July 15, 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 5

July 15, 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PR ER EEE. KE DARI GA LAR? sa 3 Da m ani kür Sahife 5 fi gg gg ğe ge e ay My e Spor Ve Gençlik SAYFASI : İmad nd hi 1 IkiDe vresi Yapıldı -Son Devre yi Serbest Ge Haitaya Kaldı; mını 6-2 Magslüp Ettiler Beşiktaş Galatasaraya 3-1 Istanbul Kuhteliti eler 7 , Km Geldi Pres | Birincilikleri > Bönerbahçeliler KG yonlava Takı-Bu NasılMaç? Çelme; Tokat Bir- birine Girdiler Alsaucakta ei zi şimendifer o kumpanyasına spor sahasında 9 ari spor ve Enne e as lübile Park epor kulübü MEPA a m al yerin da ekzersiz yapılırken oyunon- mı birinci maçını bugün Fener. iivdahi türün oğlu Mebisgr ii bahğği till dak amesie iü ptaki efendi Mustafa oğlu Muzaffer mile yaptı: Yugoslavya. takımı- efendi tarafından ayağına takılan HEK Ge Mak > çelme neticesinde (o düşmüştür. Balkanlarin değil. hatta orta Ar- Yet sürte Şirdes Geeul 9 rupanın tanınmış kuvvetlerinden Bana Müezilie öfsballi 2” Kağı birisi olunası b 0 etrafında ima ile velarık #L Kile ciddi bir alâka uyandırıyor. bu di ei itiharla havanın sıcak olmasına Rk AY rağınen, Fenerbalıçe stadı olduk. Eşret Paşa ça kalabalıktı. Spor Kul a i takım tam saat 17, sahaya çıktılar. Mutat el Üyünm eos fevkalâde kon- a arm pk den sonra Iki takım karşılaştığı : m yapan sie ie ağ ii Cuma günü yi Hatıt mikat Dört müsabık |200an. Fenerbahçenin kadrosu Yuguslavlara karşı parlak muzayfriyet kazanan Fenerbahçe takımı | Sia nizamnamesinin bi mağ Me güreş bi ellerini arda ol un güreşlerin bi- şöyi e lk YAN kikada Ferin. soldan rün biryıldırım gibi ği atıldı, ia İoilepii Miprek daralan i dı, *İ Ye ikinci kısımları yapıliİrinci sl ATAŞ Ab-İ v .. e Si A Ali ihtekiie Naciden: Fikri çıkan Mi alikn Gez LE ö; ii ap|imet 30 daki kikada tuşla © galip i » e vii - Şaban -İtopu ceza çizkisinin işin Ee kisali bir etlakişin Yama e seçi iş tri Büreşlere. heyotin vaktında Şadi ii a ŞAGİ Mrk, gosl ke müdafi elile verdi. Namığın plâse bir le meşgul olacak bir heyet bat alamaması yüzünd si Yan orta: Altı kişi iştirak una mukabil o Yugolarlar naltı. varuşunu. iyi ai - 1 Yugosla ee keli seçmiştir. İdare heyeti el el 17 ye doğrn “başlanıldı. Ev; (etti. Altaylı “Cemal güzel bir)şöyle.bir takım teşkil odiyor.İnan Pikret fes bir yatla Wo-|defa eğip ittifekla a e tin, azalıklar: Ee sakil gibi“ güreşlerin | kol kapışı ile hasmı “Türnspörlü lardı; nere a epi ladin n beşinci RE Yugoslav | da bni ve Mehmi heptihdö minder — hakemliğini | Osman: 5 sanniyede. tuşla a e Dukis lı oynamağa baş:|sol “ül e e key riya ilme! : m reisi ML n hakemlik-| galip' geldi si bi ii vi Ra e vee attı, Top Bedinin elinde. aunsasaaaaı m er Ş ve ÜŞ kulübe mensup güreşçiler | o Orta siklet: # kikrbaperi ei yam okaliş,.. Hari t iki iki taratın eriği tâbi iasaray oyuna şu kadro si İle yaptılar, İntizam içinde|arasında yapılan bu güreşte M ER bir halde devam ediyor. Yirmilçiktikt..,.. il Yan etmekte olan bu: mü-|tafa rakibi çet 4,I dakika ia « rüsgâra karşı oyna- -|beşinci” pr ür soldan) (o Avni, Lütfü, Yarok, Kadri, aş kalarda Kad birazİmağlüp elti. mak kk düşen Yugoslar-İmu, Niyaziden Muzaffere gelen|indirdiği tep bir. pasla| Nihat,-İbrahim, Necdet, Münev- olsaya, “ikkatli hareket etmiş) | Yarı ağır siklör; Göztepelif!a” ei Bu daba | güzel bir pas after tutma:| Mn a a ığa|ver, Muslih, Fazı!, Danyal. Be- ie 1 Gok iyi olurdu, Nizam-| Safi vo Altaylı İsmail aramndaki |bidayette kesildi, Ve Fenerliler|dan Naciye geçirdi. Nacinin önü| geçti. Namığu inci lame ta göyle bir takım teşkil “ibinse güreşlerde ha-| güreşte Göztepeli Safi -3,9 daki-| mukabil bir bücumla rakip ka- yl yakı Topu |defa olarak Yugoslavların Elele lerini, gi ol doğruya önümüzdeki Tani arin| kada İsmaile menâu; mağlüp oi e ve reş inin 28 inci mad- desile tamamen tezat teşkil edi- ordu, Filiz en dığız gibi tertip heyeti ile Yukarıda yaz- bey p ye Rizanın şampiyonluğu |İ baş hâkem halde acele gol. kaçırdı. #ine girdi, Oyun yine Fenerbahçenin d d Xi emi a ği Adnan, ati, Fevzi, Fahri, Hay to nerbuhçeliler hi kaybetmeden a lar Yugonlavlar şöhretlerive rağmen bozuk tadırlar, Pasları isabetsiz, Tokajları zayıf.. Fenerliler çol ok iç Masiyeller yaralan bir oyun oyna-İgoj Beşinci dakikada Mu- Dn “ortadan kaptı sk Fen rl beraberlik ünü yapti 2 — O gibi kötü bir vazi- yetten beraberliğe kadar çıkan Fenerliler ee artan bir ma- mi v6 | Namığın sekizin a dakikada ai akika (Fenerin lortadan e çi e inişini Hikret fes bir şutla tamamladı. p E sıyırarak avnta ız beşinci dakika Fik- pas, sayı e dakika Yugoslav sağ İçi demarke mmm gi Il bir vuruşla ilk oya “lie olan İren sabakalarına iştirak öi- Tet a temeni EM hay- aş müştür, YİS nfak tefek ha, can sikici h lr Biz meni güreşler da- ACA etin f- Türk A galip gelmiştir. it m ığından win . an iştir? şampiyonu ilân Afif: Dokuz ever ok e aa m çalışı sp Di Olmüştar ölüm nos Aaa asaşimrdar, m jidi, Il rakibin uzun ya : Türkepordan Ke- 1 ve Bali rasında — yapıldı, Kemal 12,53,4/5 da taşla galip geldi. Şi sonra ilân En ba ol Yugı ols İn si gittikçe İyi dığını görüyoruz. Uzun “İuzanan E ic e ka- kia binli nk tblikeli oluyor, Ne yirmi u zuncu dak a Ap ali lecisi müşkülâtla k Oyun gittikçe sü le bi Mim ve la taratın müsavi ei Malatya lm bir Mu siki bir şatla altıncı ali attı. Fenerbuhçe 6-2 ğe vaziyetini hâkim bir oyunla dame ettiriyor, Ypgoslavlar sayı leri ve ekseriyet ile soldan gök ii ler Apıyorlar Psat gözel Si dü le çalışan k sonuna doğru o gidiyor. Birinci ii #vre Ma İki takım afif sikle Bn mku derki için i Ali galip ilân iki mahacimle bir mu nvini ne ye- tişemiyor. Mahi a alan Yogoslavhlar n dördü yedi va kikedü sol Müdafi Yaşarin yerine | Fadıl orta; Altaylı Mehmet e) in zel bir gift kolla 11,4/5 eğ sırtını ii getirereh galip geldi, goçuk çalıştırılırsa istikbalin iyi güreşçileri arasına rta siklet: Bu Yarı Türksporlu Si s 3 aa iki devre © yapılmış ve bu devrede orta siklet uştar, ağır siklet: Altaylı Sabri yine iile kulübünden olan ve la en De güreşçileri ara- e İsmaille güreşti, 245 imi alip e müsabık iştirak ettiğinden birj” Be 1 ki kai yaptıla erliler Dn al e etmiş Giri m liki cenahtan seri akın ve bu a imiye- Her ari gönder at lp — direğin ayr dü git ananaasaza, günde öldürmemek bu işi vazife olarak atilan alan ar kadaşların Azı Ounia - syiemiş. Bun: avla- ların Meray kli iie ların iyi kar ından lıyoruz, jok dikkatle çalı md diEz ii bir pi İİ Badi Birin noi devrede fak olan ei ei ile ai için son gayretleri netice vermedi, Fenerlilerin 6-2 -İ çilabeatle bitti, ngoslavlar vermek kımın umumi görün kuvvetli olduğunu gi ği elbir sayı farkı ile yenilmesini hi a akra . Ben: Du ar nl atfetm. sai Eğer Gazi yorganlu- 25 Yu; alar Sa rim Pjşatu şe ağ a ki, aksi si itikelirden Suphi Ga pür bir e , Faki Bn golü kafa vuru: muh! İşl yapmış Iki U sayısını güzel bir vuruşla kazan- dırdı. Galatasarayın son z larda sarfetti ei sahada takımdı ması Fen: üdafaasını vir hay AnmAmaBI ra at tamda da Naci e inle hiç be i ki nel bu derece aleyhine ii ei Bu sebep Pi nü yapılacak oyunu ikisi ii etmek ve bugünkü n ge hükmü vermemek icap Bugün Fener takımının en A İyüksek oyuncusu Muzatferdir. muhacım (o mevkiini de mümüzdeki e güreşte ii def sai aral fen olan 3 Tr. güreşecel cede İzmir a Mİ mydama e ka Tam bir sporei aşlışan di yan bir noktad a seyirci ol SAK arsa (o yerleri rkalr İMemileket / ii büyük bir iyilik etmiş vee ceye ba-|S ağ |karak glmâiden m . e Maçta N vilâyet erkânı bulunmuştur. lerinin teşebbüsatı ile dün İs 3 (A A) — İsta bul elin bugün 3000 vepirl önünde Edirne mubtelitini 7. abim Tali bey ve e Edirne ve İstanbul Halker Is ile oüebarlari ile, şat-|tanbi şayanı hayrettir, Sonllik b derece atak o oyunu ile cidden|ve San' mükemmeldir, Şaban, Namık, ve Naoi, Rıza ve Yaşa muvaf- Sporcu ği nçlerle şehrimiz fak olanlar meyanındadırlar, ilsesinde istirahatta Dee İs. ngoslar! ii arın merkez muba |taubul liseleri tale! bü- cimleri merk sol uarin İyük bir ibtirami ve ae bir leri ve sağ > leri ir eyi idi,İheyecanla oOGazi (o hazretlerinin Tstanbul, 18 (A,A)— Bugün) beykellerine vel ler koymu: ve bir vaziyeti de li eğik 15 üncü dakika Ali r-İsi diği topu yakı Bira Di klarına bir kerre daha and lerdir. sik 3

Bu sayıdan diğer sayfalar: