7 Ağustos 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6

7 Ağustos 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAKİMİYETİ MİLLİYE “AĞUSTOS 1831 SA Pp ME Kn nlar | | Ankara müstakil Jandarma Devlet Demiryolları F.D. Hattı e tabur glam ima Elaziz inşaat Başmüdürlüğünden hi İLAN eti e zarfla münakasaya| Taburun bir senelik e: ihtiyacı için vi cins ve pi ie Bedi fi bin lira olan Elaziz şehriyle istasiyon © Hava kıtaatı ihtiyacı için) konmuştur. İhalesi 22 ağus- ai yazılı 23 kalem Sk sibeli zarf usuliyli alı- EA a mir. 424 elele itin z < şan 5600 metre kaputluk kumaş| tos 93 çarsamba günü PN e Z : 29- 7-934 tarihinden itibaren on beş gün e ve k im i lm e münakasaya| 15 tedir. Talipli P aktır. Talipler ş her ez konulmuştur. 12-8- ü İ onmustur. Şartname ve nü-| sini görmek üzere her gü kür gi tinde omisyonu mahsusunda ihalesi icra ulmaca munesini. görmek istiyenle -| ve münakasaya iştirak için| kara'da müstakil Tabur kumandanlık m müraca- eld aliplerin ağ masktuplarını bug e kadar veimele- rin her gün öğleden sonra ve| vakti eee tel e ve) atları. (1851) p e ri fazla tafsilat almak işi in Elsiz de F. D. iki ünakasaya iştirak edecek -| teminatlari 'ekirdağ'da Erzakın miktarı Cinsi yeli ine müj (1831) 7 afişi i rin 14R.1034 cumartesi gü-| askeri satın a m isyo- Kilo i ie saat 10.5 da ve nuna müracaatları, dei Azami o Asgari 1 “le birlikte M. M. V. satmal 110000 © 100000 mek Trabzon Belediye ma komisyonuna müracaat - İLA 1000 Zeytin yağı ze vi 11006 © 10000 Sığır eti ncümeninden; ları (1570) 7—2772 rnuvada Si ni kıtaat 6000 4500 ER ş . İLAN. icin in 382 000) se kuru ot ka 4000 3600 Pirinç 3 lira 4 kuruş bedeli keşifli Gazi Paşa caddesi ve Te- | keyi in e palı zarfla münakasava kon 2700 2500 Sade yağı e alel parke kaldırım inşaatı kapalı zarf usuliyle mustur, İhalesi “188034 cu- 2500 2300 Tuz ve yirmi gün müddetle münakasaya konulmuştur. Fenni ri saye martesi günü saat 12. 3 dadır. 3200 3000 Soğan ehliyeti haiz taliplerin 12 ağustos 934 tarihine müsadif pa- b ra yem e sartnamesini gör- 1700 1500 Sabun zar günü saat 14 te Belediye encümenine müracaatları ilan, İ her gün ye re her gün ve müna-| 135006 (oo 125000 Odun olunur. (1756) 7—3023 j va kama | istirak için de vakti 2300 © 2000 Nohut i J münoveninde teklif ve temi- 10000 8000 Kuru fasulya ğ Tmaşei zag | verlarivle Rurnava'da askeri) 8000 5500 Patate Istanbul Posta T. T. İ > : say) satm ken misyonuna mü. 600 4 Mercimek e yes yes ue İ 0 elle im mcatları 077m7 086 |, an GOR ME Başmüdürlüğünden: | Satm alma komis : 2 Ğ yonuna mürneantları (1569) öm vi e Ee ni özüm Muhtelif eb'atta 4000 adet kestane telgraf direği 23-7-934 Catalca ım mevki 13000 12000 e tarihinden itibaren kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarıl. kıtaatı iyi için Gn we Yü00: Un mıştır. Talip olanların kanunen itası: ldukları, ! sığ i 2 0000 7000 Güme — aiki hamilen 12-8-934 te saat onda Başmüdiriyette | 150 100 an çi eşekkil komisyona ve şartnamesini görmek için de her gün İ ai irat kalemine müracaat eylemeleri. (4118) o 7—20934 i 28 25 Cay e e e arm amam 1100 1000 Gaz 7—3163 Tahlisiye Umum -İ Hilaltahmer hastabakıcı hemşi - erene, zag : 4 ür lü .. a evki > * TE) ta reler mektebi mü rlü 2 (| Zonguldak'ta keşif bedeli 22778 lira 61 kuruştan ibar : ei misyonuna kele lr a gu nden: yapılacak Tahlisiye binası inşaatı, ek zarf usuliyle il, SOO; “N Müradi lari” (1760) 3048 nakasaya konulmuştur. 18 ağustos 934 tarihine müsadif cu- 4597) 72803 LAN see in Ni le dip saei lek martesi günü saat 14 te ihâlesi icra kılmacağından taliple- Hava ihtiyacı için (15) ton - rin bu baptaki LE ve keşif cetvelleriyle şartnameleri gör- İLAN k x — ü mek üzere Galata'da Çinili rımtım hanındaki sayi Mer- kı en eki iü ak Gram ği ne 7 — Yaşı wi den aşağı e dan ear olmamak, keziye'ye müracaatları. (4084) alayında| & s 3 — Orta tahsili ikmal etmiş olmak. istiyenlerin hergün pazarlığa $ *. ğer er e akasava kon. | istirak edeceklerin 12.8.1934 m). Evli olmamak Çevelce evlenmiş ve ayrılmış ise çocuğu bulun- b Başmüdlürlüğ ünden: 1 ir.) Pazar günü saat 14 de temi - | Mama! mik e iyenlrin her g gün öğ: neleri bilikte MMV. sa Mektebi terkettiği ve yahut beş senelik mecbari hizmeti ikmal a Bulgaristan, Yanan, Yugoslaya, Romanya, Macaristan, Leila ii münakasaya | tm alma komisyonuna mi dı I mesleği i veya çıkarıldığı te a, Çekoslovakya, İsviçre, e Vatikan, Hüküm Hama, AK ii ora ye münakaşaya | oaadları (1775) 7.3041 | fim ödiyeceğine dir mate inik ik Elimi ei my Lüks, Dai serhat , Belçika, Feleme SN Tü Norveç, İngiltere, ad, Me ii a rtesi günü saat 10.5 ta ie 1,52) den aşağı olmamak. (Tıbbi | riyetinin Me lekelerle ra Sele enin tlariyle birlikte M. M. ünde muayene mein yapılacaktır.) rler ai on k 1 j atlariyle birlikte gal Mektep ii sinde başlanmış n içinde sür'atle inkişaf ederek tüccari ikti v. . na müraca- ün.T âliahmer cemiyetinin malı olup tahsil ii iki sene e sadi hayati isler üzre sürek, Sabak me iii tan etmiştir? atları. (1590) a) e Ke GR iç pena ilber iskân, iaşe, ilbas ve tedrisatı tamı memleke Miko tan ibaret olan a takım tarafmdan temin in ibi aylık cephar: tığ sa rilir. AN : p pire iletin ve 2341, 2342 Telefon No. arma müracaat ve KU ihti siyası icin (8000) | *99yar malzemei baktroloji ek iel Giyenler 15 evla 1934 İarikine kadar cemal ek “hagi sandığı ile beş > çantalı | maada her gün, Tb li Haseki emmi ai ida- ener... DI önliyle satn almacak| zak Pazar ik oği e | Ban P.T.TU. T.U. Müdürlüğünden ; | a pe ») Ankara Valiliğinden: , $ bağlı bütün posta nakliye müteakğ Başmüdürlüğümü — Mei e ik mektepleriyle yatı mekteplerine açılan hitlikleri se CE e 934 tarihinden itibaren yirmi mü münakms ile 1 4 bin e odun 8160 kilo mangal kömürü (eğ müddetle aleni müriakasaya çıkarılmıştır. Talip ola nlar 2740 kilo çıra ii a para mülklerin Mi e e a Başmüdür ir? ne at etmeleri. (1632) pen ie ği ünakasaya e muhammen bedelinin Go öğleden son ğ Şu u nisbetinde muvakkat teminat akçesini önced — rivle birlikte M. M. V. satn | Kiki ierik eler 1 taya istirak edeceklerin o gün ve a hususiye veznesine yatırmaları lâzımdır. iktısat Vekâ! elle; İ | ş lma komisyonuna müraca- saatinden evel teminatiyle| z — Taliplerin şartnameyi çözmek üz üzere her r gün Zi rlik 1 Kı 1 atlar (1668) o 7—2906 birlikte M. M. V. Satımalma| müdü üriyetine ve ihale olan 23 mbe günü saat 1 kâlet devairi ihtiyacı için pazarlık suretiyle evrakı nn İLAN komisvonuna müracaatlar. te vilayet daimi encümenine iriürapaaeliti (1864) gi maas ea e inden tali; ire nümunelerini görmek; | lı Yu ii (1766) 7-3034 ep güne ve 30-8-934 tarihine müsadiğ yi ZE a ini e günü ü rar ikide yüzde yedi mi teminati; Di bir hi em ek alar le Mİ er Sıhhat ve içtimai muavenet tikte yeli satın alma komisyonuna müracaatları ilan olu- | okuru iyacı için 950 met nur, 7—3161 l bölüğ icin mübayan edil ze eri e ale bara ekâleti Men | pazarla konmaz la almacaktır. Şartnamesini ii pi rn 1) d . ını e rik İİ : Ankara Berberler en ve) örn e Hudut ve sahiller sıh- 6 halesi i in 27-8-1 - : ü saat Gi ü i ana e hat U Mi idu İl 7 ağustos 934 salı günü: aye e mele Bilik MM mum WMudurlu - kadar 4 Ahali caddesinde Birlik perügâr salonunda racaatları. ( 1866) 7—3166| w ee şamları saat “9,, da imtihan Heye ti tarafından Meslekdas- Mae yerileceği Han olunur. /. Si, i öğleden rak e erin d . lara ehliyetname, senle ik V Öde teminetlariyle M MV. İLAN Sun en: iIma komisyonuna vak 1200 kilo e ile 300 ki- ys Yo, .. T de ni e N m lo gaz Ankara deko: aya t kalem itlâfıfar malezmesi şartnamesi mucibince Harita Umum Müdürlüğünden: ğü icin pazarlığa kon açı Ne amaa konulmuştur. EY — auta 934 Müdürlüğü Deniz şubesi içir. iki adet de ihale gününde in e tarihine müsadif cumartesi günü saat ta'da Kara- eklanc Li yüreğe, menin ihalesi 28-8-934 salı erer ze pazarlı- mustafapaşa erim a nbul re — Mlz shhiye mer- ii saat (10) dad Bak g.| kezinde müteşekkil k onda yapılacağından istiyenle- — Talipleri ia dağ eyi görmek üzere her gün 934 ni iri si 1 del Tin şartnamelerini gö e Ankara'da Hudut ve Sahil- sağa iştirak edece) a e Meminalriyle vakiğörlel Ce e- dir. enleri e e va sart ler srhhat umum mük 'niyat muhasibi mesullüğüne .ci'de Harita Umi lüğü satın alma komisyonuna nameyi görmek üzere a veya meküzr merkez Ka müracaatları. (1769) Pi (1808 soğ 7—3156 gü: nra ve paz: 7—3046 a . e çim çeklerin de Ma V. Satınalma komisyonu- | ğına iştirak edeceklerin 28- 8- Askeri Fabrikalar Ticaret ma komisyonuna müracaat-| ez e me ünü 10,5 dat kaleminden: : Tarı. (1867) 73167 saya iştirak edeceklerin de ; v. rm vaktinden evel mezkür Jsatmalma komisyonun mi.) 120 Ton potas küherçelesi 1,000 Eyer sabunu) komisyon riyasetine verme- |racaatları. IN 7—3168 ln ihtiyacı i için kapalı Sen leri. (1863) 73169 İ hiiple Mağz Güzele 100 ,, kireç (Yozgat teslim) tir. İhalesi 27-8-934 hi İLAN 9.8.9, FAL pazarlık | (o Yukarda yazılı malezme, 18 ağustos 1934 cumartesi gü si günü saat 11 dedir. Talip- a ihtiyacı için 17 kalem| la satm aş ilan silen İnü saat 15 de helal mm edileceğinden taliplerin LA mii pi ve şartnameler İmar; aleti limen alına-| 180 ton mazot mübay: aynı gün ve saatte Ti alemine gelmeleri ilan olunur. Tekirdağında bulunan kı- nümunevi görmek üzere tır, ini görmek) dan sarfınazar edildi; Sani rn eler hergün Ticaret kalemine ge- ami için (12,000) kilo koyun bii gün öğle den sonra M.İ İistyenlerin ai a .pazarlı- olunur. (1890) lebilirler. 7—3118

Bu sayıdan diğer sayfalar: