburatuvar mübendisile Ank: Samsun, Mersin ve İzmirde çalıştırılmak üzere teknikum, Robert Kolej veya Sanatlar mektepleri elektrik ve makine şubelerinden mezun 15 ayar fen memuru ve Büro işleri için bir mümeyyiz al Ankarada ölçüler idürlüğünde ve İstanbulda Ölçüler ve Ayar Müfettişliğinde yapılacaktır. İmtihan mevzularile taliplerni en geç Ölçüler ve Ayar Mü veya göndermeleri lzımgelen vesikalar hak- Müdürlüğünden ve İstanbul, e İzmirde Ölçüler ve Ayar Baş Müf i Biçüleri mütehassısı iki fen müşm caktır. Ehliyet imtihanları 81/7/1934 tarihinde ve Ayı 2871/934 akşamına kadar 'dürlüğüne vermel kında Anki Samsun, Mersin malümat alınabilir. larını yenilemeleri ve Ankara: Ölçüler ve Ayaı Evvelce müraca, ıksan vesikala, 1 tamamlamaları lâzımdır. iye üçünen hukuk mahko- nım tarafından Kasım yokuşunda Hacı Hasan, T ba e Ra al a m lüyibanın Sureti ikametgâh olan ma hallin yanmış olduğuna dair zabıtanın. mazekkeresi ve böyle bir mabal olma maşruhatından a anlaşılmış olmakla ve bilh tebliğ fade ılon. bittalep ilânen tebligat fe- Baş edilmiş olduğundan tarihi ilândan ii) ron yirmi gün zarlında da ne coyap verilmesi ve yeymi mezkürde sant 14 (9 tahkikat bükimliğinde hazır bulunulması lüzumu tebii va arabalı suratinin mahkeme divanhanesine talik. edildiği ilanen tebliğ olunur. (4058) Kilis Gümrk Muhafaza ta- buru kumandanlığından: Kilis Gümrük Muhafaza Taburunun 934 secesine ait efrat va 1 — Aşağıda cins ve mıktarı gösterilen Yirmi üç kalem erzak bir senelik olmak üzere pazarlık suretile mevki münakasaya konulmuştur. 2 — Kırdırma şartları kâğıdının tasdikli suretleri Urla Gümrük Satınalma, Antep Askeri Satınalma, Maraş Askeri Satınalma ve Kilis Askeri Satmalma komisyonlarındadı 3 — Pazarlık Kiliste Gümrük Muhafaza Satinalma komisyonluğu tarafından yapılacaktır. 4 — Pazarlık 25/7/934 gününe rastlayan Çarşamba günü at onda isteyenler hergün saat altıdan on dörde ka- 6 — Örneği görmi dar Satınalma komisyonluğunda görebilirler. — “3706, Cinsi Kilo gram Cinsi Kilo gram Un 28552 Bulgur 5460 Fasulya 5460 Nohut 5460 Pirinç 5460 Mercimek © 5460 Patates 5460 2620 Tuz 4193 26207 Gaiyağı 3926 2091 Çay 131 1310 Kırmızı biber 262 1300 Üzüm 1300 Zeytinyağı 800 Salça 1310 Soğan 5460 Odun © 410580 Arpa 32849 Saman 36865 Müfettiş Namzetliği musabaka imtihanı Türkiye Ziraat Bankasından: “6,, Müfettiş Namzeti alınmak Üzere 11/8/1934 Cumartesi günü 9da Ankara ve İstanbul Ziraat Bankalarında bir müsabaka imtihanı açılacaktır. kaya iştirak edeceklerin “Mülkiye, veya “Yüksek İktisat ve Ticaret, Mektebinden veyahut Hukuk Fakültesinden mezun bulunmaları ve yirmi yaşından aşağı, otuz yaşından yukarı olmamaları lâzumdır. Müfettiş Namzetlerine “140, lira maaş verilir. İki senelik stajdan sonra yapılacak mesleki imtihanda muvaffak olanlar “175, lira müfettişliğe terfi ettirilir. İmtihan proğramını ve sair şartları havi matbualar Ankarada Ziraat Bankası Teftiş Heyeti Müdürlüğünden ve İstanbul ve İzmir t Bankalarından tedarik edilebilir. Talipler bu matbuada yazılı vesikaları bir mektupla birlikte Ankara Ziraat Bankan Teftiş Heyeti Müdürlüğüne nihayet 26/7/934 Perşembe günü akşamına kadar göndermek veya bizzat vermek suretile müracaat etmiş bulunmalıdırlar. “3776, İstanbul dördüncü icra memurluğundan: Boğaziçinde Kandilli mahallesinde Kandilli caddesi Rıhtım yolu eski 42, yeni 25 No.lı hanede mukim iken elyevm ikametgâla meçhul olan Edip Kemal beye: Emniyet Sandığından 15/2/932 tarihinde 12875 hesap numa- ral borç senedi mucibince 27/2/934 tarihine kadar 2049 Li a baliğ olan ve bu tarihten itibaren 18/6/933 tar 9 faiz ve Y,6 komisyon ve faiz, komisyon masarif yekünu Üzerinden “jı 2,5 muamele vergisi ve 18/6/933 tarihinden sonr 9 faizve */,3 komisyon ve faiz komisyon masarif yekünu üzerinden. “), 2,5 muamele vergisi hesap ve abredilecek olan borcunuzu i otek gösterdiğiniz Boğaziçi Kandil maballe- sinde Kandilli caddesi Rıhtım yolu sokağında eski 42, yeni 25 numaralı bir evin tamamının paraya çevrilmesi talebile adresinize gönderilen ödeme emrine mübaşirin verdiği tastikli meşrabattan ikametgâhınızın meçhuliyeti anlaşılmiştir. tarihinden İtibaren 20 gün zarfında işbu borcun İstenen z ve komisyon ve muamele vergisi ve masarifi sairesile borcun tamamı ya bir kısmına itirazınız ise bizzat veya bir vekili kanuni göndererek dermeyan etmeniz ve İşbu müddetin mürurun- 'dan sonra on gün içinde de borcun tediyesine bir sureti tesviye gös” termediğiniz takdirde ilân tarihi mebde olmak üzere 30 gün sonra icrai takibe başlanarak mezkür gayrimenkulün satıla olan ödeme emri ile senet sureti tebliğ makamına kaim olmak Gzere keyfiyet 93/2009 dosya numarasile tarafınıza tebliğ olun (4057) Istanbul C. Müddei umumiliğinden: ınbul hapishane ve tevkifhaneleri için bir sene zarfında muktazi 6000 kilo pirinç 1750 kilo fasulye 1750 kilo Nohut 850 sade yağı 2500 kilo sabun münakasaya vazedilı . liplerin şartaameleri görmek üzere her gün adliye levazım dairesine münakasaya iştirak edeceklerin 7/8/934 salı günü saat 14 de Istanbul vilâyeti muhase- hasebeciliğinde müteşekkil komlayonul mabsusuma müracantları kı ilân oldnur, “3977,

Bu sayıdan diğer sayfalar: