7 Ağustos 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

7 Ağustos 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

N&4G ÖZÜ N KULAĞI ATROINDİEİ Sene 5 — No: 1450 —;ıu işleri telefonu: 20203 Yurt Propagandası Başlıyor: Memleketi Bütün l)_ı'i_n);;ya Tanıt- mak İçin Faaliyete Girişiliyor vrekeberas eee kreesesama ee cenenanADeLererELenDE. Geçenlerde Hariciye Vekili dll)’d'k_"_“mm '” Tevfik Rüştü Bey Parise - gitti, yazabiliriz: Turkler Fransa Hariciye Nazırı M. Bartu Öğrendiği- Hakların ı mize göre, Da- ile görüştü. F telerinden görlüşi Tansız gazetel hiliye Vekile- bir tanesi bu görüşmeden bahse- derken Tevfik Rüştü B. hakkında | tine — merbut n tu kelimeleri yud:: bulunan Mat- İtalya başvekili M. Musolini buat Umum «Nöye Fraye Prossa» isimli ma- “Osmahlı Hariciye Nazırı,, Halbuki köhne — Osmanlılık devrileli, yerine — canlı Türkiye ruf Avusturya gazetesine, kendi imzasile bir makale yazmıştır. M. Musolini bir makalesinde Avru- Müdürlüğü ya- kında çok ge- geçeli yıllar olmuştu. niş bir propa- Avrı İ ae | ganda — faali- panın bu günkü karışık vaziyetini spanyada mekteplerde kul yalke * bülle kahlil.ederek Herbil Gllle geç tılan ders haritalarında Türkiye- hin, el'an mahut Sevr muahede- tinde çizilmiş olan hudutlar içinde mek için Versay ve diğer mua- yacaktır. Tür hedelerin değiştirilmesi lâzım gel- kiyeyi harice sukışmış olarak gösterildiğini esef- | ve bütün dün- diği fikrini mü- l vıım:lrudı Iı'izıdh:ıh yi::ıı'tık. yaya bugünkü dafaa ediyor. Yine bir Fransız mecmuasında | ©*"t eZ özlü Bu.ırıdı Ma: Türkiye — nüfusunun beş buçuk manzarsile ta- Cfrııtımıığır milyon olarak — gösterildiğini iyi | nıtmak, kafa- bir. müahede- hatırlıyoruz. ı.d:..th:: a - :l.ıı lııi:ıhı:l:: mua ve | Ve yi Hı.îî:.::;.'::.: ,..::. çıkan | atleri silmek — Dahiliye v.:u diğini söyle- bu yalan ve yanlış safsataları maksadile yar — Şükrü Kaya “9 | dikten sonra raya sıralamak icap ederse bir pılacak olan bu propaganda İçin (._'ıı.ıl Türkiye- hayli kâğıt ve mürekkep harca- şimdiden tedbirler alınmaktadır. | ginin Sevr de- mak — lâzımgelecektir. Memleketi — hariçte tanıtma | nilen paçavra- Bu satırlardan sonra hüküme- | propagandasında her vasıtadan | yı parçaladı- tin girişmek Üzere bulunduğu çok | istifade edilecek, bilhassa neşri- ğını hatırlaya- Hühim bir teşebbüs hakkında ( Devamı 11 inci sayfada ) rak diyor ki: aA AT « — Büyük « . . B bd habin mağlüp Çocuklarımı Niçin Boğu- :: Türkiye, Sevr HAŞ M ? mua hedesinin yordumBiliyorMusunuz?,, Şö”SiR eu Üt ea — sini silâh kuvvetile temin ve istihsal etmiştir. » M. Musolini netice olarak mu- ahedelerin değiştirilmesi lüzumu nu şiddetle tekrar ediyor. —— Bedbaht A;novMü_lı;firimîzle Konu: Şurken Çok Muvazenesiz Bir Haldeydi Hıltıîî.'u'.;m K a İranda Bir Facia bir £ Ka dtye “Hamız 300 Kişi Sellerde isminde bir an- Boğuıdu ne Üç yavrusunu sandaldan deni- ze fırlattı. San- dalcı Davut ağa- nın soğukkanlı- lığı ve becerik- liliği bu yavru- ları muhakkak bir ölümden kur- tardı, Her anne ve babanın tüylerini Ürperten bu hâ- Tahran, 6© (A- A.) — Tahrane Meşhet yolu üzerinde Firuzküh'ta olan müthiş tuğyanlar neticesinde 300den fazla insan ölmüştür, Birçok "aıklıı boğulmuştur. Büyük miktarda hayvan zaylatı Yardik.” — ça 30 Bin Lira Zarar! , (Hususi) — Perşem- ka :î:ill "=uıdı bir. yangın ükkân, | mesçit, | d çıkmış $ , Yangın esnasın- kahve yanmıştır iseyi dün bütün içi tafsilâtile âı- ila .““m bi ıllâılv estiği için yi k bir t keden korkulmı k. Polis, yav- H’M mwtdldıl iıd:x Tularını — denize ğ. Li he n bu anayı # # :ı ile a #vvelsi gün Müd- ; , Atoş itfalyenin ve halkın Ğ ....:,,;,, Far Lütfiye H. Tıbbıadlide l“,""":'m de söndürülmüştür. ltddeimunlik hanımın aklf | göndergirtir. Bir — muharririmiz | Şeve 6 iyan 30 binlira tahmin ibbımadli müessosesine (Devamı 11 incl sayfada * '—fmııdıı şüphelen; h'dlu-ı Tıbbuadil ..“..*.'....'f.'î Kuvvetle Aldılar ! —Boen Posta — SALI — 7 AĞUSTOS 1934 İdare işleri telefonur 20203 Fiatı 5 kuruş l Eugünün Meselelerinden I Üzüm Piyasası Yok Ba- hasına Bir Fiatla Açıldı İzmir Bağ;:ıs_u;ıın Zarar Görmemesi İçin İşe El Koymak Lâzım Bağcının bin uğraşma ile yetiştirdiği fakat bu sene çok acuza giden Ege ürümleri kuratulurken İzmir, 6 (Hususi) — 934 - 935 kuru Üzüm ihraç yılına bugün bilfül girmiş, üzüm piyasası açık miş ve İlk mahsul Hamburga sevkedilmiş bulunuyor. Piyasanın hafta — sonlarında bir ihtimal nazarile bakılırken, böyle — beklenmedik bir zamanda açılması ihraç mın- takasının en mühim hâdiselerinden biri sayılabilir. Izmirin belli başlı ihracat tüccarlarından hocazade Ahmet Bey, doğrudan doğruya müstahsilden temin ettiği (360) kasa kuru Üzümü, saat on- bir buçukta Triton — vapuruna yüklemiş; bu esnada limanda bu- lunan vapurlar düdük — öttürmek suretile İzmirin Üzüm bayramını selâmlamışlardır. Üzümlerin va- pura tahmili esnasında Triton va« puru acentesi vapurda bir ziyafet vermiş, Ziyafete Türkofis müdü- rü, ticaret odası, ihracat tacir- leri ve matbut mümessilleri iştirak etmiştir. lik mahsul, vapura — tahmil edilmek Üzere vinç Üzerine alın- dığı zaman, vapurun süyarisi bir (Devami 8 inci sayiada ) Komünistlik Dört Suçlu Dün Adliyeye Verildi Polisin birkaç gündenberi ko- münistlik tahrikâtı yaptıkları id- diasile bazı kimseler hakkında tahkikat yaptığını ve birkaç kişi- nin de zan altına alındıklarını yaz- mıştık. Bunlardan ikisi kadın ve Ikisi erkek olmak üzere dört kişi dün geç vakit müddelumumiliğe verilmiştir. Bunlar İsmall Hakkı ve Mehmet Beylerle Sıdıka ve Zehra hanımlardır. Suçlular Be- şinci müstentik tarafından İstlevap edilmektedir. YENİ VE ÇOK GÜZEL TEFRİKAMIZ Birkaç güne kadar sütunlarımızda yüksek bir heyecan ile oku- yacağınız yeni tefrikamızdan birkaç satır: Birinci Fran- suva sordu: — Sen kim- aİn?.. — Ben.. Şö- valye Cem. — Bu ismi hiç — hatırlamıyorum. Fransuva'nın bakkı vardı. Bu 'Türk şövalyesini tanıyamazdı. Gur- bet ellerinde can veren - (Şehzade —— Cem) in bu ince | ş yapılı meghul ço — cdğu; dünyanın bültün şairlerine sermaye — olmuş a bir pregsesin şatosundan henüz çıkmışti. Müteassip !:iıpıpu onu, elinde bir #llâl gibi kullagmak istemiş. Birinci Foansuvavı öldür iye sevketmişti. Fakat bir tek kelima: hem Fraastıvanin havatını, hem de taç ve tahtını kurtarmışklı. Lütfen Birkaç Gün Bekleyiniz!

Bu sayıdan diğer sayfalar: