5 Ağustos 1934 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

5 Ağustos 1934 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BEL 6 il k. Sahip ve Başmuharriri MEHMET SIRRI IDAREHANESİ İzmir Birinci BEYLER KAĞINDA —ee— Dercedilmiyen evrak iade edilmez AKKIN SESİDİ maa BEŞİNCİ SENE - M: 1236 5 AĞUSTOS 1934 PAZAR Halkın Sesi Neşriyat âmiri M. Si ABONE ŞERATTI, Seneliği 6, Altı aylığı 3,5 Liradır. Günü geçmiş nüshaların ii e (Halkın Sesi) Mliaalide basılmıştır TEL, 3503 60 PARA Hitlerin cumhur reisliğinin mana ve ehemmiyeti! Paris, (Radyo) zanmak için yaptığı Maten gazetesi cenral Plombeyin cumhur reisliği intihabatında ka ProP?gandadan bahsederek diyor ki: ,Hitlerin bu mevkie de gecerek Almanyanın her suretle mukadderatını eline alması bir cok yeni hâdise ve sergüzeştlere sebebiyet verebilecegtir. ehemmiyet boş ve manasız değildir.” Papen | Türk Talebeleri M. Fon Hiç kimse Hindenburgun eser ve azametini Hitler kadar anlamış değildir, diyor Veffa rei hur santa elâmlamak üzere Nendecke Bitmiş olan Fon Papen Al m rat bürosunun messilinin beyanatta a demiştir ki: inler e Her ne ka- yekâr eli ar ğa mukadde ii n mümeyyiz vasıflarını teşkil öden yüksek insani Meziyetlerdir. Hiç ki mse. EN tarihi eserini tini Adolf Hitler talik nie deği le Yeni Almanyanın şefi olan Bitler. tarihin en necip sna esinin lee sıfatile mü pen ipe eserine de e tir e usnsta bizi anla iğ kanin bütün yk azameti vap sü sikdi mecbur De Almanyanın mukaddera- tıpı gölgeleyen bu feci e Binde; enbürgün o bize “lârak bırakmış e ana Neye ancak bir suretle tev- ÜK bereket edebiliriz. Bü ie ve yük ölünün baş ncunda ebe i Almanyamızın ve onun Avrupadaki müslihane vazi fesi namına Alman milleti nin ülkesi ein ile Berlin Bugün neşredilen bir dmirmamede 0.“ 19 Ağustosta yapılacak yiam şekli ti vi ilmekle dir. Re; rın d : yili ianile > na zırıns e ve içinde mhur ünvanını taşı ila e raber raezkür i tey! deruhte ettiğini bildirdi yiam h da hükümetin taa bulunacaktır. Buvun kgağısında da Al man elkeği ve kadını bü ki by b edilen tarzıhal li vip ediyormusun sus li ai ir, Birinde dvet ve liğerinde bayır ibaresi yazılıiki have vardır. sui yazılı Müntehip reyini bu haorler den birine |koyâcağı salı işa retiyle gösterecektir. udeck 4 daşlarındau Press Sehlobitten ve Kontes heneteio a heuborgan buak m a gelmeleri bekle (4A4)— Mp ra vu temsil edecekti —— Bu Basketbol müsaba kası yar eneki basketbol birin acaktır. Bu şılaşmanın beyan açi kek ak Paristeki tetkiklerine ve ziyaretlerine devam ediyor Paris 4 (â&.â la idi fiekimi rinden Türk talebe ve muallimle ri programları dahilinde Zi ME devam etmekte . Bu kele e Fransız asarı müdu rü Marks tarafından bir resmi kabül ve çay ziyafeti verildi. Resmi kabülde sefaretimiz erkânı hazı; bulunuyordu. M. Marks iii esnasında irsdettiği nutukta Galalata sarayı Fransayı ziyaretinden bük ümet namına m i B 8 Dİ a s ML M. ri tl zekâ ve dispilininden (o takdirle aha ve EFransadan eyi hatı ralar götürmelerini temenni ederek Dal bie Mn LE z Bohçet v Türk gör: Bikem bükümetino, Maarif ve al ciye gezene teşekkür etti Ve bu ii e ten Tür utulmaz nir özeörklerini te- min ederek karşılıklı temen al bulundu. Muallim ve talebeler bu- gün'Sitroen otomobil fabri- kasını gezdiler. ——amı Dı öldürmüştür. Katil yaka- ii ve clirmünü itiraf ot miş vaksyiinden #onla e esaslı addedilmektedir. rol iki gündenberi biraz yi görün mekte ve hal bu zevahir iie askerisinin esaslı bir eynamakta olduğu şüp- ie bihakkın uyandırmak tadır. 2 agustos tarihinde ya lan ve ei hayrete diy ren hareket ancak ordu Te kalınarak sai tır. hafaza (oOelmeği kendi menfaatler:ue uygun olacağına hükmetmiştir. Fa kat Hitlerin ordu için emin bir müzahir olması şartiyle ordunun müsah ı ve hat ta müzabereti ile yükselmiş olan adamı orduya ne gibi itilâf bağlıyor. İtimada olan yi ile Alman mille: ti Diy: mak ile n bir uçurum mak re ir. açıl. Bütün cihan Politikacılarının buna verdikleri (Fransız gazeteleri Almanyanın vkiyekini tehlikeli görüyorlar 5 — Matin Hitler esiresinin esiridir. Her ne olursa olsun Hit r şimdi mesleki bayafının ekli. ir. Bundan böyle mamiyle karmakarışık iktisadi bir vaziyet ile mü- cadele halinde bnlunan efkâ rı umumiye kaaşısında yal- vız kalacaktır. Gazeteler mumsıleyhin bu imtihanı nasıl pe su alini sormaktadır Figaro gazetesi ür ki: Yeni bir tecrübe or. e neticelerini me tahmin etmek mümkün de pir 1s Madenler Hitler üçüncü Alm: Di beraber vasi a Avrupa ödemek — — klonik vatan hainidir Venizelist matbuata ithaf!... ler, yeni mak için biç bi çırmamaktadırlar. dan ba.ılam küçük sanatlar kanununun tatbiki münase- SEE betile, Ankara hükümetinin Yunanistandaki işsizliği na zarı dikkate alara bu Tı vermemesi lâzım geleceği e Türkiye Yunanistan dosükigüdü bu beklenilmez sil dolayı, yine galdarise hücum etmek vesi esini, Sant etmektedirler, Vaktile Venizelos, Türk e Pİ aplaşmasıyı beyslden ürik çevirdiği içi ma hiyeler yazan bu gazetelere bu dostluğun tarihi bir vesi kası olan yukardaki klişeyi itbaf etmeyi mavsfık bul duk.

Bu sayıdan diğer sayfalar: