6 Ağustos 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

6 Ağustos 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ETLER Sel altındaki köyler Bir Babar; Syseriyi sel bastı, binalar sürük- üler yıkıldı, Yollar harap ra rakam, rakam hesaplar, bü tüneyerek kendilerini ölüm- v a ran analar. Evlerinin ker- “alanı üstünde takılı kalan beşik- bir felâketin zaman zaman A- gözüken örneklerinden biri- Mahalleleri basan, köy binalarını MÜ Yiri haline köyün mahzara' biz yeridir, yi fizik şartlarından doğan enaları hakkiyle milli bir Felâ Mİ Yayla düşününüz, şehirleri mun- Yı hir reji ayl mii tabi değildir. i genç dağlardan kaynak- alırlar, Genç dağların yamaçla- enan genç nehirler yatakla. zaman delikanlılar gibi fır- K Kizgen bir kuraklık avlar olur Ni : leri stepin ortasında geril- İ4, * tire haline koyar. Bazı verler- sw #iden kum yığınlarıdır. a laymaklarında si böyük Ni, kar mıntakaları, ne de glâti- arda, Onların kaynaklarını bes» A, “mbaharla kış içinde yağan vağ- *olları, belleri bastıran kar ve In için Anadolu nehirleri, Ann- #riyen karları, zaman zaman We köylerini, nahiyelerini, ka- m #el altımda bırakır. Bu bizim 4 » destanlaşan e n kimseyoktur. ) Bu kerbiç. kasabasına rasigelir- A bir enerjinin ifadesidir. ) Sadoluyu şöyle bir göz açıp kapa- Ya kadar olsun görmüş olanlar ga, Ki: Anadolu hall, sade sınır » Her, ik korkunç bir dramdır. Za- iş © İkinci perdesidir. Her sene Pastgeldiği mahı sürükleyip gö- ME £ * “ Moniy bite, tabiate do . ” uyarak, bilerek, Mahip olarak | hükmedebiliriz. iğ »de sık, sık tesadüf edi- sel Yurdu, f3 basma İşlerine karşı ko- yeniden kurma plân'nm İİ i bazı #ahiyelerde, köylerde kı- » köyleri selden, tabiat hü- i k için tedbirler a - bi tm Ben kendi hesa- EPİ düny Mi idealist nahiye müdür- tl; “b kalasmda tek dava köy- udi, .. kurtarmaktadır. Sima Yeniden kurmak için yalnız e İni stndan değil, tabiatin de yacağız, ona kar- ,* ei fethedeceğiz. Delikan- 1 enerjisi ile yurda 11 # Sadri Etem Malt Yuvasını bir enkaz a su altında kalan mahalleler, | Yanın, fizik muhitin şaşmaz | “lu, uslu akmazlar, yatakların- | son kalan eser, incecik | NE Anadolu nehirleri yaylânın ! iv, macerasıdır. | su baskını, yahut ku- | bakaya basan bir selin, has“ Mipgpsmanlarla değil, tabiatle de kı, Aman tekerrür eder. Sel basma: | #pâde çıkan yan. | “ve kül yığını haline İ nacak ve Nemli zade Mitat Bey bu yına hazırlık Mâarif Vekili ayın onbeşinde geliyor İkinci Türk dili kurultayı haz zırlıkları merkez bürosu dün umu- mi kâtip İbrahim Necmi Beyin re- isliği altında Çanakkale - mebusu Ahmet Cevat, ordu mebusu Ali Canip ve doktor Saim Ali Beyler- den mürekkep olarak toplanmış öğleden evel ve sonra (o kurultay için gelen tezlerin tetkiki ile meş-| gul olmustur. “Öğleden sonra top- lantıya Sovyet Rusyadan (o geler| Pr. Samoiloviç ve Pr. o Mesainof işlirâk etmişlerdir. M. Samoilo-| viç'in “Altın ordu,. adlı lisaniyat tetkikleri hakkındaki tezi de ©! kunmustur. Merkez bürosu, : salı günü tek-! rar Sovyet profesörlerinin huzur»! lariyle toplanacaktır. Maarif Vekili Zeynel Abidir| Bey Türk dili kurultayında bulun- mak üzere bu ayın on beşinde şeh-| rimize gelecektir. Zeynel Abidin Bey kongre de-! vam ettiği müddetce (şehrimizde kalacak ve maarif vekili sıfatiyle! bütün toplantılara iştirak edecek"! tir, emi Türk — Yunan ofisi bugün toplanıyor Türk — Yunan ofisi bu gün sa- at on birde ilk defa olarak topla” toplantırva rivaset edecektir. Yur! | man baş murahhas: M. Tufostur.| Tevfik efendi eroin satmak suçun- Türk — Yunan ofisi yedi aazdan! mürekkeptir. | ve Dünkü sıcaklık Şehrimizde sıcaklar devam © diyor. Şehirde dün de gene ol dukça fazla (o bir sıcaklık vardı Kandilli rasathanesinin | verdiği | malümata göre bu sıcaklık en faz-| la 29 santigrat, en az 205 santi- grattı. Rüzgâr saat ona (Okadar poyrazdan, sonra yıldızdan es- miştir. En fazla sürati saniyede dokuz metre idi. Pa Orta mektep muallimi olmak istiyenler Orta mektep muallimi olmak is-' tiyenler yüksek mektep mezunları için açılmış olan imtihanlara an -, cak bes altı kişi müracaat etmiş olduğundan bunların şehadetna - melerindeki derecelere bakılarak iyi ve pek iyi derecede - olanlarır imtihansız olarak orta mektep mu» allimliklerine tayin edilmeleri ka- rarlaştırılmıştır. sinde muhakeme edilmiş, #tuçu sa- | 166 lira ağır para cezası vermeğe! l İ lımması için tetkikat yapmıya baş- * lamıştır. Tetkikat bittiken sonra ! teşebbüsata girişilecektir. Ihtikâr! Komisyon, tetkik-! lerini bitirdi İhtikâr komisyonu tetkiklerini bitirmiştir. Toptan eşya Fiatların- da ihtikârgörülmemiştir. Peraken- de fiatların bazılarında ise gayri tabii bir yükseliş olduğu tesbit e dilmiştir. Belediye iktisat mü- dürü Asım Süreyya Bey bu husus: taki raporu hazırlamaktadır. Ra: por bir haftaya (okadar Dahiliye Vekâletine gönderilecektir. Kaçak. ipekli kumaş Selânikten limanımıza gelen Romanya bandıralı Prenses Mariz vapuru yolcularından, Beyoğlunda hamalbaşında Uncuyan apartma- nında oturan madam Angeli Argi- repulonun telâşli hareketlerinden şüphelenen muhafaza memurları madamı aramışlar elindeki'kürkün asları arasına saklanmış oln 535 gram saf ipekli kumaşı bulmuşlar- dır. Madam bu kumaşı hediye o - larak getirdiğini, gümrüğünü ver meğe iktidarı olmadığından böy- le yaptığını söylemiştir. Kendisi şubeye eşya ve evrakiyle beşinci teslim edilmiştir, Mahküm olan eroin satıcısı Bayazıtta oturan kahveci Ali dan dokuzuncu ihtisas mahkeme - bit görülerek, “sekiz ay hapse ve mahküm olmuştur. Havagazı şirketleri satın alınacak mı? | Haber aldığımıza göre beledi ye, Dolmabahçe ve Kadıköy hava gazı şirketleri tesisatının satın a - ——o— Yürük Ali plâjı Vali ve belediye reisi Muhittin B. ile fen heyeti müdürü : Ziya Beyi ve daimi encümen azaları dün Bü-| yükadaya giderek belediyece satın! almacak Yürük Ali plâjını tetkik etmişlerdir. Bundan başka adadı | yeni yapılan yollar da teftiş edil. miştir. İ dolayisiyle fevkalâde bir kalaba - Dükkânlar dün erken kapandılar | Muayyen saatlerde ka- | panma kararı: tatbik edildi! Dükkânların ve mağazaların! muayyen saatlerde kapanmaları hakkında verilen karar “dün ak samdan itibaren tatbika başlan - mıştır. Manifaturacı, tuhafiyeci. kırtasiyeci ve sair eşya satanlar saat ön dokuzda; gıda maddeleri satanlar da saat yirmi birde"dük * kânlarımı kapamışlardır. Yalnız benzin satanlâr gündüzden beledi- yeye müracaat ederek geceleri sa- baha kadar işliyen otomobillerin benzinsiz kalmamaları için . dük- kânlarının açık bulunması lâzım geldiğini söylemişlerdir. Bunlardan başka fabrikacılar ve kundura atelyesi işletenler de kendilerinin müesseselerini | saati kaçta kapıyacaklarını sormuşlar . dır. Çünkü ekseriyetle fabrikalar ve kundura atelyeleri sabahlara kadar (çalışmaktadır. Belediye! bunlaradün akşam için açık bulun-| ma müsaadesini vermiştir. Bunle hakkında ayrıca bir karar verile -| cektir. mb Kadınlar birliği kongresi Kadınlar birliği senelik kong-| resi dün saat on dörtte toplanacak-! tı. Ekseriyet olmamış, kongre ge- lecek pazar gününe bırakılmıştır. —e——— Yerli Mallar sergisi! kapandı Altmet yerli mallar sergisi on sekiz gün devam ettikten sonra dün akşama kadar gezenlerin ye- dün akama kadar gezenlerin ye- künü yarım milyon kişiyi geçmiş- tr. Dün serginin son günü olmak İk olmuştur. Halk gece saat ikir! ye kadar sergi bahçesinde kal - mış ve bir türlü çıkmak bilme - miştir. Sergi ittihaz edilen Galatasa -; ray lisesi bügün tahliye edilecek-! tir. l Gelenler, gidenler Minarif Vekâleti Milli talim “ve| terbiye reisi İhsan Bey dün şehri» İ mize gelmiştir. X Maarif müsteşarı Rıdvan Na: fiz Bey bir kaç güne kadar Anka: raya gidecektir. Ş Avrupa talebe müfettişliğine tayin edilen sabık ilk tedrisat u «| mur müdürü Reşat Şemsettin! Beş vazifesine başlamak üzere! bir haftaya kadar Avrupaya ha- reket edecektir. İ getirdi. Soldan bi. rinci resim bu yangın yerini gösteri - kapanma kararının ilk defa oluak tat- bik edildiği dün akşama'ait intibalar. | 3— YAKIT & AĞUSTOS 158 4m S OHBETLER Radyonun suçu yok mu? Geçen ay, Adaları Güzelleştirme ee miyeti, Büyükadada, Yat Klöbte bir müsamere verdi. Ekrem ve Cemal Re- şit Kardeşlerin bir rövüsü oynandı, Sebebini pek iyi anlıyamadık, bazı artistler, Klöbte kendilerine edilen mü ameleden hoşnut kalmamışlar. Küsen- ler olmuş, kızanlar olmuş, darılanlar olmuş. Bunun üzerine, Radyoda her hafta şaklabanlık eden Muammer Bey, söylediği monoloğu bu meseleye has- retmiş. Ben kendisini bir defa, bir sa» niye bile radyoda dinlemeğe taham » mül edemediğimden, bu şaklabanlığı- nı da dinlemedim. Bir arkadaşımızın, kendisine fena halde sıkıştığına göre, Muammer Beyin fena ve söylenmeme- si lâzım gelen şeyler söylediğine ina « - #iyoruz. Bu neşriyat üzerine, Muhittin Bey, Muümmer Beyin Şehir Tiyatrosu ar- tisti olmadığını — yani derleme sure tiyle — sade operetlerde rol aldığını ve kendisinin tekdir edildiğini lenen bildirdi. Müammer Bey şiddetli bir tevbihe uğramiş” ve haber aldığımıza göre, bundan sonra radyoda monolog söyle mesi yasak edilmiş. Muammer Bey, Adalar rövüsünde» ki Hoşgör Beye pek benzer. Olur ol. mâza aldırış edenlerden değildir. Bu işte teşviks kurban gittiğini kuvvetle tahmin ediyoruz. Her ne hal ise; kabahat etti, ceza- sını çekecek, Yalnız bu meselede anlamadığımız bir nokta var: Radyonun hiç mi suçu yoktutr?... Bir ili ve bizer müessif vesilede, radyonun ,bazı ağızlara, yol geçer hanı olduğunu, her istiyenin, her iste. diğini, her ağzma geleni söylediğini gene bu sütunlürda kaydettikti. Radyo ancak millet propagandası i yapar, radyo, zümre ve müessese elin- İ de oyuncak değildir. İ spor hâdiselerinde, çok kere taraftar. Halbuki radyo, lk etmekte, bazı hazı klüpçülük gay: reti gütmektedir. Radyoda bazan, bir ecnebi gelip, beni tenkit etmektedir. Ve işte gene bir Muammer çıkıp, hıncını ve öfkesini, radyoil ilân etmiş- tir. Etmek cesaretini bulmuştur. Çün- kü radyo, sahipsiz bir megafona ben- zetildi. Kapan söyliyor. Fakat bütün kabahat söyliyenlerde “değil, bilâkis söyletenlerdedir. Mikrofon başında pot kıranları cezalandırmak elvermez, po- tu kırdırmamak için lâzım gelen ted - biri almak lâzımdır. Muümimer Beyi Belediye reisimiz. payladı. Güzel. Fakst merak ediyo- İ rüm, radyoyu idare edenleri paylıyan oldu mu?. Selâmi izzet İki haftalık muvakkat bir iş. Bir daktilo isteniyor. Bu bir tecrübe işi de olabilir. Ağızdan Türkçeyi çabük, katiyen tashihsiz yaza” caktır. İsteklilerin bugün, yarım idarehanemize müracaati, yor. Diğer resimler dükkânların erken | dir; dükkânlar o kapanmadan önce | halkı ve muayyen saatte bicer ihtiyacımı tedarik etmek için acele eden indiren dükkânları gösteriyor.

Bu sayıdan diğer sayfalar: