15 Temmuz 1934 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

15 Temmuz 1934 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HANESİ © İDARE! İzmir Birinci BEYLER OKAĞIND —ee— Dercedilmiyen evrak iade ledilmez ŞINCI SENE Roma, (Rad mai gazete olan sm ka anın Teali & ile Tunus aki Balkan Misakının ; IÇ yüzü Ve Fransanın rolü Ortalık. gül gi Yor." Çünkü herkaa harba hazırlan ton rk SE ii e r IŞ Seda söyliyeceğim “Evvelki Jaslarmda dedi- — öm çim 5 B. di de tekrar ede kan misakı Onm miz Ulu Gazimizin dev Kak itilâ arı bı A bibere os ibik ip kra Biri İli Ez ll iz rinin in “aa fame ie kl i air ur e Tünik itilâ 8 Pransadır, Bu ana hazreti ralı Kar > in erinin fikrini ba 3060 Bükr eşe gitti. Yâ Kıranıda itifa e görünce Tü ürkiy tan bâzır hemen , Hal HAKKIN M: 1221 ve ransa, i hu- italyanlke kın Sesi SESİDİR PAZAR meselesinde çok mülâyim bir siya- set takibine karar verdiğinden Fransa - Italya anlaşmasına şim- diden bir emrivaki nazarı ile ba- kılabilir. Ayni gazete, unu bir kat daha Hükümetayrı'kistemiyor Hükümetimizin Kırklareli Hâdiseleri Hakkın Ankara 1d (A.A İc- ra vekilleri heyeti Reisionm hur Hasretlerinin ok reisliklerinde ki emye Da hiliye Vekili kri Kaya Beyin Trakya li işleri hak kındaki raporuna ittila hasıl etmiştir. Ankara 14 (A.A) — Baş vekâletten tebliğ olunmuş- tur, Dahiliye Vekili Şükrü Ka ER kia ya Be vi teftiginden avdet İk, raporunu yeti Gllii vermiştir. laşıldığına rak- nağarlar birbirine dedi teğvik idir “Türklerle Yahudilerin bir birini naâil ie a Dahiliye Vekili bey İler tarafın çileler ii etmeyi, vatsnd aglar arasın- vaffık bulmaktadır. Bir Musevi vatandaşın Dindaşlarına 101 öğüdü 4 — Vaziyetin nezake tini, değibi icabını meden sen, > alet ela yüksek sesin ile BOR 5— maf hiçbir mem leketii o memleketin dilini "konyak için hiç bir kimseye ihtar meme ki eket peel memleketin dilinde, bir dil kullanılmaz. 6 — Doğduğun yerde ri yabancı Kiimak is emiyorsan evvelâ; yerin öl dilinden düşürme.. A.L eki : minin Gerek b da Neşrettiği Beyanname Sureti meninin kişi 8 bey Hill w van Yl ülMeNL ri bütür siyasi, iktisa İ ve milli ana sırı görülmekte (o olduktın bağka, Türkiyeğe ait bir hususiyet eli an lk el harı al: ar sekiler ve rinde denekler gibimi la memisketin emniyeti için ai v6 casus ee hakkındaki zanlar mevcutta Diğer taraftan Yahudi adar milli hars meselosinin imperator- luğa ais hatalar olduğunu ve tazyikler ile ya a terviş eylediği şayi olmuştur. Bn. şersit sitında ran 24 ten itibaren Çanakkale ve 30 Hazirandan itibaren Trakyanın Jdiğer muhtelif yerlerinde (o besaplarını ve muamelelerini keserek İsten bula makletmek (hareketi ve lede dora pi kala la ZA ee ara sında dedi kodu mev gelen haber ve şikâyetlea 100 kadar Yahudinin mabsl Kr rey yüzün nden İstan» a e .- Ey ekse Temmuzun 3 ve dö birden bire gevişliyen iri ü Zörine 4 Temmuzda hüküme tin aldığı müessir İlker hâdisaler kat'i olarak durdu ralmuştur, İ imdiye kadar olan vuku Ki süretle hulâşa edilebi vi A ) Trakya ve Çanakkale.” de mevcut olan yerli ve ya De Me kadar yoh m den 3000 kad. İnna Bayi üreti id gi tahmin olunuyor. Kazalarda ve Edirne gocukları karıştırılmak iste- miştir, 0) “Kırklar “elinde"3“: 4 Temmuz gecesi çapulcu ava sır harekete gelerek, Yuhudi Mu 4 üncüde — sağlamlaştı- cak bu itifak zeminini hazırla- ma ak için Fransanın Ro: nin büyük bir hizmeti geçtiğini 15 TEMMUZ 1934 Fransa - Italya Anlaşması Emri Vaki mi ? Yarı resmi na) nın yaz- cihan sul- ma sefiri- ve M. Bartunun Roma seyahatı- nın da bu işi tam bir muvaffoki- yet ile neticelendireceğini ilâve etmektedir. j İtalya Hükümeti Neşriyat âmiri M. SIRRI | ABONE ŞERAITI Seneliği 6, Altı aylğe gr ler. Liradır. Günü nğshaların Pe siryi 25 Kuruştur ıgtı i 60: PARA | Şark Misakı e veli örünüyor.. Roma 14 (A.A) — Sov sefiri . Viad öğleden sonra M. Mussolini tarafından okabul edilmiş tir. Mü Jâkatin meyzuunu timal Şark misakı ei ze Masali Ras epi görüş saat vel İrgil per Sir Frik İD mood ile görüş idi. Bu mü lâkat Berlinde. İngiliz sefisi Sir ih- projesi Erik tara yun M. Fon Neurat Şa'k Ba kı projesinin Sr sdildiği ayvi günde JApIMIĞ'M. , Tagiliz Beliri, Yal hari jeyi tev Miz İtalyan gszeteleri etraflı malümat vermek'edir ler, İtalyanın İngiltere tarafın Nafia vekilimiz | ir > Bali Maliye Nazırı Bütçede mühim tasar- zuflar yapmıştır. am Bulgar Maliye Nazırı Gi orof Sofya ( Hnanst ) — Bul nezaret bina ik ve hem de fünuli ini amlı cıkan kik yapmı tır. M. Todorof ayni zaman da adliye dairelarinin azalt btitçesinde raflarından yarım vala leva azaltmış ve gi © büt çesinden bir Diy aünlehaği in iz Kiri azırlamıştir. Kadın Kavgası Bir yavrunun ölümile Neticelendi oldu. Se kla beraber hafif esen ile tesiri ile pe öö lerliyen bu yi haylı bunun biraz daha ili hem © civardaki koyun ağıllarını ve A Bay raylı köyünü tehlikeye Yale rdi, Bornova hükümetini ığı içinde sant birde hagretieri - yangın yerini mi — teklikeyi berta | raf ef İN deye iyi bir nazarla gi duğavu ve hiç A MA nen bu çk şti 7 mekte olduğu be Gazeteler dört garp devle tinin yani İrez Iogiltere Almanya ve İtalyanın yapa em teşriki mesainin faal şekil alması lâzımgilmek e ileri sürmekte dir. Anadolu Ajansına Be yanatta Bulundu şembe güni a Med de karar ye vekâleti bu hu vam edi | sik lecektir.,, . aza Karantinada Nuri bey ai- le evinde oturan Cako Levi

Bu sayıdan diğer sayfalar: