7 Ağustos 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11

7 Ağustos 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“Çocuklarımı Niçin Boğu- yordumBiliyorMusunuz?,, ( Baştarafı 11nci sayfada ) Mezden evvel kendisile görüş miye muvaffak olmuştur. Muhar- Firimiz diyor ki: Lütfiye Hanım kısa boyludur ve alnında uzun bir ıstırabın. mana- larını taşıyan derin çizgiler vardır. Sırtına mavi renkli bir. entari giymiş, başına da beyaz bir başörtüsü — örtmüştür. Hanımın tavırlarında — ve — konuşuşundaki kayıtsızlık ve bazan dudaklarında döğümlenen tebessüm nazarıdik- kati celbedecek bir halde idi. Aramızda geçen konuşmayı Sual ve cevaplarile aşağıya ya- ziyorum Lütfiye H. bu sual ve cevaplarında çok — samimi idi. Sahte denebilecek bir hareketini Yakalayamadım. — Geçmiş olsun Lütfiya ba- Bin. Çok müteessir olduk, — Sağ olun beyim. — Çocukları denize niçin at- tınız ? — Efendim bizim mahallede bir bakkal var. Karısı Todora bu kış bize geldi. Sobamıza bir şey nedikdinalinü a " Licede Şehit Muallim Zeki Dün- darın Kabrinde İhtifal Yapıldı Lice, ( Husust ) — Diyarıbekir halkevi gençleri başlarında cv reisi Tahsin Cahit Bey olduğu balde Liceyi şereflendirdiler. Bü- tün halk misafirleri karşılamak üzere mektep önüne kadar fml' ler. Misafirler grup, grup Lice- nin görülecek yerlerini gezdiler. | Yorgunluklarını da — kasabamızın çok güzel bahçeleri ırışndı ge- yet samimi eğlencelerle giderdiler. Akşam yımeğı'nden sonra bir kon- ser verildi. Şimdiyekadar böyle şeylerden mahrum bulunan halk bahçeyi lebalep doldurmuştu. İkinci gün sabah kahvaltısın- dan sonra şehitliğe gidildi. Şehit muallim Zeki Dündarın mezarı başında Tahsin Cahit Bey veciz bir nutuk irat ederek bu aziz şe- hidinin hatıratını yadetti. Bir da- kika süküttan sonra — jandarma tarafından havaya silâh endaht edildi. Bilâhare gençlerin bera- berlerinde getirdikleri çelenk me- a: _h_u:ı_lfıldı. Cildiye ve Zühreviye hastalıkları mütehassısı —— Dr. ÇİPRUT Beyoğlu Asmalımesçit Buraa Pazarı ittisalinde Atlas Han Tel. 48353 attı, yaktı o vakitten beri bur- I numda fena bir koku tütüyor. Ara, sra boğulacak gibi olıı.yo- rum. Kocama da bir hakaretim, bir kinayem yok. Amma o, hergün karşıdaki kahvede otururdu. Ben bakkaldan — zeytinyağı 'hfh," bakkal yağın içine tuz gibi bir şey ekiyordu. O da fena kokuyor- du. Benim dikimhanede Meh- met Fevzi isminde bir bey babam vardır Ona mektup yazdım. Gel beni al dedim. Geldi. Babası ço- cukları istiyordu. Ben de çocuk- larımı birakmadım. Nihayet geçen gün çocukları aldım. Çocukların üstünde — de 'Todoranın sobada yaktığı koku- ları düydüm. Başım bulandı. Şun- ları denize atayım da kurtulayım dedim. — Onları — tuttuğum gibi fırlattım, denize — attım. Sonra beybabam geldi. Bana katil diye bağırdı. İşte okadar. * Lütfiye Hanım dünden itiba- ren Tıbbradli müessesesinde mü- şahede altına alınmıştır. Su;lî: ! Erzuru mdıîı'i;ün Balk Kırlara Kaçtı Dün hava biraz rüzgârlı- o- makla beraber yine de sıcağın hatırı sayılıyordu. Bizim matbaa- daki termometrede dünkü hara- reti en fazla 30 derece olarak okuduk. Rasatbanenin tebiiğinde ise en farla hararet (26) en az da (19.5) derece bildiriliyordu. Erzurum, 6 (A.A.)— Sıcakların şiddti yüzünden Erzurum halkınin büyük bir kısmı kır kamplarına çıkmıştır, Şehre on beş kilometre mesafedeki Ilıca nahiyesi, çadır- larla gelen halkla dolmuştur. -Be- lediye bu kaplıcaların tem zliğme, tamirine çok itina ediyer. Banyo- ların önünde büyük bir bahçe meydana — getirilmiştir. Buraya yakın köylerden iyi bir su geti- rilmek için lâzımgelen tetkiklerde —— Mimar — Bu mecmuanın 42 inci gayısı memleketimizde ioşa edilu_ıq bi- naların plânları ve fotografları ile bir çok mesleki yazıları ihtiva ederek çik- mıştır. Tavsiye ederiz. Holivut — Holivatun & Ağıstos nüskası en son gelen artist ı'eıım_leıf ve çok zehgin bir mühderecat ile intişar etmiştir. ———T — vTürk - Yunan Ofi;î ulım * Yunan ticaret ofisi dün içtimaı aktetmiştir. Bu top- ya Nemli etmiştir. İçtimaa Yunan — murahbasları Ve ticaret odası azaları iştirak zade Mithat Bey Kadının Hakkı Var!. — Biraz kenara git kocacı- ğim, bana yatacak - yer. birak- ni Hangi Mektebe Gireceksiniz ?.. Mülkiye Mektebi Mülkiye mektebi Maarif Vekâletine bağlı, yüksek derecede leyli bir ihtınas ye meslek mektebidir. Üç - sınıflır. Ülk iki sınıf umumidir. Son sınıf ise idari, mali, siyasi şubelere ayrılmıştır. Talebe kayıtlarına her sene eylül iptidasınd ı başlanır ve eylül sonunda | bitirilir. Mektebe girmek için talebe- nin yaşı 18 den küçük ve 25 ten | büyük o'maması, tamüsahha bulun- ması, İse mezunu olması Tâzımdır. Talipler hüviyet cüzdanları, şıhadet- name veya tasdiknameleri, hösnühal varakaları, fotoğraf, sıhhat, ve aşı raporları ve bir İstida -ila mektap müdiriyetine müracaat etmelidirler. Leyli meceani talebe mektebe bir teahhütname vermeye mecbur tutulur. Bu teahhütname hlâfına — hareket edildiği takdirde mektep m srafları ödettirilir. Anadoluda — bulunanlar evraklarımı bulundukları yerden mektebe gönderebi'irler. Ancak eylül 25 te mektepte Ispatıvücut etmeleri lâzımdır. v İstanbulda bir veli gös- termeye .eburdurlar. Talipler —vayven miktardan faz'a oldağu akdırar. Mmüsabaka imtiham yapılır. Müsabaka — iintihanı türkçe, felsefe, 3* maiyat, Tiyaziye, tatilye, tarih, coğcalya Ve tcnebi lizanların- gdandır. Cavaplarımız lahisarlar veznedam Hü- Şevki Elemliye: Bu sene Adanadı seyin Bey oğlu Size tavsiyemir şudüri linacaklır. iıııl:tli'hınlıl ı(lll:ık'l'- Deraleze hazır- Janarak bu imtihanlara - giriniz. Mu- İfak olursanız, İeyli mecenni kay- dedilirsiniz. Diğer taraftan — herhalde öyü el meslek sahibi olmak İsterseniz, Y““_h ertamektebi bitiriniz. Ondan v birçok mektepler seçmenize SN Dişinizi akarak bir rdirı ::: ':ııl:: okuyup mektebi bit'riniz. * v ortamektebinden Sadi Beye: g;o:îı diyelim?.. Herhalde ikma- linizi vermeniz lâzım geliyor. Diğer taraftan geçten talebe hakkında söy- lediğiniz geyler doğru — olmıyabilir. B ağınız, İmtihamımızı verip li GARE .ı..:ııuu kadar beklemek, Yayütta yakın mntakanızdaki Heelere Ten birine girmektir. * Tarsus İş yurdunda Nusrat Beyet Bulunduğunuz şehrin — memleket hastanesi bu müşkülünüzü halleder. Eğer varsa Askeri hastane heyeti de ayni yazifeyi görür. Ziraat mektebinin kâyitleri tosta bitecektir. Tahsiline ö Mm"ııll" de kabul eder. Ancak fasıla ortamektep şahadetnamesini — haiz olmak lâzımdın. z h meccani 1000 — talebe Haplere "l;,, her şehirde bunun İçin: ( Baştarafı 1 inci sayfada ) yat ve seyahatler tertibi, bu ta- nıtma gayretinin esaslarını teşkil edecektir. Seyahatli propaganda hariçten memleketimize seyahatler tertibi suretile olacak, bunun ne- ticesi olarak buraya gelen sey- yahlar - memleketin birçok yeni müÜecssese ve yeni — varlıklarını görmek suretile bizi içimizden Haklımızdak? Yalan Salk satalarınÖnüneGeçilecek tanımış olacaklardır. Bu arada, memleketimiz hak- kında yalan yanlış çıkan yazıların muharrirlerini ayrı ayrı tenvir ve ikaz etmek işine de ehemmiyet verilecektir. Bu progaganda işinde memle- ketimiz hbesabına çok faydalı ne- ticeler alınacağı muhakkak gö- rülüyor. KANZUK SAÇ LOSYONU , Kepekleri izale ve saçları basliyerek dökülmesine mani olur. Deposu: Kanzuk eczanesidir. Belli başlı ıtrıyat mağazalarında ve her eczanede bulunur, ihtar: Kft_ııuk saç losyonu mümasilleri gibi yağlı değildir. Tesiri kat'i ve rayıhası lâtif bir losyondur. l İstanbul Belediyesi İlânları | Konservatuvar binası ve 16 Mart Şehitleri abidesi için müsabaka İstanbul'da Şehzadebaşında ve şartnamesine merbut haritada gösterilen saha dahilinde bir Kon- servatuvar Tiyatro salonu ile 16 Mart şehitleri âbi- desi ve meydanının tanzimi projeleri için bir müsa- baka açı!'mıştır. Müsabaka müddeti Teşrinisaninin yirmi beşinci Pazar gününe kadardır. Bina için ya- pılacak resimlerden birinciye 2500 ikinciye 1000 üçüncüye 750 lira, âbide için birinciye 1000 ikinci- ye 500 üçüncüye 200 lira verilecek ve bundan baş- ka üç proje ikiyüz ellişer lira bedelle satın alına- caktır. Müsabakaya girmek istiyenler şartnameyi almak için hergün Belediye Levazım Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. * “4510,, * Şehrin sükünetini ihlâl edecek mahiyette gürültü yapmaklığın yasak edildiğine dair Daimi Encümence ittihaz olunan 4 maddelik Belediye tenbihi aynen aşağıya yazılmıştır. Bu tenbih hilâfında ha- reket edenlerin cezalandırılacağı alâkadarlara ilân olunur, Madde 1 — Vapurlardan maada motörlü ve motörsüz bilümum deniz ve kara vesaiti nakliyesinden ve tramvaylarda kaza ihtimali melhuz olan yerler haricinde müşteri celbetmek ve sair her ne maksatla olursa olsun korne düdük ve sair seda çıkaran cihazları çalmak ve öttürmek memnudur. | —— Madde 2 — Hususi ve kiralık bilâmum — deniz . motörlerinde, 'kara motörlerinde olduğu gibi faa! birer müskit aleti bulunacaktır. “Mezkür vesait sahipleri işbu maddenin ilânından itibaren nihayekt. | ibir ay zarfında müskit cihazlarını yapmağa- mecburdurlar. | Madde 3 — Sütçü, Ekmekçi ve dondurmacılardan maada gıda |maddelerini satan seyyar esnaf müstesna olmak üzere bilümum (ayak satıcılarının her nerede ve ne vakit olursa olsun bağırmaları yasaktır. Gıda maddelerini satan seyyar esnafın da ancak' : sabahları saat sekizden itibaren akşamları saat yirmiye kadar ve yalnız sattıkları şeyleri bildirecek kelimelerle ve bağırma derece- sinde olmayan bir sesle satışta bulunmaları caizdir. Pazar yerlerin- deki esnaf ile dükkâncıların bağırarak satış yapmaları veya müş- ' teriyi çağırmaları yasaktır. İ Madde 4 — Bundan sonra seyrüsefere çıkarılacak bilümum yay- h ve yaysız binek ve yük arabalarının tekerlekleri lâstikli olacaktır. Halen mevcut olanlar ilân tarihinden itibaren bir sene içinde te- “kerleklerine lâstik takmağa mecburdurlar. Araba tekerleği ima! ve tamir edenlerin lâstiksiz tekerlek imal ve tamir etmeleri yasaktır. — (4509) 931 - 933 senelerine ait İstanbul Adliye Levazımından : İ takriben (90) forma 'Temyiz kararları münakasa suretile kadar tutan ihale olunacaktır. Taliplerin (101) Hiralık müvakkat teminat akçelerile 15/8/934 Çarşamba gü- nü saat (14) te Ankara'da Adliye Vekâleti Mübayaa Komisyo- nunda hazır bulunmaları ve şartnameleri görmek istiyenlerin de / Ankara'da Adliye Neşriyat Müdürlüğüne ve İstanbul'da “ Levazım Mümeyyizliğine müracaatları ilân olunur. Adliye * (4253)

Bu sayıdan diğer sayfalar: