6 Ağustos 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

6 Ağustos 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Dan 3 EE cip ay Yi ayet tabir Flat hâl nız bu, tees di dada içinde Dayi Si fkârı o AK milletinin başından böyle İ: kuvvetli bir reisin ayrıl- MI cih, © de merkezi Avrupayı in e Karışık bir hale getirmiş b # sal Teme fu ha, evkide bnlunuyordu. Bil an Cumhuriyetin ve Cumhuriyet eserlerinin bekçisi, İM Yaş Meyva Naklıyatında Tenzilât Mili Sosyalizm Devlet Demiryolları Iktisadi İcap- 9 Eylül Kurtuluş Bayra- İni e gtr ör İntim lara Uygun İsabetli Bir Karar Aldımı Hazırlığına Başlandı ” Yeni Asır sabahları çıkar siyasi gazetedir ilzöre bugün rım Ankara, 5 (Hu: let Demiryollari n tetkiklerinin ın i eli üzerinde ehemmiyetli Milyona Baliğ Büyük Millet Meclisi, Reisi Kâzun Paşa Yerli Mallar Seigisinde d Ege iktisadi ük bir m rarlar yakında liğ edilecektir. Devlet Demir. alâkadarlara teb- esp Girmiş ei Altıncı ve Mallar Sergisi £ ey - Ziyaretçiler ya dilen meme üze- e hububat; ğlağ ün nak- erinde Sale tenzi Eylül Pana; başla gierlie Önümüzde ki haf. ta; içerisinde ok erbabının İzm ei k gok “Jemtea ambalaj yapılarak doğru- doâruya İzmire gönderile- -İJcektir. Zıni k irat ötmiştir. Mamaileyh demiştir kiz itmi sene evvel Almanlarin muhtaç olda nğumuz kada n dahi malik değil kabini seg yuan kur- atı gelmiş- bu —— aa ee mem —— ie Vasiyet Gizlenmeğe büzum Görülmiyor!. N ” Hali Yirmi Sene Evvelkinden Daha Vahim Tehlikeler Arzediyor Fra; ii gm Heyecan Ve Endişeli Neşriyatı Milli ir adım ileri geçemez Alına-! : t teşkil ediyordu e ii bugünkü kayitlar rejiminden sağ ve sola)" ER iş Avraa null ya Sanki atlar reisi” çi evli kadar vahim bir gazlar i bir himayet Mİ like arzetmektedir. halı gabiliyordu Hitlerciler 4 Ağustos müsadif meş'um aarif Nazırı m Natka ei Si a midir, MK - ettiremedikleri * bazı : ünü fırsat bile- ANKFORT, 5 (A.A) — aris, A) — Ağnstosta lerine bu vaziyeti sebep ve günün il artık yer yü-| Rrofesörler ve muallimler fede-| Almanyada yapılacak reyismdan Hi, “larak. ileri sürüyorlardı.)*£ İri olmaması vari daki|rasyonu milif kopgresinde Al-|bahseden Petit Jurnal diyor ki a © kat'i bir şekilde ii e donanmaya ma:|manya maarif nazırı M. Rast Hitler icraatını tasvip etmesi RK va hâkim olabilmek için iin TE a lmanaeki kab'i ka: |bir nutuk iradederek demiştir kiz|için millete müraena durma, urgun tabii hayatını dol Ee âleme ilân etmeliyiz. Ren nehriyle Manş denizinin | hiçbir er kiri Hay bekliyordu. e İN tarafındakilere bazı izahat .B bir e m m 7 çi lir hay, ,raber. M.Hitl m ber verdiği da Alem Al millerinin bugün: re Nouvelle diyo; em itler, aganda yap- İli, , a$vekil hem Reisicumhur küme seyin ei telif Al-İkü ileri hareketinin ne demek sti vusturya kayaç tirdi. 19 Ağı a da bujokların e sene sonuna ka-| olduğunu sorup daruyor. Bilsin. |ter Almanyanın yeniden silâh. in e millete tasvip — — m5 İm a girmesi yasakİler ki her teşebbüs ıkıl. |lanması veya İster Şark misakı KE yn reyine müra: sm ie maz bir eoillet haline gelmek|mevanm babsolan iy Seni milleti 19 Ağüntost |: oil .. ya de Si omuzları öze | iletin m : li e ig bii EE kani diyecektir ii yalnız Almanya in değil, de vc vi kd zaman bugünden ziyade lüznm ârı önünde yenilneticeler mii sos; ve ihti vi ol, etle pi günden © neticenin|bütün cihan efk 4 olcaktır e <be iyyan mağlubiyete Hi mamıştır. Deki, SEE bulacağını ei bir imtihana, çeki miş m e 0 van ali dü, , *reddüt etmeyiz. Dah d ilel si- iş ip ni Mazı, enecek kadar yakın bir) nefsinde tepiiyace. olan M.|dilekleri bi Se Dr alâkadar Ye azim gö Kirmikteni bağlıdır > Zide hiç bir kemenin ka-İHitler, Vay, kanuuuesasisi-|yasi (o münasebetlerle e adı ei esi Da e diyo: ri > » iğ” lüzum görmeksizin şüp-İnin bütün hükümlerinden âzâde|bulunduğuna göre, bu imtihan Almanya in ne gibi nkibet- te, "İRİ siyaset arkadaşlarını | olarak Almanyanın mukaddera:| mu affakıyet te o kadar in ike si akliöcek. 5 m emesin, e, Hitleri I-İtmda yegâne sözsahibi bulunmak olmiyacaktır. Yalnız muhakkak e my a ki yada Taziye derece hâ-| mevkiine geçecektir. Yanı olan sihet şudur ki: Mi me ya He bir ii bulunduğumu aalamak güç )denburgun şahsile ileri sürülenİlizmin o mul atı Se si ” İbsvaiyo sinekle di Bildir. azeretler de sonuna ermiş bu-|eereyan edecel yazi Kakule akayi i-latin m e Binaenaley ha Ikin reyine mü- lunacaktır. ekiş in an vakayie ğine ul ne kin mal a m e bir nevi formalite olmak- rini ir Z alias 4 ca Sahip — Güreşçilerimiz Moskovada 3-4 | Galip Geldiler Yeni Asır matbaasında basılmıştır Milli Heyecanlarımızı Ifade İçin 26 Ağnsto: günlerimizi kutlulamak a! den kartuluşu da İzmirin en büyük milli ları bir ü kanunun ey: fiyeti ehemmiyetle. göz önünde dutan dahiliye vekâleti vilâyet- lere gönderdiği bir emirle i ti. komisyonları teşkilini iaşe me- vaddı üzerinde tetkikat yapilması- nı bildirmişti, İhtikâr komisyonu Gil k m1ş- üncü Sahifede — mak üzere Ku DE Bayramı Hazırlıklarına Beyran Halkevi ta başlıyan zaferjdokuz ylül dakika. meyan:| * Her üyük'günü -İettiği er manaya uygun te- İzmirin |zahürat yapılmakta milli bi Eylâl konun; canlarımız ortaya ui “sö bayram r Gibi Hadler hangisinde ihtikâr Vardır ? nan Ölçüler Mbjettişi Faik bey u- 3 üncü sahifede — “Tntikâr Firafinda Araştırmalar Vatandaşların Fikri Alınacak Program Hazırl a Dün Mei meyizin ya Komite Seçildi sabahı kurtnlmuş, ileri dinci kavüşm eli ifade eni evli Soğuk kanlı, erkek yüzüne | sonra denizin 'Telâşa kadın — Aman yetişinl. Kocam boğuluyor! Lüzum Yok Mu? — Merak etmeyin madam, üç gün çıkar.

Bu sayıdan diğer sayfalar: