6 Ağustos 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1

6 Ağustos 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ON BEŞİNCİ YIL. No, 4682 İÇ SAYIFALARIMIZDA tarife e ö tikâr masalı — pta fikir hareket - stası — Hinden - leri — e pos burg ve e? muhat Yabancı post rebesi — Gündelik. İSTANBUL SERGİSİ. 6 ıncı iri mallar çıkan her retçi: sergi? sergisinden l BE iel Dememek için sergi ne bir m ne a bir pan: milli bir emektir. Ya ci larımız söyledikl, erimiz, parça düklerimiz ve işttiklerimiz, i iniz MİR ye grafikler bu musesizei içinde canlanacal k, toplanacak, hal- ka, kendisinden isten: 8m. ER 7 rinde olduğunu ispat edece Belki 6 ıncı yeli mallar sergis kapısına şöyle bir levha asıla - edersiniz, yn ında ve İzmir e teşrinlerde A r, Onu yük kara sergi çin birçok fabrika N Ii manzarasında e iç pavyonların. çoğu tertij zi va lip biz ve el sanat e bunca miym: ep yetiniyoruz De nerede ve nasıl m oca orman ketinin Me inde tahta işlerine” ay hiç bir köşe yoktu. Yalnr rma- ir Lai ryola, masa, kanape, e, kol ve iskemle vardı. Zengin bir ei 5 dani Nafıa Vekili Yeni ihdas edilen halk Son zamanlarda devlet demiryolları da yapılmakta olan muhtelif en tarifeler hakkında mütalcalarını rica et tiğimiz Nafra Vekili Ali Bey âtidek Hergün Ankara'da çıkar. nin beyanatı Devlet Demiryolları, eşya tarife- lerinde mühim tenzilat yaptı. ticaret biletleri ile on beş günden iki ii e bütün demiryollar güzergâhını iletle SEN kabil — Tuzhisar kısımlarında ve saba hatlarında tahrik ettiği- ei trenler kal nezdinde bü- Ka; Ke. r a Hindenburg'un Cenaze buge Tannenberg'e 1 iye kadar orada kalmak pazartesi; üzere, mhütöyeffaniği çalışma odası - na pakledilmiştir. eğ in sağ sol Noydek, 5 (AA.) — Mareşal Hi ve vardar. Ce- na; n Jan örelesierir ii NR yanatta bulundular Beş seneyi mütecaviz bir zaman Nafra Vekilimiz Ali Bey. beri mütezayit bir şiddetle bugün ci- levam eden iktısadi buhranrı “İpılan nakliyatta yolcular her türlü Moskova'da in. nakalât üzerinde yaptığı menfi tesirler malimdur. leketi kasi Dut: tesirlerden hatlarımıza müvazi bazı yollar üzerinde pek iptidai bir surette işlemekte olan kamyonların hatlarımızla gayri iktısadi — giydirilmiş "Birçük köylü : lunduklarını gördük. Bu vasıtalarla ya- isti - Tahatten mahrum olduğu gibi hayat selâ meti de içtinabr imkânsız tehlikelere ma ruzdur. Hu halin dora mazdı. Yolculuğun ndeki t yolculuk oluna- emin ve z ıslâh için saga si lerle daha baş etecilerden kei Hindenburg'un Noydek'teki evi. SAYISI HER YERDE 5 KURUŞ. cenaze merasimi ce Noydek'ten götürülüp orada cenaraller kulesine gömülecek. rler heyeti, müteveffanın ailesi Jsefis silleri için si ayrılmıştır. Mera - sim esnasında, tayyarecilerin, 10 ki. lometrelik bir. muhit dahilinde Me ; v agrim” a def, veee Memili al - manlar kiyle ili fevkinde olmak üzere mil- ik seli oi ticaretin ve milli İyiin münasei imdi a ayrıca ıylıklar Gişe Cümhuri - (Sona 2. inci sayıfada) ailesi muvafakat etti. Berlin, 5 (A.A.) — Alman istihbarat | ürosu tnt tebliğ edilmiştir: e ler, rg'un itler, Mareşal iile mutabık kalı arak mi :ümhurun, O Tanneni tespit eden - ceneraller klik - defne- dilmesini emretmiştir. Bu kule, bir türbe- ye tahvil olunacaktır. Merasim nasıl olacak? Maya, 5(AA) — Dn Hu da merasime, e yl davet ol akşamı ecnebi memlek: lmanlara hitaben radyo ile yeli Diğer ta « raftan merkezi Hamburg'ta ecnebi hizi meşre « i yaşıyan al « manları mareşalm ölümüne ait merasime Tâyikiyle istirake dı ve yarısında Noydek'ten “kaldırı. r. Tai « Buhran: > ii lari - Dün si den hu maş ger giri © rai Mareşal. a1 1914. e ap Di: apılan yi are etmiş lime ceneraller tüpe ile tev Alman devlet reisliği için yapılacak rep in, 5(A.A.) — ok derin bir alâ karşılandı. haf « olunacal ktır. ete, erir reisliği mame ıd te memleketinde, esasen, Avruj dın her iki tarafı hususi bir iti - ğ da da henüz bir fantazya hül ilmün. | geçmek lüzumuna kail olduğ a il vyet dostluk ve bir- | kadar, binli i milis askeri, el. |Zim eden li ka de olan ve bizde biraz da kaba ve ? Biğini — yazılar ve bayraklar-| lerinde meşalelerle sıraya dizilecek | "ün metinlerini neşrediyor. rahatsız yeni u Bayi d ön Mei Rs süsl elen i. Bilhassa yüzme havu | lerdir. anunların altında bütün na va a bilmem ne mana b. r e alam a draplarının re Tannenberg'de tabut, generaller) sırların imzası bı undağu giri di 1 Sergi: di 2 > yasli (Sonu m indi sayıfada) vim nın üzerine konacaktır. Sali pen'in de imzası vardır. Resmi me « ere vardığmı gazetelerde ol m kanın etrafında, hükümet erkânı, Sonu 2. inci sayıfada, İstanbul'a uğrıyan bütün ec- ği nebiler yeni Türkiye'nin sanayi te-| ziyeti ir için halkımızda seyahat ar: . . 275 rakkisini görmek için buraya gel; ların beslemek, çağılımk we bni Viyana suikastinin Bes izcimizin Anadolu ağa ati mişlerdir. Şu e memleketlerine | bir itiyat haline getirmek ve bu suretli . . . . ? ş dönmüş — an yyahlar hiç let demiryollarımıza yeni münakale failleri kimlerdir ; i i i, Cafer, Fethi e idaresi muvafakat gk il Vekâ- şey öl öğr miş imei lar; belki de | mevzuları tedarik etmek iycap ediyordu. Beyler Anadolu'da gayet güzel bir seya- #nnariğ mobdlim APRA düşüncelerle sergiden ayrıl - | Bu maksatla mebilzni muhtelif kısımla | . Viyana, era nie ZE b e ekl vela güllerini ZEŞSİZ S9 i yazdı. dalar. rında gi mutedil ücretle tenezzüh ese ükmiyle bü bark aş tirir bir şekle, azimleri le muvaf- bu işi ya Üç İç şey a için mühü v trenleri re ork İstanbul — Sa- va a y sl ema ii fak olmuşlardır. Gençlerimizden biri bi- söylemelerine gi ir elden ak a — Çankırı, Adana — Mia. | âmillerini a öa e ERİL sr yazıyı gönle eğ e ın — trenle yi in altında tertip müre, Adana — Mersin, Samsun — Ama ei N — e ıları memnuniyetle © okuyacaklarma | ine : — Tertip Kene re memurlarından bir şahıs eminiz. dı kuyu ve zel at adamları, miymarlar ünkoratrler mutlaka hâkim ii lıdırlar a - — En çok ecnebi uğrağı olan nbul ile Türkiye harici yerlerde- İsta ki sergiler: ei a iki mesele ile büs- n na bir surette alâl dahi Mi yi her ik bir veya rirler: o fakat irkaç örnek gö onun atihzl ve istihlak mil yasını Türk dili tetkik cemiyeti Rus bilginleriyle beraber bir toplantı yaptı İstanbul, mi Kâtipli ku: ltayı hazırlıkları mı ir üren ri umumi kâtip İbrahii yin reisliği altında Çanakkale mebusu yede Cevat, On Kök sU Ali Canip, — Saim olduğu arar çıkarmıştır. Her ikisi de tevkif edil lmiştin Köy ve köylüyü tetkik maksadiyle u seyahati sene bidayetindenberi tasar- 7 Sonu 2. inci sayıfada) gra rafikler anlatır. gisinde'yüzali sasikilar gibi ilmi bir söy'in de öndakalsini görüle öğleden evel ve sonra kurultay için gelen — skerlerin yali ile meşgul olmuş! ME miş olduğumuzu söylemeğe mec FUZ. s mer yerli e e iç Mesai iştirak etmiştir. M. e Altımor- da hakli kiykleri hakkındaki zi de okunmı Baş son sergi ölülere inik ede- rr, FALİH RIFKI Mürkaeipiz ie günü tekrar rus profesörlerin eri ela er ima ü tuz iç gün sonra Ilgaz İmei köpleci; gezdik. lyorduk. Mayıs 18 de mektep idaresine müracaat ederek fikrimizi söyledik. Mek var Ilgi seli hareke “e Kastamonu çım (Sonu 3. üncü sayıfada) Seyahati yapan talebeler ve seyahatlerinin istikametini gösteren kroki.

Bu sayıdan diğer sayfalar: