6 Ağustos 1934 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 2

6 Ağustos 1934 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Tarih Bahsi: Büyük Ba anretle - neticelenmiş olan Ankara — muharebesi çok ' şiddetli olmuüş ve Timur Cordusu âzim zayiata uğra- mıştır. Hemen de — pirusvari addedilebilen bu muharebe- deki zayjatın şimdiye ka- dar verdiği imuharebelerin en büyüğündeki zayiatın yedi misline çıktığımı «An- kara savaşı» müellifi muh- teremi ifade buyuruyorlar. Mevziin kuvveti, muharebe- nin sureti cereyanı göster- mektedir ki eski tabirle ne- Simi zafer — Yıldırım tarafına vezan olmakta iken bir cil- vej rüzgür ile iş değişmiş biribirini müteakıp soldan !ı&' 2 Ömer Halis Pş. Hz. ne sağdan vukubulan ihanetler harp meydanlarının bu yıl- maz kaplanıcı yere sermiş tir. Muharebenin kaybedilişi- nin binnetice şark ve gar- bin semasında büyük deği- şiklik yaptığını ve bu muha- rebenin tarihte bir dönüm noktası olduğunu hattâ zafer bizim tarafımızdan kazanıl- miş olsaydı. Süleyman za manlarındaki son istilâ ham- lalerinin çoktan — bize geçmiş ve tamamile islâmlaşıp Türkleşmiş bir Macar ovasına dayanan Vi. yana üssülharekesinden gar- be doğru akın edeceği ve Avrupanın bugünkü manzara. sının bambaşka ve şimdi idealimizde temsil eden ha- yalin bir hakikat — halinde tecelli etmiş olacağını kay. dediliyor. Çok hayattar bir hissi #skeriyenin — ifadesi — ha. linde şanlı ırkinın en celli bir vasfını tebarüz ettiren bu şan sever beyana- tın o şeraitin usulü halinde tahakkuk edeceğini bildirm. eden Karlofçaya kadar geç- en iki asırlık tarihimizin süreti cereyanı kendiliğinden, gösterir. Bugün de — hattâ bütün Rumelijnin de elimizden çık- mış olduğu neticesine bakı- nca Ankara savaşının — milli tarihimizde ne derin bir te- sir birakmış olduğua tezahür eder. Timur şüphe yok ki bü- Yük bir fatih ve bir dâhi idi. Onunla ancak İskender — ve- ya Ssnr'mnkıyeıe edilebi. lir. Fakat dünyanın üç bü- yük kıtası ve on çetin mill- etleri arasında teessüs etmiş devletimiz ve milli tarihim. iz noktainazarından bakılın- ( ea Timur içeriden patlamış bir bomba gibi milli bünye- mizi harap etmiş ve akıbet imparatorluğun — sukutunda çok mühim bir amil olmuş- tür. Ömer Halis Paşa Hazretl- | erinin kıymetli eserler — beş | büçük asır Çubuk ovnsında gömülüp kalmış bir iftihar © levhasının üzerinden — toz. la bir unatkanlık Bisini kaldırıyor. Muharebe- nin türlü türlü kalan tabiya vaziyetlerini bugün herke- | sin en vazih bir rehber ha- | linde — istifade bir. şekilde izah — ediyor. O zamanlar müharebe - iç- in arazi hakkındaki — mal- #debileceği ÇAU CA c YW e A e Ankara Savaşı. Türk milletinin — kıymetli evlâdı el ğ damğa pulu bayileri ha- | fmatın ne kadar vasi ve | . nek e araziden istifade —tarzımın | ©S olmak Üzere 8. imol tarafümlüdan | 96 | böyük maddede yazılı - mükellefi- er 4 lira mukabilinde. bir dikkat ve isabetle tatbik edilebileceğini — göstermek itibarile bu kitap fevka lâde kıymeti haizdir. Yüz senelik yeni muharebelerim- iz hariç eski — muhare- batımızın hiç birinde bu kadar mükemmel tafsilâta malik bulunmuyoruz. Şimdiye kadar — alelâde muharebeler yaparak yaln- ız cepheden vuruşmalarla kazanılmış zannolunan ez- ki muharebelerimizin — bi- lâkis — bizde o zamanlar tamamile sanat haline ge- lmiş bir askerliğin — ma- hsulü olduğu yeni tetki- kat ile anlaşılıyor. Ne fai- de ki eskiden bu usullerim- ize dair yazilmiş eserler yoktur. Hâlbuki mütekâmil harp fenninin — tedrisinde — osas olan batta büyük Fre - derik — ve — Napolyondan evel gelmiş kumandanların muharebeleri bütün tadilâti- le hifzedilmiş bulunmakta- dir. Yıldırimi ancak - cesuür. wekaba bir muharip gibi gösteren eski kitaplarımızın müelliflerimizin cehil ve gafl etini artık göyle kapayarak Paşa Hazretlerinin bu kıy- metli eserlerinde görüldüğü üzere hakikaten namağlüp bir kumandan olan Yıldırı- mın çok güzel tabiyesine ve çok muvaffakıyetli muh- arebesine rağmem mağlüp oluşunda denebilir ki kader. in açık bir hükmü okunuy- or. Bu galibiyet — cihangir Timura bu muharebede de istihkak kesgetmiş olduğu yeni askeri bir şeref vermi- yor. Timur burada — ancak zaferin şerefini almıştır. Bilecik mebusu Hayrettin ve Balıkesir mebusu Vaafi beylerle bu ovayı tamamen dolaştık. Ordunun tuttuğu mevkileri, gerideki yar ba yırları ve civarını isim isim totkik ve Yıldırımın — firar ettiği istikamette muhare- be mevkjinden altı saat ge- ride Yıldırımın esir olduğu Mahmutoğlan köyüne kad- ar gittik. Yalnız köyün ar- kasında ve ta ak teponin eteğinde köyden görünmiy- en bir san kurtaran — tepesi vardır ki Yıldırımın maiyeti artık başlamış olan — göce karanlığında oraya çekilerek kurtulmuşlardı. Bu isim on- un için verilmiştir. Vakit çok geçmiş olduğu için or- aya çıkılamadı. Akşamın kızıl rengi Çub- uk ovasını ve mavj; — dağları bir şarap rongile' örttüğü sıralarda biz ovanın Timur- un atlısını düyulmuüş — olan laları arasından — Ankaraya avdet etmekte idik. Paşa Hazretlerinin eserlerini oku- doyurmuş sarı tar- duktan sonra hemen Ke- çiören — bağlarının — arka. | sında unutulmuş eski — bir | destan gibi mağmum ve tehna — uyuyan bü övayı ve mevkilerini görmek ma rakı — kendiliğinden — hasıl oluyor. Oraya bir hayecan | | Kazanç Vergisi Hakkında arzı şükran için | ( Üst tarafı birinci sayfada) 3 — İşgal ettikleri ma- hallerin gayri safi - iratla- lira ve daha mükellefler 2 rı beş yüz fazla — olan Tjra, 4 İşgal ettikleri ma- hallerin gayri safi iratları beş yüz İjradan aşağı olan mukelleflerle kiymetli evr. ak ve damga pulu bayil- eri | lira mukabilinde bir- er ruhsat tezkeresi alacak- lardır. Ruhsat tezkeresi alınma zamanı olan haziran ayı içi- nde bir nevi işle meşgul olanlar o neve mahsus ruh- sat tezkeresi ve müteaddit işlerle meşgül olanlar da iş. tigalleri olan işlerden en yüksek harca tâbi bir ruh. sat tezkeresi alacaklardır. Haziranda ruhsat tezkeresi alan kimse yeni bir işe baş- larsa ve bu iş daha yüksek harca tâbi ruhsat tezkeresi alınmasını istilzam ettiriyorsa mükellefler varidat dairesi. ne müracaatla ilk aldığı ru. hat teskeresini iade edec. ek ve aradaki farkı verek yeni ruhsat teskeresi alaca- ktır. Sene ortasında işe — başlı- yan veya evelce tuttukları işten daha büyük — bir işle istigal edenler bir ay marfı. nda maliye dairelerine mü- racaatla ruhsat — tezkeresi alacaklardır. Merkezi başka yerde bu- lunan vo müstakil sermaye le iş gören mücssese şube- leri için ayrı rusat tezker. eleri alınacaktır. Zamanında ruhsat tezke- resi almıyanlar — hakkında kanunun 85 inci maddesin- deki cezalar tatbik edilecek- tir. —ARGOGR— İzmirde üzüm satışı. İzmir, 5 (Hususi) — Bu senenin kuru üzüm piyasası dün Borsada açılmış ve sat- ışa başlanmıştır. Aynı zam- anda ilk mahsul çekirdeksiz üzüm dedün Avrupaya ihraç edilmek üzere vapura yükl- etilmiştir. 9,16 — kuruştan yüz yirmi çuval üzüm sat- ılmıştır. Fiatlar geçen senekine nazaran düşüktür. duyarak — gitmiş idik. Gör- dükten sonra da yeni bir heyecan duyarak avdet ott- ik. En büyük mağlübiyetleri- mizin yerinde büyük bir ga- Hbiyet esbabının temin 6d- ilmiş — olduğunu — görmek ve göstermek gibi — pek şayanı dikkat bir tetkik ya pmiş olan Ömer Halis Pa- şa Hazcetlerine yurda yadi- kâr bıraktıkları bu pok kı- ynetli esorlerinden dolayı arzı şükran ederiz. — Mitat Kemal RK DİLİ — -"l—"—IIII.I_-_-—.I.İİIII III-İI ŞEHİRVEMÜLHAKATTA 4 EASACANEANANENGANANESANENENA NŞ, " LK UKUK NUN HLA GA G K DA LK DK KNN KU A NUN GUN K K F UKN AA GA GU G GUN GK G aG GAİADA N a G B V TütünEkiciliği. Balıkesir Vali muavinliği, İnegöl kaymakamı Ekram bey vali muavinliğine tayla »llll!. Rasim bey Yeni ihdas edilen vilâyeti- miz vali muavinliğine İne. göl kaymakamı Ekrem bey tayin edilmiştir. — Bundan başka Ayvalık kaymakamı Rasim bey Konya idare he- yeti âzalığına, münhal ka- lan Ayvalık kaymakamlığına Geyve kaymaka- mı Hüsnü bey, Dursunbey kaymakamlığına da hukuk mezunu olup sitajını bitiren Azmi bey tayin — olunmuş. tur. Yeni vali wazifesine başlamak birkaç güne kadar beklenmektedir. muüuavinimizin | üzere gelmesi Sındırğı kaymakamı Dahiliye Vekâletinden ke- ndisine bir ay — mezuniyet verilen Sındırğı kaymakamı Muzaffer bey Konyaya git. mek üzere dün Sındırğıdan şehrimiz şehrimize gelmiştir.| Muzaffer beyin gaybub- etinde kaymakamlık işleri Gölcük nahiyesi — müdürü Refik bey taralından görül- ecektir. AeSındırğı malmüdürü Edi ve jandarma — kumandanı Remzi beyler de dün şehri- mize gelmişlerdir. inhisarlar idaresi zürram mahsulünü eyi hazırlıyabil - Mesi için bir heyanname - hazırlıyarak - vilâyete verdi. Vilâyetimiz bütün zürrar nın «Bkiciden tütün alma» kanununa uygun bir surette mahsulünü hazırlıyabilmel eri için Balıkesir inhisalrar başmüdürlüğü tarafından bir beyanname hazırlanarak vi- lâyete verilmiştir. Dokuz maddeden — jbaret olan bu beyannamede tütün ekicilerininin mahsullerini na- sıl yetiştirecekleri ve nasıl kıracakları ve ne şekilde ku. rutacakları tarifedilmekte ve piyasaya getirinciye kadar geçireceği safahat hakkında uzun uzadıya tafsilât verilm- ektedir Haber * aldığımıza göre vilâyet tarafından bir kom- isyon teşkil edilerek beya- nname buraya verilecektir. Komisiyon beyanname üzerinde tetkikat — yapacak ve icap eden tadilâtı yapae- aktır. Komisyon ticaret,ziraat odalarından birer zat — ile tötün ekici ve alıcılarından ve alâkadar — memurlardan müteşekkil olacaktır. Erdek Denizinde Geçen cuma günü deniz yarışları yapıldı. Yarışlar güzel ve eğlenceli olmuştur. Brdek, |Muhabirimizden) — Erdek ve — Bandırma spor kulüplerinin — iştirakile bu cuma Erdekte deniz yüzme yarışları yapılmıştır. Müsa- bakalara Erdeklilerden ma - | ada Bandırma, Gönen ve Ay- dıncıktan da birçok halk gel- di. Donanma — muzıkasının çaldığı —güzel bir hava ile yüzme yarışlarına başlandı. Yüzmeye iştirak eden genç. lerimiz donanmamızdan tah- sis olunan hususi motörle yüzme yarışı mahalline sev- kolundular. — Evvelâ 100 metre sürat yüzmesi yapıldı. Bu yarışındı I dakika 35 saniyede Er- dekten Şakir efendi birinci, 1 dakika 45 saniyede Erdek-i ten Ali efendi ikinci geldi. Bundan sonra 200 metre- le serbest yüzme — yarışına başlandı. Bunda da 3 dak - ika 8 saniyode Erdekten Mehmet birinci, 3 dakika 45 saniyede Erdekten Hamdi, iki kurbağa yarışında dört yüz- ücüden üçü favul yaparak dört dakika iki — saniyede Erdekten Şakir efendi biri- | noiliği aldı. Bir müddet ist- irahatten sonra 50 metrelik teşvik — yüzme — yarışında birinciliği Erdekli Mohmaet, ikinciliği Bandırmalı Rüştü efendiler kazandı. Yüz met- relik sırt üstü yüzme yarı- şında 1 dakika 35 saniyede Bandırmadan Ahmet iki dak- ikada ikinciliği de Erdekten- Mehmet efendiler kazandı.400 metre yarışta 7 dakika 50 saniyode — birinciliği — yine Erdekten Şakir, — ikinciliği Bandırmadan Ali Avni efendi-. ler, 800 metre mesafeli ya- rışta 17 dakikada hirinciğü Erdekten Mehmet efendi al- dılar., Havaler sicak gidiyor Havalar birkaç gün ser- in gittikten sonra yeniden sıcaklar — başlamıştır. Dün şehrimizde sıcaklık derecesi nci Bandırmadan Emin efendi| gölgede 36 ya kadar yüks- üçüncü oldu. 200 metrelik Sıhhat müdürü — sıhhi mü- esseseleri gezdi. Yeni sıhhat müdürümüz Dr. Yunüs Vasfi bey evelki gün memleket hastahanesini dün de doğum ve çocuk bakım evini ve diğer sıhht mücssoesoleri ziyaret etmiş- tir. Yeni müdür hastane ile doğum evini pek mükemmel bulduğunu söylemiştir. Vilâyet başmühendisi Yeni yıpılın bir yolun tes. ellümünü yapmak üzere bir hafıa evel Çanakkaleye gid- en vilâyet nafıa başmühe- ndisi Soyfı boy şehrimize dö- nmüştür. 34& Vilâyet nafıa mühendis- lerinden Bedri bey Sivas vilâyeti nafıa mühendisliği- ne tayin edilmiştir. Kulenin tamiri — bitti Şehrimiz saat kulesinin belediyo tarafından yaptırıl. makta olan tamiri bitmiştir. Kulenin tahta kısmı kurş. uni, taş kısmı beyaz boya ile boyanmıştır. Avusturyada ( Üst tarafı birinci sayfada ) etinin kararile feshedilmiş- tir. Viyana, 4 (AA.) — M. Zehner nazilerin — tenkiline iştirak eden zabit ve asker- lere hitaben bir — teşekkür beyannamesi neşretmişlerdir. Viyana, 4 (AA.) — Şu. bat ayı isyanında tevkif ed- ilen Viyana sabık belediye rejsi sosyalist M. Seltrin serbe st bırakil: ına dair çıkan şayialar I.:.Iîğ bir — surette tekzip edilmektedir. # e İl Corriere della Seraden: Avusturyanın Başvekili öl- dürüldü, Epeyce zamanda. nberi Avusturyada — yapılan cinayetlerin en — büyüğü ve Cen fecii bü - olsa gerektir. Bütün — cihan, bu hâdiseden Mmüteessir ka- lacaktır. Dolfuss, masa baş. ında, Avusturyanın istiklâlini müdafaa hizmetinde bulunu. rken öldürüldü. Ve Avustu- rya istiklâline kurban oldu. İtalyan mi!letinin Dolfussun katlinden pok mütecasir ol- acağına şüphe yoktur. İtal- yan milleti M. Dolfusse ka- elmiştir. Vaziyet Nasıl rşı dajma samimi duygular beslemiştir. Ve İtalyanın bir | kaçdefa da kıymetli misafiri ı olduğunu hatırlıyacaktır. Tarih, bu asırda yeni feci bir sahife kaydediyor ki bu. yirminci asrın medeniyetini şereflendirmiyen bir kâdise- — dir. Çünkü bu cinayet bir inkılâbın — neticesi değildir — ve beklenilmiyen bir darbe olmuştur. Fakat hedefine va- ramamıştır. Hükümetin oto- ritesi her yerde hâkimdir. — Biz'bu harekete cinayet gil- * silesi tesmiye ederiz. Bu gibi sinayetlerde en büyük me- sul müşevviklerdir. ğ Dolfassun katli siyast ol- — maktan ziyade adi bir cür- üm sayılır. Bu gibi mücrim” lere inkılâpçı denilemez, 00- miyet jçin en — tehlikeli vt adi caniler denilir. Bir —«00 zamanlarda — «Avuaturyadi irtikâp — edilen — cinayetler hakkında uzun uzadıya ya” zmış ve bu hâdiselere dt ir mufassal maülümat — ver- miştir, Avusturyalılar bu.ci- nayetleri nefretle anmaktâ&> | dır ve müsebbiplerin ancak ( nesyonal sosyalist teşkilât A

Bu sayıdan diğer sayfalar: