15 Temmuz 1934 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

15 Temmuz 1934 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ŞötteENNaNnaRE a KA RBENENE, Trakya :Hâdisesi Vekiller heyet- nde görüşü Hâdisenin mahiyeti hakkın- dakı malümat va hükümetce iman teddirler neşredilıcs Ankara, 13 (A-A-) — Trakyada teftişlen avdel 5 eden Dahiliye Vekili Şük- ü Kaya bell !Ieyrlf' l'fıkf' leye delkikalı — neticesin! M ER GRRR HH EMEE UKUA LA UY BU SA RR KA SS EERR Y UK EE KN UNUN NN Ankara, 14 (A.A.) — Na- fia Vekili Ali beyefendi mu- harririmizin sorduklarına cevaben şu beyanatta bulu- şlardır: bildirmiştir. Ykakk nmî_ î;ı..ı;buı Telefon Tekei rak Heyeti Vekilece Y şirketinin satın ahı- hâdisesinin mahiyeti ha- kkındaki malümalın ve hükümelçe alınan tedbir: lerin neşredilmesine ka- Tar verilmişlir. Adadolu Ajansı bü n; * Şriyalın H !ıü:-î[;;,,îz a ği ildirmişi Baadllarenanen n İktısat Vekilimiz İuısayır ıe!i.ıuî. —aT masına Heyeti Vekilece kar- ar vyerildiğinden Vekâlet bu bususta — icabeden teşehbüs- lerde — bulunacaktır. — Bu sene zarfında Ankara istasi- yonun yeniden — yapılmasına karar verilmiş ve projeleri tartip ve tanzim edilmekte bulunmuştur. Bu sene içinde işasına — başlanacak — olan Filyos-Çatalağızı kömür hat- tnın yarın münakasası yapı- lacaktır. Afyon - Antalya hattının birinci kısmının etüt ve istikşafı bitmiş bugünlo. rde bu kısmın da münakasa sının ilâm mukarrer bülun- muştur. Diğer kısımların da istikşafı bittikçe peyderpey münakaşalarına devam edi- “, | lecektir. | Ankara 14 (ALA.) — Na. | | fa Vekili Ali ve Adliye Ve- kili Saraç oğlu Şükrü beyefendiler evelce kararlaştırmış oldukları ve- çhile bu hafta içindo İzmi- gesinüz # miz Celal bey İktiğal Vek Ki ye İktı- Naha Vekili BI. A“:_":_'I_HĞ lll bey dün | satın alınmış olan İzmir- sat Vekili -e 5 t etti. | Kasaba hattını her hususta akşam Bursaya hareke ——-_!.__..__.—————'—'_ Şehinşah Hazretleri ök tezahiratla karşılandılar.. Şereflerine :;?ğf,:::,i:â:ıııkıu yapıldı, şehir mükemmel süslendi. — Şahinşah Hazretlerinin kırk gün K Tub!:ını âî (:ı.:ü)m şonra Tahrana avdetleri münase- süren bir : "ö,üımemîş şanlikler icra edilmiş ve hükü betite burad'a Küı.cmmel sürette tezyin ve tenvir olmuştur. met markezı“l;le tezahürat göstermiş ve Şehinşah Hz. nin Halk L:v;:ı:;k üzere göçeceği yollar üzerine kıymettar soraya gitlile ş 'a edilmiştir: halıl_aı- Aıefrlş î;hı::;"î'i saraya muvasalatlarında meserret DA ;ıhll:lu’ı;::en 'naıırlnr höyeti ile mulhuâlıf tabakat ve - ta- içinde d müuşlardır. . F H ) k—'lb“ı buyu' g p"loş;-:nu:ıx:ıımı:ıîınlnr heyeti huzura hümayun da Müteakı : içtima akteylemiştir. Alâ Hazreti Hümayun bir şerefine dün gece İran kulübünde G a e bir ziyalet verilmiş ve bu ziyafette bilüm- altı yüz kıîııhklıblıı'ı.:-)ı’u' heyeti, Tahtan mutebarsnı hazır um devlet ı-ıc&:Lı,“[_e..î bir. kabal resmitakip etmiş ve ge bulunmu;:::-n bı'iyrknç saat sonraya kadar dans ve eğlence ce yBHSİ devam etmiştir. — Klâkına girerse: İngillre bunu hararetle E,';,',;',ğ.'î.., ingiltere - hariciye — nazırının beyanatı, — Dün | ine zit gruplar teşekkülüne Londra, 14 (A-A-) iciye | kaliyen tnnî_uıv_ olmfıdığııîı ayam ağamiasde ZZ | AA LAİ aai di " L" Bilterenin AVHIP'İJİ biribir- ! ( Devamı ikinci sayfada ) ren)i ü v ç ro bir seyahat yapacaklardır. Demiryolu aaliyeti hakkında İzahat - veriyor. 5| Filyos-Çatalağızı hatlı münakasaya kondu. Afyon- Antalya namıın yapılmakta olan- birinci kısmının İstikşafı — bitmiştir. Hi beyefendi bu hafta içinde tetkik seyahatine çıkı- yorlar. Vekil bey şehrimize de uğrayacaklardır. Nafia Vekilimiz —Âlh bey yakından tetkik ve hattın se- lâmet ve muvaffakıyetle işle- mesi için icap eden tedbir- leri tespit edecektir.Balıkesir- Kütahya tarikile Eskişehire gelerek oradaki müessesele- ri de yakından gözden geçir- dikten sonra Ankaraya - av- det edeceklördir. Ai Br. bundan sonra sirasile bütün hatları ve inşaati görmek üzere seyahatlerine devam edecek ve beraberinde dev- let demiryolları işletme mü dürü bulunacaktır. —— MDezar— — Sovyet askeri heyeti Roma,14 (A.A,)— Romaya bir Savyet askeri heyeti ge- lmiştir. —e a n İtalya Lokarna haricinde bir ta- ahhüde girmiyecektir. Roma, 14 (A.A.)— Stafani Ajansı tarafından neşredilen bir tebliğde İngiltere gibi İlalyanın da Lokarno haricin- de yeni bir taahhüde gir. miyeceği fakat şark misa- kası — projesini müsait bir tarzda telâkki edeceği tas- rih edilmektedir. Tebligde şark misakı pr- öjesinin Londra müzakere- lerinden sonra çok değişmiş olduğu ve garp cihetinde Fransa- ile Almanyanın ve şark cihetinde Almanya ile Sovyet Rusyanın aynı seviy- eye konulmuş olduğu zikre- dildikten sonra Almanyoanın hukuk müsavatının — zannou kabul — edilmiş bulunduğu tebarüz ettirilmektedir. Berlin, 15 (A A ) — Havas Ajansının bildirdiğine göre İtalyan mehafilinde Fransız. İngiliz görüşmeleri neticele. rini müsait bir surette kar- şilanmiş, — tebliğ — Alm - an siyasi mehafilinde şiddetli bir heyecan uyandırmıştır. KA SAYI: 1254 AAA AAA 15 TEYMUZ. 1934 Pazar TÜRKDİLİ CUMARTESİDEN MAADA HERGÜN SABAHLARI ÇIKAR Bulgarlar Komşularile Eyi Nafıa Vekilimiz Sahlp ve başmuharriri: Bilecik mebusu Hayrettin Umum Neşriyat Müdürü: Kenan Emin “İDAREHANEŞİ: Balkesir Şahmehmet skağı dairci mahsusa TELGAF: Balıkesir Türkdili, TELEFON: Türkdili ABUNA ŞERAİTİ:geneliği 1000, altıaylığı 600,kuruştur.Nüshası 5,geçmiş nüshaları 25Kuruştu, -(îeçinecekler.. Bulgar Hükümetinin Siyaseti. Bulgar Baştakit do ki: Denubu şarki komşularımızla dalma eyi münasebetler idame söylemiştir. bulduğunu söylemiştir. söylemiştir va demiştir ki: ettirmek maksadile sarfedeceğimiz gayretler için zaruri olan Sükünet ve itimat havasını inkişaf ettirmek ve kuvvetlendirmek İstiyoruz., Sofya, 13 (A-A,)— Başvekil M. Gorgiyef dün millit tiyatro salonunda siyasi bir nutuk Bışvekil hükümet tebeddülâtının arfasinde memleketin içinde bulunmakta olduğu va- ziyeti kısaca hulâsa ettikten sonra memleketi felâketten kurtarmanın yegüne çaresi fır- kalar haricinde hükümet teşkili olduğunu ve ordunun milletin, kalkın kalkınmasına yar. dım etmek ve onu saadet ve refah yoluna sokmak için İlâzim olan kuvveti kendisinde Sözü memleketin dahili emniyet meselesine nakleden başvekil ihtilâlci teşekkülleri feshedilerek bir takım eşhas elinde bulunmakta olan silâhların toplandığını söylemiş ve sözü harici siyasete - naklederek Bulgar memleketi her şeyden evel sulhu sever olduğunu — Bizim münhasıran bir sulh ve bildistina bülün milletlerle bir anlaşma polatika- sı dakip etmek surelile tedbirlerimizi katiyelle arzelttik. Başvekil komgu hükümetlerle münasebetlerini mevzubahs münasabatı da mevzubahs etmiş ve demiştir ki: - Biliyoruz ki Türk-Bulgar dostluk, ademi tecavüz ve hakem misakı- ni geçen sene temdil etlik. Biz bunu yapmakla cenubu şarki komşuları- mızla daima eyi münasebetler idame etmek maksadile sarfedeceğimiz gayretler icin zaruri olan sükünet ve itimat havasını inkişaf ettirmek ve kuvvetlendirmek istiyoruz. ederken Türkiye ile olan C.H.F. Vilâyet idare heyeti reiş- İikleri arasındede jişiklik, İstanbula Gemal bey, İzmire Avni bey Teis oldu, Ankara, 14 (AA.)— C.M.F. Umumi idare heyeti azasın. dan Antalya mebusu Dr, Ce. mal boy İstanbul fırka idare heyeti reisliğine tayin edil- miş ve İstanbul vilâyeti reisi Cevdet ——— — ——— idare heyeti İstanbul fırka ralaliğide tayin edilen Antalya mebosü Cemal bey Kerim bey de boşalan umu. mi idare heyeti azalığına tayin edilmiştir. Ankara, 13 (A.A.) — Yoz. gat mebusu Avni bey İzmir vilüyetj Cümhariyet Halk Fir- kası idare heyeti reisliğina, Bolu fırka idare heyetj reisi Dr. Mitat bey Zonguldak vi- lâyeti Cümhuriyet Halk Fır- hası idare beyeti reisliğine tayin edilmiştir. ——— 22 ..e a— — Şahinşah Hazretlerinin hilâli- ahmere Teberrüleri Ankara, 14 (ALA.) — İr- an Şehinşahı Hazrotlari Hi- lâliahmer merkezi umumisi- ne dört Bin lira — teborrü buyurmuşlardır. Güme şampiyonu İdmanbirli kliler. Birlik Birinci Oldu. idmanbirliği povan itibarile en önde gelmektedir. —— Kolordu - güme - ikinciliğinde kaldı. — Guma günkü maçta Kolordulular Güçlüleri yendiler. K. İdmanbirliği - İdman- gücü cuma gönü Ali Hikm. et Paşa stadyomunda kala- balık bir seyircj önünde mı- ntaka birinciliği için karşıl- ziyet yirminci dakikaya ka- dar böylece devam etti. Bun. dan sonra — vaziyet değişti: Güçlüler kendilerini topla- mış mukabil hücu- ma geçmişlerdi. — Güç muhacimleri biribirlerile an- hşarak güzel akınlar yapı- yor ve Kolordu müdaf . aasını müşkül vaziyete sok. ( Devamı üçüncü sayfada) aştılar. Güç - Kolordu maçı- na (A) gümesi galibini bol. li etmesi itibarila çok ehem- miyet veriliyordu. Maça saat 18,5 de İdma- nyurdundan Hulki beyin ida- resinde başlandı. Takımlar sahaya çıktığı vakit Kolorduda — bözı de . ğişiklikler yapılarak takıma kuvvetli bir şekil verilmiş görüldü, Güç takımı da bir kaç haftadır. muvaffakıyetli oyunlar oyaıyan eski kadr. osunu muhafaza ediyordu. Parayı Kolordulular kazand- ığından Güçlüler rüzgür al- tına düştüler.. Oyunun ilk beş dakikası mütekabil akınlarla geçti, Bundan sonra Kolorduluların rüzgârın da yardımile hüki- miyeti ele aldıklarını ve Güç kalesini zorlamıya başladık. larını görüyoruz. Fakat Güç müdafaası çok kuvvetlidir. Kâzım Paya ire dönüşte de Mahmut ve İbrahim Kolor- | şehrimizden geçmesi muhte- duluların tehlikeli akınlarını | meldir. 4 Kit a k ve nden otomob- ille şehrimize gelmiş ve Bu. rsaya geçmi- ştir. — Mezun bulunan Paşa İf mezuniyetini * kolaylıkla durduruyn;kığı- ğ

Bu sayıdan diğer sayfalar: