6 Ağustos 1934 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

6 Ağustos 1934 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahip ve Başmuharri: | sre SIRRI 'HANESİ ii iri VR IKAĞ Dercedilmiyen evrak iade edilmez Halk n Sesi IN SESİDİR ——— (Halkın Sesi) Matbaasında basılmıştır :İ Paris, (Badyo) BEŞİNCİ SENE MW: 1239 Alman ordusu gayri mesuller Maten gazetesi Hitlerin günden güne kuvet ve kudretinin fazlalaş e İ ması aleyhindeki nesriyatına devam etmektedir. Son yazdığı bir makalede diyor ki: * İ Bugün Alman ordusu bir çok gayri mesul teşekküllerin elinde oyuncak olmuştur. Bu » İ ordu gözleri bağlı olduğu halde Hitlerin işaret ettiği istikamette yürümek isteyecek “İ midir? işte AyruPa ve cihan sulhunun muamması bu sualin cevabında öizlenmiş bulunmaktadır!.. *İ 9 Eylül için hazırlıklar Ni . Şehrimiz Halkevi çok isabetli bi kararla ö İ bu Milli bayram şenliklerinin geçen senelerin- id kinin bir kopyası bir ikinci tabı olmamasını ya | bütün halkımızın iştirak edeceği ve milli ba- e İ yram için, bütür bir millet tarafından yeni at, , li bu Makale id 4. | heyecanlarla alana istiyor plardan İstifade edecektir. da akşam Halkevinde samim ii Proje gelecek hafta Pazarte os bir apn AM : ve ünü yine halkevinde ya- ,,» | mütemi uğraşaca| pılacak umumi toplantıd oy ela ME ap tetkik edilerek ye | cek, bn milli bayramın bü- | neticelendirilecek, derhal tat ag | tün millet Elan kutlu- | bikı esp başlana şb lanmasını temine Se caktı: dı. bir komite seçilmişti ( e Sesi )yarından iti ) eri Ki ga ai buren halkımızın bu ##neki - « o müraoaatla E İç 9 5 kurtuluş bayra OMRE ilme içinn. süşündilelerini. dam bü emshüpler ya zi “ e neler ilâve etmek | 91! ruhları? heyecana kaptı iki iğini ai u ran yeni timsal lele ya ala | fik görülmüştür. Komite pa ratılması lâzım el hak mu) Zartesi gününe kadar geç "| Kiuda yazıcığı yazıları, ve bey | mis neler proğramlarını | receği fiki:leri büyük ir if gün da gözönünde tutarak büse- | tıharia neşredecektir. © içi ba par ir pri Halk evi halkın bihakkın »tef| je hazırlıyacak balkevine ve | ruhunu okşayan bu kararın 1DİĞİ gazetelere gönderiledek ce | dan dolayı tebrik ederiz Ül .. ———— m 7 Hakiki Lokman meğer denizmiş! ola : . . «| 74 yaşında bir ihtiyar “a 59 senedir çektiği romatizmayı neşriyatımız ol üzerine aldığı deniz Pay ie e ınd? Profesör doktor s4im Ali | yin m kalesini oku bey deniz banyolarının vü tan sonra K ilenenis m cut üzerinde yapacağı Şşifa- esir hakkında gazeti: mevza ye By di akale ile hi» alel: Afi vetini ve yi Dün d Di sabık ie Eat biç Kâmi Bey yeğ den şayanı dikkat bir mek- i ez n 74 yaşındayım. 15 fi e ü sple siya al, Kli ilerle tırdı, Ni Z baoyosuna devam'a teda Md kabil ol. e O Bugün onbirine a 6 artmak- zma ağrılarım e biraz daha azalmak Ha aİbaki beni evvelco mu ayene eden ve tedaviye uğ- raşan bir çok doktorlar ağ- rılara sebep olarak evimin denize yakın bulunması ig teriyorlar ve deniz keni dan uzaklaşmamı ei e- diyorlardı. u müzlç ağrılardan sebep olan muh w Ss a 2 > e teşekkür eder, ihtiyar bütün romatizmalıla ra ağ banyosu tevsiye ede elli. Kâmi Beyin sözle- rine birşoy ilâve edecek Je- 6-k mevzu büeye vi meselesi olduğu nize atılivermesi icap etmez, niba; iş tababet mesele- (Cumhuriyet) sidir. 6 AĞUSTOS 1934 PAZARTES! yn bildi sar göre hükfinet beş gün evvel büyük ve gizli bir komonist matbaası keşf etmiştir. Matbaanlaadı Ni şakonferenciya ( bizim konf rans) tir! ba emi komo nistlik propagendasına dair olan evrak tabedilmektedir. ma aa daha keşfetmişti. Fakat bu kerre keşfolunan matbaa daki ihtişam ve intizam bun yoktu. i Ber nevur ey ei Plovdif sokağında 1 ralı ma ie ir dr a Dimifof e hali faaliyette bu YK Polis evvelâ bu (mahalle ve sonea bu evi abloka elti na almış her tarafını aramış hatta şüphelendiği bazı dı varları yıkmış fakat hiç e şey elde edememişti . mit bir halde iie esnad : polis müdürü bu evde saklı bir matbaanın buluu duğu kanaatınde olduğunlian Basketbol Birinciliklerinin Birinci Basketbol De klerivin birinci devresi düu 8 hi- tam bulda Program mucibince icrası mukarrer 8. K, İzmir. spor maçını İzmirspor gel- Gir K.S.K, kazandı. ve mevsimin ye- Bi m olan Al imi - Altınordu musabakası hakem K, 8. K, dan Bal dır. Beyin idaresinde edildi. Baştan nihayete kadar çok Mi ve heyecanlı geçen bu sabaka 7 — 5 Altay le- bin bitti. Bu enretle Altay biripci 9 vre birincisi ola. ağn içinde Al- taylı Gazi Temir ee yi elm Alta taptı- icra Bu musabakanın mında Altınordu şampiyonluğunu kazanan fahri takımına kulüp reisi eczacı Faik Bey tarafından madalyalar vw: aümüzd. akşamı ikin kalarına başlanacaktır. sayıyıbu güzide ölen Ay | Sofyada gizli bir matbaa Umumi e müdürünün gözüne > 4 ş her şeyi meydana çıkar araştırmanın Mi emrini verdi. Yani baştan araştırma başladı. | Polis müdürünün gözüne şüpheli bir taş çarptı. Bu taşın jkal dırılması enarini verdi. Taş tazyik olunuuca elektrik cer Te açılan bir döğme meydana Çıptı bu düğme İle; taş kapak sinamalar le buradan gizli matbaaya girdiler Matbaa yerden ü metre derin bir budrumda idi. Bu ban fya met onist şeflerinin re simlerile süslenmişti, s3 8 Yeni mahsul Zile 5 (A.A) — Kazanın her tarafında hasat bağla. mış ve yeni mahsül piyasa ya gelmiştir. BE TEL, 3503 60 PARA elinde... Paraşütle müthiş bir sukut Bir Rus tayyareci 9100 metro irtifadan pa- raşütle kendini bırakan ve bu husustaki ime rekorunu kazansn Rus tayyarecisi MZ dokimov bu urane har: finin Blk halkin da Gü “enteresan ri EN dir. Tay i daha marti beri bu bi söküp için ann lanmakta idi. Uçuş ve atla- yış esnası yan kide bir oksijen teneffüs iliği bu- Jandurayordu. o Mumaileyh diyol e ve iki kişilik diri S1 metro irtifaa gıkınos — tayyare omeydanı a büyük bir devir aptık. O esnada hava bir. deub ire değişti ve keşif bu latlar etrafı görmeğe mâni d ud nediyorum. 400 metro; dar inince tekrar bir Gi dala rak ebilmek yüz maske ile Mi ekl sini il lie 700 500 Sirin ro | 8100 metreden yere indi metro kadar yüksekte bulun duğum bl bulutlardan kutalmaş tum pilot, Serel en ka- sira piân yor letay yareden âtladıkta sancak inci saniye eyikki gonra paraşütü açmakta fev kalâde üşkülât çektiğini söylemiştir. Pilot yeryüzün den 200 metro kadar yük- Jevde! bir ayır üzerine inmi, Mu; aileyh ihtisasatı arasında tayyareden atlaratlamaz ken disini fevkalâde hoş hisset- tiğini ve tatlı bir a; yacı duyduğuna söylemiştir. ——e—— Rusvelte Suikast mı z bartucu bnlunmuştur. Bunun üzerine muhafaza tertibatı ee ge EE Moskova 5 (A.A) — Hususi Spor muhabirtmizden: Yüzme müsabakalarında puvan itibarile takımımız ikinci geldi. Vater poloyu kaybettik. Çoban Mehmet, Saim, Mustfa galip geldiler. Neticede güreşçilerimiz üçe karşı dörtle galip geldiler. Dördüncü galibiysti Kenad müsabaka harici kazanmıştır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: