24 Ocak 1940 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

24 Ocak 1940 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

CUMHURÎYET 24 Ikincikât 1940 Türk Mitaobiyoloji cemiyetinden; 48 Isveç 50 12,30 program ve memleket saat ayarı 3 25/1/940 perşembe günü saat 18,30 da 12,35 ajans ve meteoroloji haberleri 12,50 Etibba Odası konferans salonunda yapıla41 4 Fraoaa 5b Turk müzıği (Pl.) 13,3014 müzik: Küçuk Samatyada Sulumanastırda Pamukçu cak aylık toplantıda Ord. Prof. Oberndorfer orkestra (Şef: Necib Aşkın) 18 program 40 70 Iavicre tarafından «Grip ve Psittaccosis» patojenisi ve memleket saat ayarı 18,05 Turk mu sokağında 2 numaralı evde oturan Meh hakkında bir konferans verileceğinden ziği. çalanlar: Fahire Fersan, Refık Fer med Suad isminde eroin müptelâsı bi1 muhterem meslektaşların teşrifleri rica o | Ihracat primleri % 100 kıymet 1 Uzerlnden hesab edilmiştir. san, Cevdet Çağla, Izzeddin Okte. A O genc, gece geç vakit son derece sarho lunur. kuyan: Azize Tozem. 1 Şükrü Şenozan: bir vaziyette evine gelmiş, yatmak üze Suzınak §arkı (Gel inan gel). 2 Lâtif Ağa: re odasına çıkmıştır. Hicazkâr şarkı (Gönlumü bir tıflı dilbaz). Ertesi gün akşama kadar odasından 3 Şükrü enozan: Suzinak şarkı (Müpte çıkmadığını gören annesi merak ederek zaflyet ve lâyı derd olan diller). B Okuyan: Sadi gidip bakmış, odadan içeri girdiği vaki Chloroso Hoşses. 1 Cevdet çağla: Keman taksimi. oğlunu yatakta ölü olarak bulmuştur. 2 Nurı H. Poyraz: Suzidil şarkı (Sevda benizsizlik idn ye^âne dsva kanl ihya eden Ç T p r t n elinin bulbulu uçmuş). 3 Şerif l£Ü: Suzi Yapılan muayene neticesinde çocuğun , FARİS En muntalupeüLbatar^.'.ndaater'Jpedilmiştir. OİKVSİr eroinoman olduğu ve akşam eve geldit dil şarkı (Hasretim çok eskidir). 4 Haşim ten sonra içtiği rakının üzerine eroin d( Bey: Suzidil şatkı (Mesken oldu bıze dağlarJ. 5 Suzidil şarkı (Cana gamı aşkınla çekerek anî bir kalb sektesinden öldü perişan gezer oldum). 6 Tamburi Ali ğü anlaşılmıştır. elektrikçi alınacaktır. Nafıa Vekâletinden tasEf.: Suzidil şarkı (Her bir bakışmda neş'e k Bostancıda Tepe mahallesinde Ha dikliHarb Akademisine yevmi üç lira ücretle birşarttır. üçüncü derece ehliyetnameyi haiz olması buldum). C Okuyan: Melek Tokgöz. l fız Necatinin evinden yangın çıkmış, ETaüblerin 10 şubat 940 tarihine kadar Yıldızda Harb Akademisi Komutanlığma müracaat Kâzım Us: Kürdili H. şarkı (Kani değü). renköy itfaiyesine haber verilmiştir. Ateş eylemeleri. 2 Artaki: Kürdıli H. şarkı (Yetmez ml tu tehlikeli bir hal alınca Kadıköy ve Üskü kenmez mi). 3 Bimen Şen: Kürdili H. şarkı: (Gun kavuştu). 4 Nezahet: Muhayyer dar itfaiye grupları da çağırılmış, bina> şarkı (Yol verin dağlar) 18,55 serbest sa nın üçüncü katı yandıktan sonra ates. at 19,10 memleket saat ayarı, ajans ve söndürülmüştür. Yangın dönüşünde Ka Kandıllide Derman sokağında 1/3 N0J1 bahçelı evin tamamının mülkiyeti satılraak üzere meteoıoloji haberleri 19,30 Türk müziği: dıköy grupuna mensub 50 plâka numaaçık artürmıya çıkarılraıştu. İhalesi 31/1/940 günü saat 15 tedir. Fasıl heyeti 20,15 konuşma (Dış politıka ralı pompa arabası Bostancıda devrilmiş, Taliblerin (659) lira (28) kuruj bedel kıymetinin % 7,5 pey akçesi olan (49) lira (45) hâdLseierij 20,30 temsıl: Kızlarağasından içinde bulunan neferlerden 7 kişi yara kuruşla rnüracaatleri. (442) Istimdad. (Yazan: Nahıd Sırrı). Unutkan. lanmıştır. Yaralılar Haydarpaşa hastane Fenerbahçe Hungarya maçmdan bir enstantane (Yazan: Ekrem Reşid) 21 serbest saat sine kaldırılmışlardır. Bunlardan Hasan Şehrimize geldiğini haber verdiğimiz oyonile topu Eşfaka geçirmiş, Ankaranin 21,10 konuşma (haftalık posta kutusu) dün sabah ölmüştür. Macaristanın Hungarya takımı bayram müdafaasının kanşıklığından istifade eden 21,30 müzik: Riyaseticumhur bandosu (Şef: •k Şirketi Hayriyenin 53 numaralı vagünlerinde şehrimizde Galatasaray, Fe •Eşfak 28 inci dakikada Istanbulun gali İhsan Künçer) 22,15 memleket saat aya» rı, ajans haberleri; ziraat, esham tahvl puru ,V aniköy iskelesine yanaşacağı sıranerbahçe ve Beşiktaşla ayrı ayn üç mü biyet sayısını yaptı. Bu vaziyet üzerine Talebe için kapalı zarf usulıle (310) takım elbise yaptırılacaktır. Muhammen bedell sabaka yapmıştır. Bayramın birinci günü Ankara muhteliti çok atak yapmış, Istaıı lât, kambiyo nukud borsası (fiat) 22,35 da karaya vurmuştur. Vapur, 6 numaral muzik: Koro eserleri (Pl.) 23 muzık: Caz yalının deniz tarafındaki bir odasına çar(32) ve ilk teminatı (744) liradır. Eksiltmesi 5/2'940 ta mektebde yapılacak ve zarflar Galatasarayla yapılan maç güzel bir habul takımı güzel bir müdafaa ile bütün band (Pl.) 23,2523,30 yarınki program ve parak odayı içindeki eşyalarla beraber (14,30) a kadar kabul edilecektir. , (512) vada oynanmıştır. tehlikeleri önlemiş ve oyun 2 I Istanbul kapanıs. denize uçurmuştur. Vapurun burnu ol• Oyunun 22 nci dakikasında Macarlar, muhtelitinin galibiyetile bfcmiştir. dukça ehemmiyetli bir yara almıştır. sağaçıklarınm falsolu bir vuruşile ilk gol Macarlann Hungarya takımı şehrimizAcı bir kayıp *• Ortaköyde bir otomobille bir kamlerini kazanmışlardır; bir dakika 8onra de iki maç daha yapacaktır. Cemiyetimizin senelik alelâde kongresi 31/1/940 çarşamba gün"ı saat Usküdar 20 nci mekteb üçüncü sınıf yon çarpışmıştır. 1939 plâkalı taksi, OrCıımartesi günü saat 3 te Beyoğhısporayni oyuncu ikinci golü de atmıştır. Bu taköyde Muallimnaci caddesinden geçer 1415 e kadar cemiyetimiz merkezi olan Galatada Hezaren caddesinde na Galatasaraylılar Salâhaddinin güzel la, pazar sabahı saat 10,30 da Şişli ile bi talebelerinden, thsaniyede 22 numaralı rer maç yapacak ve Peşte'ye dönecekler evde mukim M. Nuri Çankanın kerimesi ken ansızın karşısına Nakliyat Şirketine Nazlı hanında 3 üncü katta 6 Noda toplanacaktır. Ruzname aşağıda yazılıdır: bir golile mukabele etmişlerdir. dir. Güler Çankanın, müptelâ olduğu kızıl aid 3850 numaralı kamyon çıkmış, kar" İkinci devrenin 33 üncü dakikasında Cemiyete kayıdlı meslekdaşlanmızm teşrifleri rica olunur. hastalığından kurtulamıyarak vefat ettiği şılaşma çok anî olduğu için arabalar çarMacarlar üçüncü gollerini atmışlardır. Üç Güreş müsabakaları RUZNAME: Kongre reis ve kâtiblerinin intihabı îdare heyeti 939 pışmıştır. Musademe neticesinde taksi odakika sonra da Eşfak Galatasarayın ikinBalkan oyunlarına hazırlık maksadile teessürle haber alınmıştır. Cenazesi bu tomobilinin saatile çamurluğu kırılmış, senesi çalışma raporu 939 senesi hesabatının tetkiki 1940 senesi bütçesi ci golünü yapmıştır. Maç 3 2 Macarla Istanbul ve Ankara güreşçileri arasında gün Karacaahmeddeki aile kabristanına okunması Azalarm teklifleri îdare heyetinin yarısı için seçim yapılması. kamyona birşey olmamıştır. nn galibiyetile bitmiştir. tertib edilen GrekoRomen ve serbest gü defnedilecektir. Kederdide ailesine sabır A' Kurtuluşta oturan Yorgî isminde dileriz. Hungarya ikinci maçını bayramın ikin reş müsabakaları Dağcılık kulübünde ıki bir adam, alacak yüzünden Pandeli isci günü Fenerbahçe ile oynamıştır. İlk gece devam etmiş ve güreşlerin her iki devrenin 14 üncü dakikasında solaçığın sini de 4 3 Istanbul takımı kazanmıştır. önünde tutularak bu sene millî kümeye mindeki bir şahsın yüzüne bir yumruk atCemiyetimizin senelik alelâde kongresi 31/1/1940 çarşamba günü saat ortaladığı topu Cihad bloke edememiş; GrekoRomen: 56 kilo: Mehmed Ok iştirak edecek kulüb adedinin İstanbul mıştır. Yorgi yakalanmış, yaralı Pandeli 1415 e kadar cemiyetimiz merkezi olan Galatada Hezaren caddesinde dan dört, Ankaradan iki, tzmirden iki ol tedavi altına alınmıştır. merkez muhacim kafa ile birinci golü at tav (Istanbul) sayı hesabile galib. mak üzere sekiz kulüb arasında yapılması • Büyükderede Çayırbaşı Cami soka Nazlı hamnda 3 üncü katta 6 No.da toplanacaktır. Ruzname aşağıda yazılıdır: muvafık görülmüştür. ğında 29 numaralı evde oturan iki kaCemiyette kayıtlı meslekdaşlanmızm teşrifleri rica olunur. Ayni zamanda deplâsman ücretleri de dınla bir erkek, bir çocuk yüzünden kavRUZNAME: Kongre reis ve kâtiblerinin intihabı tdare heyeti 939 mevzuu bahsedilmiş, gerek kulübler, ge gaya tutuşmuşlar, birbirlerini şiddetle senesi çalışma raporu 939 senesi hesabatının tetkiki . 1940 senesi bütçesi rekse oyuncular hakkında verilecek cezaî dövmüşlerdir. Zabıta, kavgacıların üçüokunması Azaların teklifleri İdare heyetinin yarısı için seçim yapılmasıhükümler kararlaştırılmıştır. nü de yakalayarak cürmümeşhud mahDeplâsman masrafı olarak geçen sene kemesine teslim etmiştir. ki miktara yüzer lira ilâve edilmiş ve Anİc Bakırköyünde Cevizlik boyunda 60 kara için 600, lzmir için de 700 lira ka numaralı evde oturan Zıya oğlu I 3 yaş,bul edilmiştir. larındaki Mazhar, bayram yerinde at ko§Galatada Karakoy caddesinde kâin elup Inhisar idaresi satlj şubesi olarak kullamlan Millî küme maçlarını idare edecek ha tururken düşmüş, sağ kolu kırılmıştır. ve idarece tahliye edilecek olan 8/12 numaralı dükkân teslim tarihinden itibarcn bir ilâ kemlerin intihabı bölge hakem komiteleİr Küçükpazarda oturan 1 3 yaşlann üç sene müddetle kiraya verilmek üzere açık alttırouva, konulmuştur. Bir senelik kira rine bırakılmıştır. da Ismail isminde bir çocuk, Balattan ki muhammeni 1200 lira ve ilk teminatı 90 liradır. Şartnameei Zabıt ve Muamelât Müdürlüğü kaleminde görülecektir. İhale 29/1/940 pazartesi günü saat 14 te Daimî Encümende yapıGörüşmeler devam etmektedir. Umu raladığı bir bayram arabasile Yeşiltulummî müdürlüğe gönderilecek program tas bada oturan llyas adında bir adamın ar lacaktır. Taliblerin ilk teminat makbuz veya mektublarını hâmilen ihale günü muayyen saatte Daimî Encümende bulunmaları. (392) kasına çarpmış, yaralamıştır. vib edildikten sonra tatbik edilecektir. Bursada yapılacak maçlar da fc Tavukpazarında Çilingirler sokağınoturan Ismailin 15 yaşındaki kızı RaBayram günlerinde şehrimizde olduğu hime, gece odasına aldığı mangaldaki gibi Bursada da hararetli spor hareketleri kömürle zehirlenmiş, hastaneye kaldınlolmuştur. Edirne muhteliti, Bursa Acar mıştır. 1 15/1/1940 pazartesi günü eksiltmesi yapılacağı ilân edilmiş bulunan muhammen bedeli Bayramda Bursaya giden Matbuat takımı azaları, Istanbul ve Bursa Valileri ve ldman kulübile maç yapmak üzere Burt Etyemezden Samatyaya gitmekte 120,000 lira tutan Silâhtar fabrikası kömür nakil tesisatı işine talib zuhur etmediğinİstanbullu doktorlar Çelikpalas otelmin bahçesinde saya gitmiş, İstanbul Matbuat takımı da olan 3605 numaralı taksi ile 3030 plâden pazarlıkla yaptırılacaktır. mıştır. Bundan sonra Fenerbahçe düzel Serbest: 61 kilo: Halil Özer (Istanbul) 1 8 kişilik bir kafile halinde Bursa mınta kalı otobüs çarpışmışlar, her ikisi de e 2 Muv&kkat teminat 7250 liradır. miştir. 35 inci dakikada Naci Tarıktan al sayı hesabile galib. kasının davetine icabet etmiştir. Ayni za hemmiyetli surette hasara uğramışlardır. 3 Pazarlık 15/3/1940 cuma günü, saat 15 te Metro han binasının beşinci katında topdığı bir pasla beraberlik golünü atmıştır. GrekoRomen: 66 kilo: Yaşar Doğu manda Uludağda da kayak müsabakaları lanacak olan Arttırma ve Eksiltme Komisyonunda yapüacaktır. İr Vatman Mustafanın idaresindeki İkinci devrede Fenerbahçe daha iyi (Ankara) sayı hesabile galib. yapılmıştır. İstanbul Valisi Lutfi Kırdar 131 numaralı tramvayla 3156 plâkalı 4 Bu ije aid şartnameler 600 kuruş ,mukabilinde İdare veznesinden tedarik edilebilir. oynamıştır. Fikret uzaktan çektiği güzel GrekoRomen: 72 kilo: Celâl Atik da bayramın birinci günü Bursaya gitmiş Edirnekapı Cihangir otobüsü Taksimde 5 Isteklılerin kanunî vesikaları ve rmıvakkat teminatlarile ilân edilen gün ve saatte bir frikikle ikinci golü, Naci üçüncü Fener (Anksra) sayı hesabile galib. Komisyonda hazır bulunmaları. (502) ve Bursa Valisi Refik Koraltanla beraber Kristal kazinosu önünde çarpışmışlardır. golünü de attıktan sonra Hungaryalılar GrekoRomen: 87 kilo: Adnan Yur Uludağa çıkmıştır. Her iki arabanın da ön kısımlan hasara da sağaçıklarınm ayağile ikinci gollerini la galib. Bursa Valisi Refik Koraltan, Valimiz uğramıştır. Yolcular heyecana düşmüşatmışlardır. Maç bu suretle 3 2 Fenerin GrekoRumen: 87 kilo: Adnan Yur Lutfi Kırdan ve Matbuat takımını Mu lerse de kimseye birşey olmamıştır» galibiyetile sona ermiştir. daer (İstanbul) tuşla galib. •r Mezbahanm soğuk hava deposun^ Hungarya takımı üçüncü maçını Be Serbest: Ağır: Ahmed Yener (Istan danyada karşılamıştır. Davetliler Çelik palas oteline misafir edilmişlerdir. Bay da işçi Osman oğlu Mustafa, dün sabah şiktaş takımile yapmıştır. İki gün üstüste bul) tuşla galib. Inhisarlar İdaresinde münhal 100 lira ücretli müfettiş muavinlikleri için 15 mart 940 cuma günü saat onda Sirkecideki Teftiş Şubesi binasmda hukuk, mülkiye, yüksek maç yapmış olan Macar takımı oyunun Serbest: 51 kilo: Mehmed Oktay (Is ramın ikinci günü Matbuat takımile Bur kamyonlara et yüklerken, et asmağa sa tekaüdler muhteliti ve Edirne muhte mahsus çengel yerinden fırlayarak Mus ticaret ve iktısad mekteblerinden mezun talibler arasında bir müsabaka imtihanı yapılacak ortalarına doğru yavaş yavaş büyüyen bir tanbu)) sayı hesabile galib. ve muvaffak olanlardan lüzumu kadarı derece sırsile münhallere tayin edilecektir. hakimiyetle, her dakika Beşiktaş müda GrekoRomen: 61 kilo: Halil (İstan litile Bursa Acar ldman takımı arasında, tafanın başına düşmüştür. Adamcağız valileıin ve çok kalabalık bir seyirci küt yaralanmıştır. Taliblerin 2 mart 940 cumartesi saat 13 e kadar bir istida ile Umum Müdürlüğe müfaası için tehlikeli olmağa başlamıştı. Be bul) sayı hesabile galib. şiktaş kalesini sıkı bir çember içine alan •jç Kemahlı Mehmed oğlu Ibrahim racaat etmeleri lâzımdır. Serbest: 66 kilo: Yaşar (Ankara) tuş lesinin huzurunda maçlar yapılmıştır. TeAranılan şartlar ve müracaat istidasına bağlanacak vesikalarla imtihan porgramı tafsikaüdler maçını Edirne mıntakası moni Çakmağın 3861 plâkalı kamyonunda ehMacar takımı 40 ıncı dakikada soliçleri la galib. törü Rasim, Bursa Edirne maçını da ha liyetsiz olarak şoförlük eden lstavri, Et lâtı müracaat müddeti zarfında Umum Müdurlükten şifahen v» posta ile tahriren istenebilir. vasıtasile bir gol yapmış ve devre I 0 Serbest: 72 kilo: Celâl Atik (Ankara) (560) Beşiktaşın mağlubiyetile bitmiştir. kem Tarık idare etmişlerdir. yemezden geçerken önünde giden 3160 sayı hesabile galib. Beşiktaş bu devrede Hüsnünün yerine Matbuat takımı 2 0 galib gelmiş, plâkalı otobüse ve sonra da caddedeki GrekoRomen: 79 kilo: Vâhid (AnkaTaciyi takıma alarak sahaya çıktı. İlk ra) tuşla galib. Bursa Edirne takımları da 1 1 barebere tramvay direğine çarparak direği devirdevredeki hakimiyeti tekrar elde eden Öcsğımızın yıllık kongresi kânunusaninin yirmi sekizine tesadüf eden pazar günü Serbest: 87 kilo: Adnan (Istanbul) kalmışlardır. Her iki maç da çok saminıî miştir. Bu yüzden elektrik telleri kopHungarya beşinci dakikada sağiçlerinin tuşla galib. olmuştur. muştur. Ehliyetsiz şoförle otobüsün sa saat 6 da Ocak salonunda toplanacağından azalarm mezkur tarihte Harbiyedeki Ocak sıkı bir şütile ikinci golü yaptılar. merkezine teşriflerini rica ederiz. (557) Gazeteciler, bu seyahatten istifade ede hibi hakkında tahkikata başlanmıştır. GrekoRomen: Ağır: Çoban (Istan Macarlar oyuna tamamile hâkim ol bul) rakibi güreşi yarıda bıraktığından rek şehrin şayanı temaşa yerlerini gez •jf Kalyoncu caddesinde, içinde üç kimuşlardı. Macarlar 20 nci dakikada bir mişler ve bayramın üçüncü günü avdet racı bulunan Karolini'nin 96 numaralı ehükmen galib gelmiştir. penaltı kaçırmış olmalanna rağmen iki vinden yangın çıkmış, ateş, etrafa siraGüreş müsabakalannın son gecesi ma etmişlerdir. dakika softra merkez muhacimleri vasıtaatteessüf Ankaralı Vâhid, güreşte sakatValimiz Lutfi Kırdar ve Bursa Valisi yet etmesine meydan kalmadan bastırılsile üçüncü gollerini attılar. Bu arada Belanan arkadaşını, Adnanın kasden yara Refik Koraltan da Uludağa çıkmışlardır. mıştır. şiktaş kornerden Hüsnünün şütile ilk sa1 Belgrad Devlet Ormamnın 65, 66, 67, 68. 71, 72 ve 73 numaralı bölmelerinden ladığı iddiasile üzerine yürümüş ve mü Eski bir kayakçı olan Bursa Valisi, birçok Ayni evin zemin katında oturan Odok kesilip dört köşe ha*le ifrağ edilecek (400) metre mikâb meşe kerestesi (50) metre mikâb yısını yaptı. Hakimiyeti bir türlü bırak essif bir hâdise çıkmak üzere iken etraf genc sporculara örnek olacak bir tarzda sia'nın 40 yaşlanndaki kızı Anastasya, meşe direkliği, (1200) aded travers. (2500) ster yakacak odununun. ormanda hazırlanması mayan Macar takımı güzel bir oyunla ıki tan yetişen güreşçiler işi önlemişlerdir. dağ sporile yakmdan alâkadar olmakta gazocağında yağ eritirken yağlar parla açık eksiltmiye konulmuştur. gol daha yaparak sayı adedlerini beşe çıDuş mahallinde yapılan bu kavga üze dır. 2 Eksiltme 12/2/940 tarihine musadif pazartesî günü saat 11 de Bahçeköy Orman j mış, Anastasya'nın sağ kolu yanmıştır. kardılar. Beşiktaş oyunun sonlanna doğru rine yapılan tahkikat olduğu gibi Güreş Fakültesi binasındaki Revir Âmirliği Alım Satım Komisyonu tarafından yapüacaktır. bir sayı daha yaparak ikinci golü atmış, Federasyonuna bir raporla bildirilecek 3 Keresteler ormanda kesilip imal edilmesi için tahmin edilen fiat beher metre maç da 5 2 Hungaryanın galibiyetile tir. mikâbına (2,5) lira direklerin behermetre mikâbma (40) kuruş, traverslerin beher adedine bitmiştir. Bayram günlerinde yapılan müsabakalar Bugunkü program j BADKODİFÜZSON PÜSTA1AB1 Dalga uzunJuga: Türkiye Badyosu 1648 tn. 182 Kc/s, 120 Kvv. Ankara • X. A. P. 31.70 m. 0469 Kc/s. 20 Kv». Bayram günlerine aid zabıta vak'aları Eroin müptelâsı bir genc yatak odasında ölü olarak bulundu (ASKERLÎK JŞLERİ J Eminönü Askerlik şubesinden: Şubede kayıdlı yedek veterlner teğmen Raif oğlu Mustafa Rıfkı 1317 nin kısa bir müddet içinde şubeye müracaati. Takas primleri ı fakasın nev'ı Entrrsanjabl msfilifre Be'çiKa ttoıa LJ Ihrscat ! IthaIfit Hazır Aiıvre 56 70 0 '6 4* 40 4 3* Şubeye davet Toplantıya davet 7 41 46 40 Hungarya takımı Galatasarayı ve Beşiktaşı yendi, Fenere yenildi, jstanbul tnuhteliti de Ankarayı mağlub etti KAN5IZLIK Harb Akademisi Komutanlığından: | Kaiıkoy Vakıflar Direktorluği ilânlan I Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonundan: Istanbul Sıvacı ve Boyacılar Cemiyetinden: Istanbul Marangozlar Cemiyetinden: l Istanbul Belediyeıi ilânlan İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel Işletmeleri Umum Müdürlüğünden: Inhisarlar Müfettiş Muavinligi Müsabaka İmtihanı Sipahi Ocağından: İstanbul Belgrad Devlet Orman Işletmesi Revir Âmirliğinden: Şehrimize gelen Ankara muhteliti de bayramın üçüncü günü İstanbul muhtelitile karşılaşmıştır. Galatasaray, Fener muhtelitinin teşkil ettiği İstanbul muhteliti Macar maçları dolayısile hayli yorgundu. Buna rağmen oyun »ür'atli ve biraz da Ankara muhtalitinin tehlikeli hücumlarile başladı. Yedinci dakika içinde birdenbire İstanbul kalesine gelen top müdafaayı şaşırtmış ve soliç Celâl Ankaranm yegane sayısını yapmıştır. Ankaranm golü üzerine İstanbul takımında ciddî bir canlıhk başlamıştı. Hü cum hattının fazla kombinezonu, biraz da sol tarafı ihmal edişi birçok fırsatlann kaçmasına sebeb oluyordu. 39 uncu dakikada Fikretin güzel bir top kaçırışı esnasında Salâhaddine verdiği pasla İstanbul ilk golü yaptı. Devre 1 1 berabere bitti. İkinci devrede, soldan yapılan bir İstanbul hücumunda Budori güzel bir ayak 194041 senesi millî küme maçlarımn malî ve idarî programını tanzim için İstanbul, Ankara ve Izmir ajanlarmın iştirakile teşekkül eden heyete bu husus için Futbol Federasyonu namına mümessil olarak gelen Beden Terbiyesi teşkilâtı sicil sefi Saimin iştirakile yapılan toplantıda bazı esaslar kararlaştırılmıştır. Toplantıda asıl ihtilâflı nokta malî mesele üzerinde olmuştur. Bu husus hakkında her ajan kendi noktai nazannı umıımî müdürlüğe bildirecek, ve direktör de bu arzulara göre bir karar verecektir. Diğer hususat hakkında aşağı yukan uyuşulmuş gibidir. Evvelce her mıntakadan müsavi kulüblerin iştiraki mevzuu bahsolmuşsa da maçların uzun zamana ihtiyac göstermesi ve 3! martta başlayacak millî kümenin geçen seneki gibi ağustos aylarına kadar devamı mahzuru göz Millî küme maçları hakkında verilen kararlar Rakibsiz Sinema ve Dans Kralı ve Kraliçesi FRED ASTAİRE ve GİNGER ROGERS En son ve en güzel temsilleri (35) kurus ve odunlaruı beher steerine (35) kuruş olup heyeti umumiyesinin % 7,5 muvakkat teminatı (181,5) yüz seksen bir lira elli kuruş Revir veznesine yatırüacaktır. 4 Şartnameyi görmek için tatil günlerinden maada hergün Revir İdaresine müracaat edilmesi. (362) BUYUK DANS Lüks, danslı ve musikli filminin gördüğü fevkalâde rağbet ve vaki umumî taleb ve israr üzerine Istanbul Defterdarlığından: Aded Cinsi 1 Trikotaj örme makinesi çözmesile beraber 1 > dikiş makinesi yuvarlak 1 > dikiş makinesi Singer 1 » makinesi düz Singer 1 Büyük masa adi tahtadan 25 Yakalık örme band yumak 5 Yün kazak 1 Demir kasa küçük 1 Elektrik ütüsü 1 Makine yağı açık teneke içinde 1 Kömür ütüsü 39 Mercan Maliye Şubesine olan borcundan dolayı haciz altına alınan yukarıda evsaf ve miktarı yazıh 39 kalem kullanılmıj eski mal ve eşyanırt bulunduğu (Çakmakçılar Büyuk Yeni handa 3 kat 33 numaralı odada) tahsili emval kanununa tevfikan 26/1/940 gününde saat 14 te satış yapılacağından taliblerin ayni mahalde bulunan Satış heyetine müracaatlerL (549) SÜMER SİNEMASI BİR HAFTA DAHA GÖSTERMEĞE KARAR VERMİŞTİR. Bütün modern dansları, dans etmek istiyenler için son fırsat. İlâveten : EKLER JURNAL en son en iyi dünya ve harb havadisleri

Bu sayıdan diğer sayfalar: