6 Ağustos 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

6 Ağustos 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

17 ind Yıl » Sayı: 5955 tarifeler Şimali Afrikada Türkler VAKIT dünden itibaren Erzin- N mebusu Aziz Samih Beyin bi, unvan altında yazdığı büyük lak i forma halinde vermeğe ia. dı. Bu eserin mevzuu, ismin- « anlaşıldığı gibi, Türk ırkınm kg Afrikada tesis ettiği dev- ki Osmanlı tarihinde e ocakları,, namiyle anılır - ; akat Osmanlı tarihinde ikin- , “srecede ve Osmanlı idaresi - ai altında birer siyasi hi kül gibi gösterilen bu dev - Oral hayatları beynelmilel e - €miyet itibariyle Osmanlı tari- Rg hiç te aşağı değildir. Bun- başka “Garp ocakları, nın p bir hususiyeti daha vardır ki “İn dünya tarihinin korsanlar Dinde Akdenizle Büyük Atlas zlerinde & imilel bir jandarma hizme- görmüş olmasıdır. ma sünkü beynelmilel siyaset ve Kosiz gelilekisine göre korsanlık, nal youtluğu demektir. Bina- kaç 7 ahlâk barici bir mefhum- Ür, korsanlık Avrupa milletleri ara - A gayri ahlâki bir ha u sayılmazdı. Denizlerde Yahat eden bir (ticaret isini soymak, bilhassa Ak niz kıyılarındaki milletler ara - & en meşru, en kanuni bir sa- Cenap hududumuzda bir Suriye “Wyaresinin düştüğü doğru değil! — Yazısı 2 inci sayıfada — Nafıa Vekilimizin beyanatı Devlet demir yollarında | 'Halk ticaret bilet- Türk korsanlarının | Bununla beraber yel viagtdi telâkki olunurdu. O de- asia, gözü pek deniz adamları Sİ beş on kişi toplar, Ak- I b açıklarına çıkar, önüne ge- 'caret gemilerini tutar ve 80- M ri, E ehmet ASIM —— Na üncü sayıtanmı 1inci sütununda) a, Yüzme, X Boca ol, : Sporcular hazırlanınız! Büyük Yüzme müsabakamız bu Cuma günü Modada yapılıyor a te yoruz yı sabakamızı önümüzde ki Cuma günü Modada Yüzme hâvurü Mi kağ Ri açık olan bu müsabakalara yazılma işini bir iki gün için- yili ;, © itibarla yazılacaklarn acele etmeler lâzmdir. Müsabakamıza Gi yüze yıfamızda bulacaksınız. Yukarıdaki resimler, müsabakamı- sil “cülerden bir kısmı gösteriyor. Soldakiler “İ, 8. K.”, sağda- klübüne mensup yüzücülerdir... i Yazı İşleri Telefonu: 24379 Pazartesi, 6 Ağustos (5 inci ay) | Fon Papen Başvekil muavin- | liğinden ayrıl- | — mamış mı? indirildi i Almanyadaki reyiâm sadece bir gösteriş mi? Berlin, 5 (A.A.) — Resmi ga»! zete, cumhur reisliği meselesiyle 19 Ağustosta icra olunacak re-| Yiâmi tanzim eden 1 ve 2 Ağustos! tarihli kanun metinlerini neşret - miştir. leri ihdas edildi ci e ENİ KE Bu kanunlarm altında bütün na- zırların imzasr bulunduğu gibi başvekil muavini sıfatiyle M. von| | Papenin de imzası vardır. Resmi| metinlere nazaran M. von Papen,! elân bu vazifede bakidir. Mareşal Hindenburg nereye gömülecek? Berlin, 5 (A,A.) — Alman is- tihbarat bürosu: tarafından tebliğ edilmiştir: M. Hitler, Mareşal Hindenburgun. ailesiyle mutabık Nafıa Vekili Ali Bey.. İ Ankara, 5 (Hususi) — Son za- manlarda devlet demiryollarında yapılmakta olan muhtelif tenzilât- lı tarifeler hakkında Nafıa Vekili Ali Beyefendi (Vakit) a şu beya natta bulundu: f (Devam: 10 ncu sayfanın Jinci sütununda) — Beş seneyi (o mütecaviz bir) zamandanberi mütezayit bir şid-! detle devam eden iktisadi buhra- nın münakalât üzerinde (yaptığı menfi tesirler malümdur. Memle-| «etimizin bu tesirlerden . masun na bittabi imkân yoktur. Buhranı müteakip yolcu ve eşya münakalâtımızda harpten sonra normal addedilebilecek ( senelere nazaran mahsus tenezzüller kay - dedildi. Bu tenezzülün önüne geç- mek ve münakalâtımızı imkân derecesinde tedricen inkişaf ettir- mek için derhal harekete geçmek lüzumuna kail olduğumuzdan va- ziyeti esaslı (o bir surette tetkike başladık. Bu tetkikatı mmtaka, mıntaka yaptığımız seyahatlerde ——— Devamı 10 sen sayıfanın ?inel sütününde ) Dükkânlar artık | erken kapanıyor Dükkânların erken kapanmaları hak- kındaki karar dün akşamdan itibaren tatbik edilmeğe başlanmıştır. Buna dair tafsilât 3 üncü sayıfamızdadır. Resmimiz, bu karar mucibince, muay- yen saatte bir dükkânın kapanmasını gösteriyor... Hediye Forma “Şimali Afrikada Türkler, Dün birinci formasını verdi- gimiz bu eserin ikinci for- ması da bugün veriyoruz. Müvezzilerden isteyiniz! 2 ann 21 iç sayıfalarımızda Paris mektubu (5 inci sayfada) Memleket haberleri (6 amcı sayfada) Eğlenceli yazılar (7 inci sayrfada ) Şehirde gezintiler (9 uncu sayıfada) VAKIT | daktilolarından matmazel Süzanı «yet ceazyı azaltıcı sebep olarak gö| caktır. İ retle Türkiye turu tamamlanmış - “VAKIT,,ın tertip ettt gezintiye iştirak etm bunu kesip saklayın İdare Telefonu: 24370 Sayısı 5 Kuruş m aaa Köğrü üstü cinayetinin muhakemesi bitti Ali Fedai Ef. 19 yıl hapis yatacak 1934 Süzan'ın katili idama mahküm oldu, cezası indirildi iğ - hakkındaki kararı dinliyoru Ali Fedai Efendi rülerek idam cezası Türk ceza ka- nununun 59 uncu maddesine göre yirmi dört seneye indirilmiştir. Ali Fedai efendinin başka mah- kümüyeti bulunmaması itibariyle mahkümiyet müddetinin 5 seneşi af kanununa (tabi olduğundan suçlu, netice itibariyle, on dokuz sene hapse mahküm © olmuştur. Mahküm, ceza müddetine muadil bir müddet te kanuni mahcuriyet altında bulunacak, müebbeden am me hizmetlerinden mahrum kala - Geçen sene on iki nisan o çar- şamba günü köprünün Haydarpa - şa iskelesi önünde Anadolu ajansı öldüren ajans memurlarından Ali Fedai efendinin muhakemesi dün neticelenmiş, .mahkümiyet kararı kendisine tebliğ edilmiştir, Ali Fedai efendi, Türk ceza kanununun 450 inci garddnninini dördüncü fıkrası mucibince idama mahküm edilmiş, Suzan hanımın kendisine karşı aldığı dürüşt vazi- Mühim bir muvaffakıyet Türkiye bisiklet turu dün ikmal edildi 3508 kilometreyi bir ayda ve bir çok müşküllere rağmen geçen sporcularımıza bir hediye veriyoruz talarla değil, hayvanla bile pek güç geçilir şekilde olması bu ehem miyeti bir kat daha arttırmakta- dır. Muhafız gücü - bisikletçilerinin bu mühim muvaffakiyetini resmi ve hususi bir çok müessese ve te- şekküller büyük bir takdirle kar- şılamışlar, Muhafız gücü çocükla” rına bu hatırayı kutlulamak üze- re madalyalar ve kupalar vermeği kararlaştırmışlardır. Gazetemiz de, değerli bisikletçilerimize na çiz bir hediye verecektir. — (Devamı 5 nel sayfanın 3 üncü sütununda) Muhafız gücü bisikletçileri ge- çen yıl mühim bir teşebbüse gi - rişmişler, bütün Türkiyeyi bisik - letle dolaşmak üzereterbip edilen programın yarısını tatbik etmiş - lerdi. Muhafız gücü bisikletçileri bu sene de bu programım ikinci yarsını tatbik etmişler ve bu su - ter. Bu yıl geçilen yol 3508 kilomet redir. Türkiye bisiklet turu, mem- leketimizde ilk defa yapılmakta - dır. Hadise bu noktadan ehem- miyetli olmakla beraber, bir çok yerlerde yolların tekerlekli vas: -| SOĞ p4 h ZE pm v2 ön gk 7 ) . G OĞMŞAN e 7g ça İÇEREN ASİ ” Gi v li iğ re a di e ( ESA AN a > “ N Mübalırgücü bisikletçilerinin bu yıl geçtikleriğiği.. i «M

Bu sayıdan diğer sayfalar: