6 Ağustos 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

6 Ağustos 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Tekkeyi bekliyen AK 5 pa 16 — No: 5684 — Fialı her yerde 5 kuruş ŞAM ... Çorbayı içer 12 PAZARTESİ — 6 Ağustos 1934 “İngilterenin kuvvetli bir donanmaya ihtiyacı var Lort Beatty bu kati k kararımızı âleme ilân etmeliyiz diyor 1 Son sistem bir ingiliz kruvazörü Londra 5 (A.A.) — «Milli bah- riye haftası» nın başlangıcına ri- yaset eden, sabık deniz birinci lordu lord Beatty, Portsmaytta, memleketin müdafaa vesaitinin noksanlığına dair bir nutuk irat etmiştir. Mumaileyh demiştir ki; «Yirmi sene evvel, Almanların Emden gemisini yakalamak için muhtaç olduğumuz kadar kruva- zöre bugün dahi malik değiliz. Londra muahedesini imzalamakla kabul ettiğimiz kayıtlardan kur- tulmanın vakit ve saati gelmiştir. Orta Avrupadaki bugünkü karışık vaziyet, bundan 20 yıl evvelki ka- dar vahim bir tehlike arzetmek- tedir. Iki buçuk liraya elbise Kumaş fabrikaları bunu temin etmeğe çalışıyorlar Köylüye ucuz iğ meselesile bütün fabrikalarımız yakından alâkadar olmağa başlamışlardır. Sumerbank fabrikaları köylüye | mahsus 5 liraya kadar elbise çi karmıştı. Şimdi köylü elbisesinin beş liradan da ucuza mal edilmesi için çarelere baş vurulmaktadır. Bazı fabrikalarımız köylü için ha- zırladıkları ucuz elbise kumaşla- rını yerli mallar serg açıldığı zaman B. M. Meclisi reisi Kâzım paşa Hz, ne göstermişlerdir. Kâzım paşa Hz. bunları çok be- ğenmişler ve fabrikatörlere, sana- yicilere bunları biraz daha ucuza mal etmeğe çalışmalarını tavsiye etmişlerdir. E Sanayicilerimiz köylüye mah- sus elbisenin iki buçuk liraya ka- İ dar ucuzlatılabileceğine kaildir- ler. Bu ucuz elbiseler kurşuni renk- te ve çizgili olacaktır. (Devami 2 nci sahifede) * Maltepe yangınindin yanan evlerden bir kısmı m a m re i âzasından Musa bey | rs Diyarıbekire avdet etmiştir. i Maktul garson Lort Beatty 4 ağustosa müsadif meşum gü- nün yıldönümünü fırsat bilerek, bundan böyle artık yeryüzünde harp olmamasi hakkındaki temen- nimizi ve sulhu muhafaza edebil- mek için kâfi derecede kuvvetli bir donanmaya malik olmak husu- sundaki kati kararımızı âleme ilân etmeliyiz.» Maallim Zeki Dundar Alp Şehidin Licedeki mezarına merasimle çelenk kondu Diyarıbekir 3 (Hususi) — Şeyh Sait isyan harekâtını vukuundan evvel hissedip derhal hükümeti haberdar ettiğinden dolayi bu yüzden Licede asiler tarafından feci bir surette şehit edilen mu- allim Zeki Dündar Alp beyin me- zarına çelenk koymak üzere Diya- rbekir halkevi reisi Tahsin Cahit beyin riyaseti altında yirmi kişi- lik bir heyet otomobille Liceye gitmiştir. Oraya vardıkları zaman | başta kaymakam Mehmet Celâl bey olduğu halde memurin ve halk | tarafından fevkalâde merasimle karşılanmışlardır. Heyet bir saat kadar istirahat- tan sonra bütün Lice halkile bera- ber şehit muhterem muallim Zeki Dündar Alp beyin mezarı başına | gidilmiş ve orada Diyarıbekir hal- kevi reisi Tahsin Cahit bey tara- fından gayet beliğ bir hitabe irat edilerek şehidin büyük hizmetle. rinden bahsedilmiştir. Bu hazin şehadet hakkında söylenen mües- sir sözlerden dolayı bütün hazi- run ağlamışlardı Hitabeye Lice meclisi umumi tarafından cevap verilmiştir. Bunu müteakip muhterem şehit muallimin meza- rına gayet güzel bir çelenk kon- muştur. Heyet o kaşma Liceliler tarafından misafir edildiği - gibi | haklarında da pek büyük hürmet gösterilmiştir. Heyet bir gün son- Gen —— a — Telefon : 24240 (İdare) - 24249 (Tahrir) - 24248 (Matbaa) - 20113 (Klişe) Ankarada bir garson öldürüldü katil ile amcazadesi tevkif edildiler | Katil maznunu Mehmet Rasim Ankara 4 (Hususi muhabirimiz- den) — Dün Samanpazarında Ye- nice mahallesinde Yeşil sokaktan geçenler yerde upuzun, boylu be- yuna yatan ve korkunç bir hırıltı çıkaran bir erkek görmüşlerdir. Hadise derhal en yakın polis ka- rakoluna bildirilmiş ve ayni za- manda da müddeiumumi muavin- lerinden Hikmet beye malümat verilmiştir. Gece saat dokuz bu- çukta tahkikata vazıyet olur muştur. z © Görülen manzair pek feci ve tüylâr ürpertici idi. Bu adam çok kuvvetli yumruk darbelerile hurdahaş edilmişti. Yarı ölü bir vaziyette yerde yatan bu adamın evvelâ burnu tamamile ve ezilmiştir. Vücudunun ve ka- fasının muhtelif yerlerinde de da- yak izleri görülmüştür. İlk saatler- de elde edilen netice bu adamın bir kaç kişi tarafından dövüldü. ünü gösteriyordu. Adam yarı ölü kırılmış vaziyette derhal Nümune hasta- nesine kaldırılmış ve ifadesine müracaat edilmiş ise de yaralı ifa- de verememiştir. Nihayet aradan (Devamı 4 üncü sahifede) a a Hitlerin vaziyeti Dünya gene Hitlerle meşgul... Hindenburgun ölümünden sonra, Hitlerin yeni bir «Devlet reisin seçtirmiyerek bu yüksek yeri «Mil. let reisin unvanile bizzat işgal et- mesi, her tarafta hayret ve korka uyandırdı. Hitler, bu derece kad. ret ve salâhiyeti nasıl kullanacak? Hadiseyi böyle muhakeme et- mek yanlıştır. ! Hitler, Devlet reisi olmak arzu “İ| su ile Hindenbargu istihlâf etmis yor, bu makama başka birini ge girmek istemediği için zaruri ola- rak iki vazifeyi nefsinde birleş- tiriyor, Mareşal Hindenburg, Alman i milletinin hürmetini kazanmış, tas Devlet reisli. rihi bir şahsiyetti. ğinde bulunuşu tamamen timsali mahiyette idi. Hitler ne isterse yas a POLITIKA - piyor, Hindenburg kabul ediyor. j du. Hattâ, bir ay evvel Hitlerin bir çok şahsiyetleri sorgusuz sual siz kurşuna dizdirmesini, katlet- tirmesini bile tasvip etmişti, Hindenburgdan sonra devlet reisliği makamına gelecek şahsi. yette Hindenburgun manevi nü- fuzu olamazdı. Hitlerin nüfuz ve salâhiyeti nasıl olsa daha fazla kalacak, devlet reisi bir nevi kuk- la vazifesi görecek, belki de ka- nani salâhiyetini kullanmak isti- yerek Hitlerle çarpışacaktı, Hitler bu garip vaziyete engel olmak, bendinden evoel < özi ii mevkiinde bulduğu Hindenburg- la paylaşmaya razı olduğu mane- vi nüfuz ve kudreti başka birisile paylaşmamek için başvekillik ila i devlet reisliğini birleştirdi. Bu vaziyeti Amerikaya benze tenler aldanıyorlar, Amerikada dır, hükümet reisidir. Her zaman böyledir. Almanyadaki vaziyef Hitlere mahsustur. Hitlerden son« ra devamına inanmak güçtür. Politikaci — Ömrümün sonuna kadar evlenmiyçeeğimless, — Ne ile yapıyacaksam? li — Zengin bir izdivaç ümidiylelsme © Reisicumhür var«

Bu sayıdan diğer sayfalar: