17 Temmuz 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

17 Temmuz 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAYIFA 6 HAKİMİYETİ MİLLİYE Jül Vern'in ı hulyaları hakikat oluyor sıkışmış bir vapur demirini kurtar - | ieazi bii e da kullanmak ka mak, bir tele takılmış pervanenin ha | bildir. Boğucu gazlara karşı, 3 litre Eğme k ilâh gibi. Velİlik bir sise il kk ik ii cIsI m “kolaylıkla hareket etmek kabili Jül De yetini nm vermektedir. ea EN mi bin EE ei yemiyor gibi — bi bir de pnömatik mamış, yüzbaş, etmiş ve bununla bazı de Nömo'nun deniz. nizaltı yolculuklarını yapmakta bu - lerin altında rast lunmuştur, Bu başkalarının yardımı olmaksı zın çalışan Yali âletinin mey fay metr derinliklerde nispeten daha az kal - Deni ln ei amlıyan bir ga aletler i iy- IŞ niz ri dolaş vi vk Lö priyön iycat ettiği dalgıç âletini takmış ve tüfeg.ni mayı ti omuzlamış olduğu halde skar Trokadero, aku- Vi varyomunda beş lerinlikte. modelini bu o tahakkuk Gi deki havanm tazyikini göstermekte tir, e bu suretle şişede daha he kadar - Eli ve85 bu im inaydalü i na getrdi nra rübe! e lerini imkân vermektedir. İ kendisi yapmı: birkaç genç hanıma da yaptırmıştır. | bildirmektedir. Bu m m Su içinde dibe doğru inerken. için yirmi dakikadan fazla zamana lüzum yoktur. Sonra, deni di dı k maskeyi |takıp temiz hava tenefüs etmek kas Sa altı akbaplığı: Matmazel Süze Mayis ve binbaşı Lö priyön 5 metre derin suda. . Tavmis Kıyıları FALİH RIFKI Londra ve ingiliz anl milletler arasın. ai icade! Kitapçılarda arayınız 60 kuruş. Vatanm güzelliklerini mik için Bizim Akdeniz. şmuharririmiz Falih Rıfkı — saritali yazdığı a av . lesi bir kısım ilâveler yapılarak kitap ha » linde neşredilmiştir. si YER imi ve Antalyanm seyahat esnasında ış birçok resimleri eler dll ki Ke ii eya mi gö Çıktı lelerin müna- Bu âlet kauçuktan bir maske ile|den biraz fazla olmak se ve işli kayışlarla takı- | maskenin kenarlarından 1 i olmakla be hava- purlarda veya limanlarda, işlemesi güç ve pahalr olan dalgıçlar yerine, güç e pahalı dalgıçlar SIZ - Ev aranıyor ——— tavsiye eek Yenişehir'de kiralık ev irde iki veya üç odalı, banyo ve z Yenişehi msi ai — iin rüniyer. “Ha aranı Yenişai'de dört - beş odalı derhal ki kilo yn regli olan bü şi) nm da çıkmasını temin etmektedir. 3 litre hava v: ba; Z zyil AR ağar ASE ider misel e İvikinden di İmürsi etm inin |zifesi gören lastik maske yüze yapı Si -İşır ve böylece su tazyikinin fazlalı ik etmek veya in doldurmak | ğı anlaşılır. i Göğüse takılan şişe, aynı zaman iranlı bir manodetandör ko-|da, bir safra vazifesi görmekte oldu kadı iri şişe İğ içindeki i balık | l nulmuştur. B Ankara İcra Dairesi Gayrimenkul Satış hakları tapu ile sal Zundan: ar na miş ad ve liz al aral 9 — İşbu açık artırma dosya numarası ile herkese & 10 — Talip murluğuna müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. Evsaf ve Müştemilatı it olmadığından satış bedelini paylaştırma mu ymm a iştirak edenler daha sl ime görmüş, ka drtkdii 1-8-934 tarihinden itibaren 934/9 açıktır. lerin mezkür tarihlerde İcra dairesi Gayrimenkul ie me 7—218 Edirne Jandarma Azı Çoğu Cinsi Azı Çoğu 200000 250000 O Ekmek pişir. (3500 O 4000 e 8000 10000 Satış Şartları 150000 200000 Un 000 1000 6000 7000 Sadeyağı 30000 35000 2500 o 3000 Zeytin yağı | 300 O 500 3500 4000 Sabun 8000 10000 3500 4000 Makarna 8000 © 10000 8000 10000 Nohut 8000 10000 4000 o 6000 Sü 8000 10000 8000 10000 Yoğurt 8000 10000 4000 o 5000 Et 8000 10000 2000 3000 Saman 8000 — 10000 15000 20000 Kuru fasulya (o 8000 10000 6000 O 8000 Bulgur 8000 10000 3000 (4000 Börüle 3000 10000 10000 o 15000 Pirinç 1700 — 2000 2000 — 2500 Kuru üzüm 1 2 2000 o 2500 Bezelye 5000 ( 7000 200000 250000 e 1000 © 2000 8000 10000 Arp 1500 — 2000 38000 38000 Maden kö. 350 40 300 (350 3500 3500 Gaz vi 4 150 200 istirak için Merkez malmüdürlüğ ül ları ilan olunur, Mektebi Müdürlüğünden: ne zeytin Beyaz peynir en sia büber 146 nzin Edirne Jandarma mektebinin bir senelik ihtiyacı olan yu zakt. YAPI BOYA PAZARI Ankara Şubesi Yakında Açılıyor. Ilgaz Belediyesinden: Ilgaz kasaba suyu için e e ile” va funt bo 5 tele beraber kapalı zarf ünakasaya nulmuştur. Taliplerin şeri Di ir NE özi mektupla ie r gün münakasaya iştirak için de çime > günü H ga: —2780 Ankara ticaret ve sanayi odası Riyasetinden: Aşağıdaki şartlar esası dahilinde sabaka imtihanıte da kazanmak şartiyle Marsilya'ya ali vidaret a görmeki rafı Marsilya Ticaret odası tarafından li ek Deal haiz olanların temmuzun 31 inci salı günü akşamma dar Anafartalar caddesinde Kınacı zadeler hanınmn birim. vi det ticaret ve sanayi odasına müracaatları ilan olu ur. Şerait 1— Bakallırşasını ikmal etmiş olmak, 2 — Hüsnühal eshabı! ii in nduğuna dair vesika; — Ailelerinin dn etinin 'uba'va izamınş mani olduğuna dair İlin e Sıhhat raporu 4— 5 — Nüfus cüzdan 6 — Askerlik ilişiği olmaması; Ticaret mektebinden mezun olupta Du şerajti haiz ve& yaşları 22 yi geçmemiş olanlar ik edilecektir. mtil e 1. . 934 aa günü saat “14, te Oda ıçuma sagaunda ei in n Pi İm rogra: - — ER IZCA, al tercüme, mükâleme: — Türk tarihi, - Pp eye iktısadi coğrafyası, 4 — Cebir, hendes 5 — Hikmet, kimy: a. /—2181 Evkaf Umum Müdürlüğünden: ökçeoğlu eee ii kumandanlığının bun tasli binanın su deposu yeniden ae Bu işl yapmak ele 18. 7. 034 i saat on beşe kadar Evkaf inşaat Kem ğ (15 Ar çarşamba güni güne müracaati lar, ye

Bu sayıdan diğer sayfalar: