6 Ağustos 1934 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

6 Ağustos 1934 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

t — İki 5 De ii DIŞARDAN GELEN SON HABERLER. BuLGARİSTAN'DA. BELÇİKA'DA. Be hk ir yıl dönümünde söyle , lr Sovyet Rusya ile Bulgaristan dip, arasında Brüksel 5 (A4) — Mi veze, bbln va teci ' proio toko i dim dan Sofya, 5 (A.A.) — ile Sovyet Rusya arasında si iç apk in Si ğa imza edilmiş olan proto - zamanda Moskov radyo neşriyat i etmiştir. Bu nutkunda, nazır, eylediği & fedakârlikla dinleyicilerinde! Kii Sonra, Belçika'nın hak ve şeref Sokizidi da Şe Protokolda için elinden teatisine sovyet.v ket münasebetler, ameli bir cihanın arzusunda ahkâmı tesbit mil — İki yüksek âkit taraf, nin lm hükümranilerine Viyana suikastinin R a failleri kim? dahilinde vücude gelmesine müsaade (Başı 1 inci sayfada) memeği, bu gibi ie eylememeği de taahhüt ederler. manda > ve e im rejime kerşi bir ve kuvv yen ve pa eden resmi, gibi karşı cudüne taahhüt yüksek a her ra ait mühimmat toprakları dahilinde toplanmasına Pi t de taahhüt ederler. müessesesinin olup, edilen Holzveber'in da tevkif edildi. Viyana, 5 kalk med hazine borçlarının diyesi için aktedilmiş olan yüzelli tevalik dal istikraz tahviller olup, 31 on İevalık talep lumaileyh, altıma almacaktır. Başvekil Şuşnig'in beyanatı. Hindistan'da tuz ihracı meselesi, aşağı Avusturyada ve onun etmiş, ve mezkât Tar vermişti, ai azmini bildirmiştir. Simla parlamentosu mebuslarmdan > — Madam müfaral e Amerika ecnebilerin borç larına mukabil askerliğe yarayacak maden almağı Halyaya Moskova, Nevyork, 5 — Nevyork 2 i âtı re ait tediyatm 'bir kısmı mu tay kas akader reisi e diğer bir takım tayyare mü müteveccihen hava if, sadece | tetrühe Fakat “bordu Bindikleri üç bepsi de Rusyada inşa vzuubahs madenler istihsal eli olduğu veya istihsal veya edecek ve ve Kiye te madenlerin ekserisi, teslihat (Başı 1. inci sayıfada) M. Ruzvelt Kolumbiya bendini ziyi aret el miş, Grandkule, “Veşigion civa M. on binlerce e santralı vücuda hasusunda en ve kolay ediyordu. Bu maksatla halk TE verilinceye le her türlü kredi Alman devlet reisliği i için Japar. reylâm. 1, inci sayıfada) ilâveten ayrıca size bir yolcunun temin Tren ve teşvik Mi mili? m lehine 5 — riyasetinde italyan tay ları ziyareti iade eden iM. Bu daeeyi ürek aldığı nakliyat mevzuları sürette iye vi işle ve ei tatbik — Kasaba hattı üzerinde ton kuruş yumurta zeyti: Ki kuruşa el ettik. Kur i maddeleri azami tari! li tediye eden elerde gösterdiz di bir feden hadde yüzde 50 tenzilat yaptık. İzmir o mıntakasının Oen maddelerinden biri olan kabuğu BU GECE AÇIK ECZANE pazarı ERKEZ Eczanesidir. ' (Bir sovyet hava filo| Almanya ne davasındadır ? Frankfurt, 5 (A.A) — Profesör- kongresinde,: Almanya maarif M. Rust, bir mutuk irat ede - demiştir ki: “ — Ren nehriyle Manş denizinin tarafındakilere bazı iyazhat demek olduğumu sorup ki, her teşebbüsü yıkılmaz bir millet haline gek maksadına mebnidi.,, Nafıa Vekilinin beyanatı eyledik İzmir e pek olan nakliye ücretini 9 50 nis“ az: tal Hâli hazır vasiyene oldukça müsait ın sebze, meyva rakli- gözden geçi- turfandacılık gerekse iaşe malümdur. Teşkilainı olmaması t kseriya selimi Mi le gürümektedir. Meyva memleketlerin 5 2 e 2,15 Elli BEİ mektedi ni olduşu iğbi bi balıkların ve düşmeleter müstesna bir dernir- e nakliye ücreti ton - kilometre ban 5 kuruştan yalnız 1,30 kuruşu tem KE vw boş kapların mevridine usulü de tesis Ee Le iş Balık | müstasilerimizin bu müsaade asgari ücret beraber bunların istifa y Bu tedbirlerden başka memba suları e > rm münase azami sürat, iii ehemmiyetle devan tahakkuk eden iküyaşlari tedirler' devlet demiryol ve Hulâsa e ücretleri hakkında aldır #edbirletden . ve sellim eri daha feyizli bir mn söyliyebiliriz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: