15 Temmuz 1934 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 4

15 Temmuz 1934 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Balıkesir iera Manisa - B memurluğundan: balkesiin orvetzi | Ücretlerinde yüzde 50 tenzilat. allesinden Ganime hanımdan para istikraz ederek bir bap hanesinin — mufaı — birinci | Devlet Demiryolları 7 inci işletme derecede ve — birinci sırada ipotek eden sahanhisar ma- hallesinden İbrahim çavuş kızı Fatma hanımın mezkür 1——15 Temmu mahallede ve zemen sokagı- nda vaki sag tarafı ovunyalı dlrma —Manisa Zmjn efendi veresesi haneleri : ila î Emjn efendi veresesi haneleri ellı tenzılatyapllacakt'r' ğ% solu “hacı - tatar kızı garbi DÖDN ZB söretle Manisa — Bandırma kumı- l Mişlen Lâstikleri. havaların ikön elyvm nalba- nt Şefik yeresesi haneleri istasiyonlannın yekdiğeri arasında seyahat önü yol ile mahdut fevkani i 15 TEMMUZ andırma kısmı yolcu gAmMmlmmmamnımna —- B '& müfettişliğinden: 21934 tarihinden itibaren Ban kısmı yolcu ücretlerinde yüzde p ULNUP AUAĞ SAA FKY LA AAĞUNU' YAK AAA KİK? UON UDN GN En temiz kavuççuktan yapılmış yu- . muşak ve alâstikiyetli, dünyanın en sağ—ş tavansız ve kapı pençereleri | edecek _yolcular ve Manisa - Bandırma kısmı- ğâ lam lâstiği olan Mişlen lâstiklerini diğerğ olmıyan iki oda camekânsız bir sofa ve tahtani — tavan nın herhangi bi Yuş'm çe yeklkle v | yolları şebekesinin herhangi bir istasiyonuna |&? (erübe edilmiştir. dolaplı iki oda ve bir soşe ve bir miktar havlu ve bir | VE müteaklben su kuyusu ve bir —mutbah ve bir halâ ve bir dut ve | Manisa- Badırma kısmına ait seyahtaları için . BE z b e VAYT S AY N İ Ü ğ Devlet Demir- markalara tercih ediniz. Çünkü bilâmun: r istasiyonundan De m ğİ lâstiklerinfevkinde olduğu sağlamlığile î BF gidecek ve gelecek yolcular Si — Mişlen süperkonfor lâstikleri ile ke- ŞE g mali emniyette seyahat edilir. Her l(ı)—% dan meycudumuz bulunur, bir kayası agacı ve bir as- yüzde elli tenzilâtlı azimet bl.leti alacaklardır. © Mişlen Jâetikleri Balıkesir ve mülhakatı acantası ; ma ve mezkür hudut — dahi: linde ve hanenin sağ hud- 3 — Nizamen n[sıf ücrete tabi çocuklar da 5 Yanyalı zade udunda ayrı bir kapılı ma. H. NUSRET biye 4 lira icara vorilir bu tenzilâttan istifade ederler0 Başka suretle Zarbalı han-Balıkesir havlusuz küçük bir evde bu hudut dahilinde olduğu haldel mezkür hanenin nısfı açik pılmaL szla artırma ile satılığa çıkarılm. iştir. — Bu — bapta yapılan | MÜracaat edilmesi mercudür. 3—133 şartnameyi herkoa köre e K z | gmBalkesirin Şifa Kaynağımınmın düdetle icra dajresinden açık bulundurulmaktadır. İşbu B hane hakkında bir hak iddi- âğ hasında bulunanlar varsa ta- | : rihi ilândan itibare yirmi gün içinde evrakı müskitel- eriyle jera dajresine mürac- aat etmedikleri takdirde ha- kları tapu sicitile sabit olm- adıkca satış bedel- “inin paylaşmasından hariç kalacaklardır. 15- 8-934 ta. rihine tesadüf eden çarşamba günü saat 16 olarak tayin sedilmiş olup o gün konulan ühammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı ta- kdirde son artıranan taahhüdü baki kalmak şartile artırma on beş gün ıo'nrıyı 31-8 934 tarihine tesadüf eden cumar- tesi günü saat 16 ya temdit edilecektir. ve o gün en çok artıranın üstüne ihale edile- cektir. Almak ve şartnameyi görmek isteyenlerin yüzde yedi buçuk nizbetinde pey akçasile ve 934-96 dosya numarasile Balıkesir — jcra dairesine gelmeleri ilân olu- nhr... Hava ,.ı-ı..llı..IAıı_Aı..ıım. Aflliba.. el züh fenni HÜ UNN TT yola yapıl arzol ğ EELLL İnşaat sahiplerile mühendis ve astaların nazarıdikkatine Kurt arslan ve balık marka çimentolar her zaman gayet tazo olarak ticarethanemde bulunmakta birinci nevi her eşit yağlı boya ve yağları ile ber renkte nılan her çeşit istenilen boyda demir bulunur. Çam çimento alâtı ziraiye demir her nevi hırdayat ve malzemei inşajyede rekabet kabul etmeyecek dere- cede toptan ve perakende ucuz fiatla satılmaktadır. Siparişler süratle sevkedilir. Eyi ve ucuz malzeme almak istiyenlerle menfaatlarını müdrik zevatın her p, balde ticarethanemize uğrayıp çeşitlerimizi görmeler ; menfaatleri — iktizasındandır. . Bandırma İsmet Paşa caddesi demir tüccarı Hatip zade fevkalâdeliği romatizma, kum ve böbrek hastalık- larına karşı da nafi olduğu herkesçe malüm bulu- nan meşlur B A L YA DA Ğ IL' ICASIbu kere idarei — hususiyece tamir edilmiş, hanımlar için de ayrıca tenez- sir ve gerek Balya ile olan yolları da otomobil ve & kamyonların kolaylıkla gidip gelmesine müsait bir ; şeklğ konulmuştur. Yeni müstecir 1arafından lâ- b zamgelen tefrişatı yapıldığı gibi arzu edenlere kar- Ş hati hazırlanan vilâyetimizin bubiricik Ş!FA KAYNA Ğ Io bu kere çok temiz ve mükemmel bir surette açıldığı ve fiatlarda zam SMLARİNİN ÇAUAY SATURAİAZ — SSKLUNAAU. UKUNU — OSRANİNİN UNUDN SKUNY | 0N DU UNNNU NNN UNU DK L L L L L tenzilâtla seyehat edenlere ayrıca tenzilât ya— | — aa S aT S a N A ölüüüüüüü malumat için istasiyonlara AVUKAT 9 EMİN VEDAT BALIKESİR HÜKÜMET CADDESİNDE Ceza, ticarot, hukuk, ihtisas, mahkemoelerile divanıharpleserde dava deruhte eder, istişare yapar, fikir verir. ÖETİETİETİETYETİERTİYİET SUU SANUUKBAPT IND ti sının, suyunun İetafeti ve şifa hassalarının gMNMDN ZİND e00 ÖrUUAANN adllNDK.aNİDa ae RNN atf ae ai uniftlia aA ” İstifadenizi düşününüz ! li yerleri yapılmış ve arzu edilen derecede ve sıhhi bir hale getirilmiştir. Gerek Balıke- TI eÜ attti Cati ve yatak ta temin olunmuştur. Esbabı istira- Ş madığı mühterem - halkımıza memnuniyetle ? unur. (16 —126 ) Belediye Dı'spanserinde—1 Muayene Günleri. Cumartesji günleri: Öğleden &onra saat 14 den 16 ya kadar dahili hastalıklar muayenesi (Doktor Ahmet Emin bey) Pazar günleri: Öğleden sonra saat 15 den 16 ya kadar kulak, burun, boğaz hastalıkları muayenesi (Doktor Mehmet Kâmil bey) Pazartesi gönleri: Öğleden evel saat 10 dan — 12 ye kadar dahili hastalıklar muayenesi — (Doktor Ahmet Emin bey) Salı günleri: öğleden evel saat 10 dan 12 ye kadar Dahili hastaliklar muayesi | Doktor Ahmet Emin bey Çarşamba günleri: Öğleden sonra saat 15 den 16 ya kadar dahili hastalıklar muayenesi (Dr. Hasan Raif bey Perşembe günleri: Öğleden sonra saat 15 den 1ö ya İNT SUU SAD SÖ SADA ÜÜ A A İ kadar cildi ve bevliye hastalıkları muayenesi ( Dr. Mehmet Ali bey) | DNYKKO aai yi Bina yaptırmak mı istiyorsunuz? İlk defa tica- rethanemize uğrayınız. Binanızın ikmali için bü- tün levazım mağazamızda mevcuttur. Demir, hırdavat, cam, çimento, pulluk ve zincir alâtı bulunduğu gibi yakın zamandan bori satmoğa başladığımız her nevi yağlı ve badana ? boya ve yağlarının temiz ve birinci cinsinden ? j olması müjşterilerimizi memnun etmiştir. Her nev ölçü ve tartı alâtlari da satılmaktadır. - dııı.L-ııl.a—vlıllıı_.ıuııııwm.,H.ıııııı—ılmıııı.ı.ııııı_lmı. atllltüm. settillin. YAUAD ARUNAANI eKY UKL OARAİL . AKİMANADİY eli aN Saraclar başında boya ve hırdevatcı Cumalı Hasan “atilikm "aallila.” ıııı...ı ...ını“ YAKİNLRNUN £ N Mi MEHMET NURİ AAA boyaları ve bilâmum malzömesi betonarmede kullı% ğ eli — - a ee ni nn a n n aa e A L A RR Balıkesir Vİ"]B Matbaasında billılml'—lf- ae nnn L elira sae d GĞ Za A g Di MNMN LA LA LA AA LA L L LAf A DA ATAR N TU AREA AZAN I DA llli — İ BELRARYA LA gaşskar aa

Bu sayıdan diğer sayfalar: