5 Ağustos 1934 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 3

5 Ağustos 1934 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mektej i umumiyetle üç bari alınır. mal imtihanları Eylülün 19, 18 nci günlerinde saat 9 dn yapılacaktır. D:3 Şemsi Hakikat ucuzluk ai ziyaret ediniz Tu hafiye çeşitlerine ait her Aradığınızı yorulmadan siz danmadan pazarlıksız en cuz ie enli gi- bi her malın iyilerin taze ve metinlerini. * bulunamaz. Uonzlak ser; a terem mr rilerine çok ucuz e Bi ökülen lere Müjde başları e sağlar in ba; ha bir zamaadan b lar can sıkıcı dan kurtulduklarını ve #aç- larının eski letafetile çıkma Ba başladıklarını sevinç ve minnetkârlıkla izhar ediyor. ar. kirin kalktı. rine Sol: Ozonatör ilâcının ile» ettiği denilecek Okadar hayret ve takdir. İhta Tandin OLüna tö ört ku ei Khan, Daima im temizliğin cildin tarav mubsfa, edersiniz. Bağlabinp kök Teri sağla Ve. siç keramet neticelere go Sabun So- aza mlaşır. Kozahanelerde, büyük tn- valet saloularında paketi I lira mukabilinde te! bildir. i deposu : a eozanesi Pa. . Per. mal satmak çok sarfiat yap mayı ve muhterem ine e ini ber hususta mem! :meği sarsmaz bir çe — kaba rae Al dığınız mgi ni yük bir itina ile taakip len Bioks diş macunu iza bri eğ ş hep ml kikât ucuzluk 8er 6 geldi. Fiatlarda zam yine kuruş'an tılmakta olduğu gibi tec: moraklılara tavsiye ede Tel, 264 rakısı kadar Ucuz Hayat © saz heyeti bu akşamdan kozu ci iğeri başi 620 verilir. > Yüksel Azzaman zarfında Kabadayı fir. Dumanı kar sıcak olmak üze! ipalağullaı İzmi R ma ei la ald seyi — ei aa ir bira mennun kalan Kyle ve bir haki Meşhur Foca Gazi Bulvarisdaki depo sonu Kemer altında Gismi karşısında miş Çarşım 1) Bumaralı azal ya nak- letmiştir. mil suyu mutlaka içiniz arım şahıdır. Kum, böb Ni hastalıklarını sude Suyu ik önüne geçebilirsiniz Kaçakcılar Motan hainidir vakisi yükselmiştir ve Eğlence ir Bilici i Kordonda Çiçek bahçeli yl aima Uuzluk Rekorunu Kirrmişt şrubat a hve 10 4207, Sinal 15 lelumum şuruplar 15 am ia 20 0 Biş 50 m ipler --Undelerindeki ei Ni 50 p sti kuruşa kadar e x İlüketi 76 kari log Hin, elik 140 , OğPerail sanatına vakıf v ai kyn mürekkep alaturka itibaren terennüm ede ei © 161 8 tavada ve e altı tabak “muhtelif cini ieatetile arataş Biçki Yurdu . hsar Hüsnü Müessesesi e kaydına başlıyarak derelere li etmektedir. oda elbi al Dı ve sün'i a işlerinden zarif yastık arla le süslemek ve bunlarla beraher çok vi eri ını karyı ği kadar #7 mi v MN gö.e ak d kayde, ve a ere çok kıymettar ik elde aliyi he sanatın bütün e e öğrenilmiş olacaktar. 'k kadınlarına en büyük firsattır, (62) Hanımalirın Nazarı Dikkatine Mevsim dolayısile Is tanbulda Beyoğlunuu yüksek terzilerine dik tirilmiş moda üzerine Manto, Parde su ve Roplarımız gel miştir. Meraklı ve menfa zamıza uğramaları kâ fidir. Odunpazarı No. 3 Hacı Süleyman Mahdumu Ibrahim Telefon 3276 “Sı hibi Asım sabunları Çamaşır ve banyoea; mis gibi e kokula rile, sıhhi nefasetile nam alan (Asım) marka sabun kullanınız ve her re isteyiniz. Muhtere Mü m un Bo mağaza ve dükkânlarında Asım markalı sabun e el Asım marka sabunların terkibatında, mermer tozn v6 mevaddı eonehiye bla e gibi birinci iri madal- rı haiz şerefli bir sabundur. yalar Makinalarım hali ER AL Eli ve ve ile bir hamur yaparsınız. Avrupanınkiler da mi yer bal > emsaline ek ilki Makinaları yerinde gör Ham Bilindirlerimiz de çok güzeldir. pini BOYETSOLİZ il niz, görünüz, al 1DIZ. Kestanepazarı No. 16 Hüsnü Makina Evi, Tilkilik Biçki Yurdu Zehra Hasan Müe esi. e Hele ıştar. Kalma imi v li Bir senede biçki ve dikiş tiliyor ve am tasdik ömerli A a Bene ka zilât ipe Mahtucı muavenet olanlardan alınmaz Kayıt için Hataniys camii yz iki gez müdüriyetinde her gün müra & Eabul edilir Fenni gözlükçü Tayyare, gü- neş, şoför, spor toz, gözlükle- ri dalma mev cuttur. Cinsleri tetkik edip fiat öğren 8. Ferit Şifa Eczanesidir Toptan Perakende Balık Yağı Yerine a Yaz Günlerinde İçeceğiniz en eyi kuvvet, iştiha ve gençlik ilacı #ina Lutfi dir. Her eczahanede. bulunur. D,24 EEE SE ŞEYE - : | Hayat mücadele ile kaimdir — mücadelede yorgunluk daimdir Bi Böyle gsvşeyen b; — Bahtın yükünden ezilirler acan ile dinlenirler olar fikirler bep sinirler — Bab: acan: Birinci nevi rakıdır. Babacan: Nefis ve lezizdir. Babacan; Muzir md tamamen ayrılmıştır. yel Pu yorgun Babacan: İştah Babacan: ruhun gıdası, fikrin cilâsıdır. Babacan: Kederi ll zevki sürura kalbeder. Bono Esham Ve Emlâk Sa hi “Plerinin Nazarı Dikkatine ve gayri mü i hisse senetleri aksiyonları ile eski ve yeni istikrazı dahili mısır rumeli tahvilâtı ve maliye vekâ- leti yüzde beş iki faizli tahvilleri ile tapulu vezir osman ağa suyu alım satımı ii emtea v. lâk simsârlığı pasaport muamelâtı ile hükümete 927 meli senesi sonuna kadar 'gi ve zimmete geçen şahsi rçlara him iskonto ile mahsubu ılmak üzere yepi bono satar ve bilcümle idari işleri yapmağı deruhte eder, Adres : İzmir Kemeraltı Hacı Hasan otelinde 60 Sumalka” yazıhanede CAVİT beye müracaat 90: fon : Yalnız Alsancakta AyPark Aile Mabceni Gazinomuzun ucuzluğü” ve temizliği sair parklara nisbe en herkes için elverişlidir. körfezin ciğerleri temizliyen saf 2 ye en güzide kadın ve erkek sanatkârların ABIDI konserlerinden ibtifade etmek isteyenler Ayparka koşsunlar

Bu sayıdan diğer sayfalar: