21 Nisan 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

21 Nisan 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

xağ_ lsan Gumartesi 1i — ——— —— ... Esnaf bankasının mevhum Misafirimiz M. Yevtiç bu borçluları ne diyor?. ıŞımdl e kadar mütalealarını alabil- vilâyet tarafından bir ziyafet venlıyor îdlklerımız, bankanın va ziyetile alâ- kaları olmadığını söylüyorlar 2 — İktisat Vekâletinin emrile Istanbul ticaret müdürlüğü — tara- | fından yapılan tahkikat. Son zamanlarda bu cephe de inkişaf ederek yeni yeni safhalar göstermeğe başlamıştır. Bu cümle- den Ankaraya davet edilmiş olan Istanbul ticaret müdürü Muhsin Bey dün şehrimize gelmiş, ve bu- radan bazı vesikalar aldıktan son- ra tekrar Ankaraya dönmüştür. 3 — Belediye tarafından niha- yet yapılmağa karar verilen tah - kikat. Bu da Vali Muhittin Bey henüz gelmediğinden belediye reisi mu- avin Hâmit Beyin riyaseti —altım- daki komisyon tarafından — yapıl- makta olan tetkikattan ibarettir. Alâkadarların teminatlarıma gö- ta Esnaf Bankası meselesi artık | en adliyeye intikal — etmek ir, Üç cepheden yapılan ikat meseleyi hergün bir par- genişletmektedir. Anka- alman malümata göre bazı Tej "l rağmen Esnaf Bankası içi B oruda'da' birbardak sa Wdı fll'tını mahiyetinden — çok- Hıl ış ve ciddi münakaşalara lılır Bugünlerde mecliste di 'ıeb 'usların da bu hususta l'Verıııel kuvvetle muhte- Belgiş, Sleri 3."*" hakkında yapılan tahki- tedir, $U üç cepheden inkişaf etmek- Cümhuriyet müddei umu- tarafından yapılan — tahki- 1 - Biliği kut, Bu Sepheden yapılmakta — olan ı::’dınm bugün ikmal edilmesi | nihayet bir gün meselesidir. Çünkü Şvetle mühtemeldir. bankanın iflâsını intaç edecek se- l Japo îîgîltere ve Amerikada şiddetli iti- Japonları müdafaa ediyor &i 'ıı.'ç nlara 'karşı umumi ctephe teşekkül ediyor zlar yükseliyor-Bir Fransız gazetesi ıo"d'l 21 (A.A.) — Londra-| iyyet edecek değildir. 5 in orta elçiliğinin neşret-| Çin hükümeti, Japon hüküme- tr lebhüınde Çin siyasetine te,“. Nya tarafından yapılanı tinden izahat alması için Tokyo sefirine talimat vermiştir. Şurası n Japonyanım Asya kıta-| muhakkaktir ki, uzak şarkta sulh N nevi yayılma ve taaruz in teyidinden başka bir- | yle dostane ve semereli bir şekilde dığı kaydedilmektedir. | bir teşriki mes3iden imtina et- ha ..— siyaseti uzak şarkta sul- | mesinde değil, fakat Japonyanın [eıı, A'"fi'.ki gemsiz emperyalist si- : yasetinin terkinde ve muahedele- re karşı mecburiyetlerine itina ile riayet etmesinde mündemiçtir. (Devamı 7 nci sayıfada) zamanları Çinin ğarp devletleri- Asayışa teşvik edici hareke- en ve açıktan açığa ğ d. ir. Çin milleti hiç bir esa- Yanmadan Asyada bir Ja- ı.!k"'mnyııı düsturuna teba- lık maçları re bankanın iflâsı mukadder ve | nin dörtte üçünü kaybetmiş olma - sıdır ki bu mesele hemen hemen tahakkuk etmiştir. Diğer taraftan müdedi umumi- liğe gelmekte olan ihbar mektup- larmın henüz arkası kesilmiş de- ik Bey aleyhinde şayialar devam e diyor. Bu meyanda Faik Beyin salâhiyeti olmadığı halde bir ta - kım senetleri ciranta sıfatile im- zaladığı söylenmektedir. kikatımızı — ilerletmekteyiz. Bu cümleden olmak üzere Esnaf Ban- kası rezaletinde ismi geçen ve bu sabah Ankaradan gelen Alâiyeli Zade Mahmut Beyle görüşerek ( Devamı 7 nci sayıfada ) Venizelos Yunan siyasisinin muha- lefeti bütün izahlara rağ men devam ediyor Atina, 21 (Hususi) — Hükü- metin muhaliflerle anlaşmak istex meleri üzerine muhaliflerden eski | hariciye nazırı Mosyö Papanasta - su ziyaret ederek muhaliflerin ce- vap ve itirazlarını söylemiştir. Bundan sonra tekrar Mösyö Ve daris le M. Maksimos'un cevapla- rınt söylemiştir. — Anlaşıldığına göreiki zümrenin — anlaşmasına imkân görülememektedir. Dün öğleden sonra saat beşte hükümetle beraber hareket eden fırka liderlerinden — M. Kondilis ve M. Maksimos başvekilin yanına giderek muhaliflerin vaizyetini müzakere etmişler ve netice itiba- (Devamı ? nci sayıfada) Recai Nüzhet bu zatın gazetemizle hiçbir D.: ı ee Akü | M n Wi D 8e l iye kalesi önünde uhacimleri SUİ.!'":::: $ nel sayıfamızd — |hi alâkası yoktur Perşembe günü Millet tiyatro- w birinin gazetemize mensubiyetini ileri sürerek bazı teşebbüslerde bulunulduğu neticesini — çıkardık. Gazetemizde RecaiNüzhet adında hiç bir kimse bulunmadığı gibi bu- na yakın bir isim dahi —mevcut değildir. Gazetemizin adını vere - rek vukua getirilmek istenen her- angi bir aldanmanın önüne geçe- bilmek ümidile keyfiyeti —alenen işaret etmeyi lüzumlu gördük. siyo, M. Çaldaris ile M. Maksimo- | nizelosun yanına giderek M. Çal- | beplerden en mühimmi sermayesi- | ğgildir. Bankanın eski müdürü Fa- | sabah İstanbula geldi Kendisine bugun öğleden sonra İ sandan, “Haber ganetesinde Reclii düzineden fazla “Muaddel,,hususi | Nüzhet Beye,, hitap eden ve gazete | | ye derci rica edilen bir ilân aldık. | Bundan Recai Nüzhet Bey adında Yugoslavya Hariciye Nazırı Biz de bu mesele hakkında tah- | Yevtiç Cenapları ve refikaları bu sabahki trenle Ankaradan — şehri- mize gelmişlerdir. Kıymetli misa- firi Haydarpaşada vali muavini Ali Rıza, Refik Âmir, — emniyet | müdürü Fehmi Beylerle bir çok zevat karşılamışlardır. Bir kıt'a asker, polis, istasyonda resmi selâ- mı ifa etmiştir. [ M. Yevtiç ve müstakbilin mo- töre binerek Tophane r.hlımmıW M. Yevtiç Haydarpaşa garında çıkmışlardır. Burada da bir kıt'a polis dost Hariciye Nazırını se- lâmlamıştır. M. Yevtiç otomobille doğru Pe- rapalas oteline gitmiştir. Bugün saat 13,5 ta vilâyet na * mına 80 kişilik bir ziyafet verile- cektir. M. Yevtiç cenapları şehri- mizde iki gün kalarak müzeleri, camileri eski sarayları gezecekler- dir. Hususi mektepler ne vaziyette? Inkılâp lisesini niçin tercih ederler? Şayialar nedir? mektepte ne diyorlar? Ben neler gördüm? Inkılap lisesi talebelerinden bir grup Yalnız İstanbul — şehrinde, yırı| lise var: Feyziye, Feyziâti, İnkı- lâp, İstiklâl, Hayriye, Şişli Terak- ki.. Bunların, resmi mektepler de- recesinde olduğu Maarif Vekâle- tince tasdik edilmiştir. Türk, Ye- ni Lise, Yeni Nesil gibi muadelet- leri tasdik — olunmamışları da | var. Bunların sırf kazanç maksadiy- | | selerden âti lisesini yazdım: Bugün de İn- kılâp lisesinden bahsedeceğim. Deveran eden şayialarım hulâsa. sı şudur: “— Birinci ve ikinci yoklama- lardan sonra, okudukları resmi li- döneceklerini anlayan talebe, derhal tasdikname alarak hususi liselere geçiyorlar. Her tedris senesi içinde, böyle akınlar oluyor. Yetmiş kişilik bazı sınıflar, le açıldıklarma ve tahsil seviyesini | bu yüzden, 20—30 kişilik kalıyor. düşürdüklerine dair iddia üzerine | Hattâ bir resmi lisenin muallimle- hepsini birer birer — dolaşıyorum. | çi kendi aralarında “bari çocukla. Alâkadarlarından izahat alıyor ve | 1 bu derece sıkmasak 1,, diye gö- kendi intibalarımı da kayediyo- (Va-Na) rum. Dünkü nüshamızda Feyzi- | (Devamı 3 üncü sayfada)

Bu sayıdan diğer sayfalar: