7 Ağustos 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

7 Ağustos 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ZN e . . s e 7 di | HAKİMİYETİ MİLLİYE * Fed Mi x 1934 ON BEŞİNCİ YıL, No. üi e Hergün Ankara'da pin SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ. İT İÇSAYIRALARIMIZDA İltısat | programımızın ; Tahakkukuna doğru Belediye intihabı 3 ahin alli Demiryollarımız halk içindir — Ya- e pü sehir — a | Başvekilimiz önümüzdeki hafta nasıl yapılacak. |M. Hitlerin muavini dir, Memleket ve yabancı postaları — Hindenburg ve Tanenberg çevir- Belediye kanunu mucibince önü-| İzi İm re mene ini | dört fabrikanın açılma ve temel |, Yin metine önü kim olacak? rup — Burhan Asaf i i ül ir, C. H. > > atma merasimine reislik edecek . E. Umumi İdare Heyetince tespit ve| İleri sürülen iki isim; Göring ve Fon Bomberg. E: ğ a Milli sirri kazandığı bu dört fabrika Bakırköy pamuklu| | findan da tasdik edilen intihap Yok 1 iz mensucul, kâğu ve karton, İstanbul ve cam, Zonguldak | ee aynen aşağı - ği yn * ey Önlü latüsaray üc deki 6 iner), 2 rı kok #alsiküleim. NGIÇ za muhabiri- in haber aldığını göre, başvekil Hi Sumerbankın Bakırköy'de kurduğu ye- ü muklu mensucat fabrikası 13 ağustos nasebetle bir da v6 diyor ki: tarihinde Başvekil İsmet Paşa Hazretleri — Ne yapalım? Sanayicilerimiz | tarafından açılaca! dürmek it ni akne bill. Başvekil Kang Paşa Hazretleri ağusta emiyor! o İmer re pr EE kei E nının serme bırakmış ve her inti- 1 mal rin vazifesile Sair olan idare heyetlerine 75 inci maddenin sun 14 üni ie bankanın İzmit'te muavini fıkrasında Siir Li yoklama > 2 M iş alıikaşının. va ayaz Sun ii, Doğrusu böyle basla hir düşünce. de e da şişe ve cam fabrikasının li me e M. Görü ş Sİ . Güring İstanbul temel atma merasimine riyaset buyuracak giriikeieçeyi pe ğe da iyi netiyeler elde edecek & Blomberg'in isimleri mevzuu © bahse EY lardır. - için (yoklama) nm ne sureti — ya, Pı - e bi limaineme ile tesbiti Fransız-Alman dosi faideli gire :i ağustosta Başvekil İsmet Paşa Haz retleri refakatlerinde İktisat Vekili Mah- lâkadar zevat bulun» m- İ duğu halde Zönğullüğ gidecek ve Tür- kiye iş bankası tarafından tesis edilecek Madde 1 — Aşağıd li - çimlerde Şekli eli laz ri İuğuna a AU imumi Reislik Divanı kara- < | olan yarı ke'x fabrikasının temelini ata« rile namzet gösterilecek seçimlerde | A iy - | caktır. Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin çok B) Fırka kongrelerinin yapacak- 0 tabit bir resimleri, (Sonr 3. üncü sayıfada) r yo - vi sae Habsburg tahtı (o |(/X&sa? ve Tasarruf Cemiyetinin yecektir. Biz m le eke die gil tüğaire ekru deği m EE sak ve Otto - Musolini -| (o iZ£ sergievi inşaatı bu ay bitiyor. Şuşnig mülakatı kendilerini m mütemadiyen kayıpta ve mükemadiyen - hell Fedakdrlğma Ankara sergisi 29 birirci | Sergiye iştirak i için mü # İteşrinde bu binada açıla- racaat müddeti 1 eyli ma caktır. bitiyor. sız milleti ğer mini iade kinden daha kuvveti le ifade eyleme! . Hes 30 çi an temizliğinden sone M. Hitler'in halk arasındaki muhabbe « i la Ki İktisat ve Tasaraf Cemiyeti “e Yeriniz la üyeli iman enetinin ve iki midi İsmim arasında müstakbil yardımın lü Ğ zumunu ehemmiyetle kaydeylemiştir. T.D.T.C. nin tebliğleri İstanbul, 6 (A.A) — Türk Dlili İ Za Cemiyeti Umumi Kâtipliğinden: Inşaatı bitmek üzere olan yeni sergi evi Birinci Türk Dili kurultaymın di lerinde miihalağa va da varabi Rusya büvük sanayilesme plânı- nm ağır fedakârlıklarıma ha vir r ısım - r rına asıyor. Milli bir programın t ili sere fenni höyaç e Gi SE i idir. * İnşmatı ağustos |lışacağız. Bu makeatla standlar bölüm- halinde çıkmış ve kurultay azalarma cak, müspet ve ileriye doğru olan > Bikini pe gönderilmiştir. en tedarik etmek isti inkisaf rakamlar ile tutulabilir. Habsbura Haned. isi Pi sonunda bitecek olan sergi evi 29 bi- le İris, rak dola ap,» vitrin v.s. teşhir İksa isti imla absburg Hanedanının son varisi Prens Otto. | nci teşrinde bir milli sanayi sergisi ile 26 ler için de mahdut bir miktar satışa çı Haze ılacaktır. Ankara'da şimdiye kadar ya-| s : karılmı: jeti Ankara ve İstanbul'da 1 ei dl : Londra, 6 CA, A. 2 — Deyli zin fas > nilen şekiller verebilecek bir tarzda hazır n ea p ml emizin başm a yaz ağıyla gi yapın “İpılan ayet > desi e mi yüz elli —— Diğer vilayetler için yir- ğ b ik daml » Gelin ük Ot - İbir raği & mazhar olmuşlardır. Fakat “Lozan'dan önce ve Lozan'dan sonra |! beş kuruş posta Vi, ilave edilmi - rm, büyük ve y harekete k maksada elverişli bir binamız olmadığı | Türkiyeyi gösteren bir salon da tertip zararlarını tahdit etmek, gene, aklı rüşeceği Ee bu sörürmele ei ei için sergilerimizde istediğimiz mükemme: | ediyoruz. Lim aşmda, EYT İ ivesi ve intizamı temin edemiyordu. Ankara sergisi bir taraftan cümhuriye rimize düşmektedir. bul saim dar eni yapılan bina ile artık bu mazeret | tin yıldönümüne, diğer taraftan kış mev- FALİH RIFKI © Habbalra müsait mehafil, > kalkmıştır. sminin başlangıcına tesadüf ettiği için 28. birinci me açılacak. serginin | çok rağbet görecektir. Cemiyetin düşü ele daha ziyade müsaade - | yeni binada yapılan ilk sergi olmasma aral iştitelesziricehilam başladı neşredilmekte de ak Dili,, Si Ni “e Türkiye bisiklet | kar, papalığın ise tamamen taraftar | rağmen azami mükemmelini mn adar ayl ale z — fiatı 30 kuruş, on sayılık bir. yasini düşmüştür. arklar görünmeli için Ankara sergi- | Yısınn satış iŞ; yal turu bitti. sine en geni; Şişme er — te | cildinin abonesi üç e Şirket yurdun her Muhafız ga a iŞ y ç İtarafnm bültenimizin dağıtma işini yarın akşam geliyor. | | Türk-Yunan Ofisi — ei bisiklet turunu | meclisi bugün ilk ğramadan |, başarışla sona erdiren Mint |Içtlmalnı yaptı. i — nk ag ni a g Bid n yorlar. doğrudan doğruya Ankara'da T.D.T. Müracaat müddeti 1 eylülde bitiyor.,, | merkezine yahu t İstanbul'da Türk Kitapçı Mi Me Eve i Sovyet — türkiyat ame yazılınış olan abonelerin bütün sikletçil ve neşeli “mi dün saat a geldiler. in 6 (Telefon) — Yeni teşek- İp; tem), je 0 mahfuzdur. Bülten abonelere Devlet Vat Kirazlık mein e see piya- a eden — yunan ofisi yedi bu- | zeri rin alimlerinin Sl öriiniiz gönderilmektedir. Ellerine de fırkası ve alayı mümessillesiyle | gün ticaret yeri ilk içtimamı yaptı. |z . . İ değmemiş sayılar bulunan aboneler herhan- umtakann tel edeli onbir bisikletçileri vee tıya emine al Ber, siyaset min etmek, gerekse milli va niş -İziyaretleri. gi sağla ilik iliENi cilek ürerkerilys tarafından çok samimi bir şekilde karşılan! | etmiştir. İçtimada bütün şekkül fını gösteren grafikli, basğal, fotograf mi > al dılar. bütün ticaret Ri mi a, ab erlelleri; şiarlı bir kısım da hazirlamak lazımdır. İstanbul, 6 (Telefon) — Sovyet Tür İpüdicliklei sakin sö 2 li Spo r 7 Ağustos e günü Arka- v beynelmilel ticaret odasına bildirilme - | (o 29 birinci teşrinde açilacak Ankara | kiyât âlimleri a vi fırka e y ta'ya mağ e (AA) ine karar verilmiştir. İ sergisinde bu noktalara cevap vermeğe ça | üniversite rektör aret etmişlerdir. (Sona 2. inci sayıfada) ün ag e o o ug üi öge)

Bu sayıdan diğer sayfalar: