15 Temmuz 1934 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 2

15 Temmuz 1934 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

UL 4 ve Yunanistanla si yl a çalışmak isterim. — Paşam ben bayii bu lonup ta Jon Türklük, Tür kiye meşruti pine Eslem A e y mazı © görün Bu metin biraz sonra Sofya darülfü ka a biye »akade p için birer muallimlik Sk © olduğunu ve müsabaka ile tayin edileceğini gazetede okudum. Et bu müsabaks lara girdim. Bu mü ae ikisini de kazandım. Faka harbiye © mektebindeki ders haftada olduğundan bu Sr ri | mirtir. i mek için inlela | İsim nde i kadar fırka ve siyasi Sönük cip olaca; snlamaktadi! © Dobawos ihtilâl cemiyetinin aralığın iç yüzü Yazan: Halil Zeki i Makedonya ihlâl in Bulgaristanı Sub alara sürümek r faide zey yeceğini “göstere ktedir. pu kn ka veri . imakfa o bera ben, Ritiriedil aşkin mu vakkat olduğu, (buhusus Ihtilâl öemiyetlerinin oldu. rulması imkânı bulunmadı. ğı kanaatındayım. Bir buçuk. asır Evvel ni e üyük paralar; Uz manların ei vusüde getirilen ve vucüdile ük ve şümullü siyasi emeller temin olunan bu İhtilâl Ce- miyetlerinin iç yüzünü bilen- lerde benim kanaatıms işti rak edeceklerine (şüphem yoktur. Bâhusus bu öyle bir cemi yettir ki çok kere müessisleri hayat almak ve yam âle mini altüst etmiş Bulgar h li idaresini eline alan her kabine komşu devletleri koşkudan kurtar mak ve rahatça işini yoluna koymak için çok kere ihtilâl eriği ii men MİŞ, azalarını dailie sagrlaşn yap- tığı gibi sü km içerileri- in ei a Cemiyetleri birkaç k müş ve diril miştir eriş muvakkat bir müddet için ay Binaenaleyh bü; ii muvakkattır. Bu inim mİ ve gayri resmi misal er ile ispat edeceğim ( Devam E: Kaçakcılar ii da Romanya ile bozuşmak- di Tefrika Numarası : 1 Numarası : | vatan hainidir) 15 Temmuz 1934 Temmuz 1934 — Abdülhamit'in öl Kosta Angelopolos ikleri ir gün masa başında ça z yen ağn. bir hanemize girerek Yı nan du > bizi selâmladi: ” 2 e yy — EN ini iğ diador değil mi? — Bu e benüz mah rum bulunüyoru — Kendimi tali in ede yim: Kostas Alfülopolos. — Bu kadarı kâfi ve te bu 'şekkür ederim arkâsını ben ilâve edeyim: (Buğaziçinin sularında) (Ha yat ve hakikat), (Ölümün Er” >. ia eser © O lerini O halda si zi öküd zi gire Bügün © mabiumiyetten de kurtulmuş Müellifin, mütereccime| di — : Mehmet Sirri m elemi Derede gör Çevi: — Dİ ga pa n rika suretinde takip Birini de kitap belinde ras dum. — Öyle ise dördüncüsünü de defter şeklinde mütalea etmehizi rica edeceğim bir defteri uzatarak dedi ki: Ai eser, sizin vâktile (Halkın' Sesi)'iide tefrika su reti m nn gri bamiii Kürkü eli aylak) Zi târihi tefrikamzın sonunda ti, bir meseleye Manisalılar Alâka ile cevap liyorlar anisa K ye ai) — V tile İzmirde teşkil edilip her nasılsa tasfiyeye tabi tutulan Lİzmir: ihracat ithalât k anonim şirketi | nin Manisada NI vaf mış!.. Fak adamların hisselerini delin eden Bi ler Manisa yangını nie şi inni: an bu hissedarlar Tamideki tasfiye miümessil- liğine müracaatla haklarının veren bulunmuş! Diğer taraftan hisse senet lerini ibraz edenlere yüzde 15 nisbetinde bir bak tefrik ve ita edilegelmekte olduğu kiler de - bitta ve ve ıstırar saika, hriren müracaat yap: mı Lalas Bu kerre e li da da ayni nal —llik f Gi aktedile- cek ni ongre husus için bir K verecek ve bü rar karar tarafınıza bildirilecek- ir. Şimdi bu hissedarlar soru- yorlar: — Ac bu kongrenin ak- tına şahit olmak evlât ve ahfadımıza ni nasip olacak? Li . Yeşil Tireye .. tenezzüh İzmir eczacı kalfalarının a uzda nl eğlenceli t Gl yarınki elisi > zda. Bayraklı Gençler Birliği Deniz Kolu Yüzme Yarlşları Bayraklı Geüçler Birliği « Deniz Kolu» sabahın yedi ralara beyiikiir takılırken halkımız veri akın etmeğe ami Gul ininal on beş gen- gin ii e saat 930 bi aşlayan bu yarışta halkın gildedi m ii rain süratte 200:m. devir etme! şartile Baha bey, birinci İs al Yahya bey ik ve ci Rıza bey üçüncü. Dalm: : Hil mi bey birinei, pen bey ikinci, 1, Hakki bey üçün- Ördek yarışı İbrahim B. I ikinci, Riza bey k olmuş ve böylece e rış bitmiştir. m hususta geo;leri onların yorulmak bilmez i ve M. Göring | Bir Şovyet Hitler haklı çıkaran ! Tayyare filosu Roma bir nütuk söyledi p idece Berlin, 13 (A a) — Ce Roma, 13 (AA) — Ağus ral Göring beyanatta bolu sa yetimin bir sov narak M. Hitlerin 30 Haziran | Yet me ii sunum ziyaret hadiseleri esnasındaki icra | etmesi bel leniyor atıne muhik göslermiş ve Paris, 18 (A. A) — ie daiştir ki: e nazırı 1934 mi ” EE e ve GE | kuğlağın ve seline talimlerine ora ede | yı meşruiyet ye bu icra atı tetkik ve muhakeme hak ceklerini bildirmişti Türkiyece Meşhur Me.ba sularının ön birin da gayet kip edilmesi elzem. Siyasi milisler Üniforma geymiyecek Bra, 13 (A.A) — Mebu | suyu) iç san ke siyasi milislerin aram üniforma geymelerini menne imi deposu: Gazi bul den kanun lây'hasını 74 reye | varı, 1, Telefon ? ai karşı 94 ab kabul etmiştir. —10 olduğunu pek yakın. Türkiyeye liz m Kun; İri katl Mio Foça me) ei geçebi oru dare heyetini candan tebrik ederiz. Okuyucularınızdan 'MŞE, Acele satılık Karşıyakalıltı ra Müjde Halis ve se makina meği ütün İzmir gozetelerinin sanatkâr Hüsnü beyi a No, 9 ii Ze d: 12 Konan ve Vasfi Bono Esham Ve Emlâk Sa badil ve gayri mübadil bon ve şirket bina e ve aksiyouları ile li ve yeni istikrazı dahili mısır rem tahvilâtı ve maliye veki » böl ra mühim iskol bono satar ve Bible idari işleri yöplüniği anlat eder. dres : İzmir e ve Hacı Hasan girin »umâralı yazıhanede CAVİT beye mürac: 'elefon : 390: 60 ürkiye Ziraat bankasi İz- mir bei 20-6: 934 Tertitode. leri güzle 80 -b Vin de mis 4. 6.934 de Yeni Asi 934 de Müği Bir: lik veld 6-934 de eb geride ilân edilsü Yu: nanlı emvalinin müzayüdeleri 16 Tem 934 a zartesi günü e caktır. ali li sen: ii it Deri 0 lediye vergi ve resi sair masrafler a sittin Kıymet ve satış b 2 N ye bin lirayı tecaviz eden #mva | m ihaleleri istizana tabidir. Talipleria emiepelariln birlik ihale gücü saat İd 30 du Ziraat bankasına müracaatları, gep di s1 a rm a MEM ni Türkiye Ziraat bankası > mir şubesinden : ie ee Bunu ir çok zaman yeçti i bal lde dikkate Tacağınızdad kita; vE mak miyetisiz baki in bir hayli istifide — Eğer müsaade niz bu eserinizi aynen ter cüme ederek gazetemizde neşrederi — Bu benim için büyük bir ri olacaktır. imdi müsaade edese a renk de size birİsual so racağım.. — Her türlü izabat ver mek için her zaman emrini ze amadeyim Estağfurullah, size s0 aye m şudur: (Hal kin e öpen âit bir pie çıktığını zaman ve kimden öğrendiniz? —Şimdi İzdire niçin gel ? Geçerken de: — İstanbula geçmek için. N bi i sy ziyaret etmeği mu vafık buldum. Ben İst Kn çıldırasıya sevenlerden — Esasen (Buğa sularında. ) Adlı unu samimi bir di anlattınız, Gir etticiz. —M ef İstanbulun gü zeliklerini” canlandırıram için ne benim e ve ne de büyük üstat Piyer tinin fösunlüu vii kâfi Di medniştir. Esasen o eserimin bir yerinde Heri olan meftuni yetimi şu sözlerle tas “Bu satır « bu müs memleketi ziyarete teşvik için yazılmış tır , — İstanbulun Turing se Sti ikm kulübü bu rek lâmınızdan dolayı size ne kadar teşekkür etse gene azdır. Bünu reklâm için ei belâ, karşı duydugu derin meclübi yeli ifade etmek için söy ledim. 0 ( Devam Edecek ) 9 Temmuz li tarihinde salan 15 934 de Yeni Asır 21 6 934 ds» Ticsret gü 4 de Mili Birlik pipe ilân edien işi Mi müzayedeleri 18 Temmnz 934 Çarşamba gücü açık arttırmadan temdi" d Yala tır, Ma gatııdığı seneye ait Dovlet Be lediye vergi ve resimleri müşteriye aittir. Satış Rİ 3 wubhammen kıymeti ikibin liradan fazla olsn emvalin leleri istizana tâ' dal Taliplerin 1 2 934 Çarşamba gücü yüzde yeli buçuk heal? Kiriş saat 14 30 .da e mü 8 tları, (2821) * 64), Sümer Bank Uşak şeker fab rikasının İzmir Aydın bayiliğin den toPtan şeker satış lari Lir ; a . N. G marka © çuvalı 37,20 « « 371. 70 Iki sandığı 40. Perakende çuval yahut sandik almik Jstiyenler peşif a yüz kilosunu 15 kuruş fazlasile ticarethanemiz her vak kit satmaktadır. Izmir Halimağa çarşısında Şerbetçi zade Hüseyin Galip ve şürekâsı Yuksel rakısı Azzaman zarfında Kabadayı! rakısı kadar yüks elmiştir

Bu sayıdan diğer sayfalar: