6 Ağustos 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

6 Ağustos 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

4 KURUŞ — J!defon 23872 Trenler İk biletleri | | Ticaret Ha ihdas K '__A—_[ edildi ı 35 lira veren birisi 2 ay devamlı seyahat edebilecek Ankara, 5 (Hususi) — Son za- manlarda Davlet Demiryollarında yapılmakta olan muhtelif tenzilât h tarifeler hakkında Nafia Vekili Ali Bey şu beyanatlta bulunmu;-( | tur; Ba Nk""'."nın kararı üzerine dükkân, Na pi V'lhaneler dün akşam muayyen sa- Sbep AAmuşlardır. Bu hüsüstaki haber ü-| S amızdadır. Na tSıs âleti €Crübesi Müsl':et netice verdi v “öhteri Markoninin icat ettiği ,_ı':_n hafta tecrübe edileceğini , “Himız “sis aleti,, müspet ne- Vermiştir. — husus? — yatında! B*ld."m perdelerle kapalı olduğu, ğ V_?_llı idare eden kaptan, hiç Gi hissetmeden 10 mil me- ;' ’lılclmişlir. %;'I'_hıvılırdı. bundan sonra lı,q *rin lıman ağızlarında saat- Ü ilg lemesine lüzum kalmadı- w0 edilmektedir. k.,ükıcoıtik., isimli dünyanım en kk eh emilerinden birinde süvari| bi i$ olan meşhur bir bahriye banı OU fevkalâde takdir gös - ı":’_ "’f eğer birkaç sene evel ol - * “Bir tarihte sis yüzünden 3* sâat kaptan — köprüsünde ““basinie ek zaruretinde kalmıyacak- &dmiuir. — Beş seneyi mütecaviz bir za- mandan beri mütezayit bir — şid- detle devam eden iktisadi buhra- nın münakalât üzerinde yaptığı menfi tesirler malümdur, Memle- ketimizin bu tesirlerden masun kalmasına bittabi imkân — yoktu.| Buhranı müteakıp yolcu ve eşya münakalâtımız da harpten sonra normal addedilebilecek - senelere| nazaran mahsus tenezzüller kay - dedildi. Bu tenezzülün önüne geç- mek ve münakalâtımızı imkân de- recesind. â et işaf ettir - mek için esaslr tet- kikler yaptım. İlk olarak çok tenzi - lâtkı tenezzüh tren leri işlettik ve bun lar çok rağbet gör- dü. Müteakıben halkım en emin na- kil vasıtası olan şi- Nafıa Vekili mendiferlerle se- — Ali Bey yahat imkânlarını temin eyledik. Bilümum Devlet Demiryolları ü-| zerinde tenzilât nisbeti ve vasati yüzde elliye yakşalan gidiş, dönüş biletikri ihdas eyledik. Bu tedbir- lerin İfevkinde kolaylıklar düşün- dük, gerek zirai mahsulâtın ve ge- rek yeni kurulan fabrikaların sü- b (Arkası 10 uncu sayıfamızdadır) Âli Fedai bey on dokuz NCi e Mrürün sonuna t 19 seneye | iştir. VANE Fedat &. â i Fedai B. ı*tu_e::: Ef!lıdiııin Matmazel Sü-| “"k. _îıdcn tedarik ettiği bir x Ve beynine ateş ederek d"’d Ve tasavvur - suretile öl-| il“:" Sonra dairesine girerek | a geçtiği kendisinin , seneye mahküm kadar da umumi vazıh ikrarı ve şahitlerin şehade-| tile anlaşılmış ve heyeti hâkime ü-| zerinde de bu tarzda kanaati vic- daniye hâsıl olmuştur. Mahkeme| heyeti, Türk ceza kanununun 450| nci maddesine göre suçlunun | lüm cezasına çarpılmasını takdir etmişse de cinayeli aşk saikasile ve büyük bir teessürle yapmış ol- ması esbabı muhaffefeden görül - müş ve 24 sene hapse konulması- na karar verilmiştir. Af kanununa göre bunun da beş senesi indiril-[ ö- miştir. Katil Ali Fedai Efendi tam on dokuz sene yatacaktır. Bundan| başka ebediyyen umumif hizmet: lerden mahrum da edilmiştir. de tenzilât 6 Ağustos 1934 PAZARTESİ DEERT TT Tayyare Bir polis memuru rüşvetten tevkif edildi Parayı soba arkasına polis mi yoksa rüşveti >Veren mi attı ? Beş lira rüşvet alırken cürmü meşhut halinde yakalandığı kay- dile bugün üçüncü ceza mah - kemesi tarafımdan — mahkeme - de tevkif edilerek — jandarma - ya teslim olunmuştur. Vak'ayı an- latalım: Geçen Nisan ayı içinde Piyale- | de oturan Şefika Hanrm isminde saş bir kadının köpe-» | ği ayni semtte o- turan Halide is - minde bir kadını ısıriyor, Kadın yeneye sevkedil - mekle — beraber -« Şefika | da karakola geti- Kemal ef. rilmesi için Lüt- fi Efendi isminde bir polis gönde- riliyor, polis Şefika Hanımı davet ediyor, Şefika Hanım, kocası gel- meyince karakola gelemiyeceğini söylüyor. Lüfi Efendi de kara- kola gelerek hâdiseyi hikâye edi- yor. Aradan üç, dört saat geçiyor. Akşam üzeri Şefika Hanımın ko- cası Ahmet Efendi karakola geli - yor, karısına polis tarafından ha- (Arkası 10 uncu sayıfamızdadır) mua - y Bulgarlar Mukabelebilmisilde Bulunacaklarmış Atina, 4 (Hususi) — Taymis ga- zetesinin Sofyadan vuku bulan iı-’ tihbaratma göre, İstanbulda kü- çük sanat eshabı bulunan tebaası- nın sanatlarından men'i münaşe- betiyle Bulgar hükümeti, Bulgaris- tanda yaşıyan Türkler aleyhine müukabelebilmisilde — bulunacak - ar, ingilizlerin V"Rodney zırhlısı Hanımın Hinden 16 pudul; toplarile korEE_su siyasetinden ayrılmıştır İngiliz siyaseti bir kaç aydan beri büyük bir istihale geçirmekte, İngilte- rede harici meseleler hakkında yeni ce- reyanlar — belirmektedir. Tayyarenin lâhı olduğu anlaşılması şimdiye kadar İngiltere için mevcut telâkki edilmi - yen yeni meseleler ihdas otmekte ve bunlar İngiliz efkârı umumiyesini —çok alâkadar etmektedir. giltere bilhassa Kraliçe Elizabet dev- (3 üncü sayıfada siyaset sütununda) Ingiltere, infirat | gün geçtikçe ne müthiş bir hücum si- | Her tarafı denizlerle muhat olan İm- | 1 SAYIFA Sene 3 Sayı: 816 -HABER Tannenberg'teki “Cenerallar burg türbesi.: — | Cenaze merasimi yarın yapılıyor Von Papen'in elân Başvekil muavini olduğu anlaşılıyor! Berlin, 5 (A.A.) — Resmi ga- zete, cumhur reisliği meselesiyle 19 Ağustosta icra olunacak ve- yiâmı tanzim eden | ve 2 Ağustos tarihli kanun metinlerini neşret - miştir. Bu kanunlarım'altında bütün'na- zarların - imzası bulunduğu “gibi başvekil muavini sıfatiyle M. von Papenin de imzası vardır. Resmi metinlere nazaran M. von Papen, .elân bu vazifede bakidir. Berlin, 5 (A.A.) — Alman is- tihbarat bürosu tarafından tebliğ edilmiştir? M. Hitler, Mareşal Hindenburgun ajlesiyle mutabık kalarak, müteveffa - reisicumhu- run, Tanenberg muharebesini tes- bit eden “Jeneraller kulesi,, ne defnedilmesini emretmiştir. Bu kule, bir türbeye tahvil edilecek- tir. ı Cenaze merasimi programı Neudeck, 5 (A.A.) — Mareşal Hindenburgun cenazesi pazartesi gece yarışında Neudeckten kaldı- | rılacaktır. Tabut, bir top araba - | sının üzerine konulacak ve evvelâ hayvanlarla, sonra da bir traktör ile çekilecektir. Hohensteina var- (Arkası 10 uncu sayıfamızdadır ) Aslanlı Hükümdar Süleymanın oğlu “Vahşi hayvanların taarruzundan kurtulmak için en müsalt yer, şu nehir içindeki adacık olabilirdi. Fakat, Dinga'ldarın hücumu da kat'iyyete yakın bir ihtimal dahilinde bulanunca ha orada, ha bura- da gecelemelerinde hiç bir fark olmamak Tazım gelirdi. Süleyman, sabaha karşı, kuru dalları çatırdatarak yaklaşan bir (ayak sesile tüfoğine sarıldı.. Bunlar muhakkak Dinga'lılar olacak- Haa Plihakika bu ağır ayak sesini bir de siyah gölge takip ediyordu., Şimdiye kadar bu kadar heyecanlı bir roman okumadığınızı iddia edebiliriz. İl Ağustos Cumartesi günü başlıyoruz

Bu sayıdan diğer sayfalar: