19 Temmuz 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

19 Temmuz 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Temmz —aiiill) Alanyanın Tarihi Alanya ( Hususi ) — Burası çok eski bir şehirdir. Milâttan evvel Alanyada 13, milâttan son- rada 17 hükümdar silsilesi hükü- met sürmüştür. Şehrin Romalılar zamanında ismi Korekzlüiyon iken bilâhare Laertiye çevrilmiş, bura- da basılan paralarada Laertiyon yazılmıştır. — O devirlerde burada inşa edilen kalelerin ha- rabeleri hâlâ durmaktadır ve çok şayanıdikkat vasıfları haiz bulun- ismi maktadır. Suyu senelerce birkaç bin kişiye kifayet edecek sarnıç- ları ve müntehası gayri malüm dehlizleri ihtiva eden bu kalelerde | eski Türklerden Hititlere ait eser- lere de tesadüf — olunmaktadır. Alanya Selçuk Türk hükümdar- larından birinci Alâeddin tara- fından zaptedilmiş ve © zaman bu hükümdarın — ismine izafetle kasabaya Alaiye ismi verilmiştir. Kasabanın eski ismi olan Korekziyon ismile anılan yerinde bir kale vardır ki burada Tirifon ismli denizde - yaptığı vurgunlarda aldığı eşyaları sakla- dığı rivayet edilmektedir. Alanya kaleleri Sultan Alâed- din tarafından — yeniden — iaşa, burçlar ve kaleler tahkim edil- miştir. Kale duvarlarında Alâed- dine ait kıymetli kitabeler vardır. Bilhassa — iskeledeki — Kızılkale Selçuk sanat ve mimarisinin bir şah eseridir. Bu kale Maarif vekâleti tarafından tamir ettiril- mektedir. Selçukiler Alanyada bir de tersane vücuda — getirmişlerdir. Bu tersanenin elyevm harabeleri mevcuttur. Alanya Selçukilerden sonra Karaman oğullarının, Fatih zamanında tarafından —alınarak — Türklerin eline geçmiştir. Alanya ismi eski Alan Türklerinin bir olarak Alâiyeye tercih edilmiştir. Sakaryada Bir Çocuk Boğuldu Adapazarı (Hususi) — Papuç- çular mahallesinden Mahmut oğlu İl yaşında Yakup ile ayni yaşta yni mahallede Nuh oğlu at koşusuna gitmek istemişler ve koşu mahalline Sakarya nehrini geçerek girmeye teşebbüs etmişlerdir. Yakup önde Mustafa arkada ortalarına kadar gelmiş- Fakat burada birdenbire derince 'bir yere rastgelmişlerdir. Yakup suların altına kaçmış ve anide boğulmuştur. Musta çıkmış i haber miştir. Üç gün sonra Sakarya nehrinin — içinde bulunmuş ve korsanın nehrin lerdir. ve meseleyi ver- Gedik Ahmet paşa | hatırası | Zonguldak Mu- habirimiz — geçen- lerde, Karadenizin enehemmiyetli ih- racat merkezlerin- den biri olan “Bar- tın,, da bir tetkik gezintisi y pımış, bu ticaret merke- dünkü ve bugünkü vaziyeti- ke, umumi ve hu- susi ihtiyaçları bi- taraf bir — gözle tozbit etmiye ça« hışmıştır. Bu tet. kikın neticelerini size bu sütunların- da üç yazı halinde takdim — ediyoruz: Bartın,İ( Husu- si ) — Bartında Üçüncü günümüz at sırtında ve köylerde geçti. Bu havalide ötedenberi bili- nen ve köylü tarafında da küçük mikyasta istifade edilen bir alçı madeni vardır. Köy ihtiyarlarının zinin temin ettiğine göre yirmi sene- denberi bilindiği halde işletilemeyön bü madenin çalış- hakkını hükümet Bey isminde bir zate vermiştir. Bu maden sahasında tetkikat yapmak bana ayni zamanda Bar- tın köylerini yakından tanıtmıya da bir fırsat vermiş olacaktı. Onun için, işleteceği madeni gör- mek için alçının bulunduğu “Ku- rainler,, köyüne giden müetahhit İsmail Beyle beraber atlara bindik ve yola koyulduk. Yarım —saat sonra şoseden Şaki Çiro Ölü Olarak tırma İsmail 'Yakalandı Muş (Hususi) — Mutki kaza- | gının Kerho köyünden Çiro, 932 denberi eşkiyalık yapmaktadır. Şeririn izi Mutki jandarmaları tarafından — bulunmuş — ve — iki gecelik bir yürüyüşten sonra | Mutki ve Sasun kazaları arasında ve 3000 metre irtifamda bulunan Malaton dağında sıkıştırılmıştır. Şafakla beraber başlıyan müsa- deme neticesinde gerek Çiro ve | karısı ve gerekse kardeşi Ahmet a sudan | p kazaya getirilerek halka edilmiştir. Ayrıca müsademe ma- | saat mesafede | çıkarılarak - velisine teslim edil- | miştir. Zonguldak Terzilert Ankara'da Zonguldak (Hususi) — Ter- ziler cemiyeti otobüsle Ankaraya bir seyahat tertip etmişlerdir. | Seyahatten maksat tarihi An- | karayı görmek ve terzi alâka- dar eden müesseseleri yüniş men- sucat febrikasını görmek ve yerli kumaşlarını memleketimizde ta- mim etmek gayesile fabrikalarla temaa etmektedir. Seyahat bir hafta devam edecektir. Seyahate bütün terziler iştirak etmektedir. Sındırgıda Telefon Sındırgı (Hususi) — Yag beyi | Armutlu ve Karaağaç köyleri telefonla kasabaya bağlanmıştır. Gölcük nahiyesinde zuhur eden kızamık hastalığı hiçbir vefata meydan verilmeden izale edik- miştir. öldürülmüştür. Bilâhara başları teşhir hallinden yarım ve karlar içerisinde Çironun 15 yaşındaki kızı ile Ahmedin karısı ve kızı da yakalanarak kazaya getirilmiştir. Sındırgıda Bir Kuduz Vak'ası Sındırgı (Hususi) — Eğridere köyünden 30 yaşında Mustafa oğlu Mehmet Aliyi bundan bir buçuk ay evvel köpek ısırmiş, Mehmet Ali bunu kimseye söyle- Köpek kuduz olduğu için Mehmet Ali iki gün evvel kudurmuş ve ölmüştür. Bitliste Bir Cinayet Bitlis (Hususi) — Simek na- hiyesinin Hıvris köyünde eski- denberi aralarında — düşmanlık mevcut olan Mehmet çavuş, 85 yaşında bulunan Aziz- Ağanın 38 yaşlarında oğlu Abdullahı öl- dürmüş ve firar etmiştir. * memiştir. bir türlü | Bartında yol faaliyeti ve yeni inşa edilen köy mekteplerinden biri ayrıldık, kağnı arabalarının İşle- diği daracık köy — yollarından ilerlemeye başladık. İşte üç, beş evden ibaret Aşağıçayır köyün- deyiz. Burada köy evleri; orman- dan |kesildikten sonra sadece dalı budağı yontularak üstüste kon- muş kütüklerden meydana gel- miştir. Şuracıkta garip bir hâdiseye- de işaret etmek İsterim: Köy çocukları attan ve atlıdan | dehşetli surette korkuyorlar, Da- ha atlarımızın nal seslerini duyar duymaz hepsi birer köşeye sini- yorlar ye biz uzaklaşıncaya kadar kafalarını bile göstermiyorlar. Alçımadeni, Karainler köyünün dört kilometre kadar daha ileri- sinde ve oldukça derin bir dere- nin içindedir. Evvelce bu maden- İspartada Maarif Hayatı Bartında “ Son Posta ,, Zonguldağın En Büyük Kaza- sının Bugünkü İhtiyaçları den alınan nü- ( — munelerin tahlilin- t den - elde edilen neticelere göre maden çok saf- tır. Fabrikalarda uzun boylu ame- liyata tabi tutul- madan bile kul- lanmak kabildir. Bu alçının en büyük hususiyeti, cerrahide kulla- nılan- Alman alç larının ayarında olmasıdır. Bu ayarda al- çının Türkiye pi- yasasında tutuk ması en ziyade maden sahası civa- rında oturan fakir köylünün yüzü- nü güldürecektir. Bu havalideki köylü kereste nakliyatında, çalışmak, toptancıya yumurta veren kabzımallara yu- murta satmak suretile geçinirler. Son senelerde — yumurta ve kereste alıcısının — azalması hiç şüphesiz ki en ziyade bu köylüyü müteessir — etmiştir. — Birçokları vergilerini veremez bir hale gel- miştir. Bir günlük yoldan şehre getirdikleri odunları 60-70 ku- ruşa satarak vergisini, hayvan borcunu ödemiye uğraşan köylü hemen ekseriyeti teşkil etmekte- dir.İşte alçı madeninin işletilmesi bu köylüye yeni bir iş ve kazanç yolu açmış olacaktır. Ahmet Naim Isparta ( Hususi ) — Ispartada Maarife pek büyük ehemmiyet verilmektedir. Son İsparta - Antalya muallimleri mütekabil ziyaretleri bu sahada daha büyük bir inkişafın vesilesi olmuştur. Resimde Isparta Feyzipaşa mektebinin birinci sınıf talebeleri ve muallimleri görülmektedir. Armutluda Otuz Doktor Kaplıcalarda Tetkikat Yaptı Armutlu, (Hususi) — Gülha- ne tatbikat mektebinin stajiyer doktorları muallim Nüzhet Beyin refakatında — olarak —Armutluya gelmişler burada bulunan kaplı- canın sularile, civarından bulu- nan çamurları muayene etmişlerdir. Muallim Nüzhet Bey demiş- tir ki: — Armutlu kaplıcası civarın- daki sularda radyo aktivite faz- ladır. Ayni zamanda intişar eden gazlar da kıymetlidir. Eger bu bine bir müfreze sevkedilmiştir. İ gazlar toplanır, ve mazbut - bir Amasyada | Şehit Jandarma Mehmet Ef. Merasimle Defnedildi Amasya (Hususi) — Bir jan- darmamızı şehit eden kaçakçılar Çorum vilâyetinde — yakalanmış- lardır. Denizli köylerinden ve üç çocuk babası olan şehit jandar- mamıza hazin bir cenaze mera- simi yapılmıştır. Merasimde Vali | Bey de bulunmuştur. Jandarma Mehmet Ef. nin şehadeti Burada büyük teessür uyandırmış_l_ı_r. “odada teneffüs tarikile kullanıl sa mühim istifadeler temin edile- bilir. Tarihi Fıkra Eteokl - Evscde) Poliniki !F0 Avrupa — dillerinde Eteol poliniki, bazan bir aile arâ! görülen — geçimsizliği ayıplt için kullanılan tarihi bir remi Efsanelerle karışık olan ilk d ler tarihine göre bunlar, hükümdarı “Odip,, in oğulla! Babalarını kaçırmak suretile hükümetini ele geçirmişlerdi, likte hükümdarlık yapıyorli Çok geçmeden araları açıldı kardeş biribirine düşman ket bu yüzden de Tep ülkes! anarşi ve harp başladı. Ne Eteokl, ne poliniki, ki taraftarlarile bu harbi bir net ye erdiremiyorlardı, o yüzdet boş yere vatandaş kanı dök yordu. Bu facıaya nihayet vert için bizzat döğüşmeye karar vi Düello şeklindeki bu döğül ikisinden birisinin ölümüne kâ devam edecekti. Eteokl'ün iki'nin de taraftarları ki karşı kümelermiş olduk! halde iki kardeş yüz yüze gel ler, ordunun büt'in silâblarını & lanarak saatlerce - çarpıştılar nihayet — biribirini — öldürdül Eteokl de Poliniki de hükümel paylaşamadıkları Tep — şehril kapıları önünde can verip $ mişlerdi. Kardeşlikten düşmanlığa gef ve birbirini öldürecek kadar | düşmanlıkta ısrar eden Eteokl ! Poliniki, Garp edebiyatında a$ larca yaşıyan bir mevrzu teşl ettikleri gibi her dilde de um! mıyan ve çirkin görünen dül manlıkları — geçimsizlikleri — ifaf eden bir remiz haline geçmişlerdi Öyle zannediyorum ki Alm yadaki son hâdiseleri kuvvel| tasvir için de birçok diller ay | | remzi kullanmış ve ayni vakıayi / tırlamıştır. Filhakika, bir gün ev$i kucaklaşan dostların bir gün son boğazlaşmalarını bu şekilden da! kuvvetle göstermek de mümk! değildir. M. T Gelibolu Haberle Kazandere Köyünde Hı Düğünü Yapıldı Gelibolu, (Hususi) — Harı mevsimi çok iyi geçmekte, ha' ların güzelliği rençperi sevin mektedir. Bağlarda mahsulün Ç bereketli olacağı anlaşılmıştır. sene Geliboluda balık ta mebzij dür. Iki konserve fabrikası müli madiyen İşlemektedir. Kazandere köyünde her &€| yapılması mutat olan hıyar düği nü bu sene de yapılmıştır. DÜf ne bütün Gelibolu halkı iştir etmiştir. Amasyada Koza Satışlari Amasya, (Hususi) — Koza tışları çok hararetlidir. Fakat atlar çok ucuzdur. ve 35 kurl 45 kuruş arasında daima tahav' etmektedir. Diyarıbekirde — Mahkümiyetl Diyarıbekir (Hususi) — Se gümüş kuruş alacağını verme için hamal Fettahı öldürmekt suçlu garson Han — yaşı — küf olduğu için bir sene iki ay hap Ahmet Ağa isminde bir "_f de 7,5 kuruşluk teneke küpCYi liraya satmak suretile dolan'd'.' İhsan, Ibrahim ve Hasan i$? üç kişi Üçer ay hapse ve elli lira para cezasına mahküm muşlardır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: