6 Ağustos 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 11

6 Ağustos 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bir saat gibi hassastır Ö Gi Galata Ithalâ_t—âğl_nğ i —— Müdürlüğünden? Galata yolcu salonu Müdürlüğü Deniz ve yan cephesinin —AMAŞAN v ua "Frigidaire" in şiari bütün mamulâtını müde- kkik bir surette hesap etmesidir. Bunun neticesi olarak ta vücude getirdiği elektrikle soğutma tertibatının makanizması bir saat gibi tevazun etmektedir. Bunun meydana getirilmesi için hiç bir şeyden çekinilmemiştir. Ne paradan, ne de saiyden. Daha ucuz soğutma dolaplarında vaki olduğu gibi "Frigidaire" de katiyen tehlike mevzuu- bahis değildir. ? Istanbul Tramvay şirketi. evkat tarifesi 1934 senesi 21 temmuz gününden | itibaren ilânı ahire kadar muteberdir Fasila — ilk Son dakika hareket harek saat — saat 3.6 5.31 2342 9 5.51 2402 6.32 549 2.30 7.50 | No. HUDUT W — HAREKET ( Şişliden - Tünele 10 —| Tünelden * Şişliye işli — Tünel 5. 9 7 1.00 h ( Harbiyeden - Fatihe 24.20 18 Harbiniiee Dt |Fatihten . Harbiyeye 19,20 15 Tekeliri < BÜ ( Taksimden - Sirkeciye 19.40 | Sirkeciden - Taksime 5.59 641 23.21 24.02 20.19 20.47 f Maçkadan - Beyazıda 16 Maçln — Beyamıt | Beyazıttan - Maçkaya ( Maçkadan - E. Önüne BAA yöd — Maçka — Eminönü |E. Önünden - Maçkaya 29 19.59 ( Şişliden - Sirkeciye 20.31 17 Şişli — Sirkeci — (öirkeciden « Şişliye 19.58 20,35 ğ f Taksimden . Aksaraya — Taksim — Aksata | Aksaraydan - Taksime 23.14 ( Kurtuluştan « Beyazıta 23.56 E—MEİ Beyazıttan . Kurtuluşa .( Kurtuluştan - E. Önüne 20.2 — Kurtuluş—Eminönü| £ Önünden « Kurtüluşâ Bununla beraber, mesbuk muvafakkiyetleri kendilerinde sabit olmamış diğer markalara nisbeten "Frigidaire”" in fiyatı hiç de değildir. FRIİGIDAİRE BOURLA BİRADERLER ve Şsı bDahalı | Tstikbalini düşünen bir — genç hanımın en ehemmiyetli vazifesi ) nişanlısının cihazını - hazırlamak | satın almaktır. Zamanımızın ica- batmı idrak eden zeki bir. hanım * yt üğü Marsilya tuğlasile örtülmüş kısmı astar macun ve 3 kat aşı boya- sile, demir direk, saçak ve kapı pençerelerinin de temizlendikten Sonra macun ve sülyen Üzerine 3 kat yeşil renkte yağlı boya ile hOyınmııı keşifname ve şartnamesi muc bince münakasaya ko- Bulmuş ve 7 Ağustos 934 Salı günü saat 14 de Galata ithalât Gümrüiünde müteşekkil komisyon tarafından ihalesi mukarrer bulunmuş olduğundan isteklilerin & 7,5 hesabile 22 lira teminat Parasile beraber mezkür tarihte komisyona müracaatları ilân Olunur. (3915) YAEBENASSSÖZESASELİLEZSKEERİZEREEEEENLEZ TETİTEENEZ Kabil değil hiçbir traş bıçağı SOUPLEX DAViD Büyük gömlekçilik ticarethanesi İstiklâ! caddesi 178, Galatasaray Lisesi karşısındaki mağazaların: da, kemali memnuniyetli — mucip olarak zengin ve mutena mallar bulunduğu, yani, gömlek, pija- #| ma, robdöşambr, çorap, kravat ve şık ve elegant zatlara mahsus bi- lümüm çamaşır takımlarının er yüksek nevi Ve çeşitleri mevcu!l B. Taştan - Bebeğe » * E. Önüne Bebekten - Eminönünden - Bebeğe Bebekten - B. Taşa " 22 Bebek — Eminönü - (Ortaköyden- Aksaraya 23 Ortaköy — Akdaray | 4x araydan. Ortaköye Beşiktaş Şçl;eleıi (Ortaköyden VE. önünden — Ortaköy - Eminönü Ka örf'une ——————— * 0. köye ( Beşiktaştan - F | Fathiten » B. | 34 Beşiktaş İLML | A.saraydan -T. T. kapıdan - S Sirkeciden - T. kapıya T. Kakıdan Beyanıta Beyanrıttan T. Kapıya T. kapıdan * Aksaraya Aksaraydan- Y. kuleye Y. kuleden . Sirkeciye Sirkeciden - Y. kuleye Y. kuleden - Aksaraya Istanbul Şebekesi 32 Topkapı — Sirkeci 33 Yedikule — Sirkec 6.20 5.24 5.48 6417 $ 10 15 Aksaraydan- E. kapıya Edirnek . Sirk IT kapıdan - Sirkeciye | Bdi cpi S ea Gi L Cidem :£. kapıya | E. kapıdan - Aksaraya '—İ—stâınl;ıî'A!sa_rıatîica Müizelerif_ A SAA ATUADE SAA £ Kadar tatlı traş edemez. Dünya da 80,000,000 kişi kullanır. — , SOUPLEX - PLATİNE ise | bıçakçılık tekniğinin bir harika- * Tnt sıdır. Ve bunun fevkinde bıçak ol EARTTLLUENİRSAĞASITIRAAKDLATEUĞUUDN KETİ CEZDENEETEK KDN GESİDED M OBiLYA bulabilirsiniz. Telefon : Galatada Topçular caddesinde numarada Feniks taş ve huru- f çi b e At matbaası şirketinin tasfiye mu- Amelesi bitmek üzere bulunduğun-| 'a ka hi T alacaklı ve borçlu vesair alâ- darlardın12 Ağustos 1934 - tari- e müsadif pazar gününe kadar T gün öğleye kadar — Gala- Manukyan hannda kat 2 No: Se tasfiye memurları avukat Ali 'za, Ahilya ve Ali Şevket beylere Sracaatları lüzumu ilân olunur. Hali tasfiyede T “FENİKS,, &4 ve hurufat matbaası şirket tasfiye memurları Salon, Salamanje ve yatak odalarının envamnı ucuz fiatla Istanbulda Rızapaşa Yokuşunda 66 numaralı Asri Mobilya mağazasında | çık attırma ve peşin para ile satı- | müracaatları ilân olunur. İ 23407. Ahmet Fevzi İstanbul ikinci icra mömurlu- ğundan: 934/1642 - | Yukarda yazılı dosya numara -| sında mahçuz ve satılmasına karar verilen kanape takımı, ayna, halı vesaire 8—8—934 tarihine müsa-| if çarşamba günü saat 8 den itiba- ren Lâleli apartmanları önünde a- lacağından talip olanların mahal - i#| emniyetle David #| müracaat eder. olduğunu bilir ve kemali itimat ve mağazalarına HABER |* Akşam Postası TASTANBUL AN KARA CADDESİ Telgrar Adresii İSTANNOL HABEK Felefon — Vazı: 23872 — ldare: BiSnü darehanesi: ABÖNE ŞERAINTI 1 B * 12 aylıı Türkiye: 120 850 #00 1200 Rrg. Bonebli 160 645 W0 1010 ILÂN TARIFESİ ficaret Udalarının satıri 12,80 Resml Ulnlar 10 buruştur. — Sahibi ve Neşriyat Müdürü: HASAN RASİM Basıddığı yeri (VARIT) Matbaam KETEKAT MAT CAYT GA HABER gazetesi linde hazır bulunacak memuruna (2841) | El yazısı tahlil kuponu| Hekimoğlu Ali Paşa Camii ihale olunağından talip olanla Cumartesi, Pazartesi, Perşembe İf sız kurtulmak - istesseniz, ölçü |W ile yaptığımız son sistem fenn' kasık bağlarımızı kullanılız, Galata, Karaköy, poğaçacı fırını yanında No. 38 Kaponeridi Mide, barsak ve karın kor- seleri yapılır. (1558) Kimyager — HUSAMEDDiN Tam idrar tahlili 100 kuruştur Bilümum tahlilât. — Bahçekapı Emlâk ve Eytam Bankası kar- şısında İzzet Bey Hanı Umum Müdürl ver z aK sm zaa ae serarr ora M ae Fıtık ağrılarından ameliyat- ... üğünden: ittisalindeki . harap sebilin mev- cut plân ve projesine göre tamiri 20/8/934 tarihinde müteahidine rın fenni şeraiti anlamak Üzere günleri öğleden sonra Asarıatika Müzeleri Umum Müdürlüğü Mimarlığına müracaat etmeleri (4335) Daktilo aranıyor İki haftalık muvakkat bir iş. Bir | daktilo isteniyor. Bubir tecrübe | işi de olabilir. Ağızdan Türkçeyi | çabuk, katiyen tashihsiz yaza- | caktır. İsteklilerin bugün, yarın idarehanemize müracaati, trarre! ü ! 1 inci sınıf !ı Sünnetçi Emin ? Ankara Himayei Etfal sünne " ni yapmış ve dönmüştür. Tcı-î; kettiğim eski kabinem ve iıîniğ müşabeheti dolayısiyle muhte- :i rem müşterilerimin ynnılmımu»!ğ sı için yeni adresim: :' Beşiktaş: Benzin deposu ya-; nında Erip Bey apartmanı. Tcl'ş K İ

Bu sayıdan diğer sayfalar: