July 15, 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

July 15, 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

 KURUŞ Bun günkü / sıcak Buıuı. İstanbulun sıcak bir gü- Ü olacaktır. Kandilli rasathanesine Saat on iki buçukta gölgede hararet 21 derece idi. Sıcaklığın da- * fazlalaşması muhtemel — görül- te ve en sıcak günlerden biri o- tahmin edilmektedir. Tazyik ' .çllkulata Sihhiye mudüriye: tine bir şikâyet yapıldı 'p Fakültesi dördüncü sınıf .:btlznndcn Mecit Bey Üskü- M*;E bir. bakkaldan 25 kuruşa vi Markalı bir çükulata almış, k NNek üzere açlığı zaman içinde e T kaynaştığını görmüştür. K SCit Bey bakkala gitmiş, bakkal h'l' ı(ulıırmn içinde ne olduğu- k.l'h Miyeceğini söyleyince çu-| Yt yapan fabrikanın müdü - k%:urınat etmiştir. Müdür, Abdülhamit Go delen ISHAK FERDİ Yazan: qhd“"'amldln sık sık Tüyasına giren Şahsiyetlerden e RER e 1 v *.| Tomanımızı 4 üncü Si Uamızda okuyunuz İlarda lıhlmıyırık kılmıı’ Trakyalı Yahudiler 'Her ne sebep ve suretle olursa olsun hicret tazyıklarına ve boykot hareketlerine mani olunacak î Ankara, 14 (A.A.) — İcra Vekilleri Heyeti, Reisicumhur Hazret- lerinin yüksek reisliklerinde toplanarak Dahiliye Vekili Şükrü Kâya Beyin Trakya teftişleri hakkındaki raporuna ittıla hasıl etmiştir. Ankara, 14 (A.A,) — Başvekâl etten tebliğ olünmuştur: Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey Trakya teftişinden avdet ederek raporunu heyeti vekileye vermiştir. Anlaşıldığına göre Trakyada Ya- hudi aleyhtarlığı büyük harpte başlıyarak tiklâl — mücadelesi mütareke ve İs- zamanlarında devam etmiş, ve Cümhuriyet za- arasında casuslar mı varisyan hareketini anlattı “Beni kimin öldü- manında bir müddet yatıştıktan sonra son seneler zarfında dünya - j nın muhtelif yerlerinden antisemitizm yeni formüllerde ve daha şid detli olarak memlekete girmiştir. Son zamanlar- (Devamı Gncıda) d KURUŞ bi fîîînîeîgş——ı—mhg—gğ—îw Yahudilerle Trakyalılarm şikayetleri . M.Hitler Hitler Rayştağda -< PDifn Fran TI de Fransız Bd G BB Metr Salemin muhake- mesine devam ediliyor 'Bugün müdafaa vekilleri dinlendiler, Leon Faraci samiin arasında heyecanla |mahkemeyi takip ediyordu| Ankara, 15 (Hususi — Telefon-| la) — Metr Salemin muhakeme- sine bu sabah saat on buçukta ba- kıldı. Celse açılır açılmaz Metr Sa lemin vekili avukat Galip Hikmet Bey müekkilinin Paristen gönder- diği ve görüşme esnasında Sale- min söylediği sözlerin tahriri şek- Hini tespit eden istidasmı mahke - meye verdi, Bu istidanın okunma- sı yarım saat sürdü. | Gazi Hz. Yalovaya teşrifleri muhtemeldir Ankara, 15 (Hususi — tele- fon)—Gazi Hazretlerinin ya- şe- rın Ankaradan Yalovayı reflendirmeleri muhtemeldir. arasında | heyecanla Leon Faraci samiin istidanın okunmasını dinliyordu. İstidanın okunmasından sonra Metr Salemin diğer vekili Sadet- tin Ferit Bey söz aldı ve iddiana- mesini okudu. Bir saat süren müdafaanamede iddia makamınca serdedilen mü - taleat inceden inceye tahlil edili- yor ve iddia makamı — mütaleatı- nın varit olmadığı bildiriliyordu. Sadettin Ferit Bey son söz olarak 60 seneden beri evvelâ vekâlet hal yatında ve sonra bir çok mali - iş- lerde namusile teferrüt eden bir ÇArkası 6 ıncı sayıfamızdadır) İBahriyelileri — kolkola, [F ransızlarla munasebatı- o miz samımıleşıyor Fransa sefiri Fransızların milli bayramında mühim bir nutuk söyledi "mımw olduğundan. kabul etmiştir. Koloni namına Ünyon Fransez idare he-! yeti âzasının en ihtiyarı olan M. Le İsoard bir nutuk söylemiş, bütün koloni namınma bayramı tebrik etmiş ve ana vatandan uzak bulunan Fransızların merbutiyetinden bahsederek Türkiyede yetişmiş Fran- | müşkülâttan bahsetmiştir, Yirmi #eneyi aşan bir zamandanberi İngiliz limanlarına ilk defa :deıı (Kruvazörler İngiliz sularında dört gün misafir ka lacaktır.) Fransız — kolonisini vatanlarına sızlar namına sadakat ve tazima-| tının Fransa Reisicümhuru M. Lebrune bildirilmesini rica etmiş- tir, Sefir M. Kammerer bu nutka mukabele ederek Türkiyede otu-| ran Fransızlar namına gösterilen samimi vatanperverlik hislerin - den dolayı teşekkür etmiş ve her Rayiştağda receği bile ta yin edilmişti,, İ T Hitler, — İ kendini en i yüksek hâ-i i kim addet-î l hgı için İ ıdam hü- ! kümlerini i bizzat i vermiş.. ) Hücum kıtaları nası aldatılmış? Son zamanlarda Almanyanın dahilinde ve haricinde cereyan e- den ve milli sosyalizm için hayati bir mesele teşkil eyliyen hâdiseler hakkında Hitlerin Rayştagta — bir nutuk söylemesi bekleniyordu. Aleyhine tertip edilen hükümet dırbeıinin ortaya çıkarılmaşını * ve isyan teşebbüsünün bastırılma- sını müteakıp, Hitlerin sıhhati bö- zulduğu söylendi ve nutuk geri kaldı idi. (Arkası İ İ İ İ j $ l 2 inci sayıfamızdadır) Manitacılık Hacı Mehmetle Avram Hasan Avni Efendiyi nasıl dolandırdılar Gemlikli Hüse- yin Avni efendi on © tarafta mevcut” buhrandan ve Sefir| Türkiye Fransa münasebatından bahsederken şöyle söylemiştir: “Türkiye hükümetinin lıuııınwv Şark memleketleri arasında sulhl gün evvel manita- cılık suretile dolan- dırılmış, 100 lira- sı alınmıştır. Gemlikli Hüse- yin Avni efendi on münasebatının takviyesi için sa-|iki gün evvel teda-H. Avııl Ef. mimiyetle çılıçiıgmı memnun oluyoruz, görmekle Asri Türkiyenin banisinin da- hiyane hamleleri, Hariciye Vekili (Arkası 6 mer sayıfamızdadır) vi edilmek üzere İstanbula gelmiş, burada kendisine Gülhane hasta- nesini tavsiye ettiklerinden hasta- nenin yolunu tutmuştur. fA'ıkllı 6 mcr sayıfamızdadır) Teti iki Alman kruvazörü - tayfasile

Bu sayıdan diğer sayfalar: