19 Temmuz 1934 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 2

19 Temmuz 1934 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ta Yere BÜüL Er am GAR e e iç yüzü Yazan: Halil Zeki , Pek Gİ, iri bu Volga karısı karikere bakıyor ve dişlerini gıcırdatıyordu Hanın vefat ia rü e Aspsruh Tu “na kenarların ve Balkan rda henüz hü kdek hslinde “buluamıyan İslav âşiretlerini ıraca kesdirerek o zamana göre bir idare tesis etmişti. Bu: “aga güya sadakat © nrganı ağlamış olmak igin bunları srasmda çağına üzellik a aki Bul karısı Ablak kocasının aldığı bir kızı çekemediğinden ara İsrında şöyle bir macera geç aaşti : kızın vücudunu or- tadan. kaldırmâk için bunu Volgada boğmağı düşünmüş tü, Bir gün adı Kroger olan kızla çi içi kos düşüp iy haberini vere “cek idi, Ablak ateşle meşğal iken güz ucu ilede Krogerin m ya yaklaştığını gözetiyor. Kız beyaz İalsaklayığı “izi suya girdi Ablak bir kere bu tumbal tumbul beyaz baldı lara bir i mârsik kılıklı kin ve intikam sevdaları arttı, O anda ere bu kızdaki aymak vücudu ve kocası rl ın sarılıp yer yer öptüğünü göz önüne Tefrika Numarası : 5 Numarası : getirdi. Boşı döndü, gözleri kan doldu, dişisini şi v arslan o kızın üstüne tıldı, boğazına sarıldı, ba Gn suya dalrmk için uğ taşırken kız da ie un farkına ği k ken disini müdafaa için yerim rakibesinin hücumlarına mu Kabele ile iktifa eyi rdu. titrediğini meden Ablak su yüyüne çık mış ve kızın boğazına sarıl ış idi B İntikam sevkile onu say va ak ve boğmağa uğraşı ordu. Cü ig kız kadının iki elile kollarını açtı ve iki Beş metre örne Ablak su üstüne çıkmıştı. Pek güze. yüzebilen bu Yüz fakiri - Dolandıran m Zağrs; eder. Büyük bir evin gelince hamala yahut Körü ye biraz beklemesini rıca eder ve kendisi o büyük bi nayr gire». Bir müddet ra dönerek oradan mek için on yabu ufaklığa ihtiyacı m ein d alır binaya girer bir daha idin — — Matbaa İşçiler ... Birliğinin 3 Ağustos üzüm manı ikinci Çeşmealtı zzühü ene: İzmirin rene münasebe olduğu tenez zühler ğinde Matbaa İşçiler Birliği taraf is Çeşmeni tına yapılan tenezzüh cidden emsalsiz > ve çok büyük e samimiyet içinde geçmişti, Bu a er 4 e a a tevali ed ları üzerine Birliğin. defa olarak Çeşmeal ha mükemmel bir in ezüh tertip İle haber aldık. Bu tenezzühün hususiyeti üzüm zamanına tesadü! arz — Ağastos Cuma günü acağıdır. Müteşebbisleri teb rik e zevk e rina da butenezzühe İştirak etmelerini tavsiye ederiz. im wi 8 volga karısı ere bakı | kendine: yor ve dişlerini İgıcırdatıyor 2 çi bir kere daha elime hasmını suya / gegir A kirkalfa attığına, onu boğarak ayağı ein ın m ken suya na bir taş bağlamadığına çok| dalarak bir daha çıkmadığını peşiman oldu, Çünkü dü söylemek ve biraz da sun'i nı su içinden onu tehdit edi | teesstir göstermek suretile yor. retleri yüzmek bilmedigi n yapacağını şaşırmıştı. Kendi 19 Temmuz 1934 Temmuz 1934 “Abdülhamit'in in Devlet ve... Cariye siyaseti 1) Yazan: Kosta Angelo; : Mehmet Sirri Tam bir:sene sonra burada, ii köşkte ve tam bu saatta tekrar beni görmeği AD kimi vaı? geymiş başı, göğsü pırlanta taylar, © gerdanlıklarla siis Tü melek gibi bir hanım gör — Demoy baban; opn yılanın ir rinden kurtarmak iç seve seve tadi ile 1821 ol uşu kadar varmış si öyle. mamı rini çarptı. Ben, telili bahçevanın ii gi oğluna merakla sordum. bdülhamit'in bu en üzel güzdesi seni oturttuktan sonra san dedi ve ne yaptı. İren uzun uzadıya tafsilâta girişmeden anlat. Eğer hiç > iste miyorsan bu çok raklı a Birkap mi bi a k şar artile elsi bu sarsy macerasını bana lütfen an latıver. — Siz muharrirler, habbei kubbe, karıncayı fil yapmak igin bir ki üçük me vu tusu Kocaman bir. meseleyi hallederim lâkin şu karakarıyı bir kere daba eli e geçiririm diyordu. ( Devam Gg m decek ) yaptığınız e bana bi cennet köşesinde korku, he yecan ve a in hayatımın en lezzetli safhasını bir kaç ve ile bikâye ettirmek ga — Evi Dia bo yasını, zam, ün bana terketti, radA güzel köşl ie dın e serin be özle bütün çıp- bell din ime bulun, ogi karışm — Öyle gu göüdesi gözlerini gözlerime dikerek bana e suali surdu: Mibali kaç yaşındasın. Ben Mn bakarak ce- g buçuk yaşında mdi senden bir söz iyeceğim sözünde duracak- mii ne emrederseniz, “ber zaman yapmağa hazırım. Bense tam #onıs burada, bu köşkt onan li Pete T ei e tkr de Abbas Beyin Dikkat A e lm yüzünden Hal üpanesi kapalı kal- Halkevi reisi Abbas Be ayin nazarı dikkatlarını celbe mek isteriz (Bilha mek- teplerin ta kütüpane Kapalı kalmamak, değil miya? Güzelyalı'da GardenParti otobüs huliye bileti temin edemi- yenlerin yep miş bulabile ri öğrenilmişti Avukat Bey lere İkincil sokağında ih e çi pek yakın pılacaktır. ie Peli mıza müracaat! —5 Sünnetçiler Profesörü esi muci Ve sünni di Kai an bey az zamanda İzmirde meharet ve Padekatı sayesinde eski müş terilerini celbetmeğe muvaf fak olmu; yapi r halkının olduğu bu Bee ye tat dının meharetin İl > etmeğe koşaca ve #üphe Mumaileyhten sr “ va istiyenler iii eczahane ne bir hafta evvel ha gi Közmelliriye D— beni (ogörmeğe eldeliyor! musun? 6 mreder- seniz, karşınızda &adık bir köleniz gibi bulunup emirle" rivizi yorine getireceğim, Ban yine da; Ge Mibaliye sordum — Neden ha alitdeğiddl seni bir seve sonra görmek iste- di. Bu bir sone zaffında tek rar vi arzu isi mi? — Rtti, fakat bu köşkte değil, — Bir'sene sonra &en bu köşke gidip bu m hanım efendiyi gördün m — Tabii değil m — Öyle ise ilk salli tım beş on kelime versine sonraki ziyaretini de biraz tafllâkile RE başla, ti i r bir vaziyet ii Mini e 2 köşesinde (görmediğim ve erken kızına şu emri i —4— İ Vezir Yazan: Kızı | TANYA (SANIYE) F. Şemsettin Tanya, ya Kraliçe olacak, yada Kraliçe olmi dan veya rr sonra eee kı meydana çıl Artık bu Steril Ri lâzımdı. Fazla naza lüzu yoktu ve saraya döndü. Ki, gok tuhaf bir halde idi Tanya, vaziyete Yakin ni muhafaza için: oğrusv, din yaptığı nız hareket üzerine firarım m 9 kik e Beni Ee rm en Fakat a memek 5 sun, Em değil kiminin “mi çam iki izin memleke' e . dedi. er artık Matyağü esiri muştar. Tanya, ba neticeyi Te kraliçe olmağa pek he veskâr ei için - kâfi de recede memnuniyetle kabul etşi, Faki Evet, E “Tasiniçe ile olan önül macorası De olscaktı ? Ki döürizde ye idi! ya m hususta, her âşık gibi fazla meşgul olamadı. lim tabii kandili den eta edecek, ya kra| kraliçe i z dana çıkacak, kim bilir nasıl hâdiseler olacaktı. Ve bir müddet vaziyet böyle devam etti, Kral, kâfi Satılık Hane letafei manzarayı vi Ne , yö scele satılık a kere azimet dolayısile Müştemilât, Üst katta dört oda msa daraça ve brikon ve ayak yolu ve kumpanya suyunu haizdir. Orta katta biri yemek odası olmak üzere üç oda ve ayrıcada mutbah keza kumpaüya suyu ve mutba hın üzerinpe ayrıca ahçı n. t katta yal ve hususi mükemmel bam: ayrıca iki odası ve gene e yu haizdir. da meyva A ei lâtif bah; İçindekilere müracaat. İkinci kordon Gündoğdu 170 numaralı hane. 1—6 pörüyieğ Çün lir aş ile dilate ağn m mertebe iyi 8 Bir gün kei telâş ve yi tiye yanın ein lâ Peçe m “BE sa © — Kız ded ogi inek iyor Helbuk Büğünlerd tık kral ge Tanyanın re mi nikâh ve düğün mi bir sırada, krahı öldürmek t ne demektir ? — Ah. Kızım. leketi sen bili bir yumurta için bir değil beş ağam ö dürürlei Bir çob hangi cahilin kurşünu patit ya e ağ ölüyoruz. İri di kışi, Leş ai mu öldürmek için büyük bi fesat cemiyeti kardalar. But di geçtikçe me — Er if a ne için Ö dürmek istiy do eği yle; yi iy vie» ederim Yöksa yin için mi? — Evet kız zim. Senin için sını De görmiyor Ecuebiden mlm aradaki halka s9 riyeti Müslümandır. kısmı da Katolik veya 0! doks hıristıyavdır. ( Devam Edecek ) Azimet Dolayısile Acele müzayede ile sat mele sergi” Agâl be; a 3 numaradi mart ve sre sit-bilcüml mobileler bilmüzayedi ekine Gerek kol rü) takı müdevver ceviz ort veliler; şemeiyelik, saybo' ceviz muşamba koltük tabt m, dört ki masa, lük jardinyera, yağlı boya'lerbi ar, sıgara masalârı, sifony€ m w Acele satılıktır! 5 tün ve raki mevcut bu lunan bakaliye devren satı' » g Hiastakibe arkali Dükü - Li dölap, ii etaji balı seccadeler (o vesai içek Tük mobileler bilmü caktır. Sail acık. eaile “ 1 “iz

Bu sayıdan diğer sayfalar: