6 Ağustos 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 16

6 Ağustos 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

>. Pe p — iZ—VAKIT — Yakında basılacak olanlar 6 AĞUSTOS 1934 Yeni Kitaplar ( Dün ve Yarın ) Tercüme Külliyatı Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktısadi, mali... en muhal- let eserlerinden seçme kitapların tercümesi ve “DÜN ve YARIN,, tercüme külliyatı ismi altında, yılda muntazam fasılalarla, otuz cilt kadarınm çıkarılması suretiyle yüz ciltlik bir kitaphane vü - cuda getirilmesi temin edilmiştir. En kudretli kafaların, kalem - lerin yardımlarına müracaat olunmuştur, Altıncı Kitap J. Rasin Külliyatı Ahmet Reşit (H. Nazım) Fiatı: 75 Kuruş Tevzi merkezi: VAKIT Kütüphanesi İstanbul — Ankara caddesi 2 Şimdiye kadar basılanlar 1 — SAFO, Dode — Haydar Rifat 100 Kuruş 3 — AİLE ÇEMBERİ, Morun — İ.H. Alişan 100 g 3 — TİCARET, BANKA ve BORSA, İktisat doktoru Buhlis Etem ” 4 4 — DEVLET ve İRTİLAL, Lenin — Haydar Rifat 7 . 5 — SOSYALİZM: Kantaki — Sahiha Zekeriya e 8 — KÜLLİYAT 7. RASIN, H. Nazım tL . 1 — İŞÇİ SINIFI İHTİLALİ, Lenin — Haydar Rifat 3 — İSFAHANA DOĞRU, Piyer Yeli — İ. H. Alişan $ — KAPİTALİZM BUHRANI, Profesör Piru — Ahmet Hamdi 4 — KIRMIZI ve KARA, Standal, DİZRAELİNİN HAYATI, A. Morua 5 — GORİO BABA: Balrak — Haydar Rifat 5 — ISA: Paris Buhiyat mektebinde Profesör doktor Bine Sangle — Haydar Rifai 7 — ETİKA: Kropotkin — Ağaoğlu Ahmet 8 — IÇTİMAT KANUNLAR, Greef — Rauf Ahmet 9 — ENGEREK DÜĞÜMÜ: Peyami Safa 19 — RUHİ HAYATTA LAŞUUR, Dr. C. Yung — Prof. D. M. Hayrullah HM — ÇOCUK DÜŞÜRTENLER MH. Gonraive, Menusler — Prof, D. M. Hay- rollah 13 — VERTER, Göte — A. Küm Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden; Marangoz çatısının tamiri 12/9/934 1350 kilo kurşuni üstübeç 700 ,, kaba üstübeç 3400 ,, bir kaynamış bezir 15/9/934 400 ,, iki kaynamış bezir 2500 ,, Neftyağı 1400 ,, Tozsülüyer 300 ton Gazoil 22/9/934 Muhtelif böhler mukayese marka çeliği 22/9/934 10 kalem makine yağı 29/9/934 46 kalem tüfenk malzemesi 29/9/934 Yukarda yazılı malzemeler hizalarında gösterilen tarihlerde ve saat 14 de ayrı ayrı kapalı zarfla münakasaları icra edilecektir. Şartname | almak istiyenlerin 10/8/934 den itibaren 13,30 — 15,30 a kadar ko-| misyona müracaatları, Ve itaya talip olanlarm da teminatlarını havi embur tekliflerini mezkür günlerde saat 14 den evvel behemehal ko- misyona tevdi etmiş bulunmaları, (4393) Galata ithalât gümrüğü müdürlüğünden ; Galata yolcu salonu Müdürlüğü Deniz ve yan cephesinin Marsilya tuğlasile örtülmüş kısmı astar macun ve 3 kat aşı boya- sile, demir direk, saçak ve kapı pençerelerinin de temizlendikten sgnra macun ve sülyen üzerine 3 kat yeşil renkte yağlı boya ile boyanması keşifname ve şartnamesi mucibince münakasaya ko- mulmuş ve 7 Ağustos 934 Salı günü saat l4de Galata ithalât Giümrüğünde müteşekkil komisyon tarafından ihalesi mukarrer bulenmuş olduğundan isteklilerin * 7,5 hesabile 22 lira teminat parasile beraber merkür tarihte komisyona müracaatları ilân olusur. (3915) inhisarlar U. Müdürlüğünden: Nümvnesi mucibince bin adet üzüm küfesi 8/8/934 tarihine müsadif Çarşamba günü saat “16, da pazarlıkla alınacaktır. Ta- iplerin yevmi merkürda *©7,5 teminat parasile birlikte Cibalide Uorazım ve mübayaat Şubemiza müracaatları ilân olunur. (4354) “İİ ön hind he ik lin dk İzmir sür'at Denizyolları iŞLETMESİ Acenteleri o Karaköy - Köprübaşı Tel.49362 — Sirkeci Mühürdarzade Han Telelon 22740 Trabzon Yolu VATAN , yepur Ağustos SALI 20da Galatarık- tımından kalkacak. Gidişte Zonguldak, İnebolu, Sinop, Samsun, Fatsa, Giresun, Vak- fikebir, oOTrabzon, Rize'ye. Dönüşte (Obunlara (ilâveten Sürmene, Ordu'ya uğraya- caktır. (4439) Iskenderiye yolu V EGE 7 Ağustos SALI 11 de Galata rik tımından kalkacak, doğru Izmir, Pire, İskenderiye'ye Bartın Yolu BURSA ç pim Ağustos Pazartesi 19 da Sirkeci rhtımından kalkacaktır. (4441) Göz Hekimi Dr. Süleyman Şükrü Babısli, Ankara caddesi No. 60 Telefun: 2256 gidecek ve dönecektir, (4440) İ itibaren saat 13,30 — 15,30 a kadar komisyona müracaâtli e Sahibiz MEHMET ASIM Neşriyat müdürüs Reis di | VAKIT Matbaası — İstanbul iğ TURKIYE ZIRAAT BAN KAZI BIRİK TREN RAHAT-EDER Osmanlı Bankas Türk Anonim Şirketi, — Tesis tarihi: 1863 Sermayesi: 10,000,000 ingiliz lirası Türkiyenin başlıca şehirleri ile Paris, Marsilya, Nis, Lond!# ve Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, irak, Iran, OFilistif ve Yunanistan'da Şubeleri.. Yugoslavya, Romanya, Suriy* ve Yünanistan'da Filyalleri vardır. Her türlü banka muameleleri yapar. e“ Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünde 17 kalem muhtelif çivi 15/9/934 1500 kilo sarı sabunlu kösele 15/9/934 500 kilo siyah yağlı kösele Nikel yüksük tav tüpü 20/9/934 6 kalem çelik boru 26/9/934 3500 kilo kelle karpit 26/9/934 3255 ,, Vazelin 200 ,, Gliserin 26/9/934 Muhtelif pafta ve erkekler 2/10/934 3400 kilo zeytin yağı 2/10/934 Yukardaki malzeme hizalarındaki tarihlerde ve saat 14 de agi İ nakasaları icra kılınacaktır. Şartname almak istiyenler 10“ Istanbul Asarıatika Müzeleri Umum Müdürlüğün“ Hekimoğlu Ali Paşa Camii ittisalindeki barap sebi İ cut plân ve projesine göre tamiri 20/8/934 tarihinde ok İ ihale olunağından talip olanların fenni şeraiti © i Cumartesi, Pazartesi, Perşembe günleri öğleden sonr# leri ( Mözeleri Umum Müdürlüğü Mimarlığına müracaat etm©

Bu sayıdan diğer sayfalar: