22 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

22 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

.Cuma gecesi Kumkapı ile Yeni- Sahife 2 22 Temmuz 1934 Üç parça bulunan Su bardakları ceset ne oldu? Bir çok noktalar henüz N Mz Tepebaşı bahçesinde mamile aydınlanamadı b “uman | San Fransiskoda grev bitti | serisi kapı istasyonu arasında tren ray- rı üzerinde üç parça olarak ce- sedi bulunan İsmail ismindeki gencin ne suretle öldüğünü tesbit in yapılmakta olan tahkikat he- bitmemiştir. Zabıta ve adl faciayı muhtelif cephelerden tet- kik ettiği gibi şark demiryolları idaresi de esaslı tahkikata giriş- miştir. Şark demiryolları başmühendis- liği ekspres ve konvansiyonel trenlerinin tekerleklerinin o mua- yenesi için lâzım gelen istasyon- lara telgarfla malümat vermiştir. İlk bakışta doğrudan doğruya bir kaza gibi görünen hu feci ölüm | yakası iyice tetkik edilince bazı güphe ihtimalleri uyandırıyor. Evvelâ, perşembe günü akşam üzeri saat sekiz sıralarında İsmail #le yanında çalıştığı Nuri ve Meh- met ismindeki kayıkçı ustaları be- raber yemek yemişler ve iki usta dükkândan çıkıp Yenikapıdaki ti- Yatroya gitmişlerdir. Ustalar saat on bir buçukta dükküna döndük. leri zaman kapının kilitli oldu nu ve İsmailin ortada bulunmadı. ımı görmüşlerdir. Bilâhare genç çırağın ölüsü parçalanmış bir vazi- yelte rayların üzerinde bulun- muştur, İsmailin ölümü saat sekizden on bir buçuğa kadar geçen üç buçuk saat zarfında vukubulmuş olması icap ediyor. Bu arada geçen tren- lerin tekerleklerinde de hiç bir kan izi bulunamıyor. Saniyen, İsmalin cesedi yari çıplak ve elbiselerinin bir kısmı elinde ve üç parça olarak bulun- muştur. Genç çırağın banyo yapmak üzere denize giderken veya ban. yo yaptıktan sonra dönerken tren yolundan geçtiği sırada ani çıkan bir lokomotifin altında parçalan- “dığı kabul edildiği takdirde İsmi lomotifi gördüğü zaman bittabi kaçmak istemiş olacak ve binaen- aleyh trenin altına düşünce ya bi gından, ya bacaklarında ve yahut desinden iki parça olacaktı. Halbuki kaza kurbanının cesedi muntazam bir şekilde boynundan ve bacaklarından kesilmek sure- tile üçe bölünmüştür | Bu vaziyet İsmailin sureti mah- .susada raylar üzerine yatmış veya yatırılmış olması ihtimalini hatıra getiriyor. | Hadisenin üzerindeki esrar perdesi ancak İsmaili çiğniyer ren meydana çıktıktan sonra kal: “dırılabilecektir. Çatalcada cinayet Ii kişi öldü, üç kişi de - yaralandı 7 Çatalcanın Kızılcaali köyünde ayar, Lâtif, Davut, İsmail, Meh- met, Recep, Ethem, İdris bir kal yede oturup eğlenirlerken köy muhtarı Kadri bunların eğlencesi- ne mâni olmak istemiş ve arala” ında kavga çıkmıştır. Bu sırada köy korucusu Halil de gelmiş ve muhtarın emrile tabancasını çekip, iki el ateş etmiştir. Bunun üzerine karşılıklı si er atılmış, Lâtif, Kadri isimleri de iki kişi ölmüş, Sait, İdris ve ko- ye Halil ağır yaralanmişlardır. Vakaya jandarma vazıyet ederek ih hir, tabii hayata avdet etmişti İçlerinde muhtelif mahsuller olan. kamyonlar, dün sokaklardan geç- mişlerdir. Fabrikalarda işe baş- lanmıştır. Sokaklarda neşeli bir faaliyet vardır. Kahveler ve lokantalar, günlerin mahrumiyetlerini öde. mek için ağızlarına kadar dolu- dur. Rıhtım işçileri henüz. işlerine başlamadılar. Fakat bir kaç güne kadar bir hal tarzı esası buluna- cağı ümit ediliyor. Oakland ve Berkeley şehirlerin- de ve diş mahallelerinde umumi grev durmuştur. Fakat arabacılar, rıhtım işçileri grevinin devamı müddetince münakalât yapmama- a karar vermişlerdir. Bununla beraber Portlandda Maarif teşkilâtı Düşünülen tebeddüller tatbik edilmiyecek Ankara 21 (AA) — Maarif vekili Zeynelâbidin bey, Anadolu ajansına şu beyanatta bulunmuş- lardı — 934 senci tedrisiyesi esnasin- da maarif vekâleti eski kadroyu, teşkilât ve sistemi muhafaza ede- cektir. Gazetelerde görülen bi çok tebeddülüt şayialarının tatbi- ki bu sene için mevzuu bahis de- üç derecedeki tahsil mese- lesinde yapılacak takviye, ıslah ve tadil önümüzdeki sene zarfında düşünülecek, program haline va- zedilecek ve bu programın gele- cek senelerde tatbikine geçile- cektir. Fransız kabinesi- nin mevkii sarsıldı Paris 21 (Hususi) — Dow mergue kabinesinin sağ cenah fır- kalarımın mümessili olan Tardieu- nün, Stavisky rezaletini tahkike kk komisyonuna kası reislerin- den sabık başveki! M. Chautemps aleyhinde şiddetli beyanatta bu- lunması Fransız kabinesinin mev- küini sarsmış, taşrada istirahat et- mekte olan başvekil alelâcele Pa- rise dönmüştür. Kabinede radikal sosyalistlerin mümessili olan M. Herriot ile M. Tardisunün ayni za- manda istifa etmeleri kuvvetle muhtemeldi 5 kişi zehirlendi Yerli mallar sergisinde çıkan hadise Dün gece yerli mallar sergisin- de soğuk meşrubat satan paviyon- lardan birinde motör borusu pat- lamış ve etrafa yayılan amonyak- tan Emilyo, matmazel Puland, Ni lüfer hanım, matmazel Mili Ar- tim ve Mehmet efendi isimlerinde beş kişi zehirlenmişlerdir. Zehirle- penler hastaneye kaldırılarak ha- yatları kurtarılmıştır. Kaza etra kavgacıları yakalamıştı fında tahkikat yapılıyor. amonyakın patlamasından vaziyet iyileşmiş değildir. Milli muhafız kıtaatı, işçi kullananlar rin sendikalara dahil olmıyan iş giler tarafından tahliyeye karar vermeleri üzerine seferber edil. miştir. Minneapolis © (Mivesota) © 21 (A.A) — içinde yiyecek dolu olan bir kamyonun, sendikelara boşaltılmasına mâni olmak istiyen grevcilerle yapılan bir çarpışma" da bir polis yaralanmıştır. Polis, grevcileri püskürtmek için ateş açmak mecburiyetinde kalmıştır. * Yaralanan polis, bir arkadaşi" nin kurşunu ile kazacn yaralan- mıştır. Minneapolis 21 (A.A.) —Kam- yoncular grevinin ikinci gününde iki polis ile 33 kişinin yaralanma: Dipburnunda ya- pılan âyin resmi Âyine Kocatepe muhribi- miz iştirak etti ve denize bir çelenk attı Ankara 22 — Bugün saat do- kuzu otuzda İngiliz dananması- ma mensup, Oucen Eelisabeth dritnotu ile London ve Devons- hire kruvazörleri ve Türk do- nanmasına mensup © Kocatepe torpido muhribi olduğu halde Dipburnu önünde 14 temmuz müessif hâdisesinde vefat eden İngiliz bahriye zabitinin istira- hatı ruhu için tekerrür eden âyin yapılmıştır. Merasimde İngiliz gemileri yer- lerini alınca Kocatepe kuman- 'danının mına çelenk atılacağını bildiren Türk donanması na- si kabul etmiş ve tees- österilen samimi alâkaya teşekkür etmiştir. Merasime saat 9,30'da boru ile sancaklar yarıya | indirilerek başlanmış, zabitler kılıçlı ve mü- rettebat beyaz giymişlerdi.. 12 dakika süren dini merasimden sonra havaya atılan üç el yaylım tüfek ateşi arasında borular s€- lâm havası çalmış ve arkasından çelenkler 3 dakika süküttan sonra İngiliz gemilerin deki bandolar milli marşların ve müteaben paydos havasını çalmışlardır. Bu suretle merasim bitince Devonshire kruvazörü Kocatepe- ye kırk metro kadar yaklaşarak geçerken Türk istiklâl marşını atılmıştır. İngiliz amiralı motörle Koca- tepeye gönderdiği yaveri amira- lin teşekkürünü şifahen söyle dikten sonra amiralın kartviziti- mi İngiliz amiralı zırkılısına git miş olan zabitimize verilmek üzere Kocatepe kumandanına bı- Merasim esmasında Si- samın kadın, erkekten mürekkep halk kafilesi motörler ile İngi- ri ve Kocatepe etrafın- dolaşmışlar ve dostane alü- östermişlerdi da Fakat bir çok şehirlerde hâlâ çarpışmalar ve kanlı vakalar oluyor San Frânsisko 21 (A.A.) — Şe- | | 1 yüzünden 2500 milli muhafız şehirde toplanmıştır. Greveiler, kamyonları durdurmağa teşebbüs etmekte ve kavgalara sebebiyet vermektedirler. Winnipeg 21 (A.A) —Dün ale şam Minneapolisten buraya bom- bardıman tayyareleri gelmişler. dir. Edmontona doğru yollarına devam edeceklerdir. Seattle 21 (A.A.) — Sendika- lara dahil olmıyan işçilerin vapur- ları boşaltmalarına mâni olmak tiyen 2000 grevciyi dağıtmak için polis 200 ağlatıcı bomba kullan» yaştır. Bunu, muntazam bir harp takip etmiştir. Dört polis, ağır su- #ette yaralanmış, 12 grevci gaz- larla zehirlenmi; Minneapolis 21 (A.A) — Ka rişıklıklar neticesinde bir ölü ve 46 yaralı olduğu tesbit edilmiştir. Yunan tayyareleri Bugün saat ona doğru Yeşilköye geleceklerdir Bu sene Yunan tayyare mekte- binden çıkan zabit namzetlerini hâmil olan üç Yunan bombardı- man tayyaresi, bu sabah saat ona doğru Yeşilköye muvasalat ede. ceklerdir. Yunan tayyarelerile bir. likte, Atinada çıkan Akropolis ga- zetesinin mühim hadiselerde mu- harrirlerini mahalli vakaya gön- dererek süratle havadis almak için satın almış olduğu Galazio Puli namında turizm tayyaresi de gelecektir. Bugün Perapalas ote- linde tayyare cemiyeti tarafından bir öğle ziyafeti verilecektir. Yu- nan tayyarelerinin Ankarayı da ziyaretleri muhtemeldir. Çarşam- ba günü Yeşilköyden Bükreşe ha- reket edeceklerdir. Ismet Pş. Hz. bu sabah geldi Başvekil İsmet paşa Hz. bu sa- bah Ankara ekspresile . gelmiş- ler ve Pendikte trenden inerek merasimle karşılanmışlardır.Baş- vekil Hz. Yalovada bir müddet istirahat edeceklerdir. Ayni tren- le inhisarlar vekili Rana bey de gelm sir, Milli müdafaa vekili Çeşme 21 (A.A.) — Milli mü- dafaa vekilimiz Zekâi bey ile or- du müfettişlerinden İzzettin paşa 'dün akşam Çeşme ılıcalarına gel mişlerdir. Bir avukat vuruldu Cinayetin sebebi silevi bir ihtilâftır Adapazan 5 TAA) — Şehri. miz avukatlarından Garip beyi evinde görmeye gelen 18 yaşların- da demirci Salâhaddin mumailey- hi üç kurşunla ağır yaralamış ve kaçmıştır. Garip bey derhal has taneye kaldırılarak kendisine ame- liyat yapılmıştır. Cinayetin ailevi bir sebeple işlendiği söylenmek- ,e müddeiumumilik vazıyet Geçen gece Tepebaşı, şehir ti yatrosu artistler kooperatifi bah- sesinde çok garip bir vaka ok mauytur, Gayet şık iki bey yanlarmda' üstü kapalı mevkiine Buradan Kasım- paşanın tahta evleri iyice görün mektedir. Şık beylerden biri bir aralık yüksek sesle i — Monşer!.. Şuraya bak... Bür' ralarda oturulur mu?. diye yük- sek perdeden atmıştır. Karşısını daki arkadaşı da onun bu sözler tasdik etiniştir. ii Biraz sonra şık beylerin mas salarının üstünde duran dört bardak esrarengiz bir şekilde or tadan kaybolmuştur. Beylerden bi ji — Garson bir bardak su da ha. demiş, su gelmiş, içmişler. Bu bardak ta ortadan kaybol muştur. i Biraz ileride duran şehir ti yatrosu artistlerind. kooperatifi meclisi idare âzasım dan doktor Emin Beliğ beyle, ar- tist Muammer bey şık beylerden birinin bardağı cebine attığını görmüşlerdir. Bu vaziyet karşısında polis işe müdahale etmiştir. Şık beyin ceplerinden dört bardak çıkmıştır. Zabıta memurları bu iki dir. hem bir çekirdek bardak hirsi- zını karakola götürmüşlerdir. «4 Karakolda şık bey: iy — Efendim... Bendeniz tücca- rim. Bu bardakları nümunelik ola rak almak istedim. Bahçeden çı: karken bardakların parasını ve- ve artistler Kendisi alin yapılan tah- kikatta şık beyin hakikaten hali vakti yerinde olduğu, fakat hır- sızlık hastalığına müptelâ olduğu elliye Köprü cinayeti Müddeiumumi idam cezası istedi Anadolu ajansı odaktiloların- dan matmazel Suzanı köprü üze rinde öldürmekten suçlu Ah'Fe- dai beyin muhakemesi dün bil miştir, Dün müddelumumi iddia nay. eikletniçi üyeli Adami mayeti ne suretle yaptığını uzun uzadıya izah etmiş, bunu evvel. ceden hazırladığını. söylemiştir. Müddeiumumiden sonra mat- mazel Suzan ailesinin avukati mazmun hakkında ağır ithamlar- da bulunmuştur. Avukat mazmu- nun uz ve para çalmakta baş ka bir şey yapmadığını, matma- zel Suzanı, paralarını bitince 50- kağa attığını söylemiştir. Avu- kat bu sözler üzerine isyan eden «Tahammül etsinler, zira kendileri zalim ve gaddar insanların bir nümunesidir» des miştir. Muhakeme, mazmunun mü: faasi için çarşamba gününe bel yakılmıştır. Bir mebusumuz irtihal etti Sen Jorj hattan: eke olan Balık Ali Şuuri bey vefat etmiştir, Cenazesi Edirnekapı mezarlığına defnedilecektir. Kederdide aile imizi beyan ederiz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: