15 Temmuz 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

15 Temmuz 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yeni “4 TE GAZI BULVARI | Tali z sahib ; MAİL Ee Devam müddati — HAKKI İ le ka “u Cihan © Emniyete Karışturma ktır Türki d iye cümhuriyetinin” sul Kİ ne kadar vee e | Türk Tezi | bağlı hulu Si eml, anı bi görmüş ve Klm Bin çevrilmiş, enkaz alan! Tüy bir vatan teslim eylemişler Lg z 5 a 8 E &- e e Ti 5 spol ini) Bugü: ve emniyetin msi İleri lime ir, Beynelmilel sulu teminine arasında tul erkezlerine | ŞERAİrİ a H 44 ALI ŞE iri: xe umum negriyat müdürü : iz için. 2500 1300 No. 8695 Yeni Asır Cumhuriyetin ve Cumhuriyet eserlerinin bekçisi, sabahları çıkar siyasI gazetedir Gazi Hz.nın Reisliğinde Iki içlima Yapıldı OTUZ DOKUZUNCU .SENE PAZAR 15 TEMMUZ Icra Vekilleri Heyeti Dün Çok Mühim Kararlar Vermiş! Kırklarelinde Belediye Reisi, Oda Re Polis Komiseri Tevkif Edildiler "Gazi Yarın Ankaradan Ayrılıyor ANKARA susi) — Başv Icra ekalâpçıları, - evvelâ gemiye bugün de Reisi- ve ii u miyet muhafaza olun- maktadır. veki azi Kemi Bel re- iliği a toplan tır. Bi mühim "meselelerin ko âletin Trâkya Musevileri hakkında hiliye Vekili Şükrü Kaya tir er at 4 (Hu- Yeke en ustafa sali gi çtii ra zel Da- isi Ve “eyliyecekleri söy- 1034 m İstanbul Valisi Değişiyor Vekiller. Arasındaki Tebeddüller Tahakkuk Etmek Üzeredir Yeni Âsır matbaasında basılmıştır. Büyük Dil Kurultayı Ha- .zırlıkları Devam Ediyor Merkez “Heyeti Dün Gece Gazi Ez. nin Reisliğinde Toplandı Lise Tahsili On Iki Sene Olacak * LA ilemi) — | Ka Ismet paşa ve iktisat zem Celâl beyin şehrimize mu vak yi intizar olun maktadır. m vE e inni” nk vol v e ti ; nakli mukarrerdir. arın Türk Dili merkez Tetkik C yeti Maarif ürl i beyin (yaptığı tetkikat ri erin — nazarlarından)ş1. | ilin ül Bind Bia) bulda korultay hazırlıkları ile Bi kalamamakta, etrafında | yapılan © narak demiş- Si Er tır. Maarıf Vek, Üy ası > lk an yk Avan deve silâh-| tahkika neticelerini umü: kiz akya: daki Mine Maarif yer ie el seneye criblağı kati i şeklde çi Yetsiz bi ma ko; ında niha-İmi efkâra bildirmek üze- vi viimarif miâhza reel pece Miki laşm yi Bu suretle ilk, orta ve bütün bir çıkmaza girmiş hatta re bir beyanı mame neşrey- ii , ii Kak rinde tetkikatım ik: ii eylemiş-|lise tahsili on iki seneye. iblâğ lunmuşken Sn ek üzre ii il intizar edilmek- ci “imdi pâdisenin tir. Liselerin son devresinin dört iş bulunmaktadır. akavi emniyet)|tedir. uliği akar akdi ve dı ika em- 14(Hususi) — , ki 7 pi3Yonu teşkili yolunda-| Gazi Hatlar ÇE Başvekil İsmet Pasö di evfik Rüştü beyin Siki zartesi (Yarın) günü Kı i me > €re ferah.wermiştir. P Müseviler em şim ; — : ye Kun e li eceliz. “Reisi Hiz Tivtanbüla gelmeleri muhtöntekdir «Tayyare yardım derm de ©ksüzler Yurcuna Beş Yüz L'ra vyet Rusya ile - ile di .. ie ie lili re erimi oradan aşma Başrol e pen mi bu geti Slleeime Sayim eniye etine Teberru Lütfunda Bulundular Ileri # : a a ln Fn Baris İsmet paşa hazetleri gmat. BagTekiliiin bu ha- <elerini Dy eğ ler yurduna ve onun|yır uzattığı yar MM it er “Büyük Bir eyecanla Zee yy e alâka ur dım eli po muhitinde üz lira le çan rak hn e m ir miyim ie di siye Nutkunu Rayiştagda Söyledi © Jiriri öne nr nie ir ben vi Telnliği altnda baci ———— a eyeti ve yorul lik, Ğİ altında bulunan on kişi : : az ANA . Nr heyeti emazet projesi «Milletin En Büyük Hâkimi Bulunuyorun. Tarih binves bir e n amağ i. komite arr eni 8| Huzurunda Mes” ipe EE ee Alıyor orum” ENİ pöakini, ele aldı suliiali ei va 14 (A.A) — Ray mecbur olduk, Eğer Alman Ne alarak mütekabilen sınır- kite İyi MiHitler a mile bize itimat ve bi- İs €i m. e. ğ niyetini tekeffül eyliyen| kp? ammtbile ai ga e ek meşai etme İniet Paşanın beş yüz liralık te |lil in lanmıştır. eydi mesaimiz heder olurdu. | errüunun alınması” bildirilmiş| gılarını bu vesile ile teyit eyle- e ümet sıralarında M ,Roehem ve şeriki cürüm-| ye mezkür meblâğ o bankadan|meği bir vazife biliriz ğ Goebels ile M. Fon Neurat leri isyanın kan dökülmeden a mm i er MFon Papen vE günlerce eldeli dir 3 k F d l v " Büyük anlamanı giye den tatbikine imkân o AYRI ransız dostlugu o” Sn —ğ—ğşeme ete —— — ü n © Z surette harekete geçebi| | Sağlam ecek Dayanıyor Z i : A yi İstanbul, 14 ( Husnst ) — 14 Temmuz Fransızların Cumhuri- -İsöylemiştir “Nutkumun hedefi neti- leri diği için fliket buhranın m. ve tenkilini millete izah si m i sos) si pe stler iktid: yordum, Ba: tagveril Sefiri bir lazret- sağlam oldukunu e Türk - Fransız dostluğunun çok bin mişti Ademi Tecavüz Misakları Başvekil Hitler firka itimadını iyilai ye telâkki değil | bir birlik teşkil bildirerek ve bu cinnet ese dikkatinden MD Yi ii rinde şerik olanların hepsini mamıştır. Biz münekkitlerin aima milletimizin hariçteki ledilemez kanaatinde oldukl. Yar mulkunu şu suretle İmeseleleri ele aldık. Alman im- bitirmiştir: i rluğu artık coğrafi bir “ Hayatımın en aci kararları- “1 ya bundan dolayıdır ki zaman küme değil emniyete ihtiyaçları yormak mehutiyetinde; kaldığım 4 tarizkğ, ikan misakına karşı/ vardır. Tahakküm ve emniyet İber yaatların Bütün; mesliyetizi vi LE bir lisan kullanıyor.Buna| sizlik cihanı tutuşturacak (birer bil irse Avrupayı saran ilarlaa tarih huzurunda üzerime almağa gali n Sulh, a NE rinin kıla İcumdı. ulutlar © dağıtılmış olacaktır. İhazırım,, in i 3 naf eri tez ahli 2 Bir meri Arap Fran: hi nazırının miy vuştu Müteakıben Rayiştag reisi M. iekümonyası demek o Londra seyahatinden sonra anın vicdanlara bahşedeceği| Gğeyine kısa bir hitabe irat ede. isakı. Yani b Büyü adyişrl hava a EY aktine rar arasında — ii tezinin i ye i Vey , Alman milletini M. Hitlere Paya tahakkümi çel ittir. 3 te müteca-| zaferini görmel gsü 3 İs Halbuki bu yel zi değil İvizin İleri ait em sulh ii Jretle kal bart Jmedyunu şükran olduğunu beyan — Alo Mussolini, Akvam cemiyetine lüljen haber Veriniz, Litonyor Barba cıkar. Milletlerin tahak;|vası için mühim bri adım olmu mink Frakkı Jetmiş ve celse tatil edilmiştir. mii karşı kendini müdafaa için Almanyaya silâh lâzımdu. amp eğe RA RE

Bu sayıdan diğer sayfalar: