15 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

15 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Adaların büyük derdi Su işi halledilmedikçe Adalar guzelleştırılemez Adaların su meselesinin halli izam edıldıgı kadar güç
 Şark misakının bir kaç ay ıçınde yapılması ümit ediliyor Ingiltere yakmda bu hususta devlet Cenevre 14 (Hususi) —...
 Hitlerin Rayhştagda nutku Hıtler.“B tün mesuliyeti kabule hazırım ,, diyor Berlin 14 — Rayhştag meclisi dün akşam saat yir
 Gazi Hz. Yarın Kızılcahamami teşrif edeceklerdir “Ankara 14 — Gazi Hz, nin pazartesi “günü çamlıklarile mep hur Yabanâbadın
 Trenlerde tenzilât Bandırma 14 — Devlet Demir yolları idaresi Bandırma - İzmir hattında yolcu ücretlerinde yüzde elli...
 Sovyet - Bulgar münasebatı Ankarada iki devlet sefiri arasında temaslara başlanıyor 1 M. Antonof Sofya ile Moskova arasında
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bütün Türkiye Mehmet Efendi Mahtumları Kahvesini içiyor İst Mhsırçarşisı kapısı karşısında) AKŞAM BER) Mehmet Efendi Mahtumları Kahvesini içiyor İst. Mısırçarşısı kapısı karşısında se ig Ne 30 > Hah er yerdir İş PAZAR — 15 Temmuz 1934 Telefon : AZA dare)» 74249 (Cerir) - 24248 (Matbaa) - 20113 (Klişe) © Şark misakının bir kaç ay içinde yapılması ümit ediliyor İngiltere yakında bu hususta devlet- lere resmi tebligatta bulunacak Cenevre 14 (Hususi) — Av- Fupamıp şarkındaki devletler ara- sında bir misak yapılması fikri #lerilemektedir. Fransa ile İngil tere arasında bu hususta yapılan anlaşmadan sonra diğer bir çok devletler bu fikre temayül etmiş- lerdir. İtalyadan gelen haberlere göre İtalya da bu fikri iyi karşılamış” tir. Almanyanın vaziyeti her malüm değildir. Lehistan bu fik- ,1e hararetle taraftar görünme "mekle beraber şark misakını tas, vip edeceği tahmin olunuyor. Bura mahafili şark misakınin bir kaç ay içinde tahakkuk ede- ceğini ümit ediyor. Ingilterenin tebliği Londra 13 (A.A.) — Fransa #arafındam iltizam olunan mın- takavi misaklar sisteminin İngil- tere tarafından prensip itibarile kabi yakında alâkadar dev letlere bildirileceği teeyyüt et mektedir, Lehistanın vaziyeti © Varşova 14 (A.A) — Yari resmi «Gazeta Poleska» yazıyor: İngilterenin şark misakına kar. | gı müsait bir vaziyet almasını mu- cip olan Londra görüşmeleri, Fransanın silâhsızlanma sahasın- 'da yaptığı tavizat istisna edildi- ği takdirde, yeni bir vaziyet 'das etmiş dej Lehistan intizar | vaziyetinde kalacaktır. Lehistan meseleyi tet- Fransız hariciye nazırlle mü- zakereyi Idare eden ingiliz başveklii muavini M. Baldvin otomobilden inerken, kik etmiştir, fakat henüz Alman- yanın hattı hareketi ve Sovyetle- Hitlerin erin Rayhştagda nutku Hitler: “ “Bütü n mesuliyeti rım ,, diyor kabule hazı Berlin 14 — Rayhştag meclisi dün akşam saat yirmide toplan- tiği nutukta 30 haziran hadisele- rinden bahsetmiş ve uzun izahat vermiştir. M. Hitler demiştir ki? «Menfi unsurlar çalışmamıza daima engel oldular. Bu unsurlar tün memleketlerde tah- datta bulunan beynel- milel bozguncular, Milli sosyalist! e gelmesile, mevkilerinin kaybolduğunu gören siyasi lar, 3 — Daimi ibtilâller istiyen ihtilâlciler, Geçen mart ayındanberi, man milletinin ikinci bir ge yapmak islarile zehirlenmem; ddetli bir propagandaya tevessül etmiştim, Hücum kıtaatı safların- 'da inhilâl alâmetleri görüldü. Bu kıtaatın şefleri ikinci bir ihtilâl "den bahsediyorlardı. * için yapılan te- lanıyordu. Röhmün hu- lâsundam şüphe etmeye başladım. Röhm benim malümatım hari- inde, von Sehleicher ile tema: geçmişti. Von Schleieher, rejimin değişmesini elzem addeden bir plân tesis etmişti, Röhm milli mü- dafaa ve bütün milli teşekküller nazırı olacak ve von Papenin yeri- ne de von Schleicher geçecekti. Ben bu plânın tatbikatına biç bir zaman muvafakat edemezdim. M. Hitler bu vaziyet karşısında son tedbirleri ittihaz etti bütün mesuliyeti tarih huzurunda eline almağa hazır olduğunu bil dirmiştir. Başvekil 19 yüksek şef, | 31 şef ve 3 kimaye kıtası şefi kur. şuna dizildiğini, mukavemet şebbüsünde bulunan 13 kişinin öldürüldüğünü söylemiştir. Bu su- zetle öldürülenler 66 kişi oluyor. İ zum yoktur. Zi “edilen misaklar "tece meçhul ol Romanyanın da unutulmuş olmasını tesbit ve müşahede mecburiyetindedir. Le. bistan, mıntakavi misakları iyi bir lamaktadı , teklif edilen mi- sakın böyle bir misak için lâzım olan şeraiti haiz olup olmadığını bilmesi lâzımdır. Lehistanin ka- Tür vermekte i Lehistan, teklif Fikrini Sovyet Rusya ve Almanya ile olan ademi ile daha evvel Sovyet - Bulgar münasebatı Ankarada iki devlet sefi arasında temaslara başlanıyor Taymis gazetesinin Sofya mu- babiri bildiriy: Bulgaristanın. Ankara sefiri M. Antonof Sofya ile Moskova arasında diplomasi münasebatı tesis için Ankaradaki Sovyet sefareti ile mükâlemelere başlamak üzere talimat almıştır. Türkiye hükümeti tvassutta bu- lunacaktır. M. Antonof evvelce iptidai is- #imzaçlarda bulunduğundan şim- di başlıyacak resmi mükâlemele- rin yakın bir atide neticelenece- ği bekleniyor. Gazi Hz. Yarın Kızılcahamami teşrif edeceklerdir “Anlnra 14 Gezi Hü nin pa zartesi günü çamlıklarile meş hur Yabanâbadın merkezi olan | Kızılcahamamı teşrif buyurma- ları muhtemeldir. Gazi Hz, ne başvekil ile dahiliye vekilinin re- fakat edecekleri söyleniyor. Gazi Hz. nin Kızılcahamamdan sonra Gerede yolu üzerinden Ada- pazarını teşrif etmeleri ve İzmit yolile İstanbulu şereflendirmele- zi muhtemeldir. : Ankara valisi Nevzat bey, Ki- zalcahamamda yapılan hazırlık lara nezaret etmek üzere yarm mezkür mahalle gidecekti Şahinşah Hz. nin teberrüleri Ankara 14 (A.A.) — Iran Şa- hinşabı Hz. Hilâliahmer merkezi umumisine dört bin lira teberrül etmişlerdir Tayyare ile mektup nakli Ankara 14 — Pek yakında tayyare ile Istanbul - Ankara ara- sında mektup, kartpostal, havale- name ve koli nakline başlanacaktır. Trenlerde tenzilât Bandırma 14 — Devlet Demir, yolları idaresi Bandırma - İzmir hattında yolcu ücretlerinde yüzde elli tenzilât yapmıştır. Adaların büyük derdi Su işi halledilmedikçe Adalar güzelleşiiileni Adaların su meselesinin halli izam edildiği kadar güç değildir Büyükadadan bir manz. «Cumhuriyet» refikimiz geçen günkü nüshasında Adalarin suyu için bir fıkra yazmış. Bu eski 'dert hakkında «Akşam» da epey- İce devamlı neşriyat yapıldığı için | bu bahis tazelendikçe bizim de bir kaç satırla söze karışmamız. let hükmüne girmiş gibidir! Yalnız İstanbulun değil, bi Türkiyenin cenneti, hattâ yeryü- zündeki sayılı cennetlerden de bi- ri olan şu Adaların hele kurak se- nelerin yaz mevsiminde susuzluk- tan kasıp kavrulduğunu görüp te ütecesir olmamak mümkün de- Elektrik ve su. Bir aralık Nafıa vekâletinde bulu- mın Halk fırkası umumi kâtibi Re- cep beyin himmeti ve vali Muhi din beyin takip ve gayreti saye- Sinde elektrik meselesi halledildi. Elektrik şirketinin de bu i ki olan büyük yardımını zikret- memek doğrusu nankörlük olur. Şimdi sıra suya geldi. “Adaların suyunu gene Adala» rin içinden temin etmek mümkü, dür, fikrini ileri süren refikimizin ;e kadar hakkı vardır. Hokkabaz — Hanımefendiler, beyefendileri, #ünüz bir bardak suyu yüz Seyirci — Bu adam sütçü galibalıı. Dil mesiresi Ötedenberi biz de ayni nazariye- yi müdafaa etmişizdir. Mademki Yirmi sene evveline gelinciye ka- dar Kezoğlu isminde bir tek adam kendi başına vücuda getirdiği te- sisat ve iki üç kuyu ile Büyükadar nın dörtte üçüne otuz kırk sene müddetle ve tıpkı terkos gibi su verebilmiştir, koskoca bir İstanbul belediyesi isterse bu işi az bir masrafla kolayca yapabilir. Ter- kosun belediyeye intikal | etmesi de bu işi daha ziyade kolaylaştır. mış bulunuyor. Nasıl elektrik şir. ketine İstanbulun bir parçası olani Adalara da cereyan verdirilmiş ise su idaresinin de bu işle alâ- kadar olması icap etmez mi? “( Adaları güzelleştirme cemiye- tinin bir kaç senedenberi ismi işi- tilmez olmuştu. Bu sene bu cemi yetin güzel teşebbüslerine şahit oluyoruz. Yapılan propaganda sa- yesinde Adalar etrafında bir alâka uyandırıldı. Fakat, doğ- rusunu söylemek lâzım gelirse, su meselesi halledilmeden Adaların nasıl güzelleştirilebileceğine bir türlü akıl erdiremiyoruz. Sayfiye Dikkat edin, simdi şu gördü.) bardak yapacağımı.

Bu sayıdan diğer sayfalar: