6 Ağustos 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7

6 Ağustos 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ERE —— Ee nama am m mmm 1324 PAZARTE TES > © “HAKİMİYETİ MİLLİYE İ M.M. V. Satın Alma Komisyonu ilanları İ. İLAN if ve emr ilime me satm alma komisyonuna müra alma - yüm matara aleni münakasa kt kte M, M V. müracaatları 7—2884 İLAN Sıvasta m kk için (1.100,00) k Gazi Emir'deki kıtaat ici 145.000 kilo un sm zain münakaca Ki konmustur Tesi 7-8 salı günü saat 2 da sala tr. Talinler sartnamesini pör mek iizere her piin ve miina- kasa ietirak irin de veni m a caatları (1665) yel İTAN, St içi val m evel temi - İzmir'in en güzel ve en mükemmel sin: ali olan Birinci — e. Yozmatta bulnnan kıraat il ve ekip mektuplariyle Bursa- | Kordon'da kâin Tayyare sineması zengin teçhizat ve müş- Ankara yüksek ziraat icin: 65000) kilo sığır eti) da Fırka satın 2ma komisyonuna | temilatiyle birlikte bir sene müddetle iycara verilmek üzere S0 0 Eh oda kanalı rf | ürer. (1629. 73122) kapalı srt unliyle müzayedeye konumuğtr.. Müzayede enstitüsü rektörlüğünden; Tamimi ava konmustun 1 üddeti 18 ağustos 934 cumartesi günü saat on birde bite - Yüksek Ziraat Enstitüsünün ihtiyacı - kalem İhalesi 258-034 cumartesi LAN. sele pazarlıkla alımacağından ta dili e ii ol Antalyada : bulunan kıtat için Taliplerin bu ği zarfında la ge gk ve görmek ve ör dişe 2) 271 kaoikie un ve 86000 Klee AE n vağr 7900 kilo toz se eril bul'da, İstanbul yim am Ankar: da da da ta ki MO kilo gaz 8000 ki tesi günü saat 9 ır. Talip lerin s amelerini | görme müracaatları, (1750) 7 İLAN sek Depolar kuman- lanlığı icin dört baş nakliy. kosu: mi İP yvanı Dazarlıkla sa- tın eli acaktır. / Pazarlığı 7-8-934 salı günü saat 11 de yanılacağından taliplerin o gün ve saatinde teminatla- riyle komisyona gelmeleri. (1824) 7—3096 rai , Kon; kıtat 660 000 ii be ot ile 815, 000 lo un rarfla münakasaya ştur. İhalesi 27.8.1934 pa zar günü saat 14 de kuru ot 15 de lesi yapılacaktır. Talinler melerini pi üzere ber gün M. alma in Ankarada komisyonuna. ve münakasaya işti - iii (1845) 7—3142 İLAN z İLAN ie ear 15.000 a- det ai pazarlıkla Konyada bulunan kıtat için nacak al 12.8.1934| 80.000 kilo koyun eti ve 150.000 tarihine müsadif pazar günü ie kilo sığır eti kapalı zarfla müna - öde em Tal Kasaya konmuştur. İhalesi 26.8. e ğa e- deceklerin o gün ve saat inde dei marie enler DE lacaktır. Talipler şartasmelerini 1. (1839) şörmek üzere hergiin Ankarada M. 7—3136 M. V. Satm alma komisyonuna ve mtinaaksaya iştirak için de vakti İLAN muayveninde teklif ve teminatla - m are | Tivle Konyada askeri satın alma kabloluk çelik tel dı komisyonuna müracaatları (1841) 7—3137 yi. Tatbik Sanayi ve ateliyelere mah- ML V Satn nin ködiğonik Si Yı isini mz yirmi ni sus her cins ve cesamette racaatları. (1838) 7—3135 Davut oğlu Kerim 00! vi ği Demir işleme Şi çarşamba saat 10.5 da ieninatlariyle birl ikte M. biteni if e ZAYI MAKİNELERİ mazot tar. 7 ç SE a yerlerin 325-326 senei devriyesinde #ATIYAÇ VUKUUNDA O MÜFASAL TEKLİF YAPILIR bergün ve pazarlığa girecekleri 9.| yedi senelik Edirne idadisinden al- . ROURLA BİRADERLERvwŞ" 8.1934 e günü saat 10.5 | dığım şehadetnamemi zayi ettim. g irlikte M.M.Y. da iyle birli Yenisini alacağımdan hükmü yok -| satm alma e müracaat | tur. ları. (1837) 7—3134 M. İskender < 5 7—3131 i İLAN : sadaki kıtat için kapalı zarf Bur: iy alm almizik ak la Pala İzmir tayyare sina saat on beşti iz nü ka a alma ye icra edileci ime imi agi veya hukuk mektebi mezunlarından lip olanların 7. 8. 934 MK) ye kadar Zat ması kiraya veriliyor | sürmemeli ne ör iz Tal inler rr şartaameyi görmek ü- ye bein ve münakasaya işti - Türk Tayyare Cemiyeti Izmir Ş iktinde, konmuştur. İhalesi 21.8.1934 a Cemiyeti Umumi merkezine a . ——. saat 16 da yapılacaktır. Ta- yağ kn nn Sandıklı belediye riyasetinden: Sıhhat ve içtimai ma işfirak için de vak& msayyeninde Belediyece inşası mukarrer si em ea sn ei 474 ku- vekâleti hudut ve sahiller s; ktunlariyle | TUŞ bedeli keşifli asgari 250 a: e lâğım .. yoyo ME Hamiyak me tüplerin i| ve beher adedi 417 Hira 72 İniş bedeli Tezini iel hat vmum müdür yonuna müracaatları. Teminatları muhtelif mahallerine tahtelarz yapılacak su hazinesi ve eniz nakil v unun 1626 ve yağın G3 5 a md tahtelarz 9 metre 80 santim-derinliğinde inşa edilecek 2343 ama 24 kalem lira 78 kuruş bedeli keşifli avlama duvarı 19. 8. 934 üncü pa muştur. . Münakasa tari! zar günü Saat 16 da ihale edilmek üzere 20 gün müddetle EN Saat 14 te Galati ği Kara Musta! İLAN e usul ile münakasaya verilmiş ği talip olanla imanı ediyeye müracaatla münakasa şi mesini görmele Manisada bulunan kıtat içinİ ri ve muayyen günde yüzde 7 buçu k ibezö akçeleriyle üzere see ye kilo sade yağı kapalı ir birlikte encümeni belediyeye müracaat etmeleri ilan olunur. | gü Ayni ölmeli ile ia 2! zi m ei ir 9) a AM (1790) > sila "Takimlar pak - Ankara Belediye Ruhu liği ilân İmamın Kumbara bütün bir istikbaldir ri ve temi yle Mi .omis- yonuna müracaatları. (1844) İLAN ij * (30912,67) lira bedeli kesi (LAN ktabmidı bulunan kıtat nay yapılacaktır. Tali; 10 ve 11 de alip ler ipa eme kp ve her er- | 3 münaka: irak icin de vaki menvveninde rekli ve temi- lif ve teminatlariyle Konyada as - ri satm alma kol a miü- racaatları. (1842) 138 İLAN kıtatı ihtiyacı için ia gift cla kapalı zarfla mi kasaya konmuş ll ve nümunelerini görmük kei hergün pire sonra W ara iştira ebelerin 19, zi rtesi günü saat 10 5 da temi- ma komisvonuna müracaatları. (1845) 7—3141 İLAN onda bulunan kıtaat için 348. 0004 ia le ur 920000 kilo edun 1990 kilo sade ka b zarfla münakasaya kon: r. Umum iha- e bi 8.1934 in günü sa- eminatı 2616 liradır. O İni İle 29.8.1954 saat 11 de teminatı 862 mii mare birlikte M.M.V. satm al- yonu! çile) 1—3133 liradır. Sade yağ: 29:8.1934 saat Ni teminatı, 825 liradır. Me ini gör-

Bu sayıdan diğer sayfalar: