19 Temmuz 1934 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 3

19 Temmuz 1934 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Asım Marka Acele satılık arsalar okulu Banyo Sabunları Tiner Mölepiktei ozi ıkardığımız ( — filo ei a ği vivig ilorami | Kokulu banyo | üzerinde yirmi dönüm arazi b Me cilt saçlarının ül ve iti tina eden ailelere m tuvaletine iyetle tavsiye ederiz. Eşsiz vefasoti eğ ele ri bn sabunları mağazamızdan iste: r. Satış yeri: Çatigırı çarşısı No. 14 Asım sabun tiçarothanesi, azalan en alâ çamaşır ai en iyi yeşil sabun in ünl LA alık zeytinyağı bulunu - veya AZAT SZAF Fazla | malumat almak i ill (Halkın Sesi) mat na mü acaBt bilir —6 versi'elerinde edebiyat ve fen yu rının en birin İ Türkiyece Meşhur smali Hakkı en ii e m önüne geçebi Um i de; eee şi bul varı, A — 10 Kaleli vatan hainidir Az Zamanda Fransizca Öğrenmek istiyenlere k senöler Paris üni 1 — Ferit tuvalet sabunu 2 — Ferit yagsız kremi 8 — Ferit tuvalet pudrası kullanınız tahsil etmiş ecnebi diller profesörlerinden Üç ay 2 tında Fransızca konuşmak e bu kıy met, tli muallimi tavsiye ede- Yms mahalli: Şadır- vanaltında Mısırcılarda (9) numara İtimat kolunya ma- ğazasınd Acele Kiralık ev tnrak pi çıkma İn 63 numaralı hane ki ii Tail matbaamız- da 'endiye müracaat a. tutarsanız, cildiniz leke tutmaz, buruşmaz, gençlik letafetini ilânelaye muhafaza v bozulma SE; dai Teorüba edin Merkez Depo: Eczacıbaşı Vay . âZ0Z ve ri eren içiniz. Terkibi halis şeker, tabii 'e ikinci defa filitreden geçirilmiş » mamur. 1 İzmirin ve bilhassa Türkiyenin Api emealsizliğile beri ar ayndandir. Teklitlerinden dahı aim ME SELRSEZENEZ ie Bank Uşak sira fab nın İzmir Aydın bayiliğin den toPtan şeker satış fistları: Lira K. İN G MARE çuvalı 37.20 F « 37. 710 40.20 . İki sa sandığı yün ça konde çuval yahut sandık almak İstiyenler peşin i neta lö kuruş fazlasile ticarethanemiz ber vakit © Satma tadır. Mai Üetidiğa çarşısında Şerbetçi zade yin m. ir Galip ve şürekâsı Ucuzluk Ret Bir Müessese Ziyaretcileri derin bir hayret icinde bıra kacak mevsim sonu münasebetile bir Fırsat ve kelepir Sergisi za 15 Temmuzdan 15 Ağustosa Kadar — ay en edecek bu sergide va kadar hiç bir yerde hiç bir man görülmemiş bir ucuzluk rekuru kırılıyor Bu çal bir isPatanı mı istiyorsunuz? İşte Fiatlarımız: son model üzerine yapılmış zarif, sağlam kadın kunduraları!! ir bir maka me n çıkmış erkek elbiseleri!!! 1! n kabul MD ği kadar m kadın çantaları! Mi rl ve metin erkek yz lari 35 kuruşa muslin kadın çoreplari in nlar için Avrupa ön eldivenleri!! aha bunlar gibi ne ai ne fikrin kabul ve hazmedemi m ycigi elepir eşyayı hükümet kaşısın bio türlü badovaya Os. Ferruh ve Sanai Kazmircisi an in bu müstesna sergide. bnlabileceksiniz. Gi orunu Xıran TERE iğ S. Ferit Şifa Eczanesidir - Nazarı Dikkatine Mevsim dolayısile Is Bono Esham Ve Emlâk Sa h'Plerinin Nazarı Dikkatine tanbulda Beyoğlunuu Mübadil ve gayri mübadil bonosu bilamam banka E veye . şirket hisse senetleri ve aksiyonları ile esti ve yeni yüksek terzilerine dik /ğİ istikrazı dahili mısır rameli tahtilân ve maliye ve tirilmiş en son moda leti yüzde beş ve iki faizli karilari ile tapuln vezir üzerine Manto, Parde osman ağa suyu alım satımı istok emtea vee sim simsarlığı pasaport usme'âtı ile itküceie 927 mali e Gi Roplarımız gel senesi ne ar olan vergi ve zimmete geçen ya miştir. borçlara mühim iskonto ile mahsubu yapılmak üzer A idari işleri ei dereli atini istiyen hanım ların kumaş almadan ve terziye uğramadan Adres ; İzmir Kemeraltı Hacı Hasan ye 60 leri Yeke CAVİT beye müraoaa fon : 3903 evvel bir defa mağa zamıza uğramalar rkâ a Yuksel rakısı Odunpazarı No. 3 Hacı Süleyman Mahdumu Ibrahim Telefon 3276 BLAR FLAR Her Türiü Haşaratı öldürür Blak Flak Kat'iyen Lcke YaPmaz Azzaman zarfında Kabadayı rakısı kadar yükselmiştir BLAK FLAR üddet zarfında her “iy verişte bulunanlar ayrıoa kıymetli hedi ktır, Emsalinin En Ucuzudur Her Yerde Arayınız Umumi Deposu Edvart Conson Halefi Ikinci kordon No. 88 Telefon: 3306

Bu sayıdan diğer sayfalar: