6 Ağustos 1934 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

6 Ağustos 1934 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ş f GEREE SAYI: 127> — AM UAOAĞ0 S TOS 1934 Porartos GA AA Dokuruncu Seno MMM CUMARTESİDEN MAADA HER GÜN SABAHLARI ÇIKAR. Panayırlar " İstanbul yerti mallar sergisi karşısında vE izmir 9 eylül panayırı arfesinde.. Birkaç senedenberi iç” pi- yasalarımıza fona bir dur- ;':nnlıık ârız — olmuştur. Bu durğunlük - iktısadiyatımızın normal iakişafına mani — olu- yor. Müâtehliğin gittikçe tasar- rufkâür olmakta bulunduğun- dan şikâyet etmek aklımız- dan geçmez. Ancak — bir ta- raftan — memlekette hayat şartlarını ucuzlatmak diğer taraftan bu ucüz şartlar da- hilinde alişverişin çoğelma- sını ve emniyetini mnh(u tutmak bize bugünün mübim zaruretlerinden görünüyor. Hükümetço ihtikârlâ mü- cadeleye karar verilmiş bu- hanulmasını bu - itibarla şa- yanı: memnuniyet görürüz Mesele yalnız ihtikârla mü- endele edilerek — hallormuş olmıyacaktır. Çünkü iç pi- yasalarımızın durğunluğunu doğuran' sebepler — arasında fevkalâde zamanların köza- nçlarına alışmış hareketlerin tesirleri mevcut olmakla be. raber senelerdenberi pahalı hayat şartları içinde bunal. mış kalmış olan halkın ar- tık bu ağır şartlara karşı mümkün olduğu kadar ko- runmağı itiyat haline getire miş bulunması gibi tamamen Pisikolojik bir sebep te mev- cuttur. Ekseri ailelerin .'ıri'ık. hattâ — kendi maişetlerini tazyik ederok ihtiyaçlarını te- hvinde imsakli davranmakta olmaları bundan ileri geli- yor. Bazılarımız bu hale ba. karak muktesit bir millet olagelmekte bulunduğumu- Zu zannediyoruz Halbuki ümumi yaşayışımızın Ivııg. ünkü —manzarası ” müktesit bir millet mefamunun haiz olduğu vaziyetleri cami ol- maktan — uzektir Nukt- esit — millet demek as- gari maişetini bile zorluyarak yaşayan millet demek değildir. Ne ahlâk ne de iktısat ve içtimaiyat bu- nun aksini — kabul etmez. Muktesit millet demek tasa. | 'Kazanç | mühim rol ve Sergiler rruf etmeği bilen ve bilhas sa iktısadi bünyesinde kanlı ve canlı bir hayatiyet g millet — demektir. Nitekim bizim için de olan hbüdur: İktisadi bünyo mizi velüt ve hareketli hal- getirmek, Düşüncemiz: göre bu ne- ticenin istihsalinde erebilen asıl pann yır ve sergiler büyük' rol oyni- yabilirler. Ucuz şartlar gö törerek müstehliği hassaton yerli malı ulmağa teşvik etmek az kür fakat fazla satış ya- parak yerli malı istihlâkine dolayısile jistihsale yardım ettmek pahalilikla mücadele etmek, — hütün bunların | fevkinde — olarak — piyasala- rımıza mühtaç oldukları ha- reketi aşılamak, alicıya em- niyetini inde etmek panay- ir ve sergilerden ©en — tabif olarak bekliyebileceğimiz faidelerdir. Tabif izaha lüzum görme- yiz ki vilâyetimizin bazı kn- zalarında her sene kurulan peanayırların artık birer sofa- hat yori olduğu hakkında son zamanlarda ortaya atıl mış olan iddiayı cerhetimek müksadımızın — harvindedir. Esası mubafaza ederek şikâ yöetlera mevzu olmuş olan çirkinlikler ida- ri — tedbirlerle pekâala izale edilebilir.. Nitekim sa. rgilerden de mahı li ticaret erbabı memnün olmuyor. Bu adomi memnuniyetin meşru olmuyan — tarafları — istisna edilereki mukalli esnafı kor. uyucu bir takım - tedbirler alınırsa kimisenin — şikâyete hakkı kalmaz Hulâsa panayırlar ve ser- giler bugün içinde bulundu. | ğumuz hayat ve iktisat gar- .* Uarını tabil cereyanlarına l | | | sevketmek hususunda oynıyabilirler, Şu şartla ki memlekette ser gi ve panayır işleri” tanzim edilmelidir. Kenan Emin Vergisi Hakkında Meliy Vekaletinin yeni bir emri.. Müke lar ne suretle roksat tezkeresi alacaklar? Muhtolif işlerle meşgal olan kazanç vorgisine tâbi mükel leflerin ne suretle — ruhsat teskeresi alacakları bakkın- da Maliye Vekületinden vilâ- Yete bir tamim gelmiştir. Bu tamime göre — yemsi kazanç vergisi — kanunda vergiden müstesna tutulan- lar ile hizmet erbabı, karne almaları lâzımgelenler hari- tinde kalan bütün mükell- *flor rühaat terkerasi alm- ağa — mocburdur. — Bunlar da hizmet orbabı ile karne almaları lânmgelenler ha- ricinde mükellefler safi beyanna- kalan aaçlarını me ile bildirmeğe mecbur ! (Devamı olan ve bu kısım mükellefi erden iken hususi muamel- eye tabi tutulanlar ve işgal ettikleri mahallerin gayri safi jirat tutarlardan ibar. ettir. Ruhaat tozköresi mü kellefin şahesına matuf - olup icra ettiği sanat ve ticaretin taaddüt ve tehalüfü ile alâ. kadar bulunmaz. Rühsat te skeresi almağa mecbur olan mükellefler kanunun 28 inci maddesile 4 zümreye ayrılm- ıştir: 1 — 6 ve 7 inci maddede yazılı — mükellefler 25 lira mukabilinde. 2 — Kıymetli evrak ve ikinci — sayfada ) Sovyet nasebatı yoluna girdi, mütehassıslar gittiler İ DARET TANI j 600,kı Sahlp te başmuharrirk Bilectik mebusu Hayrettin Umum Neştiyal Müdürü: Kenan Emin Bahkesir Şahmehmet skağı darrel mahsusa TELGAF: Balıkesir Türkdili,, TELEFON: | Türkdili ABUNA ŞERAİTİ:geneliği 1000, altıaylığı tur.Nüshası 5,geçmiş nüshaları 2Skuruştur a VlL 2 S DEDEĞA I VAA İktisadi Bandırmaya Tenezzüh Rasya ile Bulgaristan mü- | Vaziyetimizi tetkik - eden | Her cuma şehrimizle Bandırma arasında tenezzüh tre- ni İşletitecektir. Bandırmada on aat kalınacaktır. sovyet Rusya ve Bulgaristan müt-| Wütehassıs Taporu naşradilecek|& akabil taahhüdatta bulunuyorlar Sofya, 5 (A.A.)— Bulgaris- tanla Sovyet Rusya arasında diplamasi — münasebetlerin iadesine müteallik protokol dün Sofya ve — Moskovada neşredilmiştir. Bu — protokala — nazaran iki taraf — biribirlerinin hükmü hükümranilerine hü- rmet ve riayet etmaği tek. effül etmekte aymı zamanda biribirlerinin dahili işlerine doğrudan doğruya veya do Jayısile müdahaleden istink- âfi ve bilhossa her — türlü propaganda tahrikâttan ve her türlü müdaheleden ve- ya bunlara. — müzaheretten içtinabı tâahhüt etmektedir. ler. Keza iki taraftan — biri aleyhinde müsellâh bir cid- öle kalkışmak gayesini tak ip eden - teşkilAtların kendi mömleketleri hilinde- vücude gölmesi ve Sıyasi ve içtimai rejime ka- rşi cebir va küvvetle evikos tta bulunmak iatiyen veyah at tethiş memleketine | da teş- | vik eden resmi, siyasi müe mossillere kargı bu gibi ha rekâtı ihzar: eden - teşkilât. ların vücut bulmasınu: kati: yen her türlü müsallâh ku- wvetlerin veya bu — teşkilât- lara ajt mühimmat ve mal- zemenin — kendi toprakları dahilinde toplanmasına ve - ya - topraklarına — girmesine yaya transit tarikile geçme- | sine müsaade etmemeği taa. hüt etmiatirler. Soviıet Tayarecileri iltalyaya iadei ziyaret yapıyorlar, Sonyet teyaracileri havalandılar Moskova, 5 (A.Aâ.)— Mare. Balbonun — riyasetinde tayarecilik — âlemi ol. şal İtalyan mümeesillerinin yapmış dukları ziyareti iade etmek üzere tayare teşkilâtı rejsi ve askeri ta. yare akademisi reisi ve di- ğer bir takım — tayareciler Ramaya müteveccihen havalanmışlardır. Bindikleri üç tayarenin mürettebatı 21 kişidir. Moskova, 4 (ALA.).. Fran- sız hava müessillerinin ge. çen sene Moskovaya yapmış oldukları ziyareti iade mak- sadile bir Sovyet hava he- yeti 5 ağustosta Parise uça- caktır. Vekâleti ticaret U. müdürlüğü Ankara, 5 (ALA.) — İktı sat Vekâleti tjearet umum müdürlüğüne ziraat bankası muüamelât — müdürü İzmail Hakkı bey tayin edilmiştir. l İstanbul, 5 (Muhabirimiz- den) -- İktısadi vaziyetimi- zi tetkik etmek üzere Pr - ofesör Komerin olarak Amerikadan getirilen iktısat mütehassısları lâzım gelen tetkikatı yapmışlar ve bu husustaki raporlarını İk tısat Vekâletine takdim etti- kten sonra memleketlerine mütevsccihen hareket eylemi riyasetinde şlerdir.Mütohassısların raporu, hükümetçe tabedilerek B. M. Meclisi azasına dağı- tılacaktır. O zaeman Halis yüne suni yün katılacak; Börlin, 4 (A A.) — İktısat nazırı bir emirname ile res- mi münakale ve siparişlerde elbise' ve — çamaşırlar için halis yüne suni yön katıdına- sını oınrel.mişhr Bandırma şehir tetasyonu Davlet Domiryolları idar. esi güzel bir karar vermişt- ir: Cuma günleri şehrimizle Bandırma arasında tenezzüh treni işletmek kararı . Habar aldığımıza — göre bu cumadan — itibaren her cuma günü şehrimizden Ba- ndırmaya bir tenezzüh treni tahrik edilecektir. Bu tren saat 6,30 da Balıkesir ista- siyonundan kalkarak 9,30 da Bandırmaya varacak, Band- ırmada on santlik bir teva- kkuftan sonra 19,39 da ha- reketle 22,50 de Balıkesire dönecektir Tren — fiatları hakkında henüz bir malümat olmadığı için Bandırmaya kaç kuruşa gidip gelineceği — bilineme- | mektedir. Devlet demiryolları idare- sinin ihzar,ettiği bu güzel fırsattan bütün halkımızın istifade edeceği tahmin edil- maktedir. Hindenburg Ceneraller Avusturya Berlin, 5 (AA.) M. Hitler Maroşal Hindarburgun ailesile mütabiık — kalarak mütevoffa reisicümhurun Tenonbarg muhabbesini tes pit eden Jenorallar kulesine defnedilmesini emretmiştir. Bu kule bir türbeye tah- vil olunacaktır Neudeck, 4 (ALA.) — Ne- udeckte bulunan gazetecile- rin dün Hindenburgun cen azesinin bulunduğu — odaya girmelerine müsaade edilm. emişlir. Maroşal — elleri kavuşmuş bir halde uyüyor gibi gör- ünmektedir. Kuvvetli çehre- si balmumu Ayak ucunda bir çelenk bu- lunan basit madeni karyo- lanın yanında ellerinde kılı- dört zabit nöbet be- klemektedir. Cesedi beyaz çarşafın üzerinde gibi olmuştu çlarile Örten bir kurşün vardi. Bu Sadovada mülâzım Von Hijadenburgun miğlerini delmiş olan — iki kurşundan biridir. Ziyaretçiler moreşalın te- roihan oturmuş olduğu od- aya alınmışlardır. Mareşalın boydan boya bir resmi var- dır. Mühtalif hatıraların bu- lundüğü bir cemekân içinde mareşalın Sadovada mülâz. um iken iştirak etmiş oldu- gu harpte delinen miğferi va rdır. Külüphanesinde birçok fahri diplomalar, fehri hem- şehrilik mektupları ve rei- sicümhura verilmiş — fahri ine getirilecektir. Gezeteciler Mareşalın odasına girdiler doktorluk diplomalarile dolu dur. Duyarda harpteki kahra- manane vaziyetinden dolayı Japon hükümeti tarafından Mareşala hediye adilmiş bir kılıç vardır. Yemek - odas- ında Alman hükümeti findan — 85 jnci yıldön ümü münasebetile hediye edilmiş bir Sevr porslen ta. kımı yardır. tara- Gazeteciler akşam — üzeri Mareşalın gezinmeği sevdi- ği parkı ve ecdadının metf- un bulanduğu mezarlığı zi- yaret etmişlerdir Berlin, 4(AA.) muhabirimizden: Bazı haberlere göre Hin- deburgun Tanenberge göm- ülmesine ailesi — tarafından - Havas müuvafakat edilmemiştir. Çün- kü Mareşalın — son arzusu Neudeckteki küçük kabrist- ana gömülmektir. Bu şer- ait altında — Tanonborgde salı günü sadece — merasim yapılacaktır. Berlin, 4 (A.A.) — Havas Ajansı muhabirinden: Mareşal Hindenburgun cenaze merasimi yapılması için verilen ve geri alınan emirlerin sebebi şayanı — iti- mat membalardan habere — göre — vasiyetna- mesinin bulunmamasıdır. alınan Vasiyetname Berlinde riyas eticümhur — sarayında — ve miralay Oskar Von Hinden- burg ile ajilesi tarafından Neudeok — şatosunda aranm- aktadır, Kulesine Defnedilecek! titimeti Von Papeni bir türlü kabul etmiyor. Viyana,4 (A.A) — Royter Ajansının öğrendiğine göre M. Von — Papenin Viyana orta elçiliğine kabulü mese- lesi gelecak kabine içtima- ında mevzubaha olacaktır. Kabinenin gelecek hafta to- planacağı zannediliyor. Viyana, 4 (A.A.) — Hapi- sano hastahanesinde bulu. nan doktor Rintelin dün bir kalp sektesine uğramış ve sol tarafına inme — inmiştir. Vaziyeti ağırlaşmıştır. Viyana, 4 (A.A.) — Baş. vekil Dolfusun katili Plane- ttanın avukatı doktor Cue- hrin evinde yapılan araştır- ma neticesinde tevkif edil. miştir. Polis evinde birçok vesikalar bulmuşlura Bu vesikalar avukatı çok müş. kül vaziyete knyıuk mev- kidedir. Viyana, 4 (AA.) — Nazi temayülü gösteren Deutseher Tarnabunda bağlı spor cemi- yetleri aşağı Avusturya diy- ( Devamı ikinci sayfada ) Giresunda 250 şer yataklı iki köy yatı mektebi yapılıyor. Giresun, 4 (A A.) — — Vilâ- yetimizde yeniden 250 şer yataklı iki köy yatı mektebi yapılmaktadır. Bu mektep- ler cümhuriyet bayramına kadar bitecek — ve tedrisat başlıyacaktır. Ayrıca Yavuz Komal nahiyesinde de yüz yataklı diğer bir mektebin yapılmasına başlanmak üze- redir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: