5 Ağustos 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

5 Ağustos 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İDALKİN kü LA LİN İL HAPRUN..Dİ emma Sene 5 — No: 1448 “ te Korkunç Bir Facia! “Hali Gööüklürden Biri Altı Aylık, En De Altı Yaşındadır. ..... Büyüğü Bereket Versin Kurtarıldılar Şimdi Üç Çocuk Baygın Ve Dalgın Hasta Döşe- ğinde Yatıyorlar Karı * koca arasında geçim ihtilâfları, her ailede olabilir. Darılmak ve tekrar barışmak, biraz da müşterek hayatın icabı sayılabilir. Fakat,. Geçimsizliğin bir anneyi, çocuklarının cânisi vaziyetine düşürmesi, doğru ve salim düşünenlerin biç kabul etmeyecekleri ve hele kat'iyen cevaz vermeyecekleri bir şeydir. Maaldsef dün şehrimizde bir anne, muhakkak ki tabii haddini aşan bir buhran ve belki de bir müva- zenesizlik dakikasında, öz çocuk- larının, ciğerparelerinin katili ol mak suçu ile damgalanıyordu. Faciayı öğrenip gazetedeki şefine haber vermek lüzumunu duyan muharririmizin sesi telefon- da heyecanla titriyordu : * — Şimdi haber aldim. Haliçte bir facial.. — Ne olmuş? — Lütfen not ediniz: Bir anne, “4 Ğİ Yazı işleri telefonu: 20203 üç çocuğunu yanma almış, bir sandala binmiş, Halicin tam or- tasıma geldiği zaman çocuklarını denize fırlatmış! Derin bir acıma heyecan Ve merakile derhal soruyoruz: — Kurtarılmışlar mı? — Tahkik edeceğim. Ve mubavere kesiliyor. Mu- harrririmiz (hâdise (o mahallinde tahkikatın yaparak matbaya ge- liyor, telefonda verdiği habere yazı ile göyle devam ediyor: ( Devamı 11 inci sayfada ) A mİ Yunanistanda Çok Gü- rültülü Günler “Geçiyor Hükümet Gazeteleri Ayan Meclisine Fena Halde Çatıyor Yunan Âyan Meclisi önünde merasim Atina, 4 (Hususi) — Eski Yunan © kırallarından o Oto'nun Zamaninda yapılmış olan saray binası Âyan ve Meb'usan Mec- lislerine tahsis edildi. Bu müne- sebetle Âyan Meclisinin yeni bi- Basına taşındığı gün çok parlak bir kabul resmi tertip edildi. Bü- tün siyasi ricalin ve halkın iştirak *ttiği bu merasim, büyük bir “yasi tezahür şeklini aldı. Bunun böyle olmasının sebebi, son 74“ manlarda hükümet ile Âyan Mec lisi arasında derin bir uçurum açılması ve Âyan Meclisinin feshi lâkırdılarının o dolaşmasıdır. Âyan Meclisi son günlerde, hükümet tarafından verilen çok mühim dört kanun lâyihasını çok ateşli ve şiddetli münakaşalardan sonra reddetti. Bu âyihalardan (Devamı 11 inci sayfada “ SenPosta — PAZAR — 5 AĞUSTOS19844 © İdare işleri izlefena; 20203 Fiah 5 kuraş Meşhur “ Âşıklar Yolu ,, nun Esrarı .. Büyükadada Hakiki Sevda Faciaları!. Fakat, Son Günlerde Çok Eğlenceli Bir Aşk Vodvili De Oynandı Mezbahada Hayvanlara Zu- lüm Ediliyormuş ! Öğrendiğimize göre, şehrimiz- deki Himayei Hayvanat Cemiyeti, hayvanların (o zulüm (gördüğünü ileri sürerek mezbaha işlerile de alâkadar olmak gibi bir vaziyet takınmıştır. Cemiyete mensup Büyükadanin çamlık ve denize karşı bir köşesi “ Adaları güzelleştirme cemi- | kadar ismine müstahak olmuş yeti,, nin son hafta Adaların yok | ender yol bulunur. larına, evlerine, ağaçlarına astır- Okuyucularımıza Marmara cen- dığı lavhalarda “İstanbulun incisi - | netinin bu aşk ve sevda balve-| Marmaranın cenneti , tabirile | tinde gayet garip bir cazibe ve adlandırdığı Büyükadada ne nur | tesir bulunduğundan bahsedersek merotaj komisyonunun, ne güzel | hayret etmemelidirler. Zira, Bü- leştirme © cemiyetlerinin, ne de | yükada gibi çamlıklarının bir inci kimsenin İsmini |değiştiremiyeceği | değil, bin inci dizisi gibi nefis meşhur bir yol vardır: “ Aşıklar | ve eşsiz yollari içinde okadar yolu,, . Çünkü İstanbulda bu yol (Devamı 11 inci sayfada ) Bir Zavallıyı Çıldırtan 4 Acıklı Bir Dayak Sahnesi! Biga ( Hususi ) — Buraya bağlı Durali köyünde çok acıklı bir azalardan ! hâdise olmuş, köyün muhtarı İsa ağa, meçhul kimseler tarafından fena halde dövlülmüştür. Hâdisenin bir kin yüzünden ileri geldiği ve İsa ağayı dövenlerin başka birisinin teşvikile bu işe cür'et gösterdikleri söylenmektedir. Zavallı adamcağız tarlasında çalıştığı sırada ansızın hücuma ek yediği dayağın tesirile kanlar içinde yere yuvarlan- mıştır. Muhtar ağa ölüm halinde hastanede yatmaktadır. Bu esnada Mehmet isminde bir köylü de şiddetle tehdit edildiği için aklıni oynatmıştir. mmm am ml —— m Lüküs Hayut Operetinin Tekrar Temsili Münasebetile ; birçoğu, mezbahada hayvan kesil- me; tarzını çok gaddarca ve zali- mane telâkki ederek bu işin insaflı bir nizam altına alınması lâzım geldiği kanaatindedirler. Bunun için de hayvanların evvelâ bayıltılmaları, sonra hususi alet- lerle kesilmeleri İcabettiğini öne sürüyorlar. Böyle yapıldığı takdir. de daha insani hareket edilirmiş! Komünistlik Tahrikâtı İstanbul polisi, (o komünistlik tahrikâtı yapmak suçundan dün bazı kimseler hakkında tahkikat icrası Jüzumunu hissetmiştir. Üç kişi nezaret altına alınmıştır. Tah- kikat bitirilmek üzeredir. ama Afyon - Kaplıca Trenleri Afyon (Hususi) — Afyon is- tasyonundan Gazlıgöl kaplıcaları" a kadar olan tren Ücreti 20 ku- ” a indirilmiştir. Halk tenzilât- ro?" fevkalâde istifade etmele tedir. Amerikanın Buğday Ihracatı on, 4 (A. A.) — Hükümetin ardım ettiği şimal Bah- si İhracat ofisi, harles rimuhit husui buşel buğday satmıştır. iipmdo0 a tüccarına veriri başına — Ulan ben kimim biliyor musun. Bana adile sanile ustura Rıza derler. Ben adamın beynini ezer, üzerine limon sıkıp meze yaparım|,. Hükümet, — Aman monşer, siz de Şehir tiyatrosunda mı oynuyorsunuz ? tahminen 22

Bu sayıdan diğer sayfalar: