15 Temmuz 1934 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 3

15 Temmuz 1934 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ısı"ıkıu'z R Hitler Almanyanın itiraz gölürmez | lideri olduğunu Ispat etmak istiyor fakat Nevyork, 12 (ALA.) — R yiştağın ansızın gelecek ca- ma günü için içtimra devam edilmesi hakkında Nevyork Times gazetesi diyor ki: «Anlaşılan Başvekil M. Hi- tlor bir defa daha müttehit Almanyanın itiraz götürmez lideri olduğunu ispat etmek istiyor. Fakat şimdi vatandaşları- hi ve dünyayı ikna edebile- cek bir sahne göstermesi ke- ndisi için imkâne'zdır, Alm- anyanın dahili ve harici si- yaseti bütün Almanların na- zarında birçok muvaffakıy- etsizliklere maruz knldıçı için Almanyanın )epyeni bir tecrübeye girişmesinin gay- Fi kabili içtinap olacağı anl- aşılmaktladır.» Berlin, 12 (A-A.) — Havas tjansından: M. Van Pepenin Vaziyeti hâlü tenvvür etm emiştir. Söylendiğine göre | son hâdiselerden pek ziyade Müteessir — bulunmakta ve | samimi ahbaplarile olan gö- Tüşmelerinde, daima iş ark- adaşı yon Boosein idamından ve des tu Ebgarb Junkun ölümün- den — bahsetmektedir. Artık Nezaret altında bulaunmama- sına ve bütün iş arkadaş- rının — gerbest birakilmiş olmasına rağmen M. Von Pa- Pön — hükümetteki mühim rolüne tekrar başlamak için Tâzım ölan teminatı / bulama- maktadır. a Bununla beraber 30 hazi- ran hâdiselerinden pek ZiY8- de mütccssir olan Sar hav- zasına —ait işlerle meşgül olacağı —temin — edilmek- tedir. | Berlin; 12 (AA) — Bir | kaç aydan beri Alman iktis. ıdîyntım idara etmekte olan M. Philip Kesslerin azli ol- | dukç:ı ehemmiyetli bir hâd. ise addedilmektedir. Resmi — tebliğler Al”n iktisadiyatı mesalelerin pek yakında kati surette halled- “İngiltere Hava kuvvetlerini çoğaltı” yor, Baldvinin plânı, Lodra 12 (A.A.)—«Deyli te. Igrafva göre M, Baldvin ta- rafından tasavvur edilen ha- va programında, — İngiltere hava kuvvetlerinin en kuv- vetli ecnebi hava kuvvet - lerila müsavi oluncıya kadar kuvvatlendirilmesi clu;unul mektedir. Bu iş için beş senolik bir plân ftosavvur — edilmiştir. Plânın tatbiki esnasında İn- giliz hava kuvvetlerine 48- 50 fitotilâ daha ilâve adile- cektir. Bununla — berabor, beynelmilel siyasi vaziyette değişiklik olduğu takdirde, hava kuvvetlerinin artması- nda — değişiklikler olabilir. İ'rogrom'n ilk nit kısmı için 4,5 milyon İngiliz lirası sarfedilecektir. saneye Bu gazeteye göre Bahriye Nezareti hava kuvvetlerinde İngiltere, Amerika ve Japon: | ya arasında deniz kuvvetle- rindeki nispette olduğu gibi 5-5-3 vispetinin arzü — etmektedir. tesisini Bahriye ı Nezareti daha ziyade Ame- rikan ve Japon hava kuvve- tlerinin tenzilini — istemekte- dir. Bıhriye Nezaretinin kru- vazör adedinin büyük mik- yasta arttırılması talebi ka. bine tarafından — tamamen kabul edilmektedir. Açık teşekkür Refikamın rahatsızlığında şifabahş — kucağımı — açan doğum evimizin ve onun çok değerli ve hazik müdürü Dr. Halit beyin ihtimamile mulbakkak bir ölümden ku- rtulduk. Refikam ve bon ken- disine ve mücsseseye karşı namütenabi — teşekkürat ve hürmetlerimizi arzederiz. Marangoz Faik aten iktısadi işler mudurl- üğüne tayin edilmiş olduğu: nu yazmaktadırlar. Şunu da ilâve etmek ica, p eder ki bu makomın vaz- ife ve salâhiyetleri hiçbir ileceğini ve şimdiki halde Ko- nt von Dergoçun muvakk- Temsil edenler: Harri Pil Oliva Frid Filimin mevzuu isminden anlaşılmak- Şehır Sinemasında 15 Temmuz 934 pazar akşamından itibaren ESRARENGİZ ADAM zam sarih surette tayin edi- İmiş değildir. tadır. Bunun için fazla birşey yazmıyaca - giz. Bu kuvvetli aşk herlhi Sinemamız g ve muntuzamdır. Yakında muhtere DM.LARIN KIZI gibi güzel ve ananansansadİ alde memnun kul.ıı.ıksııııı. —— gayet söerin ve bahçemiz mükemmel m müşterilerimize PASPMTİn ve ve macera l'ılınııııılı' n nefis eserler ukdım Birlik bicinei Oldu. (Üst tarafı birinci sayfada) uyorlardı. Güç muhacimleri bu arada birçok sayı fırsat- ları da kaçırdılar. Otuz beş- şinci dakıkada Kolordu ilk dakika sonra yaptı. Kolardu ilk sayısını penaltı- dan yapmıştı Birinci devredeki oyunu:- na bakılarak Gücün ikinci daha güzel — bir sayısımı ÜÇ da jikinej sayısını devrede oyun oynıyacağı ve gnl_hij— eti temin edecek — sayıları ya: 1 tahmin ödiliyordu. Güç minin tamamen aksi olarak fona biroyun oynadı, Kolor- mukabil Güç küçükleri & galip TÜRKDİLİ ZEİSİKON Fotograf makineleri İK Kolördu. - Güç maçından | Dünyada birinciliği ka- evel de İdmangücü - İdman- yurdu ikinci arasında hususi bir maç yapıldı. Küçüklerin maçı çok samimi ve güzel oldu, Güçlülerin 4 - 2 gali- biyetile naticelendi. Maçlar neticesinde kulüp- puvanlar lerimizin aldığı şunlardır: Güme birincisi kim? Mınlaku futbnl heyeti dün akşam toplanarak mıntaka birinciliği maçları — etrafın- deki vaziyeti bu — mey - nda yapılan itirozları tetkik etmiştir. Haber aldığımıza göre futbol heyeti: maç esnasında hakeme hakar - et âmiz sözler söyliyon İlm- auyurtlu bir oyuncu hakkı. nda boykot kararı — vermiş, beraberlikle neticelenen Ko- lordu * Birlik maçı hakkın. da Birliğin itirazı — muhik bulmuş ve bu maçta Birliği hükmen galip saymıştır. İd- manyurdu - Kolordu — maçı hakkında sorulan sunle İd- manyurdu tarafından henüz bir ceovap verilmemiş olma- sından bu hususta bir kar- ar alınamamıştır. İdmanbirliği 15, İdmang- ücü 11, Kolordu 11, Idman- yurdu 7 puvan almıştır. Kolordu-Yurt maçında Ko- lordu galip addedilirse Ko. lordunun puvanı 14, Yurdun puvanı 8 olacaktır. Bu tasnife göre İdmanbir- liği güme birincisi — olmuş | x dunun üç sayısına ancak bir sayı yapabildi ve bu snretle 3 - 1D rakjbine & yenildi zanan —« ZEİSİKO fotoğraf - makinelerinin 934 otamatik modelle- (WS£ selpa ve - rini makine cantanlarım «ŞATI MEH MET MAHDUMU HÜ - SEYİN AVNİ ticaret - hanesinde arayınız. Vlâyet İdare - heyetinden £ ve Tahkir maddesinden suç- L: la sıtma mücadelesi Kepsüt miktakası sıhhat memurü Esat efondinin Türk — ceza kanununun 482 inci madde- si macibince lüzumu muha- kemesine dajr vilâyet idare heyatince ittihaz olunan lü- zumu muhakeme kararı; bu efendinin ahiren vazifeden Mahfel sinemasında 15 temmuz 934 pazar akşamından itibaren DAĞ ÇOCUKLARI Gençlere, sporculara ve dola- yısile herkese tavsiye ederiz. Çevirenler: Loi Trenger ile meşhur artist Mari Glori Biraz hulâsa: Torj — Aton, Ralf Sarel ve Jan Kost Fransanın on — meşhur kızaok - şampiyonudurlar. Dağ- larda, şarkı söyliyorek gözerlerken Meri isminde bir Amerikalı kızı bir kar yığınından çekip kurtarıyorlar. Bu sıcak ve bunaltıcı havalarda çok güzel bir mev- zu değil mi? Karlı dağlarda bir iki saat serinlemek istemez misiniz” O halde Mahfel sinemasına geliniz! FF E K Yo RA K I M Ben bir pranğa kaçağıyım AVUKAT H. Tevfik - Sadık Dava Vekili Yusuf Kenan ... l 000006) 880200588058800308858858 azıhanasi hükümet caddesinde Ahmet çeşmesi karşısındı Merkez ve kazalarda her nevi dava kabu süratle nelicelendirilir. âııı Milli Emlâk Müdürlüğüden: Ağoren mahallesinde 116 metre 60 santimetre arsa yirmi gün müddetle müzayedeye çıkarılmiştır. — Taliple- rin satış komisyoauna müraçaatları ilân olunur. ( 131) çıkarılarak maballi ikamotinin Askerî Satln alma meçhul bulunmusı hasebile kendisine tebliğ kabil olm. adığından tebliğ makamına kajın olmak üzere keyfiyet ilân olur. —a — Hariciye Hazırının nutku Paris, 14 JA A.) — İngiliz K omısyommdan# / Bahkesir merkez kıtaalı için aşağıda yazılı üç cins erzakın 28-7 934 cumarlesi günü sag onda aleni münakasa ile ihalesi icra edilecektir. Taliplerin mezkür gün ve saatte Balıkesir as keri satın alma komisyonuna müracaatları ilân Hariciye nazırının nutku Par- olunur. isto eyi bir jintiba bırakmıştır. demektir. — Tdmanbirliklileri pP"* Yurttaş! — tobrik ederiz. : Bilâliahmeri unutmal! E Fııml ıl maçı # ıslırap çeken insanlara & Final maçı bu cuma şehri- eyilik yardım C*L'_’ı_(:'i'x—_: mizde (A) gümesi galibi İdmanbirliği ile (B) gümesi galibi Ayvalık İdmanyurdü arasında yapılacaktır. Bu sone mıntaka birincil- iğini Ayvalık mı Birlik"mi aslacak? Bunu bize — ancak Cuma günü yapılacak Birlik Ayvalık maçı gösterecektir. g Vilâyet idare heyetinden: Sıtma mücadele tabibi Ri- | dvan bey hakkında V. İdare | he_vehnı'o’ müttehaz — meni müuhakeme kararı; mumaile- yhin müştekisi Sıtma müca- dele memuru Cemal efendi. | nin ahiren vazifeden çıkar- ilarak mahalli — ikamatinin meçhul bulunması — hasebile kendisine tebliğ kabil olma- dığından toebliğ — makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur. |Agfa fotograf makineleri nin Balıkesirde yegâne satiş yeridir. | Levazımı en has ve en ucuzdur. ! AGFA FOTOGRAF MAKİNELERİ Yedi yaşında bir çocuk tarafından dahi gayret kolaylıkla kullanılır. Cinsi Mikdarı Kilo Patetes 30,000 K. soğan 22,000 Merecimek 15,000 FOTOGRAF MAKİNELERİ Şah Mehmet mahdumu Hu Mlce ah 5 A akedlllkik

Bu sayıdan diğer sayfalar: