July 19, 1934 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 4

July 19, 1934 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

maz © har kılması içi adenciler birliği iktisat Vekâleti ne; o ri Frm SABAH 9 miş ve » Haylarpaşda mutat male karşılanmıştır. dinde bazı teşebbüsatta bulun ma; rmiştir. Birlik alınması lâzımgelen tetbirleri tespit eylemiş'ir. Bunları Vekâlete bildirecek, müzakeret rica edecektir. Kâzım paşa yerli mal ları mam açtı İstanbul — Altıncı Yerli mallar sergisi bezi Galata saray lisesi binasında ço) lüyük bir alâkn içinde açıl mıştır, Sergiyi kısa bir nut- u müteakip meclis reisi ve bafta İstanbulda kelacik E. Halam iumumisi — Rüşvet vermek orme pan cozasıla ma küm edi Salem ve Barasi bakir Asliyece mahkemesinin kararını İİ aüalemmiminik temyiz ey- lemiştir. Abdulhalik Beye ameliyat yapıldı Istanbul — Nia) it pröfesörlerini iştirakile gönde rinden ameliyat yapılmıştır. Mal İhalik beyin sıhhatı 'i- siaf sai Ye sis teş Tat: var ı— kil edilecek İstinaf mahke meleri için Adliye vekâletin de lâzımgelen azra ara başlarmış, Eyi ayında Tetina 1 ri faa- liyete ei temin olunu- yor. Hitlerin Nutkundan evvel w ark itlerin mebusarda Bi söyliyeceği putuktan evvel İma ükümetine Mi edilmesi ayrıca bildirilmişti Sark misakı Ve üç şartı tebliğ olundu ounüu İstanbul, — Şark Almanyaya teblig ii mn . Alman hü sika tevdi k BE anlaşması ve üçüncüsü Şark akm Garp misal kdeniz an N laşması, ve akan cemiye tinin istatok u havidir küm. ve: DER "Biri Şark Tavziha Cevap /£ GöztePeli Riza beye İsmail Hakı beyin cevabı Geçi ra edilen Frey diri hakkinda ü yazdığım 6pe kulü- cevap ve; i cevap dünkü « Halkı; n Sesi >» nde çıktı, Yazının altına imza koyan Rızk koyan Rıza efendinin Kiye şampiyonluğu hakkın- zdığım bazı a ya; iri e m diğer kıs mı hemen hemen dedik eğil mekte: dir. Yazi hülâsası gözden gerilime cuma günü yapı n güreşte bazı hataların rakka ve intizamezlığın vuku bu li ifade edil dikten sonra bu işte güreş heyeti reisini mes'ul addetme lâzımdır d ğini taraftan A akl eder ken diğer ime mes'nl kimse in i 08 al ia mlderayE kat cihetleri gösterilir. Yuk- sa böyle yazı İri tasdik sile tavzih olmaz. Biz yazi iki arel ları tenkit ettik. Bu genç tak dir ediyor. Bir cihettede tevile «a- eyetile reis arasında sahada (tahaddüs n rek reisia bu hususta bir kastı v Türk Sea mert olarak tan gün sabada şampiyonluğunu rojda kabul Giriesiİ ELE için aragıydaki m ei tır. buvu aynen yazdık. di yüzünden Da? st sevin imza koydu bu yazıyı diğor birisine si vo xp dına in ır. biçki Tilkilik Biçki Yurdu Zehra Hasan Müessesesi... dırmağa © muvaffak olmuş amma onuda bedörememiş he nüz geç bir sporcu oldu” ğun için böyle aklının er” mediği işlere bir daha karış gayri » hiç il zaman göz yumulmıyacaktı Mıntakaya Gini etm mel kondini müdaf. için şannn müracaat etmek meşru yollara areket etmek lâzımdır. Ismail Hakkı > Italya Matbuatı Alman hükümetinin Şark misakına gir ola mahleletiidönüne geçmek Tâzı için m delilleri ileri sürmektedirler. Almanyaya in ekte olan bu i nasihat a İtalyanın Berlin sefiri M ysk liniye Almı hal manyanın ye m kkında ma lüm ay siyasi, m Almanyanın mis f Son e aça gelmiştir. caktır. Berlin 18 yük elçisi m çe : Min hale vazifesin; başlay ma Sabık bi Beiçika Başvekili Tenkitlere maruz kaldı - Başvekil M. de Brukvi- lin hususi selâhiyetler projesi hakkındaki nut- u mebusan meclisinde Sosyelistlerin şiddetli tenkitleri ile karşılanmışlardır. Bir Rus Heyeti Londrada - Buraya bir Rus heyeti gelmiştir. Bu hevet bir takım alât ve edevat sipariş etmek niyetindedir. Brüksel 18 (A.A) Londra 18 (A. A) ri mevadi müteharrike Sovyet Rusyanın he Berlin adan Vie hakkındaki müzakereler neticesinde bu bapta mukavelenameler ımzasının kuvvei karibeye gelmiş olduğu söylenmektedir. xe & Fransız Alman Müzakereleri Paris 18 (A.A) - Ber'inde Fransız ve Al- man müzakereleri arasında Dava ve Yung is- tikrazlarının faizleri hakkında bir itilaf husule Bu itilâfnamenin tatbiki husüsu;, bilahira Berlin ile Paris arasında müzakere oluna- Sabık Sovyet Berlin sefiri gaze İtecilere Bir veda ziyafeti verdi bü- meden evvel Ber- yin sofaros aslo: şta Suriç A amtön bidayetinde yeni üyük vie Si iktisatçı idi. Yeni ee ise bir a edeceği bakkanda tam bir | lomattı, lal ari ak Bosya ile a arasını Ş g gös kz) lr Ditalya, Almanya z z Şan misakının maksatla . rmam eaf“ olduğum, çünki | HİKİ Devlet reisi, Sark misakı Massolininin telâkkilerine ında Teati tebliği tevafük etmekte bulundu; nın tel : nu isbata çalışmaktadır ” Edilen Telgreflar İstanbul, — Balkan misa Avenir Ditalya diyor ki Ankara, 18(A,A) — Frau kı, küçük itilâf alk Si lmilel emniyetin in | #ızların milli ve olan usya, Fransa ve İngilte; ün bali hazırda yolunu şaşırmış ve kararsız bir haldedir. . İşci kullanan Müesseseler revir ve astahane açmağa mecburdurlar Sıhhat vekâletinden alâka selerin bill bildirilmesi istenmiştir. Ve 'et e e selerin elli işçi için bir revir, ellide: e kadı ser şiler e yataklı bir yukarısı e zi — yüz vr - bi taklı bir hastane meğa ir eni bil dirilmekt edir. Keyfiyet alâkadar ça selere de tebliğ oluni günde, zatı Mimi mii Tail başla ögre har buyurmuş. ol habbet eseri beni devletlerinin iz str saleh saat sektzde9 vel katiy. wi mokakiarne ge ürilmemekt süt, Simit bilhasss 6 saat sonra tedarik olunabile ktir, Kin böyle bir tedbir8 hı bikine imkân tasavvür olonA b.lir 0 satıcı wuis zarını; Misi m mahrum kal mak Alman Hükümeti hi Baştarafı 1 egea meğele Bü mebeje | Berlin ia en katiyetle 5 Şu s 4 © ö dnhdn wi ceği ti rada fedakâ'lıklar yapılması emeldir. Bundan başka OVarşovs Onma günü İngiliz sefiri Pe yen ya e olan tepliğata henüz vap (verilmemiş olamak! Kürek endişe uysudırmakta © dır, Lehistanın hattı hareketi hakkında İondraya Mil olan ilk haberler, Leh bük metinin Kayt ve şartsız ols rak ve şartez olsrak misaki vi edeceğini höstermekte dir Berlin 18 (A.A) — dier hükümetine tevdi miğ olan Şark misakının besi ziyade meşgul Şimdiye kader hakkında mıştır. şu sureile ka'âsa ediyozlar 1 | Yeni sistem Almanyaya Lokarno muaheğ: sinden di ba az teminat gösterecektir. £ MM tewmuz ssbelile | den mürekkep Yl iti ifa e ele Gazi ME sfa | kı, unv mek LER İngilte mal Haztetlerile, Fransız | ve kabine; rafından kabul ekibe M. Alber Löb | ve imadik olak, İngilte sön oOHazrstleri (o arasında KD erlinde > 7 e Va ar gr z r di a bul sefirlerine bu in Kalesi aaa ittifakın resmen sef bittiği Kr hakkında Alman bistan miray hiç yapıl ması bildirilmi Eczacı a teminatını Sokrai et Kalfal mek şebsf sandetinizis büyük ai milletin sandet Tenezzühü.. ve refahı Ka temen Birdenbire s.cakların has niyatımla birlik ve | ması dolayısile ba hafta ya haretli imi argeyle- | pılscak olan işbu tenezzüb mek için yeni bir fırsat yer | tehir ediln iştir. miştir. I * Gazi Muetafa Kemal Yarın Maç Türkiye Reisiecnmhuru Ga Adananın şilt şa vi Mi Muatafa Kömal Hüztet Turnapor akım ilk maçın lerine potda . jl6 yapa i is Milli bayramımız olan bi 1odaki ene gepkürlerimle birlikte, Şahsi Tür lk re mütehaasıs (o etmiştir. Zatı | men lal arzeder devletlerine en samimi te Alber Tsbrğn bacan: z : Yi mücadele ile katndir > — mücadele yorgunluk daimdir EY Par an yorgun olur fiki Babacan: Birinci nı elem seri Babaca Babacan; yar verir sevke, irler — Bahtin evi raku lezizdir. maddelerden tamamen ayrı'mıştır. Babacan: ruhun e fikrin cilâsıdır. Babacan; Kederi zevki sürura İsi, Baz lirler Böyle gövşeyen hep sinirler — Bababa ile dinlenirler dır Tokalon krem Ve va ne imiş? nedir? Şemsi ak ucuzluk ergisinde ku Güzelce yeti ii” beialeyiniz bunu iste Tokalen güzellik sabunu Val isterseniz “pembe renkte! il Tokalon krewi, ilede yapâ bilirsiniz! ir sonra evol ce sürdüğünüz kremi silerek | kaldırınız ve “Tokalon kr mini, sürünüz! olanı) krem ini a bir

Bu sayıdan diğer sayfalar: