7 Ağustos 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9

7 Ağustos 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

vermem stannanksa yasanan » Ziya Şakir Pisu Sait Halim Paşa Yeni Bir Ka- İTTİHAT .. TERAKKİ — Her hakkı mahfuzdur — Beşinci Kısım No. 20 same san sanaya yanana Nasıl Doğdu ?.. Nasıl Yaşadı ?.. 7-8- 984 Nasıl Ölda? bine Teşkil Etmiş Bulunuyordu Talât Bey ile taraftarlarına gelince; bunlar, bu nazik zamanda <ür'et, tecellüt, gençlik gibi ev- safı tehlikeli buluyorlar, sade ce ( fırkaya sadık ) olmayı kâfi görerek bugünkü vaziyete göre ehil ve münasip bir heyetin İş başına geçmesini istiyorlardı. Dört gün süren bu münakaşa, nihayet ( bir itilâf ile neticelenmişti. | Şimdilik vaziyet muhafazakârana bir şe kilde idare edilecek.. Kabine, daha müsait bir zamanda genç- “leştirilecekti.. Yeni kabinenin ri yasetine, (rütbei vezaret tevcihi ile) Prens Sait Halim Paşa geç miş, Hariciye nezaretini de de ruhta etmiştir. o Şeyhislâm, İpka edilmişti. o Harbiye (O Nezaretine (Başkumandan vekilliği de uhte- sinde kalmak üzere) İzzet Paşa, Dahiliye Nezaretine Talât Bey, Şürayı Devlet riyasetine Halil B., Bahriyeye (o Çürüksulu (Mahmut Paşa, Maliyeye Rifat Bey, Nafr aya Osman Nizami Paşa, Tica- ret Nezaretine de Süleyman Elbüstanı Ef, gelmişlerdi. Artık bütün milletin ve bilbas- 8a ordunun mâzarları tamamen kabineye çevrilmişti. Acaba bu kabine, efkârıumumiyeyi tatmin edecek bir icraat gösterebilecek miydi ?... Babıâli baskım, bilhassa Edirnenin istirdadı « maksadile yukubulmuş, zavallı Nâzım Paşa da bu uğurda kurban olmuştu. Aradan beş aya yakın bir zaman geçtiği balde ordu daha hâlâ olduğu yerde duruyor, ilerlemek İstidadı da gösteremiyordu.. Böyle düşünenler, kendilerinde bir hak buluyorlardı. Çünkü Şarköy mu- vaffakiyetsizliği ordudaki asabiyeti artırmış, ordunun bazı mühim simaları arasında bir fikir ihtilâf yaratmıştı. Hattâ bu ihtilâf bazı mühim hadiseler zuhura getirmiş, fakat bunlar harice sızmayarak derhal örtbas edilmişti. lik ba- dise, Enver beyin istifasile başla” Mıştı, Aa ş ie KY iç ira dei ee e e 5 İPLİ Dİ ep ih A İr ş020 ER) 3 —ji, resi çep ri 30 çev veli e ül E ->! “a “över Beyin baş kumandanlığa verdiği nüme sureti: Geliboludan 16842 Şarköy hareketinde kolordu kumandanı Pâşanın makamı dev- letlerince uğradığı o mukavemet kendilerinin bana olan itimadını kesbizaaf ettirdiğini görüyorum, Karargâh umuminin Ukolorduya vakubulan ısrarlarından da dola- yısile (okunamamıştır). Vazifei ha- Zıramı hüsnüfaya muvaffak ola- Miyacağıma kani olduğumdan lütfen hizmetihazıramdan affımı istirham eylerim. 1 Şubat 328 Enver Enver Bey, Şarköy muvalfa- kiyetsizliğinden dolayı - Erkânı abi bulunduğu 10 ncu kolordu umandanı Hurşit Paşanın tenkit Ve müahoze edilmesine taham- MÜL edememiş, bunu kendisi için İdam edilenler JXJ işareti olan maslup, Damat Salih Paşadır. bir izzeti nefis meselesi yaparak vazifesinden istifa etmişti. Lâkin, (10 kânunusani ) kahramanile ta- raftarlarını gücendirmemek için Mahmut Şevket Paşa vaziyeti hüsnü idare (etmiş, mesele hâd bir şekil almadan işi tatlılıkla geçiştirmişti. Fakat.. Aradan on onbeş gün kadar geçer geçmez, yeni ve daha mühim bir bâdise zuhura gelmişti... Evvelce de yazdığımız veçhile, Şarköydeki o muvaffaki- yetsizlik, Bulayır cephesini büyük bir tehlikeye sevketmiş, oradaki Fabri Paşa Kolordusu pek fazla telefat vermişti. Bunun üzerine - Şarköydeki mağlübiyeti mütea- kip bin müşkilât ile vapurlara ahnabilen - 10 uncu kolordu, © büyük tehlikenin tehdidi altında bulunan Bulayır cephesini takviye etmek üzere - yine bin müşkilât ile Geliboluya ihraç edilmişti. Bu kolordunun oraya çıkması üzerine o cepbede bulunan (kuvvetler tevhit edilmiş, ( Bahrisefit boğazı Kuvayiumumiyesi ) namı altında bir teşekkül vücude getirilmiş, kumandanlığı da- kıdem itiba- rile Hurşit Paşaya verilmişti. ( Arkası var) Açık Muhabere: İzmir Rösebeyoğlu Tevfik Bey- elendiye: İlifatınıza teşekkürler ederiz. Babs buyurduğunuz meselenin leh ve aley- hinde birçok mektuplar aldık ve hattü, müracsallar karşısında kaldık, Fakat bütün bunlar, hâdisatı muhtelif cephe- lerden gören zevatın şabsi fikir ve mutaleslarından ibaret... Halbuki biz, tesir altında kalmamak için hâdiselerin hakikatini ve elde bulunan vesikaları takip oediyorur. | Mamafih elimizde, zatıâlinizin mextubunu teyit eden ve sikalar da var. Fakat, en salâhiyetiar zevattan icra etöğimiz tahkikatta bütün bunların (zahiri şekil) den ibaret oldu- ğunu anladık. Meselenin içyüzüne gelince; Sıram geldiği zaman bunu da izah edeceğiz. O zaman one kadar haklı olduğumuzu kabul buyüuracak ve hattâ, hayrette kalacaksınız. Hakikat ve bitaraflıktan o ayrılınıyarak bütün karilerimizin teveceühlerini idame et mek, en büyük emelimizdir efendim. Ankarada Sergiler Binası Çok Güzel Oldu Cumhuriyet Bayramında Büyük Bir Yerli Malı Sergisi Kurulacak Ankara, 6 (AA.) — Mil Iktısat ve Tasar- ruf Cemiyeti Müdürü, muha- birimize © aşağı- daki beyanatta hulunmuştur : — Milli ikti... ve Tasarruf Ce- miyetinin Anka- rada yaptırdığı ilk sergi evi Türk O mimarla- nudan © Şevki Beyin çok el bir eseridir. Bu bina yam karada değil, bütün dünyada bile güzel denmiye lâyık bir san'at mücevheridir.- İnşaatı ağustos 60- nunda bitecek olan sergi evi 29 birinci teşrinde bir milli sanayi sergisile açılacaktır. Ankarada şimdiye kadar ya- pılan sergiler gerek sanayi erba- bımız tarafından, gerek halk ta- rafından büyük bir rağbete maz- har olmuşlardır. Fakat maksada elverişli bir binamız olmadığı için sergilerimizde istediğimiz mükem- meliyeti ve intizamı temin edemi- yorduk. Yeni yapılan bina ile artık bu mazeret kalkmıştır. 29 Birinciteşrinde açılacak ser- ginin yeni binada yapılan ilk sergi olmasına rağmen azami mü- kemmeliyette (olmasını istemek herkesin hakkıdır. Bunu temin edebilmek için-'azami gayretle ve hüösnüniyetle çalışıyoruz. Türkiye- de açılan sergilerin satışlı olma- ları sanayimizin bünyesinden ge- len bir zarurettir. Nümüne sergi- lerine iştirak için sanat erbabımız masraf ihtiyarından çekiniyorlar. Çünkü bizde henüz büyük sanayi yoktur. Küçük atelye, küçük tezgâh, ve küçük fabrika sanayii hâkim olan memleketlerde sergilerin sa- Sergiler binası ikmal edilmek özere tışlı olmaları çaresizdir. Fakat sergileri bir çergiye ve Mahmut“ paşa çarşısına benzetmekten kur- tarmak için gerek o standların zevkli ve sanatlı bir surette tez- yidini temin etmek, gerek mi't iktisadın 5 inkişafını © gösteren grafikli, haritalı, fotograflı, şiarı bir kısım da hazırlamak lâzımdır. 29 Birinci teşrinde açılacak Ankara sergisinde bu noktalara cevap vermiye çalışacağız. Bu maksatla standların bölümlerini raf, dolap, vitrin v.s. teşhir vasıtalarını her sergide kullanıla" bilecek ve istenilen şekiller veri- lebilecek bir tarzda hazırlatıyoruz. “ Lozandan önce ve Lozandan sonra Türkiye , yi gösteren b: salon da tertip ediyoruz. Ankara sergisi bir taraftan Cumhuriyetin yıldönümüne, diğer taraftan kış mevsiminin başlangır cına tesadüf ettiği için çok rağ- bet görecektir. Simdiden iştirak müracaatlar, başladı. Devlet merkezimizde sa- nayi erbabımız varlıklarını göster- mek için Ankara sergisine en geniş mıkyasta iştirak etmek is- temekle bem menfaatlerini ve hemde şerefli vazifelerini müdrik olduklarını isbat ediyorlar. Müracaat müddeti 1 Eylülde bitiyor. İstanbul Dördü “İcra hit edilmiş, (Bahrisefit boğan. mek eo İn. | İnhisarlar U. Müdürlüğünden: Mütercim Aranıyor Almanca Ve İngilizce tekellüm' ve tercümeye bihakkın vakıf i ardır. Taliplerin şeraiti öğrenmek üzere 38 Delen kadar İdarei Merkeziye Memurin Şubesi- ne müracaatları. 4437, *» 4 5. Bünoneyayinin gl DES ot, pa in si kapa ünakasaya konulmuştur. m 934 tarihine müsadif Perşembe günü saat on yz ay ideki Alım Satım komisyonumuzda icra kılınacak- araya almak için talipler hergün komisyona müra- bır. caat edebilir. ki MMRAM kanundaki hüküm n k a ill evvel komisyona Di Şe 4 ep şartname mucibince Milli aanın kabul üz inal vidigi k edebilir. z ettiği firmalar iştira © buçuğu olan “600, liralık bedelin *i yedi bu Mİ ME a akçesini tayin olunan saatten evvel ii etmelidir. Denizyolları İşletmesi Müdürlüğünden: 2572 hı kanunu eergazı teşekkül ara çü rl Tl ağa di - ram eee ikmale mecbur bulunduğundan eye! ülga İdarede alacakları olup ta evvelce beyanname vermemiş mi tla alacaklarını kaydettirme- olanların bu müddet zarfında müracaatlâ nini otun pie 'detin hitamından sonra m ii MN A umumi hükümlere tâbi olacaktır. 4485, <a Memurluğundan : Vasıf Beyin hali hayatında, Halide Hanımdan borç aldığı paraya mukabil ikinci derecede ipotek gösterdiği Kadıköyünde Tuğlacıbaşı mahallesinde Kâhya sokağında eski 1, 3 yeni 37, 37 No. lu gayrimenkul birinci derecede ipotekli Emniyet Sandığı tara- fından bilmüzayede satılmaktadır. Halide Hanımın ikametgâhı meç hal olduğundan mükellefiyet listesi tebliği makamma kaim olmak üzere ilân olunur. (4489) İstanbul Belediyesi Sular İdaresinden: 1 — Kâğıthanedeki terşih havuzları için 3,900 metre mik'abı Kü- çükçekmece kumu satın alınması kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 2 — Eksiltmeye girmek istiyenler Taksim'de Sıraservilerdeki İda- re veznesine müracaatla birer lira verip şartnameyi alabilirler, 3 — Teklif zarflarının nihayet 15/8/1934 Çarşamba günü saat on dörde kadar Müdürlüğe verilmiş olması lâzımdır. Bu saatten sonra teklif kabul edilmez. “4458,, İstanbul Mıntakası Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden : Münhal bulanan tahakkuk memurlaklarina 2265 Numaralı teş- kilât kanunu mucibince mülkiye, Hukuk ve Yüksek İktisat ve Ti çaret mektepleri mezunları alınacaklarından 768 No. U memurin kanununun dördüncü maddesindeki evsafı haiz olan mezkür mek- tepler mezunlarından talip olanların evrakı imüsbitelerile İstanbul, Beyoğlu, Üsküdar Tahakkuk Müdürlüklerine müracaat etmeleri ilân pp e li Si A Z.

Bu sayıdan diğer sayfalar: