19 Temmuz 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 4

19 Temmuz 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i: Ankar: kiye mamriytin Si teşer Sahife 4 Bir Türk Vapuru Midilide Karaya Oturmuş bir hN m Hurarlmış ei Ze e kengi M mevkiinde karaya kina ve kazan inlerinde e yük ve almış G Tü Ge kurtarma yesinde yaraları kapatılarak dürülmüş ve Haliçe getirilmiş- tir, Miditlideki mlâkadır Liz 9 memurları kurtarma e bi- Tk teshilât ve ge: rimize Ik nezaket Ml Üren ee İ Vekiller et omele 1. ip Bn Ss © harici politikası .İhlâl edecek. ğe ette ali meo- ei R e vi Yeni Asır 2. HARiCi TELGRAF HABERLERi Silâhların 'Tahdidi Düşünülürken «İngiltere Hava Kuvvetlerini Japonya Harp Gemilerini Arttırıyor meni ve tin di mua icra re "bay kara- zile tatil edilmi M 7 ikmöktenlerda Yin imtihan- lar sonunda beş sınıflı ilkmek- teplerden 212 ve üç ye mek- lerd. 496 çoon — olmuştur. Ge , busene şahadetname alanlar zü de on fazladır. Busene yeni der başlangıcında tahsil ında yalnız Muğlada 460 odak vardır. : : Şehitleri Zıyaret Eden Heyet ndü © İNEBOLU, 17 (A.A) — - makkalede şebitlikleriyele Truva harabelerini ziy Londra sp > rar vi ame Şi ni M.Baldvi yü — Baş Tar 17 (a.A) — met hava kuvvetlerinin İn evvel ii bu ifa edeci t hava kuvvetlerine daha ilâve etmek » Bu husustaki ha deki kaz Amerikada, Grev Dehşet Verici Bir Hal Alıyor. er devletlere meyd: ak bir hale tihdaf eden siyatini teyit etmiştir. | yine ü - azifeyi ektir. S0 tı eti rzda yer her başi bir devle- onulmasını is Hül tezyidi|** vi lâka ka- Per Avam kamarasında Hükü-|P tayyare niy: Kira Londra 17 (A.A) — nezareti tebliğ ediyor: ve sefiri ile Hariciye Bir Taraftan da Müzakereye Devam Edilmek Üzere . areleri Güya Aranıyor Torpille Mücehhez İngiliz Tayyarele- rinden Biri Ha- rman gn 17 (AA) nezaretine göre M No Derisin bu hafta xi Karında arda tilt Bir Kâşif r,Kendisi esk ikmal etmiştir. Amerika Paraları iyor Vaşipgton, 17 ÇA ri Hull tarı olan bir nota İni isimi aim yarın e anlasa KA ii ri ii derpiş er pu e ea ilemi; Bir taraftan ngiliz nazırları di apon sefiri ie Amerika essilleri ara- iştir Bu müzakeratın Hayesipkoet de- niz konferansında . takip &edile- cek usalü ei etmektedir. Ja- on mümessilleri ile Teşriniev velden evvel yani Japon hükü meti teknik murahhaslar gönde- rinceye kadar diğer müzakere lerde bulunacağı tahmin edil mektedir. Werkezi Asyaya varim eyl İngiliz iŞ ila a- harit ia aritalarımı b hangi|M. Vi 19 Teramuz 134 ozon Lafavet, 17 ( bah atış yin bir sir zesi r Gidi nefer td bir köşesin! idiyor patlamış bir obüs “bal Berlin, 17 (A A)— Alman Kâ-| bununla © arkadaşları şiflerinden “ Im — Filehner)oynarken yere düşmüştür. Obi merkezi müteveccihenİderhal — patlaraıştı Beş İEYEMlaN. rekat etmiştir. ölmüş ve 20 neler yaralanmıştı! maileyi Yaralılardan 12 si edir. Mareşal büyük erkânıharbiye reisi alde bu infilâi inmesi bak nda tahkikatı bizzat yapı kı üzere buraya gelmiştir, enubi Mim gi in davet si © de Jenero, 18 (A.A aa Bilye oumhür izi 176 rey ile seçilmi ze niniriyet itibarile grevciler NN n etio halke-| sında vaziyet rkimlşmi Saat t wktudin çok evel 75,000 alefet namzeti M, Mi ein erika diğer devletler bâ-İros 95 rey almış, © diğerleri ” milleri, li md sa sit ük müzakere | en ağ rr lr ler daki vaziyetin mü İtal da veli nisbetinde ilerlemiştir. N ssoli A Fakat GE zaman hulül eder U İni ir dd ) vE 1 etmez bunlara tekrar başlana- Hi ll) ene söken 2. Soyet Heyetini Kabul ti siiri HANİM en caktır. bin nezareti Japo: ki d karl ların ne sebepten dolayı deniz MA, IT(A.A)— M. e edir k i ii setini ie ii ve zili mıştır. Gençler askerliğe 21 7 onferansı ihzari müzakeratına eme age İle Sample soba iştirake am olmadıkları bak-| Tabl ında Sor afeti “askerliğe badirlenine ij imi bir güna malâmat v i Verin 18 yaşi ere genej ti hazır a. din yg n birini! gü şi i Hitler Nutkile Kendi- sini Mahküm Etmiş.. Alman Gazeteleri Fransız He. Naırının Nutkuna Hücum Ediyor Kooperatif Içtimaı i 26 temmuzda yapılacak oi İ Zirai Kredi kooperatifleri ve badının senelik alelâde bej” umumiyesinde ven Vekarei arete gid. 5 iş amele işlerini (o bırakmışlardır. temsil edecek abhasın İP vimiz karşılandılar, mi olmuşlardır. Nakil Yenitat|400 © mili mukafir eaadeferde LERİY'M Şark Misakını Hakemlik Etmek; ii ntalyada larının yokluğu, şehire alışılma-İdevriye gezerek inzibatı temine in Mi Kabul Etmemiş? edilmiştir. l ve ir, Bir çok| çalışmaktadırlar, Telefon gaz ve OKHOLM 17 ( A.A ) —| Fransa ile Almanyanın emniye- Kadro Gel pi “a Tezyin kimseler, bisikletlerle hatta pa-İelekirik servisleri temin edil-| Havas Ajansı Bildiriyor: tini sil tekeffül etmiş), vikyet bayttari un yor ten mi Yazıha: miştir, Grev komitesi ie Mubtelit teşekküllere mensup)olan İtalya ve İngilterenin bu el ni e 2 il Antalya, 18 (A.A) — Idarei/neler atelyeleririİrağmen kıtlığa marüz kalmıya-|İsveç gazeteleri 1. i nİsuretle bütün Avrupaf devletler ye tarar ve vu pe ei re ziy- ekseri Mez dır. Buna muka |vaklarıshakkında yala pi nutku, hakkında won derecedejarasında bakikt hakemlik me ster vi i etlendirmek modern bir|bil sigorla şi grevden| teminat vermiştir. ağır mütalenlar serdetmektedir. kini ihraz edeçekleri kanali ati Me 0 ie iğ (0 inşasını karrlaşırmışır. elele baslar karşı, kendi-| o Vaşington, 17 (A.A)— Eğer)ler, ü i ibla, il — olmanin i ii I akşam M, Vagner Portiandlefkârı olan ala “Aelehanda Binaenaleyh Sovyetlerle Al- Aşı Tatbii i doludur. bizar halletmezse Sanfransisko| gazetesi diyor manya arasında bilfarz hâdis ola- et baytar mi Ağ LOS ri. 17 (A.A) —| grevinin bütün büyük Okyanus itler nutku ile kendi)bilecek her hangi bir ihtilâfta|bey Torbalınıv Kayan ir | sahilden denize sb merdiven- a e alayı San Fransis-İsahiline e edeceğinden kor-İ kendisini ee etmiştir. Fransanın müdahalesi icap etme-| giderek bin beş yüz koyun ei! ler inşa edilme! oya berer emir 5 kulmaktadır. Esasen hükfmetin Berlin, 17( A,A ) — M. Ri hizi ve icap ettiği takdirde bu|süretile yapılan aşıya ne#*&, “e — (yegâne Sadiye Portiand mese-|tunun Bayonnede söylemiş oldn-| müdahalenin hangi taraf lehinejetmiş ve avdet eylemiştir. “1 Anlaşılamazsa Dok amelesi limana gelen taife- lal de gildir. ga nutuk Alman matbnatı tara.|olması lbzimgeleceğini tayin et j si sendikaya dahil olmıyan ve| — Kal ii açık yegfneİfından pek fena bir surette kar-| mek hakkı İtalyaya ait olacak Burdur İsparta | Tiraatın Tahdidindön tayin edilmiş olan vasat! ücre-İliman olarak Los Ancelosdu da)şılanmıştır. be M Mili oi eli aati tin dunünda ücretlerle çalışan|bazı hâdiseler ame evin Gazeleler bu nutku Puanka-|ma işinin halli ıçin bundan daha Zirai Istihsal | Vaz üaçlcek Amerikan gemilerinin bamule-İorada da ilânı beklenmektedir.|ranın nutukları tarzında bir nu- vi e Mn acağı oka xi i za ve etmemeğe karar Minneapolis'de kamyon şoförleri |tuk diye tavsif etmektedirler, duğu halde, İngiltere) (o Bur ek kazasının E ye mişler: grev ilân em m iğ ve ,ondra, 17 (A Deyli mahalli 2 a muha seneki ihsan ile Yazn | Milor £ maki “Dok anal bu gemilerin) çamaşırcı amele de me Telgraf yazetesi ya or: faza etmekted arı alâkadarlara DSİ) göre Anerika ziraat mahsulü- Kr grev komitedin- iglerdi ark Lokarnosu adı verilen «Mussolini ni misakın Si j nün tahdidine dair A pa a 5 şe > ” Lİ rilmiştir. 5 k projesinin Mussolini |evvelce teklif iii) dörtler mi-| (o Buğda; Hi 300, ia ee ii © olacak Londrada 14 m yapıla Gi im e misal ” di i X toplanacak olan le iii ii i arm ar, tarafından tasvip slime, al hepi isi irki işi kolalaştıra»| milyon. 78 | © komisyonunun alacağı ais l antik Size erlere Lok edesi mucibince'cağı 400 bin, ni ve a0 i i i mi cek| 2 sonra verilecektir. b 7 de hi Nor, 8İON-İrük nmelesi ile gıkan nıza da mektedir, Hi ayan ia . mii, Bu beyanat beynelmilel — daki gümrük EDİ arsında ii JA 'devam etmektedir. Bu 'oşkilât bir nzlaşmağa vasıl|tohümu 700 bin, a 36000 / i — anlaşma olmadığı eN ve Am vümaşaatkâr adaba ittik. ” : Mi İJolu ilani sı için bütün gerçekleri mumu 12000, gül yağı 50 yi ! Yin ab 1 SHEse| e hakkında iş nezaretinin bü- 9 v& i İN ii e en Ve) bak liye mağazaları her müş. | fazlalaşmaktadır. yük memurlarından birinin ha- Ni idi > ak Bu gümrük amelesi yaptık- 0-İ Yazlık zeriyat hektar itibs” | eçeceği eri slm veriyi Di ne ai on libre kemliğine müraoaat TİLKİ bas İ is çe g un yin ve birlları içtimada eğer yevmiyeleri I ktedi Mısır 350, kumdarı 630, bö”. A ml olmuş ve hakem işini göre- e “olduğu diş enmektedir. | imi KANİ ra ti zi e ii ipi m Faal grev yapmak ), fas 20, Sö lantin mak iledir yotlmda bulun malini nazarı dikkate almış-|“©£ e yi tayyare ile müna- Kira ane İkendir 500, Dy 460, *' | zaa mahalline gitmişti Fİ Ozo ai Apcak süt ve kp verdi : gi rl şadırvan yanın-| tobumu 26, soğan A e İİ tevziatı temin edilmiştir. Vali) (o Nevyorkun 260 fabrikasına) (o Baltimurda da kamyoa SE e ie rif Ali sokağında 10) sarmısak 25 hasa i Dökülen saçları yeniden vekili mösyö Merriam mitral. mene bin iplik mi ame-|f örleri grev yapmaga karar ver- 1 hane kiralıktır. Sekiz çıkartır. Saçların dökülme- Gİ yözlerle mücehhez olan za-İlesi ve 2 bin alabama amelesi|mişler ve Çonne DE Dey- olan Se çe daimi Osman) © İsparta merkez kaz o mesine, kepeklerin izalesine Ülbıta kuvvetlerine kamyonların) bir haç gün kadar grer ii vil şehrinde 500 maden amelesi|ağa suyı dir, Teşkilâtı iki)salâtı Bağlar yarıyan Mean a a şehire zahire gi i | kar: vermişlerdir. e Teksasta|bogünden itibaren yi başla dale i im e arpa 2;513,600 , di ş i temin için yol) san üç amelenin ölümü-| mışlardı âdiselerin hemen | VE meye Biye rigillle AM a si m ba sem ikin i iz İkiçeşmelik kahvelerinde emlâk âmirallerinden tathir © ve sekiz bin amelenin grev|hepsinde amelelerin metalibatını ü 488660, afyon 810, başbsf > Cu, Pa. Pa er, Per. z ni 5 simsarı Ab Ne müracaat K S4 46 Di ver ir. Zu iddi intaç eden hâdiseler) yermiyelerinin tezyidi ve ei ut esen Ta (106) |bal 7400, balmamu 326, £' mum ir tesanüi ilân İneticesinde Meksika körfezi gümliş sanatlarının tensiki teşkil H: a Sa. Por & 00 kilodur. öi b iş vE e kp > sie e ol

Bu sayıdan diğer sayfalar: