7 Ağustos 1934 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

7 Ağustos 1934 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUflt/Mci tJ'C* ! Zahire Borsası Bu yıl 5 bin liradan f azle açık vermiyecek ve Zahire Bors«snna bu seneki açiğrı nihayet 5 b;n lirayı tecavüz «tmtyeeeği tahmrn edflmektedir. Bor sada %zamî tasamıfa riayet edilnvş ve 140 bin Ifrahk bütçesi yanyanya indi rilmis olduğundan. açdc mflrtarmm a v g«rî hadde indirilebilmesi nrifankân o\ mustur. Maamafih omnmizdeki mahsul mevsîmradeki nraamelelerin tahmin « d'ien bo actgı kapayacagı âmidi de a lâkadarlarda kuvvetlidir. miutemirren haE temasta bulunacak ESKt MEDENİYET IZLERI " Ege „ havalisinde, ölen ve yaşıyan şehirler... Izmirdeki Cemiyet Efez ve Bergamaya dair broşüren sonra birde Ak İzmir rehberi ne *ti r 7 Ağustos 1934 Yeni eserler Holivut • islantul Eorsası kapanış f ' fiatler. 68934 N UKUT Alış b^S 123 167 50 215 114 23 818 22.50 94 22.50 I.S 45 23.50 24 18 54 3İ 30 922 36 23* AçilS 63^.50 0,797325 12,0b 9.2725 3,39 83,32 ?,4375 b6,4U2i 1.1758 19.17 4,2687 ».«213 2,0458 4,2086 3,99 i 34,8618 2,6587 108A.7İ 3,066 Açılış 193» Tnrk borcn uhviD 1 • • 1933 ik. Istikrazı Istlkrazı UahiM Ergaoı 27^5 26,75 95.50 I iterlın ı Dolar 'u fransız fr. 20 Lıret 20 Belçika b. 2tı Drahmı ÎO Isvıçre fr. '0 Leva 21 llorin 0 Çek kronn 1 Avnsturya sıl. I Peçeta 1 Mark I Zlou » Ley ÎJ Dınar [ Rnble 1 Yen ı Uveç kronn t Tork altını ı Mecidıye ı Banknot Us. B. *>atı$ 633 «25 • 70 215 117 24.50 823 24 84 96 24 17 47 26 26 20 57 34 31 923 36,50 240 Kapmış S3i£0 0,797325 12,06 9,2725 3,39 83.32 2.4385 66.4025 !,1758 19,17 4,^687 5,8213 2,0458 4.2086 3,99^ 79^25 34.8616 2,6587 1085,75 3,066 Kapanış 28,15 26,75 96,25 i Hollvutun 8 &gıi£tos nüshası en son gelen artsıt resımlerı ve çok zengın bir mündericat ile intişar etmistir. I Nevrol Cemall 9 agustos 934 perşembe günü akşamı sinııe, bayginlıja, yürek çırpıntısına • ve sıkıntısina emsalsiz ilâçtır. [ Mektep kooperatifçiligi Muallim Hakkı Baha Bey tara fmdan fransızcadan terciime edil • miftir. Kooperatifin mahiyriini ve ondan beklenen terbiyevî g*veleri tama men izah eder. Bütun muallhnlerin tetkik etmekri lâzım gelen çok kıymetli bir kitaphr. Fiati 25 kuruştur. Matbaacılık ve Ncşriyat Türk Anonim Şirketi tarafmdan bastmlmışbr. Toptan alan mektep idarelerine tenzilât yapdır. Muhteşem sunnet dugunu byüpte Topçultr Kazıklıbagında Programda: Hokkabaz, incesaz, mono 'ojt Ortaoyunu vesaire vardır. Istanbul besinci icra dan: Ev esyası hah, ldlim, kanape, ve Hinl işi oda takımı ve saire mallar bir borçtan dolayı açık arttmna ile sablaca tokak ğmdan arttmna Pangalb Zofu memorluğun • KLER Londra NevVork Harıs Mılano Brüksel Atına Ceotvre bofya Amsterdam ı raj; Vıyana Madrit BerliD Varşova Budapeşte Bakreş Belgraı Yokohama Moskova >tokhoi.ı amde •« memorin vasıtasile ta Nil membalanna kadar yayılma» idi. Bımdan maada, bir de, Fransa Bahriah merde bir donanma tefkiline baslamıştı. Bamm üzerine Sir Bulver sirket aleyhine yapmadığı tezvtr bırakmadk Ve nihayet BabuJiyi tazyik etmeğe basla • du Bo tazyik neticesi olarak, Âli Paşa, Fransa tefirtne miîracaatle kanal Bergamada Eskalâp mabedi haarabeleri hakkıda, Bogazlar için verilmi* olan temhıatı? aynen verilmesîni ve kanal şirketinin, kenduine teffiz olunan araz* den vaz geçmesini istedi. Ve senelero*, <st<*ı»ba? hükumcü bu metalibini tekrar «tt^ durcU. tsmail Paşanın vaziyeti çok nazikti. tstanbulda bulunduğu »nrmn, İngiliz aefinnin Mısır bakkmdaki zihniyetini anlaıraştı. Sir Bolver, Mısm Babaliye sıkı sdnya tâbi küan 1841 tarihlı fermanı hümayunun amflı Lord Palmerstonun noktai nazarmı tamamen müdafaa eden bir adamdı. Ismail Pasa ise, kendi isttklâline çok haristi. Ve bundan dolayı, Fransaya karşı meylediyordu. Kanal şirketinin davasında, kendisince, çoktan hükiim vermisti; ve bu hiiküm (irketin lehine idi. tstanbuldan avdetinde bu hükmünü Ferdinan dö Lösepse tefhim etti. O da, sevincin verdiği heyecanla teşekkür ederek, Hıdive dedi ki: «Portsait, kanalı yaratan ve a meliyah baslatan büyük zahn namına izafe edilmiştir. Bu muazzam isi devam ettirip basaracak olan Emirfn namı da tsmailiyeyi sereflendirsin!» Tam bu sıralarda, Hıdiv, Avusturya konsolosundn, Babıalinin diiveli moazzamaya bir nota hazırlamakta o!duğunu haber aldı. Bunun öniine geçroek ve Babıaliyi bir emrivakı karsı • smda bulundurmak için, tsmail Pasa, Ferdinan do Löseps ile iki yeni mukavele aktetb'. Bîrinci mukavele muci bince Mısır hükumeti, Nil nehrinin vadiye kadar mecrasım degistirme ameiiyesmi kendi üzerine alıyor ve bu sanat'alri arazi fizerindeki haktan şLkct bu suretle feragat ediyordu. Ikincî mu* kavele macibmce de, yukarıda bahsettrğimiz gibi, Mısır hükumeti, takriben 89 milyon frank mukabilmde, sirket • len 177,642 hîsse satm alıyordu. Boyfeee, bîrinci mukavele, Pabıali ve Ingilterenfn möşterek itirazlannı mucip olan arazi meselesmi halledi yer, diğeri ise sirkete mühim bir ser ttıaye temin eyliyordu. AbdüIbamU, bn muk?vr*le!erîn imzasından haberf''olunca, Hıdrvî ahmaklık ve ht'vanetle tavnf etti Maamafib, Londra rüVâ metine de, maalesef yapılacak birsey kalmadıfını bildirdi. Nihayet, Hıdiv tsmail Paşa, 22 »r bat 1°.G6 tarihli asıl mukavele ile bu muazzam *s«»ri teyit ve 19 mprt 1S**Ç T tarihinde Abdülhamidin bir fermani e de tasdîk ettîrdi. Lakle dü Franse Lise ve ortam Jftepler fransızca dersleri için Ali Nazima Beyefendi tarafmdan telif edflen bu eser Ma • arif Vekâleti Celilr«ince mazhan takdir ohmış ve geçen ders senesmde mekteplerde büyük faydası görule rtk raevcudu kahnadığı için yeniden bastlmıştır. tkmal imtihanlan olvı talebeye bütun lise ve ortamektep idarelerine tavsiye olunur. Birinci kuun 23 tkinci kısım 34 Ccüncü kunn 40 Muallim kunn 150 kuruştur. Toptan alan mektep idarelerine tenzilât yapdır. Memleketimizde ilk defa nefrolunan bir eser 37 numarah yerde 11/8/34 cumarte • si günü saat 14 te icra olunacakür tş • tirak edeceklerin gösterilen saaltte mez> kur nvahalde buhmmalan ilân olunur. (1705, Istanbul yedinci icra memurlugun • dan: Bir borçtan dolayı mahçuz ve pa raya çevrilmesi mukarrer muhtelif cbute halı 9/8/934 perşembe günü saat on üç buçuktan itibaren Sandalbedesteninde açık artbrması icra kılınacagından taliplerin yevm ve saati mezkurda mahallinde hazır bulunacak memuruna müracaatleri ilân olunur. 79,5a IST1K RAZLAR Işıktan doğanlar Fotoğrafçüığın, sinemacılığm. çinkograrmin en son trrakkiyahndan herkesin anlıyableceği bir lisanla bahseder. Bütün gençlerin okuması zaruri olan bir kitaptır. Renkli fotoğrafın, renkli ve sesli filmlerin tclgrafla ve telsizle reshn nakleden makinelerin uzağı gören fotoğraflann ve mücessem filmlerle saniyede bir milyon resim çeken cihazlarm mahiyeti bu kitapta müteaddit resimlerle ve açık fennî ibare ilo tesrih edilmiştir. Çinkograf ve tabı san'atlerinin esaslan gösterilmiştir. 350 resim ve 4 tablo ile nefis m~ rette basılmış büyük ve kıymetb bir esccdir. Fiati yalnız 150 kuruştur. Toptan satış yeri tstanbul Cum huriyet matbaasıdır. bir ilim kitabıdır. Rehber, yirmi beş fasıl uzerine ter tip ve iyi cins kâğıda tabedilmi* ohıp 315 sahifedir. 131 resim, bir plân, bir arkeoloji haritası vardar. Tlsrnp ve tab'mda cidden ih'na gösterilmiş ve kitabm nihayetine btr de endeks konulmustur. Bu kadar emek ve fedakârlık • la vucude gelen bu eserin fiatintn yal • nız bir lira olması cemiyetin neşriyatt»n maddî bir istifade djîsünmediğini mesaisini sırf flmî ve hayırkâr bir gayeye haserettiğini gostermek itibarile cidden ifHhara deger bir harekettir. tzmir ve havalisi hakkmda çok yuk sek maKhnah ihtiva eden bu kitabm. memnuniyetle haber aldığnmza gore fransızcası da tabediknek üzeredir. tzmir şehrini ilk defa ve mukemmel bir surette tanrtan bu guzel rehberi meydana getirenleri ve bilhassa muazzara bir vilâyetm mühim işlerile mahmul olmasma rağmen bu işe baş olan cemi • yet reisi Vrli Kâznn Pasa Hazretlerinin ; rresaler ni büyük bir hayranhkla teb f rik ve takdir e mek isterim. Istanbul Müzeleri Umum Müdüru A. AZtZ Bunu gazetelerden değil, gizli zabtta kuvvetleri şefi Selbi Lov dan öğrendim. Selbi Lov çok aziz dostutndur. Mesele tahkikatı iskâl etmesin diye gizli tutuluyor. Doktor Eversham ayağa kalktı. Ellerini cebine sokarak odanıo içinde gezinmeğe başladı. Bu inanılacak sey değil Mister Joyner, dedL Oskar Trevor, Vandsvort canavan olamaz. Çünkü orta yapılı, zayıf ve koerik bir a damdur. Efezde Jîmnaz İzmirde Vali Kâznn Pafanm riyaaeti altmda teesni» eden ve azası ara*mda ecnebi âlimleri de bulunan yüksek bir kiiltür cemiyeti vardır. Bu cemiyet İzmir ile havalisinin bediiyat ve arkeo • loji nazanndan haiz olduğu zenginlik leri neşir maksadile (tzmir ve havali • • âsan atika muhipleri cemiyeti) adi i le hundan yedi lene evvel teessiıs et • mişti. Gerek İzmirin kıymetli valisinin ve gerek cemiyet müessis ve mensuplarının sönmez bir askla gayeye doğru yürümek hususunda gösterdikleri birlik cidden bu gibi kiiltür müesseseler'miz için ornek olmağa değer bir malıiyet • tedir. * Cemiyet teessus ettigi zaman ber yeni teşekkülde olduğu gibi aza duhuliyeferinden tahsl edilecek paradan başka hemen hiçbir geliri olacagı tah • min ediletnemişti. Lâldn sağlam esaslar üzerrne kurulan bu il:m cemiyetinin az zamanda gosterdiği varlA mem'ekette bir alâka uyandırmış ve B^rvefe'l ts met Paşa Hazretleri fahri reisüğini lutfen kabul ile himayeleri al'ina aldık • tan ve Maarif Vekâfetinin naktî yar • dımlanna mazhar olduktan sonra fe • yizli bir ink'tnfa mazhar olmustur. Cemivet, zaten yardımlannı erirge: medği Izm r nrüzesinin zenğin muh'eviyatmı tanıtmak ve »yaretcrlere bir kolaylık oltnak içm ihx»r ettigi türk çe ve fransızca müze rehberini nefret • ti, Romanın Forum, Napolinin Poropei ve Herkülanumu kadar ziya • retçi çeken (Efez Ayaslug) ve (Ber gama) gîbi iki muazzam ölmüş şehrin rehberini terb'p etti. Artık Efez ve Bergama harabelerini gezenler, bu reh • berlerin delâletile tiyatrolarmı, jimnazlannı, mabetlerini, hamamlannı vel > harabeti Istanbul üçüncü icra memurlugun dan: Emniyet Sandığına «11500» liraya birinci derecede ipotek irae ettiğiniz Beşiktaşta Yeni mahallede Posta ve Ihlâmur sokağında eski alh defa mükerrer 10 ve 12, 27 yeni 13, 15, 17, 19 numarah maabahçe ve müştemilât bir konağın «10960» lira «34» kurusun 28 T. Sani 933 tarihinden itibaren % 9 faiz ve % 3 kumusyon bilcümle masraf ve ücreti vekâletle birlik te temini tahsili için ipoteğin paraya çevrilmesi yolile Emniyet Sandığmın ita ettigi 21 K. Sani 934 tarihli takip talebi üzerine adresinize gönderilen ödeme emrine mübaşiri tarafmdan verilen mesruhattan mezkur adreste olmadığınız anla şılarak ilânen tebligat ifasma karar verilmiştir. Tarihi ilândan iti baren kırk beş gün zarfmda yukanda yazılı borç ve masrafları dairemizin 934/98 numarah dosyasına ödemeniz lâzımdır. Borcun ta mamma veya bir kısmına ve yahut alacakhnm takibat icrası hak kında bir itirazmız varsa gene bu miiddet içinde yazı ile veya ş;fahen bildirmeniz lâzımdır. 45 gün zarfmda borç ödenmez veya itiraz olunmazsa ipotekli gayrimenkulün satılacağı ödeme emirlerinin teSliği makamma kaim olmak üzere ilân olunur. (4488) Galatada eski Gümrük caddesinde 4 numarah handa mukim iken hâlen ikametgâhları meçhul bulunan Hayik, Herant ve Mehmet Ali Efendilere hasıl bütiin mimarf eserlbrmi öğreni yorlar, eski hallenle krya* için arkeo • loglann vucnde getkdilderi res/or&s yon resim ve plânlarmı bu kitaplarda tetkik etmek rmatmı buluyörlar. Cemiyet, tzmir müzesinin tesis tari • hi üzermden beş alü sene geçtigini ve bu miiddet zarfmda yer yer yapılan hafriyatta bulunan kıymetli ve nadide eserlerle muhteviyatı üç dört ve hatta bes miîl'ne çık+ığını gÖrünce yeni bir rehber tertip ve tanzimrni denıbde ey • lenrs, hatti birçok garp müzelerinde bile az tesadiif edilen mükmmeliyette türkce ve fransızca resimli yeni bir rehber nesre>nrsth\ İzm'r ve havalisi âsan atika muhipleri cemiyet'nin ayni zamanda memle kete z'yaretçi V e seyyah celbedecek tarzda faalivette bulundugunu da memnuniyetle göriiyoruz. Bu vadide nesrettiü tiirkçe, fransızca ve ingilizce bro sür ve panor^malar bu gaye üzerin de vürünüldügünun kuvvetli ifadele ridir. Cemiyetin 1927 senesinden bugBne kadar nesrettigi eserlerin adedi yirmi yi bulmustur. Cem'vetin en son nesrettigi kitap, inlılâp, heyecan, tarh, bedayi ve ca • z ; be kaynağı ve ayni zamanda Cumhuriyet Türkiyesinm ve Akdenizin büyök bir pırlantası ve Ege iktısadiyabnın mihrakı olan tzmir şehrinin rehberidir. Bu kitap basta Vali Kâzım Pş. olduğu halde salâhivetli zatlann mesaileri mah sulüdür. Bu eser garp sehirleri rehberlerinden bambaska şekil ve örnektedir. Söyle kî sade zivare*çflere bir delil olmakla kalmıvor, İzmir ve Hinterlândi nın iktısadî hareketîerinden, tarih ve atik'yatından, bedialarvndan bahseden atine baktı ve üâve etti: Bemi burada bekleyiniz. Gidip doktor Evershamla görüşeceğim. Şimdi gelirim. *** Doktor kabinesindeydi, Billi içeri girince yer göstoerek sordu: Mister Joyner, Mis Givenda ile görüçtünüz mü? Evet, Oskar Trevora dair sizinle konuşmağa geldim. Mis Gftvendanin amcası hakikaten Bogiv . da kelimesini kullandı mı? Evet. Vandsvort canavan denen caniden bahsedildiğini hiç duydu nuz mu? Dün akşamki gazetelerde ona dair sütun sütun yazı vardı. Fakat Vandsvort canavarile Mister Trevor arasmda ne münasebet var? Vnndsvort cana.v«rı da Bogivda kelimesini" sık sık tekrarhyor ve kendisine bu memleketm kralı sü sünü veriyor. Doktor Eversham Billinin yüzü ne dikkatle baktı. Sonra: Ben gazetelerde böyle birsey görmedim, dedi. Denlzyolları tşletmesi Müdüılüğünden: 2572 numarah kanunu mahsus ahkâmma tevfikan tefekkül eden mülga Seyrisefain ldaresi tasfiye heyeti 31 temmuz 934 tarihinde Tophanedeki dairei mahsusasında vazifeye başlamıştır. Heyet vazifesini altı ay zarfmda ikmale mecbur bulunduğundan mülga idarede alacaklan olup ta evvelce beyanname vermemiş olanların bu müddet zarfmda müracaatle alacaklarını kaydettirmeleri lâzımdır. Bu müddetin hitammdan sonra müracaat etmiyen alacakhların metalebe haklan umumî hükümlere tâbi olacaktır. (4485) Istanbul îthalât Gümrüğü Mudurlugunden: Adet Kap M. No. K. G. Cinsi eşya 8 Adet Bilâ Bilâ 1 020 Terbiye görmüş Apason post,u 1 » » » 2 260 Yün palto Yukarıda yazıh iki kalem mal transit olarak arttırma ile 11/8/934 T. cumartesi günü saat 14 te isteklilere verileceğinden o gün tstan bul Îthalât Gümriiğünde 6 No.lı Satış Ambarında hazır bulunmalan ilân olunur. (4482) rmın Bogivda kelimesini kullandı ğma emm misiniz? Billi temm etti: Buna hiç süphe yok. Kendi sine Bogivda kralı süsünü veriyor ve öldürdüğü adamların bu krallı ğı elinden almağa çahştıklarını söyleyip duruyor. Ha, bakın, anlatmayı unuttum; canavar dün akşara Mis Givendanın odasına girmeğe çalışmıs. Billi gülerek cevap verdi: Bunu ben de söyledim. Kendi* sini Gürzon. Strite taşımnağa ikna ettim. Orada Jennigsin bir apartımam var, bir katrada Selbi ile ben otrucuyoruz. Bir katı da boş. Bu Jennigsi siz de tanırsınız, değil mi? Birkaç kere bana sizden bahset mişti. Doktor Billinin projesini tasvip etti: Tavsiyeniz çok makul. Eğer benim muavenetime ihtiyacınız o • lursa bildiriniz. Memnun olurum. Mis Givenda size şifreli mektup hikâyesini anlattı mı? Evet... Bunlarm hepsi pek garip seyler .. Bana kalsa olup bitenleri derhal polise haber verme lidir. Billi yazıhanesme donOnce dbk • torla konuftuklannı anlattı ve ne • ticede: Siz o otelden derhal ayrılma lısmız, dedi. Ha sonra artık yalnız sokağa çıkmak ta yok, anlıyor musunuz? (MabatR var) Cellâtlar Şirketi Yazan Edgar Vallas Tercüme eden' Omer Fehmi 7 terkedeceksiniz, dedL Gürzon Strit te Selbi ile benim oturduğum üç kath bir apartıman var, bir katı bos, oraya taşınırsınız. Givenda itnraz edecek oldu. Fa kat Billi birçok Amerikalılar gibi aklına koyduğu seyden kolay kolay vaz geçmezdi. Genç kızı dinle medi bile. Eline telefonu aldı, santrala bir numara söyledikten «on ra: B«n f«na Sir avukatım, fakat 2yi bir yeğenrm, dedi. Amcam sizin isinizle meşgul olmamı emretmis tir; isteseniz de istemeseniz de meşgul olacağım. Telefonla konustuktan sonra sa BilH gözlerÛM Givendaya dike • rdc çenesini kaşıdı. Sonra: Bul'unduğunuz oteli derhal Doktor yerinden sıçnyarak ba • ğırdı: Koerik mi dediniz? Ne söylüyorsunuz ? Bir nevi sinir hastalığı dolayıBiIK genç kızdan duyduklarmı sile çehresinin adeleleri mütenıa bütün tafsilâtile anlattı. Yalnız hırdiyen oynıyan adamlara doktorlar sızdan bahsetmedi. koerik derler. Buna tik te denir. Doktor: Şu halde arada hiçbir müna Peki, bu kapıyı zorlıyan adasebet yok, muı Vandsvort canavan olduğu ne Asla... Gazetelerde okudu reden biliniyor, dedi. MU Givenda kendisini görmüs mü? ğuma göre Vandsvort canavan dev gibi bir adamdır. Sonra kuzgunî Hayır, fakat o olduğuna kani. araptır. Bittabi açık mavi gozlü ve • Belki de odasını saşıran bir bembeyaz ciltli olan Mister Oskar sarhostu. Fakat mademki basına Trevora benzemez. Ben tedavi ettiböyle birşey geldi; Mis Givendanın &im hastalarm eskâlini hiçbir za • o otelden çıkıp başka bir yere ta • man unutmam. Vandsvort canava • smmau haynlı olacak.

Bu sayıdan diğer sayfalar: