6 Ağustos 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

6 Ağustos 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— 37-— VAKIT Sövyet Bulgar münasebatı Protokol Moskova ve Sofyada Iki hükümet birbirlerinin dahili işlerine müdahale etmiyeceklerdir Sofya, 5 (A.A.) — Bulgaristan ile Sovyet Rusya arasında diplo -! maşi münasebetlerin . iadesine müteallik olup 23 Temmuz tari - hinde İstanbulda imza edilmiş o- lan protokol, dün ayni zamanda Moskova ve Sofyada neşredilmiş- tir, Protokolda şöyle denilmekte- dir: “Muntazam diplomasi münase- betlerinin iadeten tesisi hakkında, tslgrafnamelerin teatisine teves-| sül edildiği esnada Sovyet ve Bul-! gar hükümetleri, iki memleket a-| rasındaki münasebetler meselesi ile normal surette siyasi mümes - siller teatisi meselesini nısfet da - iresinde ve umumi şekilde hallet- mek arzusunda bulunduklarından aşağidaki ahkâmı tesbit etmişler- dir. 1 — İki yüksek akit taraf, bir- birlerinin hukuku hükümranileri- ne tamamiyle hürmet ve riayeti tekeffül ederler. Ayni zamanda birbirlerinin dahili işlerine doğru- dan doğruya veya dolayısiyle mü-| dahaleden istinkâfr ve bilhassa her türlü propaganda”ve tahrikât-| tan ve her türlü müdahalelerden veya bunlara müzaharetten içtina bı da teahhüt ederler. Belçika milli müdafaa | nazırı Radyoda dedi ki: “Bir mülkün emniyeti, harici, müdafaa kabiliyeti ile mütenasip olacaktır, Bükreş, 5 (A.A.) — Milli mü- dafaa nazırı M. Deveze, Belçika toprağına Alman küvvetleri tara - fından tecavüz edildiğinin yirmin- ci yıl dönümü münasebetiyle, dün akşam radyo neşriyat enetitüsün - de bir nutuk irat etmiştir, Bu nut- kunda, nazır, milli müdafaanın istilzam eylediği o fedakârirklara katlanmalarını dinleyicilerinden dilemiştir. ve şeref noktai nazarlarından'ta- mamen beriyüzzimme (olduğunu söylemekle beraber, 1914 senesin- de, “tehlikeyi uzaklaştırmak < için elinden gelen her şeyi yapıp.yap- madığını cayi sual gördüğünü il&- Cüzam, metilen mavisile! Aynerika silâhlan- | imıya, hazırlanıyor tedâvi mi ediliyor? Lizbon, 5 (A.A.) — Gazeteler, Porto tıp fakültesi asistanlarından doktor Villasboas ile doktor Bas - ton Viegaâm hali hazırda Saint. jacgucda inikat &tmekte bulunan ulümun terakkisi ismindeki İspan- yol cemiyetinin kongresinde cü - | zamın metilen mavisi ile tedavi - sinde iyi neticeler elde etmiş ol duklarıma dair oOenteresan tebli-! gatta bulunmuş olduklarını yazr-| yorlar. İ | izl Sonra, Belçikanın hak!” 6 AĞUSTOS 1934 .neşredildi 2 — İki yüksek akit taraf, bun- dan başka iki taraftan biri aley- hine müsellâh bir cidale kalkış - mak gayesini takip eden teşkilât- ların kendi memleketleri dahilin - de vücuda gelmesine müsaade et memeği, bu gibi teşkilâtlara müza-| heret eylememeği taahhüt eder - ler. Ayni zamanda siyasi ve içti- mai rejime karşı cebir ve kuvvet- le suikastta bulunmak istiyön ve - yahut tedhiş harekâtına teşvik e- den, resmi siyasi mümessillere karşı bu gibi harekâtı ihzar eden teşkilâtların vücuduna da katiyen müsaade etmemeği taahhüt eder-| ler. 3 — İki yüksek akit taraf, her türlü müsellâh kuvvetlerin veya bu teşkilâtlara ait mühimmat ve malzemenin kendi toprakları da - hilinde toplanmasına veya toprak! larma girmesine ve yahut transit tarikiyle geçmesine müsaade et « memeği de teahhütederler. 4 — İki yüksek akit arafın teba- asından olup. ta siyaşi mülteci sı- fatiyle ecnebi bir memlekette bu- lunanlar, başka memleketlerin ta-| biiyetini #hraz etmiş bile olsalar, iki memleketin siyasi temsil kad- rolarma dahil olamazlar, ve etmiştir. Nazir, demiştir ki: “ Bu suretle, bircok hakikatler öğrenmiş olduk. Hak ve adaletin! kati surette silâhlarını O terkötmiş bir cihanın üzerinde (tamamiyle! hükümran olacağı mesut günlerin gelmesine intizaren, herhangi bir milletin emniyeti ancak harici bir tecavüze karşı müdafaa kabiliye- tiyle mütenasip olacaktır. Bunun icin icap eden fedakâr- lıklar, derhal kabul ve azami isti- fade ile mahalline sarfedilmeli- "dir ve nihayet, hür bir millet, sul- hun takviyesine var © kuvvetiyle "çalışmakla beraber, daima uyanık bulunmak gerektir. Vaşington, 5 (A.A.) — Harbi- ye nezareti, tesir dairesi 4.800 ki. lometre olan ve saatte (350 kilo- metre mesafe kadedebilecek kabi- liyetinde bülunan iki o .bomhardr. man tayyaresi ısmarlamıştır. Eğer neticeler, müsbet çıkacak! olursa bu tayareler diğer iki yüz! tayyareiçin model ittihaz edilecek- avukat tevkif edildi i Puanetta ve ne de onunla beraber İ darbei hükümetine takaddüm | cümhur M. Ruvzeltin bugün geçe- tir. Her tayyare 1 milyon ilâ 1.250.090 dolara mal olacaktır. Viyanada isyanı çıkartan Viyana, (A.A.) — Nazilerin 25 temmuzda yapmış oldukları isyan hakkında yapılan tahkikat, bu ha- reketin başlıca oâmillerinin ne tevkif edilen kimseler o olmayıp Viyanalı maruf bir avukat ile fe- deral idare memurlarından bir şa- hıs olduğunu meydana çıkarmış - tır. Her ikisi de tevkif edilmiştir. Vatana hiyanetle itham Viyana, 5 (A.A.) — Bildirildi- ğine göre, dilen eski Viyana emniyet müdürü M. Stein Haeusl milli sosyalist “ den salı günü M. Rintelen tarafın! dan kabul edilmiş ve kendisine u-| mum polis müdürü vazifesini de - ruhte etmesi teklif edilmiştir. Müd deiumumi bu mükâlemeyi amirle- rine bildirmediği icin Stein Hae- usl'i hiyaneti vataniye ile (itham eylemektedir. Schuschnigin köylülere nuku Viyana, 5 (A.A.) — Başvekil M. Sehuschnig aşağı Avusturyada köylülere hitaben söylediği nutuk- ta müteveffa M, Dolfusu ve onun eserini met ve sena etmiş ve mez-| kür esere noktası noktasına devam! etmek hususundaki azmini bildir- miştir, Alman sermayesi İle işliyormuş Viyana, 5 (A.A.) — Montan Alpin rüesasından bazılarının, na- zi isyanında müşareketleri anlaşıl- dığından, silâh ve mühimmat da imal eden bu müessesenin bilcüm- le muamelâtını murakabe için ti- caret nezaretince bir hükümet ko- miseri tayin olunmuştur. Montan Alpin merkezi, Styria'da Donaviçte olup, takriben 2 milyar franklık Alman sermayesi ile işlemektedir. Madam Dolfus dönüyor Roma, 5 (A.A.) — Madam Deol- fus, çocuklariyle birlikte 15 ağus- tosta Riccionedan müfarakat ede- rek Avusturyaya gidecektir. müessesesinir | Vatana bir hiyanet daha Viyana, 5 (A.A.) — Başvekil Dolfusun katillerinden olup 31 temmuzda idam edilen (o Holzve- berin karısı, kozasının tabutu ü- zerine bir Alman bayrağı koydu - ğundan dolayı . vatana hiyanet cürmü ile muhakeme altına alına- caktır, Dara M. Ruzvelte suikast mı? Spokane, (Amerika), 5 (A.A.) — Haber verildiğine göre, reisi-! :Bey geldi. 27 temmuzda tevkif e-|ti İ Türk şirketine ihale edildi. İnsaat İ süratle ve mukavelenin akdinden 'Mıntaka san'at mektepleri -© © (Suriyetayyaresinin hud dumuzda düştüğü yala a düştüğü yal Ankara, 5 (A.A.) — Halepte intişar etmekte olan “El Ahali, zetesinin 22 temmuz 1934 tarihli sayısında, yüzbaşı Sadettin Bey mandasındaki harp tayyaresinin bir kafileyi “takip ederken Tü yenin Suriye hududu üzerine düştüüğü ve kumandaniyle içindekil öldürüldüğü bildirilmektedir. Diye yazılmaktadır. Ne gazetenin yazdığı tarihte, ne de bu tarihten evelki zamanli böyle bir hadise vuku bulmamıştır Fabrikalarımızın temel atma ve açılmaları 20 Ağustosa kaldı Ankara, 5 (Hususi) — Sumer Bank umum müdürü Nurullah £ Ereğli, Bakır köy mensucat, İstanbül “şişe, İzmit Ki fabrikaları açılma ve temel atma p*ogramlarını hazırlamakla: “mi olmıya başladı. Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin 14 ağustosa kadar Yalore##) ti mukarrer olduğundan fabrikalar açılma merasiminin” * yirmisinden #onra yapılabileceği anlaşılmaktadır, Telefon şirketinin hesaplârını kontrol edecek heyet Ankara, 5 (Hususi) — Otomotik telefon şirketi müdürü Ni” Bey bu akşamki trenle İstanbüla gitti, Niyazi Beye (o İstankuldar maliye müfettişi ve nafra komiseri iltihak edecek ve bu suretle 16 kül edecek heyet İstanbul telefon şirketinin bütün O muamelâtin! mali vaziyetini tetkik edecektir. Tetkikat neticesi hir rapor | hali hükümete verilecektir. Nafıa Vekâleti yeni bir. yollar" kanunu hazırlıyor | Ankara, 5 (Hususi) — Haber aldığıma göre, nafıa yollar kanununa benzer bir kanun lâyihası hazırlamaktadır. da kara yolları inşaatı vilâyetler üzerinden tevsi edilmekte. af selerin muayyen senelere ayrılacak programlar dahilinde inşası. * nülmektedir. Bu suretle mühim yolların az bir zamanda . inşası maktadır. Tapu müdürleri arasında tayinle Ankara, 5 (Hususi) — Tapu ve kadastro umum müdürlüğüd çık 70 lira maaşlı kadastro müdürlüğüne memurin. müdürü Agâh, memurin müdürlüğünetapu müfettişlerinden Seyfettin, tişliğe Ankara vilâyeti tapu müdürü Mehmet Ali Bey tayin edi; lerdir. Van vilâyeti tapu müdürü Memiş Bey görülen lüzum ü#y vekâlet emrine alınmış, yerine Elâziz tapu memuru Nurettin j vekâleti * Lâj 2 yin edilmiştir. Ankara — Istanbul çi Çubuk barajı inşaatı Ankara, 5 (Hususi) — Çubuk barajığın son 800 bin Tiralrk inşaa” tı yüzde ön yedi tenzilâtla Ontrim —i Ankara, 5 (Hususi) 45 gün sonra başlıyacak ve bir se- ne de bitecektir. Bu suretle bara? gelecek yaz sulama işine başlaya- caktır. rini Ankara, 5 (Hususi) — Mıntas ka sanat mektepleri bu sene gene hususi bütçelerden © tahsisatların: alacaklardır. Bu mekteplerin va: ziyeti 935 bütçesinde tayin edile - çektir. Bu seneköy mektepleri inşaatına yardım olarak Ankara vilâyet bütçesine beş bin lira kon- muştur. İstanbul (ommtaka yat mektebi icin 11672 lira (o tahsisat ayrıldı. Bu sene Ankara ilk mek- teplerine yeniden muallim alınmı- yacak, 500 muallim vazifelerinde kalacaklardır. yo 'i yinle. cek olduğu demir yolu üzerinde, 31 temmuz tarihinde bir dinamit hartucu bulunmuştur. Bunun üze- rine muhafaza tertibalıtakviye €- dilmiştir. —— Ankarada sıcaklar Ankara, 5 (Hususi) — Burada sıcaklar tekrar 33 derecede yük seldi. ri ra İstanbul ş0sesine bu Ankara vilâyeti yollar ve için koyduğu 294394 ir ra şosesine tahsis edecek 4 , Üçüncü tertip sergi Ankara, 5 (Hususi). 2 wi” tertip Ergani istikraz satışı 30 eylüle kadar di cektir, açılac Ankara, $ (Hususi) Fi gi açılacaktır. Bu şene bütçeye 200 bin lira &9 Ankara, 5 Gn Eğ sınıf adliye müfettişi sınıf adliye müfetti İ Şinasi, dördüncü * hakimi Abidin ve yli hakimlerinden Saim E gir haziyade ehemmiyet “veril himbir kısmını İstanbul — istikrazı: * ağustosta piyasaya Şi Ankarada iki meki da bu sene yeniden Adliye saf müfetişlerden FA, fektişliğine Lülebursa? “İ Beyler tayin edilmişler

Bu sayıdan diğer sayfalar: