14 Temmuz 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2

14 Temmuz 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Eroin iptilâsı Bir gencin hayatı- nı tehlikeye soktu Beyazıtta bir çeşmede ayakla - rını yıkarken bir arkadaşı tarafın- dan boş böğründen bıçakla yara - landığımı yazdığımız. Kemal is- mindeki şahsın ve suretle yara- landığını ve katilin kim olduğu şimdiye kadar — anlaşılamamıştı. Yaptığımız tahkikatla hâdisenin iç yüzü şundan ibaret olduğunu öğrendik: Yaralı Kemal ile yaralıyan Mit-!| hat çok iyi iki arkadaştırlar. Mit-| bat, Balat, Dırağman Yunus mahallesi Neslişah çeşme | sokağında, Kemal de Fatih İsken- der Paşa Orta çeşme civarında Hacı Enver Bey odalarında otur- maktadırlar. İki arkadaş hergün buluşarak doğruca Koskada — ha- Ukzedegân apartımanları arka -| sında Koço isminde birinin eroin ve kokain içirmekte olduğu eve giderler, orada kafayı tütsülerler imiş. Perşembe günü sabahı carih Mithat, Kemalden elbiselerini is- temiş, giymiş ve ayağındaki ayak-, kabıları satıp p&ranın bir kısmile terlik âalmış, diğer kısmı ile de e - roin içmeğe gitmiş, Kemale de o- rada tesadüf etmiştir. Kemal, Mithatın daima para- sız ve onun bunun içkisini içmek- le geçindiğini bildiği için Mithat! kendisine “aldin mı,, diye sorun -| ca “almadım,, demiş, Mithat, Ko-! çonun evine girmiş, Kemal de o - taya civar çukur bir çeşmenin içi- ne girerek erocini içmeğe — başla- mıştır. Mithat eve girmiş ise de e- roin yok demişler, çıkmış çeşme - ye doğru gelirken Kemali içerken görmüş ve hiç bir şey de-| meden arkasından yanına - sokul- muş, bıçağı çekip Kemalin — sağ boş böğrüne yerleştirmiştir. — Ke- mal derhal oraya yıkılmıştır. Ba - ğırmasına yetişenler, bıçağı çıkar mışlar, bir yandan da polis yetiş- miş, kendisini Cerrahpaşa hasta - nesine kaldırmıştır. Vak'ayı mü - teakıp kaçan Mithat — Perşembe gecesi saat yirmi üçte evinde ya - kalanmıştır. Kemalin hayatı teh- likededir. ——— Hususi idarelerin bütçeleri Ankara, 13 (Hususi) — Dahi- liye vekâletinin — hususi idarcler bütçelerinde yapmakta olduğu tet- kikatın ay nihayetinde — bitmesi tahmin — olunmaktadır. Ağustos başlangıcında da bu — bütçelerin yerlerine tebliğ olunacağı zanne- dikmektedir. Tercüman| eroin| oaiçüğümümi | Üniversitenin yeni rektörü Ankara, 13 (Hususi) — İstan- bul üniversitesi rektörlüğüne ta - yin edilen Ankara hukuk fakülte- | si profesörlerinden ve profesörler | meclisi reisi Cemil Bey pazartesi günü İstanbula hareket edecektir. | Cemil Beyden açık kalacak olan | vazifeye de ceza hukuki profesörü Baha Beyin getirileceği kuvvet - le söylenmektedir. —— Bahriye müzakereleri Londra, 13 (AA.) — Dün| Fransa bahriye nazırı M. Pietri İngiltere ile Japonya arasındaki bahrt müzakerelerde Japonyayı temsil edecek olan Japonyanın Londra sefiri M. Matsudairayı zi-. yaret etmiştir. | | kip edilmesi elzemdir. A vusturyada bombacılara 5 gün mühlet var! Amerikada Ecnebi propaganda sı yapılıyormuş! Nevyork, 13 (A.A.) — Ecnebi faaliyetleri hakkında tahkikat ya- pan tali komisyon, avukat M. Ar- ehibald Stevensonu — dinlemiştir. M. Stevenson, Soövyet Rusyanın, Amerika tarafından tanmması es- naşında Amerikada propaganda yapmıya çıkmıyacağına dair ver- miş olduğu sözü tutmadığını söyle- miştir. Tahkikat esnasında Ameri- ka komünist partisi umumi kâtibi Earl Brawder de, 1933 kânunues, velinde Moskovada — içtima eden komünist partisi kongresinin veri- len bu söz hilâfında karar ittihaz ettiğini bildirmiştir. Diğer taraftan Alman milli s0s- yalist faaliyetleri hakkında yapı -« lan tahkikat neticesinde de, Al - manya ile Amerika — arasındaki münasebatı — takviye etmek Nevyork neşriyat âleminin mühim simalarından M. İvey Leenin se- nede yirmi beş bin dolar aldığı ve mumaileyhin geçen sene Berline seyahati esnasında M. Hitler, Go- ebbels ve von Papen ile görüştüğü tebeyyün etmiştir. Rayiştağ açıldı Hitler dün gece bir nutuk söyledi Berlin, 13 (A.A.) — Rayiştag meclisi bu gece saat tam 20 de toplanmıştır. Başvekil M. Hitler derhal kürsüye gelerek 30 haziran| hadiseleri hakkında izahât verme ğe başlamıştır. Hitler hesap veremez! Berlin, 13 (A.A.) — Ceneral Görin dün beyanatta bulunarak M. Hitlerin 30 haziran vakayii es- nasındaki icraatını muhik göster- miş ve demiştir ki: “Hiç bir makam, — Almanyayı kurtaran ve bir kanunla meşrui- yet kesbeten bu icraatı tetkik — ve muhakeme etmek hakkını kendi « sinde göremez. Yapılabilmiş olan ! taşkınlıkların istisnasız cezalan- | dırılması lâzım geldiği gibi iftira-| ların da gayet şiddetli surette ta -| İ | ceklerdir. M. Dolfüs | Şiddetli tedbirlere müracaat ediyor Viyana, 13 (A.A.) -- Yeni Do fus kabinesi ilk içtimamı yapmış- tır. Kabine günün işleriyle mep gul olduktan sonra, tedhişçilere karşı tatbik edilecek müdafaa ka- nunu kabul ve müzakere etmiştir. Kanunda ölüm cezası vardır. El- lerindeki bombaları getirip hükü- mete teslim etmeleri için tethişçi- lere beş günlük bir mühlet veril- miştir. Bu mühlet zarfında hükü- mete dahalet eden tedhişçiler,ba- zı sitisnalarla, ceza görmiyecek- lerdir. Ayni içtimada kabul edilen bir kanunla işçi ve memur konseyleri lâğvedilmiş ve bunların yerine kooperatif konseyleri yapılması kararlaştırılmıştır. Viyana, 12 (Hususi) — Avus - turya telgraf ajansı “Korbüro,, tarafından neşrolunan bir tebliğe göre, M. Dolfus bütün hükümet kuvvetlerini şahsında toplamak maksadiyle kabineyi tadil etmiş - tir. Bundan maksat, devlet aleyh tarı olan hareketlere bir an evvel müessir bir surette karşı durmak- tır, | Harbiye nazırı Ceneral Schön - | burg - Hartenstein, bazı şahsi se - bepler ileri sürerek kabineye gire- miyeceğini beyan ettiğinden bu nezaretin idaresi bir müsteşara | verilecektir. Ziraat nezareti de | bir müsteşarla idare olunacaktır. | | | | İ ahranda Şehinşah Hz. mera- simle karşılandı Tahran, 13 (A.A.) — Şahen - şah Hazretlerinin kırk gün süren bir müfarekatinden sonra Tahrana avdetleri münasebetiyle burada görülmemiş şenlikler icra otlilıniı| ve hükümet merkezi mükemmel surette tezyin ve tenvir olunmuş- tur. Halk fevkalâde tezahürat göstermiş ve Şahenşah Hazretle - rinin saraya girmek üzere geçece-| ği yollar üzerine kıymettar halı - lar tefriş edilmiştir. Şahenşah Hazretleri, saraya| muvasalatlerinde meterret içinde | bulunan razırlar heyeti ile muhte- lif tabakat ve tacirler mümessil - lerini kabul buyurmuşlardır. Müteakiben nazırlar heyeti hu- zuru Humayunda bir içtima akt eylemiştir. Âlâ Hazreti Humayun şerefine dün gece İran klübünde 600 kişi- lik bir ziyafet verilmiş ve bu ziya- ffette bilâmum devlet ricali, sefir ler heyeti ve Tahran muteberanı hazır bulunmuştur. | Ziyafeti müteakip bir kabul resmi yapılmış ve gece yarısından bir kac saat sonraya kadar dans ve eğlence devam etmiştir. Uşak fabrikası netleri neden ödenmiyor Ankara, 14 (Husus) — Uşak Tedbişçilere karşı ittihaz olu - nan çok şiddetli tedbirlere göre: Ellerinde infilâk edici maddeler - den, meselâ, dinamit ve ekrazit gibi şeyler bulunup ta bunları beş gün zarfında hükümete teslim et- miyenler, verilecek hüküm istinaf olunmamak şartiyle idam edile - Binbaşı Fay, “devlet aleyhtarı kuvvetin bastırılması için ittihaz olunacak tedbirlerin tatbikine memur devlet komiseri,, unvanını almaktadır. Bu zat, fevkalâde geniş salâhiyetleri haiz hususi bir encümenin riyasetine getirilecek ve bütün şiddetli ted- birler bu encümen tarafından tat- bik olunacaktır. şeker fabrikasının hisse senetleri - nin Sumer Bank tarafından öde-| halde halde ö- gazeteleri neceği vadedilmiş olduğu aradan sensler geçtiği denmemesinden İzmir şikâyet etmektedir. hakkında Sumer Bank umum mü- dürü şunları demiştir: “— Sumer Bank heyeti umu- miyesince Mart 933 gayesinde alı- nan bir karara göre Uşak Terak- kii Ziraat Türk Anonim Şirketi- nin halk elinde kalan hisseleri iki | Şeker şirketinin hisse se. Bu mesele| AA A D AA fımı;ıuz 108_4' - : Yahudi A | hicreti Ibrahim Tali Beyi' Habere beyanat Halkevi tarafından Edi tertip olunan seyahate iıılı'lı , denler arasında bulunan ar şımız Yekta Ragıp B. — Edi Trakya umumi müfettişi İbi Tali Bey ile Yahudilerin hit meşelesi etrafında — görüşmüt" İbrahim Tali Bey şunları miştir: “—Tahkikatımı bitirdim. larelindeki hâdisenin mes'u adliyeye verilmiş bıılunıııı'l“J Tahkikat safhası adliyeye g tir. Trakyada bir Yahudi hâdi yoktur. Yalnız, mevzit kelmak tile Kırklarelinde bazı — hâdi olmuştur. Bir jandarmamızın # hit edildiği de doğru değildir: Trakyadaki seyahatimin celerini taşıyan raporumu lerde Ankaraya götürerek ye Vekâletine vermiştim. T! lılarda sporculuk ve at yetişti meziyet ve kabiliyetleri cok ladır. Trakyalılar fitri kabiliye ri sayeşinde yakın bir xemü her rerada büyük muvaffakıy?' ler kazanacaklardır.,, Istanbul Adliye bi nası yapılıyor Adliye Vekâleti — İstanbu' modern bir adliye binası yıl" mağa karar vermiştir. d Binanın kurulacağı yer ı,,ldd' ye mühendisleri, müddei u: Kenan, aslıye mahkemeleri D! €i reisi Memduh ve adliye | fettişi Esat Beylerden müteş€' bir heyet tarafmdan tesbit miştir. Plânları hazırlanarak kâlete gönderilmiştir. Heyet binanın eski Tomruk iresi şimdi polis ikinci şube düriyetinin bulunduğu yer | Babıâlinin boş kısmında yapı! sını muvafık bulmuştur. Yeni bina üç katlı, beton cak, en az 155 oda ve on k salonu ihtiva edecektir. Vekâletin, ikinci şubenin lunduğu yeri tercih edeceği min edilmektedir. Burası tercif' dildiği takdirde —sağ tarafi dükkânlar istimlâk edilecek, bina Boğaza ve İstarbu'a hâ* bir tepe üzerinde kurulmuş sene zarfında başabaş ödenecek - tir. Ödeme keyfiyetine başlanma- mış olması mezkür şirketin tasfi-| ye işlerinin henüz neticelenmeme sinden ileri gelmiştir. Sabah gazeteleri ne diyorlar? | VAKRIT — Bugün başmakale — sütanların- | da, Sevyet Rusyanm yeni Ankam Elçisi M. Karahanın yazdığı bir makiılenin tereümesi neşrakınuyor. M Karahan bu — makalesinde | inkaılâbımızın ve Türk — Sövyet destluğu - mün bir tarihçesini yapmakta, hakiımızda duyduğu dostea hisleri izhar etmektedir. CÜMHURİYET — Yunus Nadi Bey - ba: gün beşmaknlesini (Para kıymetinde — yeni bir âmil: Baya fiyatları) mevzün üzerinde yazmıştır. Dünya para vaziyetini tetkik e- | den Nadi Bey göyle diyor: (Müstekar para- B kaymeti noktal nazarından — İnsanların anlamak için çok zarlak çekecekleri yepyeni bir mevtu karşısında bulunuyoruz: İş ve e$- | ya kiymetlerile bunların arasındaki — tena- vur.. Yeni paranın kiymet esası işte — büdür. Nevlet bankalarına ve hattâ devlet — idarelr- Tine Na büyük bir tetikik meyau?..) MİLLEYET — Silrt Meb'astı Mabmut Be- yin İtalyadan gönderdiği makale (Hep ayn! | dert) serlâyhasını taşıyor, Mahmut Bey ne- reye gidilse hep aynl dertle — karşılaşıldığını; söylüyor. Bu dertler bütçe açığı, Ucaret — ve tediyat müvynzenesli açıkları ve bunların netl- cesi olarak ta mülli Para kıymetinin düşme: sidir. Mahmut Bey bu mukaddemeden sonra Ttalyamın mali vaziyetini uzüun uzadıya Anla- tiyor: (Memleketin bütçe masrafları, — verg” yükleri, Idarf ve mati tazyikler het sane bi raz daha artıyor; fakat buna mukabll zira! ve smal mahsulât verimi — Bilâkis araliyor. Bilhassa İhracat tdareti gün geçtikçe — düş- mokte ve gerilemektedir. (Bu düşme ve ge- Tilemenin sebepleri — bilinmes — şeylerden de- gildiri Her memleketin kendi kabuğuna çe lerlni görüp te silâharzlarıma konferansını © | kamete uğratanları, umuml bir anlaşmaya mâni olanları mes'ul ve malikfim — etmemek Kkabil değildir.) ZAMAN — Bugünkü makale (Zaman) imzasiledir. Makale (Gene husust menfaatler meseles') başlığı altında umuml — menfaatler karşısında şahsi menfaatlerin feda — edilmesi lüzümünu anlatıyor. AKŞAM — Berberlerin ve diğer bir — ke kilmesi yolunda senolerdenberi devam — eder | savaşlar; müstahsil memlekotlori — tabiatik mütocnsir etmektedir. İstarabım, — sıkıntımır #ebepleri meydandadır. Ne çare ki her hasta. ir « hastalığı mütlaka yen yr mütlaka İyi etmek mümkür *t; dünyanın her memleketin teren aynl derttir. Milletlerin otmuyor. Bu de kendini ileri sürüyor: (Haaa premsipi feda —etmeder tatbikatı biraz geniş tütmak icap eder, Haf- ta tatilinden İsfisnayı talep edenlerin içtima”| ve İktikadi bir mahzür bulunmadıkça, bu ta bepleri İs'af edilimsk münasip olar, Fazla ça- Taşnaktan şikâyet edecek kadar gavret sar fetmeğe düşkün kimseler değiliz kit,, | caktır. TeT Iktısat kalemi mahsu$ müdürü Ankara, 14 (Hususi) — It | Vekâleti kalemi mahsus müd” Cahit Bey İstanbula hareket ** Ha Sovyetler Romaya tay re gönderiyorlar Roma, 13 (AA) — Âj bidayetlerinde Romayı bir 59 askeri tayyare filosunun etmesi bekleniyor. artğename Faşisi katiller Londra, 13 (A.A) — Dün man sefareti önünde bir Nü p yapılmış ve üzerinde hassatef | şist katiller,, , “thaelman'ı bırakın,, yazılı lâvhaları bir çok kimse sefarethane önünde dolaşmışlardır. His hâdise olmamıştır. | ! ğ

Bu sayıdan diğer sayfalar: